Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0053
 
Links til øvrige EU dokumenter
32003D0138
 
32005D0438
 
32005D0673
 
32008D0689
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Kapitel 2   Begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande

Kapitel 3   Mærkning m.v.

Kapitel 4   Tilsyn og kontrol

Kapitel 5   Straffebestemmelser

Kapitel 6   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer 1)

I medfør af § 30, stk. 1-3, § 45, stk. 1 og 2, § 58 a, stk. 1 og 2, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved lov nr. 172 af 12. marts 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler og materialer og komponenter, herunder reservedele til person- og varebiler.

Stk. 2. Import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af afbalanceringsklodser, kulbørster til elmotorer og bremsebelægninger til alle person- og varebiler er forbudt, såfremt de indeholder bly i større mængder end angivet i § 3, stk. 5, nr. 1.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) person- og varebiler, der er importeret til eller solgt på fællesskabsmarkedet første gang før den 1. januar 2009, og som på salgstidspunktet opfyldte danske krav samt

2) materialer og komponenter, herunder reservedele til reparation af person- og varebiler, der er importeret eller solgt på fællesskabsmarkedet første gang før den 1. januar 2009, og som på salgstidspunktet opfyldte danske krav.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Personbil: 2) Bil indrettet til benyttelse til befordring af højst ni personer føreren medregnet.

2) Varebil: 2)Bil indrettet til benyttelse til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg.

3) Bly: Grundstoffet bly, både i metallisk form og i kemisk forbindelse med andre stoffer.

4) Kviksølv: Grundstoffet kviksølv, både i metallisk form og i kemisk forbindelse med andre stoffer.

5) Cadmium: Grundstoffet cadmium, både i metallisk form og i kemisk forbindelse med andre stoffer.

6) Hexavalent chrom: Grundstoffet chrom i kemisk forbindelse med andre stoffer, hvor chrom indgår med iltningstrin 6.

Kapitel 2

Begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande

§ 3. Import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler med materialer eller komponenter, der indeholder bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom, er forbudt.

Stk. 2. Import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af materialer og komponenter, der indeholder bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom, til anvendelse i person- og varebiler er forbudt.

Stk. 3. Uanset forbuddet i stk. 1 er import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler, der indeholder bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom i de materialer og komponenter, som er nævnt i bilag 1, tilladt med de begrænsninger, bilaget angiver.

Stk. 4. Uanset forbuddet i stk. 2 er import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af materialer og komponenter, der indeholder bly, kviksølv, cadmium og hexavalent chrom, og som er nævnt i bilag 1, tilladt med de begrænsninger, bilaget angiver. Dette gælder tillige reservedele til udskiftning eller reparation af de biler, materialer og komponenter, der er nævnt i bilag 1.

Stk. 5. Uanset forbuddet i stk. 1 og 2 tillades et maksimalt indhold af:

1) Bly i homogene materialer på 0,1 vægtprocent.

2) Kviksølv i homogene materialer på 0,1 vægtprocent.

3) Cadmium i homogene materialer på 0,01 vægtprocent.

4) Hexavalent chrom i homogene materialer på 0,1 vægtprocent.

Stk. 6. Undtagelserne i stk. 5 gælder kun, hvis stoffet ikke er tilsat med henblik på at bibringe det endelige produkt en særlig egenskab eller et særligt udseende.

Stk. 7. Uanset forbuddet i stk. 2 er det tilladt at importere og sælge demonterede dele fra person- og varebiler, herunder dele som helt eller delvist består af komponenter og materialer, som er nævnt i bilag 1, med henblik på genbrug, forudsat anvendelsen var i overensstemmelse med gældende regler, da de blev solgt første gang.

Kapitel 3

Mærkning m.v.

