Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

§ 1

I bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder foretages følgende ændringer:

1. I indledningen til bekendtgørelsen indsættes efter »§ 20, stk. 2,«: »§ 20 a, stk. 2,«.

2. § 5 affattes således:

»§ 5. På byggepladser, hvor flere arbejdsgivere udfører arbejde på det samme arbejdssted, skal de enkelte arbejdsgivere samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede på arbejdsstedet. Samarbejdet mellem arbejdsgiverne skal ske under hensyn til den planlægning, afgrænsning og koordinering, der gennemføres på byggepladsen, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter.«

3. I § 6 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på byggepladsen virker efter hensigten.

Stk. 3. Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal tage hensyn til de anvisninger vedrørende planlægningen og koordineringen af sikkerheden og sundheden på byggepladsen, der kommer fra bygherrens koordinatorer, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter.«

4. § 7 ophæves.

5. § 8 affattes således:

»§ 8. Ved planlægningen og udførelsen af arbejde på bygge- og anlægspladser skal arbejdsgiveren under hensyn til iagttagelsen af de generelle forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, navnlig følge de særlige forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis et bygge- og anlægsarbejde indebærer særlige farer, som angivet i bilag 1, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hvis arbejdet kun for en del består i arbejde af denne karakter, skal vurderingen og angivelsen af foranstaltninger kun omfatte denne del af arbejdet.

Stk. 3. Hvis arbejdet skal udføres af flere arbejdsgivere, skal den enkelte arbejdsgiver sørge for, at vurderingen af sikkerhed og sundhed efter stk. 2, samordnes mellem arbejdsgiverne. Samordningen skal ske under hensyn til den planlægning, afgrænsning og koordinering, der gennemføres på byggepladsen, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter.«

6. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Arbejdstilsynet, den 27. december 2008

Jens Jensen

/ Sonja Ploug Jensen


Bilag 1

»Bilag 2

Særlige forebyggelsesprincipper ved bygge- og anlægsarbejde

Særlige forebyggelsesprincipper, der under hensyn til iagttagelsen af de i artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF nævnte generelle forebyggelsesprincipper, skal iagttages af arbejdsgiverne ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejde, jf. artikel 8 i Rådets direktiv 92/57/EØF.

1) Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen.

2) Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og til færdselsveje eller -områder på byggepladsen.

3) Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer.

4) Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol af installationerne og anordningerne med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

5) Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter.

6) Retningslinjerne for fjernelse af farlige affaldsstoffer.

7) Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker.

8) Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem.

9) Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige.

10) Samspillet med de aktiviteter, der foregår på, eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig.«