Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer1)   

 

I medfør af §§ 22, 30, 45 og § 59, stk. 4 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som senest ændret ved lov nr. 231 af 21. april 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Import og salg af -batterier og akkumulatorer med over 0,0005 vægtprocent kviksølv er forbudt. Forbudet gælder også når batterier og akkumulatorer er indbygget i apparater.

Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke knapceller og batterier sammensat af knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv.

Stk. 3. Ved kviksølv forstås grundstoffet kviksølv, både i metallisk form og i kemisk forbindelse med andre stoffer.

§ 2. Import og salg af batterier og akkumulatorer, som indeholder:

1) mere end 25 mg kviksølv pr. batteri- eller akkumulatorcelle, undtagen alkali-mangan-batterier

2) mere end 0,025 vægtprocent cadmium

3) mere end 0,4 vægtprocent bly

må kun finde sted, såfremt batteriet eller akkumulatoren er mærket med et af de i bilag 1 angivne mærker, med henblik på særskilt indsamling og efterfølgende nyttiggørelse eller bortskaffelse.

§ 3. Det i bilag 1 nævnte mærke forsynes med den kemiske betegnelse for det indeholdte tungmetal, henholdsvis Hg, Cd eller Pb.

Stk. 2. Det i bilag 1 omhandlede symbol skal dække 3 pct. af overfladen af den største side af batteriet eller akkumulatoren og have en dimension på maksimalt 5 cm x 5 cm. På cylinderformede batterier skal symbolet dække 3 pct. af halvdelen af cylinderoverfladen og have en dimension på maksimalt 5 cm x 5 cm. Hvis batteriet eller akkumulatoren har en sådan størrelse, at symbolets overflade ville blive mindre end 0,5 cm x 0,5 cm kræves ingen mærkning af batteriet eller akkumulatoren, men et symbol på 1 cm x 1 cm trykkes på emballagen.

Stk. 3. Den i stk. 1 omhandlede betegnelse trykkes under det i bilag 1 omhandlende symbol. Dens dimension er på mindst en fjerdedel af det i stk. 2 i nærværende paragraf beskrevne symbol.

Stk. 4. Symbolerne påtrykkes på synlig, læselig og uudslettelig måde.

§ 4. Import og salg af apparater, der indeholder indbyggede batterier eller akkumulatorer må kun ske, såfremt disse let kan udtages af forbrugeren, forinden apparatet bortskaffes.

§ 5. Undtaget fra forbudet i § 4 er:

1) Apparater, hvis batterier er svejset eller på anden måde permanent fastgjort til kontaktpunktet for at sikre en vedvarende elektricitetsforsyning til intensive industriformål og for at bevare hukommelse og data i visse former for elektronisk databehandlings- og kontorteknikudstyr, når anvendelsen af de i § 2 nævnte batterier og akkumulatorer er påkrævet ud fra et teknisk synspunkt.

  1. Referenceceller i videnskabeligt og erhvervsmæssigt anvendt udstyr samt batterier og akkumulatorer i medicinsk apparatur, som er beregnet til at holde livsvigtige funktioner i gang, samt i pacemakere, når det er absolut påkrævet, at det pågældende apparatur fungerer konstant, og når batterierne og akkumulatorerne kun kan fjernes af kvalificeret personale.

3) Bærbare apparater, når ikke-kvalificeret personales udskiftning af batterierne kan indebære fare for brugeren eller beskadige apparatet, og erhvervsmæssigt anvendt udstyr, som er beregnet til anvendelse i meget følsomme omgivelser, f.eks. på steder, hvor der forekommer flygtige stoffer.

Stk. 2. Apparater, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-3, og hvori batterier og akkumulatorer ikke let kan udskiftes af brugeren, skal være vedlagt en brugsanvisning, der oplyser brugeren om indholdet i miljøskadelige batterier og akkumulatorer og angiver, hvorledes brugeren kan skaffe sig af med dem under betryggende forhold.

Kapitel 2

Tilsyn og kontrol

§ 6. Tilsyn og kontrol med reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Kapitel 3

 

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der overtræder reglerne i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, §§ 2, 3 og 4 samt § 5, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på mennesker eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

  1. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. Samtidigt ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 966, af 13. december 1993 om visse batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer.

Stk. 3. Overtrædelse af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 966, af 13. december 1993 om visse batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer, straffes efter de hidtil gældende regler.

Bilag 1

 

AL345_1.GIF Size: (488 X 253)

 

 

Symboler for angivelse af særskilt indsamling.

Miljø- og Energiministeriet, den 16. december 1999

Svend Auken

/Helge Andreasen

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører:

1) Rådets direktiv nr. 91/157 om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer (EF-Tidende 1991, L 78),

2) Kommissionens direktiv nr. 93/86 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 91/157 (EF-Tidende 1993, L 264) og

3) Kommissionens direktiv 98/101 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 91/157 (EF-Tidende 1999, L 1)