Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen

§ 1

I bekendtgørelse af 1. maj 1994, stærkstrømsbekendtgørelsen, foretages følgende ændringer:

1. Afsnit 5A, 3. udgave, sikkerhedsregler for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009.

Sikkerhedsstyrelsen, den 27. april 2009

Jacob Schmidt

/ Lene Knüppel


Bilag 1

STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN

Afsnit 5A, 3. udgave

Sikkerhedsregler for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63, 6700 Esbjerg

Telefon 33 73 20 00. Telefax 33 73 20 99

E-mail sik@sik.dk

Hjemmeside www.sik.dk

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Afsnit 5 A, 3. udgave

Sat med Arial

Trykt hos Schultz Grafisk

September 2008

Oplag 2000 ex.

ISBN 87-90360-89-3

 
INDLEDNING
 
Denne bekendtgørelse, afsnit 5A, 3. udgave, Sikkerhedsregler for bygningsarbejde, vejarbejde, entreprenørarbejde og landbrugsarbejde i nærheden af elforsyningsanlæg, er udstedt af Sikkerhedsstyrelsen i medfør af lov nr. 251 af 6. maj 1993 (Stærkstrømsloven) § 7.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009.
 
     
INDHOLDSFORTEGNELSE
     
Indledning, ikrafttrædelse
 
1
Gyldighedsområde
 
2
Definitioner
 
3
Almindelige bestemmelser
 
4
Entreprenørens pligter og ansvar
 
5
Planlægning og instruktion.
 
 
5.1
Planlægning
 
 
5.2
Instruktion
 
6
Arbejde i nærheden af luftledninger, luftkabler og transformerstationer.
 
 
6.1
Almindeligt
 
 
6.2
Kraner, gravemaskiner, køretøjer o.l.
 
 
6.3
Jordarbejde
 
 
6.4
Udgravning ved master og transformerstationer
 
 
6.5
Markvanding
 
 
6.6
Gødningsudsprøjtning
 
 
6.7
Halmafbrænding
 
 
6.8
Respektafstande
 
7
Grave-, bore- og nedramningsarbejde i nærheden af jordkabler
 
8
Forholdsregler ved uheld og ulykker
 
 
8.1
Maskiner eller andre genstande tæt på
 
 
8.2
Nedfaldne ledninger
 
 
8.3
Beskadigede kabler
 
 
8.4
Undsætning af en tilskadekommen
 
 
8.5
Besked til elforsyningsselskabet
 
 
8.6
Afventning af hjælp
 
       
BILAG
 
A
Eksempler på anlæg til fordeling at elektricitet
 
B
Retningslinjer for vandingsmaskiner for markvanding
 
       
Stikordsregister
 
   

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE

1.1 Afsnit 5 A gælder for arbejde, herunder transport, i nærheden af elforsyningsanlæg, hvor arbejdspladsen henholdsvis transportvejen har en sådan beliggenhed, at der er fare for at de arbejdende eller de maskiner og det værktøj, maskiner eller materiel, som de anvender, kan komme anlægget nærmere end de respektafstande, der er angivet i 6.8 og 7.2.

Respektafstandene skal bl.a. overholdes ved arbejde med etablering af og arbejde på permanente bygninger, anlæg m.v. og ved opstilling af midlertidige skurvogne e.l.

1.2 Undtagelser:

Bestemmelserne gælder ikke for:

a) Arbejde og transport, der udføres eller er under ledelse af elforsyningsselskabet.

b) Arbejde og transport, som udføres i overensstemmelse med en særlig aftale med elforsyningsselskabet, som sørger for, at arbejdet foregår på betryggende måde og om nødvendigt under sagkyndig ledelse.

c) Transport og almindelig færdsel på veje, som er åbne for offentlig trafik. For sådan transport og færdsel henvises til færdselsloven og de i forbindelse med denne fastsatte højdebestemmelser.

d) Kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner, såfremt maskinens højde over jord, inkl. eventuelle personer der befinder sig på maskinen, ikke er større end 4,5 m ved højspænding og 4 m ved lavspænding.

Der er således en forudsætning, at disse maskiner enten ikke har bevægelige dele, som kan overskride de angivne højder over jord, eller at disse dele er fastlåst, så de angivne højder ikke overskrides.

