Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 om opdræt af hjortedyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 15 af 8. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, (EU-Tidende nr. L 255, side 22).«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, § 15, § 16, stk. 2, § 53, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes følgende:«

3. I § 11 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kravet i stk. 1 kan yderligere fraviges for personer, som

1) er anerkendt i medfør af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle, eller

2) midlertidigt eller lejlighedsvist forestår driften af et opdræt af hjortedyr i henhold til bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for opdræt af ræve, fjervildt, hjortedyr og strudsefugle.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2008.

Fødevarestyrelsen, den 10. december 2008

Anders Munk Jensen

/ Heidi Tange

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, (EU-Tidende nr. L 255, side 22).