Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø

§ 1

I bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø foretages følgende ændringer:

1. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Den projekterende skal i forbindelse med undersøgelse og udarbejdelse af et projekt til et bygge- og anlægsarbejde tage hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, som er omhandlet i bilag 2 herunder navnlig:

1) i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden.

2) i forbindelse med vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførelsen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Stk. 3. På baggrund af vurderingen i stk. 1 skal den projekterende af et bygge- eller anlægsarbejde angive i projektet, af hensyn til det sikkerheds- og sundhedsmæssige ved de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner m.v., som foreskrives, eller som forudsættes anvendt, hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 4. Den projekterende af et bygge- eller anlægsarbejde skal sørge for, at bygherrens koordinatorer for sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet, jf. bekendtgørelsen om bygherrens pligter, inddrages i den projekterendes overvejelser og får adgang til de relevante dele af projektmaterialet vedrørende stk. 1 - 3. Koordinator skal inddrages, når projekteringen efter aftale med bygherren igangsættes samt herefter i nødvendigt omfang under projekteringen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

2. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Den projekterende af et bygge- eller anlægsarbejde skal på baggrund af vurderingen af stk. 1, give bygherrens koordinator de oplysninger og i givet fald den beskrivelse, der skal foreligge efter stk. 1, med henblik på koordinatorens vurdering af udarbejdelsen af den journal, som er tilpasset bygværkets karakteristika, og som indeholder en liste over de emner vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter. Journalen kan indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende.«

3. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Arbejdstilsynet, den 27. december 2008

Jens Jensen

/ Sonja Ploug Jensen


Bilag 1

»Bilag 2

Generelle forebyggelsesprincipper

(Jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet)

1) Forhindring af risici.

2) Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

3) Bekæmpelse af risici ved kilden.

4) Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant arbejde på helbredet.

5) Hensyntagen til den tekniske udvikling.

6) Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt.

7) Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet.

8) Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse.

9) Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.«