Angående markvanding og gødningsudsprøjtning, se 6.5 og 6.6.

e) Almindelig jordbearbejdning i forbindelse med have- og landbrugsarbejde såsom pløjning, grubning, harvning, såning o.l.

Angående halmafbrænding, se 6.7.

Ved grubning kan det være nødvendigt, at elforsyningsselskabet påviser jordkabler for at undgå beskadigelse af kablerne.

1.3 Bestemmelserne i Afsnit 5A gælder ligeledes for elektriske banesystemer omfattende køreledningsanlæg samt transformer- og omformerstationer til forsyning heraf. Respektafstande til baneanlæg er fastlagt i Banedanmarks sikkerhedsinstrukser:

Fjernbanens Kørestrøms Instruks (FKI) og S-banens Kørestrøms Instruks (SKI), findes på: www.bane.dk.

2 DEFINITIONER

2.1 Afmærknings- eller dækmateriale for jordkabler.

Materiale, der er anbragt over kabler i jord, for at varsko om det underliggende kabel med henblik på at undgå mekanisk beskadigelse ved gravearbejde.

Eksempler på afmærknings- og dækmateriale for jordkabler:

a) Plastprofiler, -dækplader eller -markeringsbånd.

b) Hele eller halve rør.

c) Mursten.

d) Fliser.

e) Betonblokke, betonoverstøbning.

Ældre lavspændingskabler kan være nedgravet uden afmærknings- eller dækmateriale.

2.2 Nominel spænding.

Den spænding, ved hvilken et elforsyningsanlæg drives, se 2.6 og 2.8.

2.3 Elforsyningsanlæg.

Anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet.

Anlæg til transmission og distribution af elektricitet er opbygget af transformerstationer og ledninger.

Der skelnes mellem højspændingsanlæg og lavspændingsanlæg.

2.4 Elforsyningsselskab.

Selskab, værk, institution eller firma, der forestår drift af elforsyningsanlæg.

Elforsyningsselskabers adresser og telefonnumre kan findes på www.danskenergi.dk eller fås ved henvendelse til Dansk Energi, Rosenørns Allé 9, 1970 Frederiksberg C, tlf. 35 30 04 00.

Oplysninger vedrørende baneanlæg findes på www.bane.dk eller fås ved henvendelse til Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø, tlf. 82 34 00 00.

2.5 Entreprenør.

Enhver, der udfører eller lader sine ansatte udføre bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde, herunder maskinstationsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg.

2.6 Højspændingsanlæg.

Stærkstrømsanlæg, hvor den nominelle spænding overstiger 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding.

Såfremt et elforsyningsanlægs nominelle spænding ikke umiddelbart kan fastslås, kan oplysning herom fås ved henvendelse til elforsyningsselskabet.

2.7 Kabelskab og -kasse.

2.7.1 Kabelskab:

Skab, kasse e.l., hvori jordkabler samles over jorden.

2.7.2 Kabelkasse:

Kasse, hvori jordkabler samles i jorden.

2.8 Lavspændingsanlæg.

Stærkstrømsanlæg, hvor den nominelle spænding er højst 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding.

Det elektriske banesystem Københavns S-bane med en nominel spænding på 1500 V jævnspænding håndteres dog som et højspændingsanlæg.

Såfremt et elforsyningsanlægs nominelle spænding ikke umiddelbart kan fastslås, kan oplysning herom fås ved henvendelse til elforsyningsselskabet.

2.9 Ledninger.

2.9.1 Ledning:

Fællesbetegnelse for luftledninger, Iuftkabler og jordkabler.

2.9.2 Luftledning:

Ledning udført med to eller flere adskilte ledere ophængt på master.

2.9.3 Luftkabel:

Isolerede ledere sammensnoet til en ledning, eventuelt med en fælles kappe, ophængt på master.

2.9.4 Jordkabel:

Ledning, som er anbragt i jorden, og som består af én eller flere isolerede ledere, omgivet af en ydre fælles kappe.

2.10 Respektafstand.

Afstand, som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker.

2.11 Transformerstation.

Fælles betegnelse for alle typer transformerstationer i elforsyningsanlæg.

3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Ved planlægning af et arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg samt instruktion i og udførelse af dette skal der udvises omtanke og omhu for at undgå fare for personer eller gods.