§ 4. Enhver, der erhvervsmæssigt importerer, sælger eller til eksport inden for EU og til EFTA-lande fremstiller personbiler, varebiler eller reservedele til disse biler, skal sikre, at plastkomponenter og -materialer med en vægt på over 100 gram er mærket. Ved mærkningen anvendes følgende terminologi:

1) ISO 1043 - 1 Plast – Symboler og forkortede termer – Del 1: Grundlæggende polymerer og deres særlige karakteristika.

2) ISO 1043 - 2 Plast – Symboler og forkortede termer – Del 2: Fyldstof og forstærkede materialer.

3) ISO 11.469 - Generisk identifikation og mærkning af plastprodukter.

Stk. 2. Enhver, der erhvervsmæssigt importerer, sælger eller til eksport inden for EU og til EFTA-lande fremstiller personbiler, varebiler eller reservedele til disse biler skal sikre, at elastomerkomponenter og elastomermaterialer, undtagen dæk, med en vægt på over 200 gr. er mærket. Ved mærkningen anvendes følgende terminologi:

1) ISO 1629 Gummi og latex – Benævnelser.

Stk. 3. ISO 1043 - 1, ISO 1043 - 2, og ISO 11.469, jf. stk. 1, nr. 1-3, indføres ikke i Lovtidende. Oplysninger om standarderne kan fås til gennemsyn i Miljøstyrelsen.

§ 5. Enhver, der erhvervsmæssigt importerer, sælger eller til eksport inden for EU og til EFTA-lande fremstiller personbiler, varebiler eller materialer og komponenter til disse biler, skal sikre, at materialer og komponenter, som er nævnt i bilag 1, er mærket eller gjort identificerbare, såfremt der i bilaget er angivet krav herom.

Stk. 2. Ved mærkning eller anden form for identifikation af materialer og komponenter skal det fremgå, at materialet eller komponenten skal fjernes som led i den særskilte behandling, jf. bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

Kapitel 4

Tilsyn og kontrol

§ 6. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) I strid med forbuddet i § 1, stk. 2, importerer, sælger eller til eksport inden for EU og til EFTA-lande fremstiller afbalanceringsklodser, kulbørster til elmotorer og bremsebelægninger til person- og varebiler, med et indhold af bly i større mængder end angivet i § 3, stk. 5, nr. 1.

2) Importerer, sælger eller til eksport inden for EU og til EFTA-lande fremstiller person- og varebiler i strid med § 3.

3) Importerer, sælger eller til eksport inden for EU og til EFTA-lande fremstiller person- og varebiler og undlader at mærke plastkomponenter og -materialer i overensstemmelse med § 4.

4) Importerer, sælger eller til eksport inden for EU og til EFTA-lande fremstiller person- og varebiler og undlader at mærke eller på anden måde identificere materialer og komponenter som nævnt i bilag 1, hvor bilaget angiver krav herom, jf. § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 570 af 23. juni 2003 om import og salg af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer, ophæves.

Miljøministeriet, den 11. december 2008

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

Materialer og komponenter, der er undtaget fra forbuddet i § 3

Materialer og komponenter
Nuværende undtagelses omfang og udløbsdato
Mærkning eller identificering
Bly som legeringsbestanddel
   
1. Stål til spåntagende bearbejdning og galvaniseret stål med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent
   
2. a) Aluminium til spåntagende bearbejdning med et blyindhold på op til 2 vægtprocent
Som reservedele til biler, der er bragt på markedet før d. 1. juli 2005
 
2. b) Aluminium med et blyindhold på op til 1,5 vægtprocent
1. juli 2008 og efter denne dato som reservedele til biler, der er bragt på markedet før 1.juli 2008
 
2. b) Aluminium med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent
   
3. Kobberlegeringer med et blyindhold på op til 4 vægtprocent
   
4. a Lejebøsninger og lejepander
1. juli 2008 og efter denne dato som reservedele til biler, der er bragt på markedet før d. 1. juli 2008
 
