Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om centrifuger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 776 af 25. november 1991 om centrifuger foretages følgende ændring:

1. I § 19, stk. 2, nr. 3, ændres »påbud« til: »afgørelser om overtrædelse, herunder påbud,«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Arbejdstilsynet, den 15. december 2008

Jens Jensen

/ Charlotte Martin