Ethvert elforsyningsanlæg skal betragtes som spændingsførende, medmindre elforsyningsselskabet har erklæret, at anlægget er spændingsløst.

Anvisninger fra elforsyningsselskabet skal nøje følges under arbejdets udførelse.

4 ENTREPRENØRENS PLIGTER OG ANSVAR

4.1 Entreprenøren skal sørge for, at arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg planlægges og udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i 3 til 7 samt eventuelle anvisninger fra elforsyningsselskabet.

4.2 Entreprenøren skal sørge for, at personale, som skal udføre arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg, er blevet gjort bekendt med bestemmelserne i 3 og de bestemmelser i 6, 7 og 8, som vedrører det pågældende arbejde, og har modtaget instruktion i henhold til 5.2.

4.3 Entreprenøren skal anmelde enhver skade og ulykke samt ethvert uheld i forbindelse med elforsyningsanlæg til elforsyningsselskabet.

4.4 Entreprenøren skal, med henblik på opfyldelse af 8.5, inden et arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg påbegyndes, sørge for, at personalet er bekendt med, hvilket elforsyningsselskab, der er tale om, og det eller de telefonnumre, på hvilke man altid uanset tidspunktet for arbejdets udførelse — kan komme i forbindelse med elforsyningsselskabet.

Oplysning herom kan findes på www.danskenergi.dk eller fås ved henvendelse til Dansk Energi, Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C, tlf. 35 30 04 00.

Oplysninger vedrørende baneanlæg findes på www.bane.dk eller fås ved henvendelse til Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø, tlf. 82 34 00 00.

5 PLANLÆGNING OG INSTRUKTION

5.1 Planlægning.

5.1.1 Inden arbejdet påbegyndes, skal det afklares, om der findes elforsyningsanlæg i arbejdsområdet eller over transportvejene.

Ved ethvert grave-, bore- og nedramningsarbejde skal entreprenøren indhente ledningsoplysninger. Inden grubning bør der rettes henvendelse til elforsyningsselskabet.

Ved større arbejder er det hensigtsmæssigt, at entreprenøren på forhånd fremsender situationsplan over arbejdets omfang. Elforsyningsselskabet vil da kunne oplyse om placeringen af eventuelle anlæg.

5.1.2 Såfremt der findes elforsyningsanlæg i arbejdsområdet, skal det vurderes, om det er muligt at overholde bestemmelserne i 6 og 7 under arbejdet.

5.1.3 Kan arbejdet ikke gennemføres uden at overtræde bestemmelserne i 6 og 7, skal der rettes henvendelse til elforsyningsselskabet, og der skal indhentes nærmere anvisninger om arbejdets udførelse, inden arbejdet påbegyndes.

5.2 Instruktion.

5.2.1 Inden arbejdet påbegyndes, skal alle ved arbejdet beskæftigede være instrueret om følgende:

a) Eventuelle elforsyningsanlæg i arbejdsområdet eller over transportvejene

b) Respektafstandene fra anlæggene.

c) Eventuelle anvisninger fra elforsyningsselskabet.

6 ARBEJDE I NÆRHEDEN AF LUFTLEDNINGER, LUFTKABLER OG TRANSFORMERSTATIONER

6.1 Almindeligt.

6.1.1 Ved alle former for arbejde, herunder transport, i nærheden af luftledninger og luftkabler må personer, værktøj og materiel, der befinder sig i større højde over jord end 3 m, ikke komme inden for de i 6.8 angivne vandrette respektafstande fra luftledningerne, respektive luftkablerne.

Under arbejde hører fx

a) Opførelse eller vedligeholdelse af bygninger o.l.

b) Udførelse, udvidelse og vedligeholdelse af kloakbrønde, vandbrønde og -boringer.

c) Anbringelse af stilladser, stiger o.l.

d) Anbringelse af reklameskilte, plakater m.m.

e) Anbringelse af flagstænger, antenner, elektriske hegn, opstablinger, høje genstande m.m.

f) Træfældning og træbeskæring.

g) Frugtplukning.

6.1.2 Undtagelse:

Ved lavspændingsluftledninger og luftkabler er det dog tilladt at komme ind over ledningen, hvis den i 6.8 angivne lodrette respektafstand over ledningen overholdes.