4. b Lejebøsninger og lejepander i motorer, transmission og aircondition kompressorer
1. juli 2011 og efter denne dato som reservedele til biler, der er bragt på markedet før 1. juli 2011
 
Bly og blyforbindelser i komponenter
   
5. Batterier
 
X
6. Svingningsdæmpere
 
X
7. a) Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes til bremseslanger, brændstofslanger og ventilationsslanger samt elastomer/metal i chassisdele og motorophæng
Som reservedele til biler, der er bragt på markedet før 1.7.2005
 
7. b) Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes til bremseslanger, brændstofslanger og ventilationsslanger samt elastomer/metal i chassisdele og motorophæng med blyindhold på op til 0,5 %
Som reservedele til biler, der er bragt på markedet før d. 1. juli 2006
 
7. c. Lim til elastomerer, der benyttes i driv-aggregatet, med et blyindhold på op til 0,5 %
1. juli 2009
 
8 a. Loddemetal i elektroniske kredsløbskort og andre elektriske bestanddele undtagen i glas
Biler, der er typegodkendt før d. 31. december 2010 og efter denne dato som reservedele til disse biler
X 1)
8 b. Loddemetal i elektriske bestanddele i glas
Biler typegodkendt før d. 31. december 2010 og efter denne dato som reservedele til disse biler
X1)
9. Ventilsæder
Som reservedele for motortyper, der er udviklet før d. 1. juli 2003
 
10. Elektriske komponenter, der indeholder bly bundet i en glas- eller keramikmatrix, dog ikke glas i lamper og glasur på tændrør
 
X 2) (andre motorkomponenter end piezoelektriske)
11. Pyrotekniske detonatorer
Biler, der er typegodkendt før d. 1. juli 2006 og som reservedele til disse biler
 
Hexavalent chrom
   
12. a Korrosionshindrende belægninger
Som reservedele til biler, der er bragt på markedet før d. 1.juli 2007
 
12. b Korrosionshindrende belægninger til bolte og møtrikker i chassissamling
1. juli 2008 og efter denne dato som reservedele til biler, der er bragt på markedet før d. 1. juli 2008
 
13. Absorptionskøleskabe i campingbiler
 
X
Kviksølv
   
14.a Udladningslamper til frontlys
Biler, der er typegodkendt før d. 1. juli 2012, og reservedele til disse køretøjer
X
14. b Lysstofrør i instrumentbrætdisplays
Biler, der er typegodkendt før d. 1. juli 2012, og reservedele til disse biler
X
Cadmium
   
15. Batterier til elektriske køretøjer
31. december 2008 og efter denne dato som reservedele til biler, der er markedsført før 31.december 2008.
X

1) Afmontering, hvis grænsen på 60 gr. pr. køretøj overskrides i forening med nr. 10. Ved anvendelse af denne bestemmelse regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med.

2) Afmontering, hvis grænsen på 60 gr. pr. køretøj overskrides i forening med nr. 8. Ved anvendelse af denne bestemmelse regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktlinjen, ikke med.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, (EU-Tidende 2000 nr. L 269, side 34), som ændret ved Kommissionens beslutning 2003/138/EF af 27. februar 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 53, side 58), Kommissionens beslutning 2005/438/EF af 10. juni 2005 (EU-Tidende 2005 nr. L 250, side 19), Kommissionens beslutning 2005/673/EF af 20. september 2005 (EU-Tidende 2005 nr. L 254, side 69) samt Kommissionens beslutning 2008/689/EF af 1. august 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 225, side 10).

2) De i § 2 anvendte definitioner er fastlagt i Færdselsstyrelsens Detailforskrifter for køretøjer.

1) Afmontering, hvis grænsen på 60 gr. pr. køretøj overskrides i forening med nr. 10. Ved anvendelse af denne bestemmelse regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med.

2) Afmontering, hvis grænsen på 60 gr. pr. køretøj overskrides i forening med nr. 8. Ved anvendelse af denne bestemmelse regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktlinjen, ikke med.