Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil, som ændret ved bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 2, nr. 8, ændres »påbud« til: »afgørelser om overtrædelse, herunder påbud,«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Arbejdstilsynet, den 27. december 2008

Jens Jensen

/ Charlotte Martin