6.2 Kraner gravemaskiner, køretøjer o.l.

6.2.1 Ved anbringelse af og ved arbejde eller kørsel med høje maskiner såsom kraner, gravemaskiner, køretøjer med tippelad, kurvevogne, stigevogne o.l. i nærheden af luftledninger og luftkabler må ingen del af maskinen eller emner, der flyttes, og som befinder sig i større højde over jord end 3 m, komme inden for de i 6.8 angivne vandrette respektafstande fra luftledningerne, respektive luftkablerne.

6.2.2 Undtagelse:

Ved lavspændingsluftledninger og luftkabler er det dog tilladt at komme ind over ledningen, hvis den i 6.8 angivne lodrette respektafstand over ledningen overholdes.

Høje kraner skal således anbringes så langt fra ledninger, at der ikke er risiko for, at tilhørende wirer ved udsving, fx under vindpåvirkning, kan komme inden for respektafstandene.

Ved arbejde af længere varighed kan det være hensigtsmæssigt at sikre transportvejene ved markeringsportaler eller at sikre maskinernes bevægelsesområde med blokeringsindretninger.

6.3 Jordarbejde.

6.3.1 Der må ikke uden nærmere aftale med elforsyningsselskabet henlægges opgravet eller afskrællet materiale i større mængder under luftledninger inden for de i 6.8 angivne vandrette respektafstande.

6.4 Udgravning ved master og transformerstationer.

6.4.1 Der må ikke foretages udgravning så tæt ved master eller transformerstationer, at der opstår risiko for udskridning eller væltning af disse.

6.5 Markvanding.

6.5.1 Vandingsmaskiner eller dele heraf, der må anses for at kunne blive berøringsfarlige, når der sprøjtes på højspændingsluftledninger, skal være forsynet med tydelige og holdbare advarselsskilte.

Retningslinier for bedømmelse af berøringsfarligheden af vandingsmaskiner for markvanding samt for udformning at advarselsskilte til disse fremgår af Bilag B.

Bestemmelsen gælder for alle maskiner uanset leveringstidspunktet.

6.6 Gødningsudsprøjtning.

6.6.1 Der må ikke sprøjtes gødning direkte på elforsyningsanlæg.

6.7 Halmafbrænding.

6.7.1 Halmafbrænding må ikke foregå på en sådan måde, at elforsyningsanlæg beskadiges.

6.8 Respektafstande.

6.8.1 Respektafstande fra luftledninger og luftkabler fremgår af fig. 1 til fig. 4.

Hverken personer, værktøj eller materiel må komme inden for de gråtonede områder, der er vist på figurerne.

AU3496_16_1.jpg Size: (534 X 374) AU3496_16_2.jpg Size: (519 X 713) AU3496_16_3.jpg Size: (487 X 647)

7 GRAVE-, BORE- OG NEDRAMNINGSARBEJDE I NÆRHEDEN AF JORDKABLER

7.1 Ved arbejde i nærheden af jordkabler med tilhørende kabelskabe og ‑kasser skal der udvises forsigtighed for at undgå at beskadige disse anlæg.

7.2 Ved arbejde i jorden inden for en respektafstand på 1 m fra den af en elforsyningsselskabet angivne placering af et jordkabel skal der indhentes nærmere anvisninger på arbejdets udførelse hos elforsyningsselskabet.

7.3 Frigravning af jordkabler skal foregå efter elforsyningsselskabets anvisninger. Afsluttende frigravning skal foretages med håndredskaber.

7.4 Afmærknings- og dækmateriale for jordkabler må ikke fjernes uden elforsyningsselskabets tilladelse. Genetablering skal ske efter elforsyningsselskabets anvisning.

7.5 Såfremt der er risiko for, at et frigravet jordkabel kan blive udsat for mekanisk beskadigelse under et arbejde i nærheden af dette, skal kablet beskyttes på passende måde i overensstemmelse med elforsyningsselskabets anvisninger.

8 FORHOLDSREGLER VED UHELD OG ULYKKER

8.1 Maskiner eller andre genstande tæt på luftledninger.

8.1.1 Genstande, herunder køretøjer der er bragt så tæt på en luftledning, at berøring finder sted, eller hvor overslag har fundet sted, skal betragtes som spændingsførende. Fra sådanne genstande skal der overholdes en respektafstand på henholdsvis 10 m ved højspænding og 2 m ved lavspænding, medmindre der er tale om at flytte en tilskadekommen, se 8.4.

