Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand foretages efter bemyndigelse i henhold til bekendtgørelsens § 20, stk. 2, jfr. § 1 og bilagets nr. 4 i bekendtgørelse nr. 85 af 31. januar 1999 om overførsel af opgaver vedrørende dyrehold, husdyrgødning, ferskvandsdambrug, genteknologi, vandløb, okker og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler fra Miljøstyrelsen til Skov- og Naturstyrelsen følgende ændring:

1. § 20, 1. led affattes således:

»§ 20. Gebyrerne udgør:

Gebyr for at være autoriseret, jfr. § 18, stk. 1, pr. beholder: . kr. 150«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Skov- og Naturstyrelsen, den 15. december 1999

Ole Christiansen

/Søren S. Kjær