8.1.2 Personer på et køretøj, der er bragt så tæt på en luftledning eller et beskadiget kabel, at berøring finder sted, eller hvor overslag har fundet sted, må ikke forlade køretøjet. Køretøjet skal enten køres bort fra stedet ved egen kraft, eller man skal afvente, at en repræsentant fra elforsyningsselskabets har bekræftet, at luftledningen eller kablet er gjort ufarlig.

Er det tvingende nødvendigt at forlade køretøjet, skal dette ske i ét spring med samlede ben og således, at samtidig berøring af køretøjet og jorden ikke finder sted, da personen ellers kan blive udsat for en farlig skridtspænding. Bevægelsen bort fra køretøjet skal af samme grund ske med små skridt.

8.2 Nedfaldne ledninger.

8.2.1 Der skal overholdes en respekt afstand på, henholdsvis 10 m fra nedfaldne højspændingsledninger og 2 m fra nedfaldne Iavspændingsledninger samt fra eventuelle genstande, som berører ledningen, med mindre der er tale om at flytte en tilskadekommen, se 8.4.

8.3 Beskadigede kabIer

8.3.1 Der skal overholdes en respektafstand på 2 m fra beskadigede kabler, medmindre der er tale om at flytte en tilskadekommen, se 8.4.

Selv om ledningsnettet er blevet spændingsløst ved en kortslutning (karakteriseret ved en kortvarig kraftig lysbue), er anlægget alligevel stadig farligt, fordi der normalt vil blive forsøgt indkobling kort tid efter med spændingssætning af berøringstilgængelige dele og mulig ny lysbue til følge.

8.4 Undsætning af en tilskadekommen.

8.4.1 Hvis en tiIskadekommen befinder sig inden for de i 8.1 til 8.3 angivne respektafstande fra spændingsførende genstande, nedfaldne ledninger eller beskadigede kabler, skal denne hurtigst muligt søges fjernet, såfremt hjæIperen kan gøre dette uden selv at komme til skade.

Der gælder derfor følgende regler:

A. Lavspændingsanlæg.

Inden tilskadekomne fjernes, skal denne frigøres fra spændingsførende genstande eller ledninger, som denne måtte være i berøring med.

Dette skal ske ved, at man

a) enten fjerner den ledning eller genstand, der berører den tilskadekomne, ved hjælp af et redskab med træskaft, tørt træ, gummihandsker, tørre handsker eller andet isolerende materiale,

b) eller flytter den tilskadekomne, mens man enten isolerer sig fra denne ved hjælp af gummihandsker, tørre handsker, tørt tøj eller isolerer sig fra jord ved at stå på tørt træ, tørt tøj e.l. Sørg for ikke at berøre hans hud eller ledningen med de bare hænder.

B. Højspændingsanlæg.

Fjern den tilskadekomne, hvis denne befinder sig

a) uden for henholdsvis 10 m fra nedfaldne højspændingsledninger og 2 m fra nedfaldne lavspændingsledninger eller fra maskiner eller materiel, som berører eller umiddelbart kan berøre ledningerne, eller

b) uden for 2 m fra overgravede kabler.

Det kan være livsfarligt at komme inden for de nævnte 10 m, respektive 2 m.

8.5 Besked til elforsyningsselskabet.

8.5.1 Elforsyningsselskabet skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet eller ulykken er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes.

Underretning gives pr. telefon, eventuelt via alarmcentralen, på 112.

Er man alene med en tilskadekommen og der ikke er mulighed for at underrette elforsyningsselskabet eller alarmcentralen fra stedet, bedes om muligt en forbipasserende om at skaffe hjælp, da man bør blive hos den tilskadekomne indtil hjælpen kommer.

Når elforsyningsselskabet er underrettet, sørger selskabet for det videre fornødne, herunder eventuel afbrydelse af anlægget uanset spændingsniveau.

8.6 Afventning af hjælp.

8.6.1 Der skal holdes vagt på stedet, indtil der kommer en repræsentant fra elforsyningsselskabet til stede.

Der skal i mellemtiden sørges for, at ingen kommer inden for de i 8.1 til 8.3 angivne respektafstande.

Bilag A Eksempler på anlæg til fordeling af elektricitet

AU3496_16_4.jpg Size: (47 X 397) AU3496_16_5.jpg Size: (46 X 390) AU3496_16_6.jpg Size: (460 X 389) AU3496_16_7.jpg Size: (478 X 390) AU3496_16_8.jpg Size: (480 X 386) AU3496_16_9.jpg Size: (453 X 386) AU3496_16_10.jpg Size: (487 X 387) AU3496_16_11.jpg Size: (481 X 386) AU3496_16_12.jpg Size: (401 X 390) AU3496_16_13.jpg Size: (378 X 385) AU3496_16_14.jpg Size: (487 X 365)

Bilag B Retningslinjer for vandingsmaskiner for markvanding.

Vandingsmaskiner for markvanding eller dele heraf, der må anses for at kunne blive berøringsfarlige, når de sprøjter på højspændingsluftledninger, skal i henhold til 6.5 være forsynet med tydelige og holdbare advarselsskilte.

A. Bedømmelse af berøringsfarligheden.

En af forudsætningerne for bedømmelsen af, hvorvidt en vandingsmaskine for markvanding må anses for at kunne blive berøringsfarlig, når den sprøjter på en højspændingsluftledning, er størrelsen af den elektriske ledningsevne for det vand, der benyttes til vandingen.

Nedenstående retningslinier er udarbejdet på grundlag af bl.a. følgende:

HOVEDFORUDSÆTNING:

Vandets ledningsevne er højst 1000 μS/cm (resistivitet 1 000 Ωm).

Vandværksvand, grundvand samt vand fra åer og søer har normalt en elektrisk ledningsevne, der er mindre end 1 000 μS/cm.

Såfremt der benyttes vand eller væsker med højere ledningsevne end 1 000 μS/cm, vil det kræve nærmere undersøgelser for at kunne bedømme berøringsfarligheden.

I Ikke berøringsfarlige maskiner.

En vandingsmaskine anses ikke for at kunne blive berøringsfarlig i følgende tilfælde:

1) Når følgende betingelser alle er opfyldt:

a) Maskinens strålerør er forsynet med dyser, hvis diameter er højst 32 mm.

b) Dysernes højde over jord er højst 2,5 m.

c) Strålerørenes vinkel med vandret er højst 25º.

2) Når luftledningens driftsspænding er mindre end 50 kV.

3) Når luftledningens driftsspænding er 50 kV og derover, og afstanden fra dyse til leder er mindst som angivet i følgende tabel:

Ved afstanden fra dyse til leder forstås afstanden fra den pågældende dyse til den nærmeste faseleder i ledningen målt i vandstrålens retning.

Dyse-dia-meter1)
Afstand fra dyse til leder ved en driftsspænding på
50-60 kV
(maks.72,5 kV)
132 kV
(maks.145 kV)
150 kV
(maks.170 kV)
400 kV
(maks.420 kV)
Strålerør på
Strålerør på
Strålerør på
Strålerør på
Gummi-hjul
Slæde2)
Gummi-hjul
Slæde2)
Gummi-hjul
Slæde2)
Gummi-hjul
Slæde2)
mm
m
m
m
m
m
m
m
m
20
24
28
3,2
4,2
5,4
2,5
2,8
3,6
4,8
6,2
7,7
3,3
4,4
5,5
5,3
6,8
8,3
3,7
4,9
6,1
8,7
10,8
12,9
6,3
8,2
10,2
32
36
38
6,6
7,8
8,4
4,5
5,4
5,8
9,2
10,7
11,5
6,7
8
8,7
9,9
11,6
12,4
7,4
8,8
9,6
15,0
17,1
18,2
12,1
14,1
15,1
40
42
9,0
9,7
6,4
6,9
12,3
13,2
9,4
10,1
13,2
14
10,3
11
19,3
20,3
16,1
17,1

1) For dysediametre under 20 mm gælder afstanden for 20 mm dyse.

For dysediametre mellem 20 og 42 mm, som ikke er medtaget i tabellen, findes afstanden fra dyse til leder ved interpolation.

2) Kolonnen »slæde« anvendes kun, når strålerøret kører på en metallisk slæde eller hjul af metal, dvs. når kontakten mellem strålerør og jord er »rent« metallisk.

Kolonnen »gummihjul« anvendes i alle andre tilfælde, således også når maskinen eller stativet med strålerøret har en metallisk slæbesko eller lignende, men i øvrigt kører på gummihjul.

Ved en generel kontrol af, om afstanden fra dyse til leder er overholdt for en given vandingsmaskine, kan der regnes med, at højspændingsluftledningens lodrette minimumshøjde over jord andrager følgende:

Ledninger med en driftsspænding på 50 og 60 kV
6,3 m
Ledninger med en driftsspænding på i 32 kV
6,8 m
Ledninger med en driftsspænding på 150 kV
7,1 m
Ledninger med en driftsspænding på 400 kV
8,9 m

I konkrete tilfælde kan der i stedet for nævnte minimumshøjder regnes med ledningens højde over jord ved højeste ledertemperatur.

II Berøringsfarlige maskiner

En vandingsmaskine anses for at kunne blive berøringsfarlig i alle andre end de under I, pkt. 1 til 3, nævnte tilfælde.

B. Udformning af advarselsekilte.

Anses en vandingsmaskine i henhold til pkt. A, II, for at kunne blive berøringsfarlig, skal den forsynes med advarselsskilt med udråbstegn, som angivet i DS 734‑2, dertil hørende. supplerende skilt, som angivet i DS 734‑1, med følgende tekst:

Det kan være livsfarligt at røre ved maskinen, når den sprøjter på højspændingsluftledninger for driftsspændinger på ”a” kV og derover.

For ”a” kV indsættes den mindste at de i foranstående tabel anførte spændinger, ved hvilken afstanden fra dyse til leder ikke kan overholdes.

Advarselsskiltet ”giv agt” er det samme som der også er henvist til i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 fra 1994 om skiltning.

     
   
AU3496_16_15.jpg Size: (29 X 305)
 
   
   
   
Stikordsregister
 
   
Adresser, elleverandørers
2.4
Advarselsskilte
6.5.1
 
Bilag B
Afbrydelse af anlæg
8.5.1
Afmærkningsmateriale for jordkabler
2.1
 
7.4
Afstande mellem elforsyningsanlæg og færdigetablerede bygninger, anlæg m.v.
1.1
Afstande under kørsel, arbejde m.v.: se respektafstande.
 
Afventning af hjælp ved ulykker
8.6.1
Anmeldelse til elforsyningsselskabet af skader, uheld og ulykker
4.3
Ansvar, entreprenørens
4
Antenner
6.1.1
Anvisninger fra elforsyningsselskabet, generelt
3.3
 
4.1
Anvisning fra elforsyningsselskabet, henvendelse om ved planIægning
5.1.1
 
5.1.3
Anvisning fra elforsyningsselskabet, instruktion om
5.2.1 c)
Anvisning fra elforsyningsselskabet ved arbejde i nærheden at jordkabler
7.2
 
7.3
 
7.4
 
7.5
Arbejde, generelt
1.1
   
 
2.5
 
3.1
 
3.3
 
4.1
 
4.2
Arbejde, instruktion i
3.1
 
4.2
 
5.2
Arbejde i nærheden af jordkabler
7
Arbejde i nærheden at luftledninger, luftkabler og transformerstationer
6
Arbejde, planlægning af
3
 
4.1
 
5.1
Arbejde, udførelse af
2.5
 
3
 
4.1
 
4.2
 
4.4
 
5.1.3
Arbejdsområde eller –plads
1.1
 
5.1.1
 
5.1.2
 
5.2.1 a)
   
Baneanlæg
1.1
 
4.5
 
8.2
Banesystem, elektrisk
1.1
 
2.8
Beskadigede kabler
8.3
Beskadigelse af kabler, risiko for
7.5
Besked til elforsyningsselskabet om uheld eller ulykker
8.6
Blokeringsindretninger på maskiner
6.2.1
Boringer, borearbejde
5.1.1
 
6.1.1
 
7
Brønde
6.1.1
Bygninger, bygningsarbejde
1.1
 
2.5
 
6.1.1
   
Dækmateriale for jordkabler
2.1
 
7.4
Elleverandør (se endvidere anvisning fra elforsyningsselskabet)
1.1
 
2.4
 
4.3
 
4.4
 
5.1.1
 
8.1.2
 
8.6
Entreprenør
2.5
 
4
 
5.1.1
Flagstænger
6.1.1
Frigravning at kabler
7.3
 
7.5
Frugtplukning
6.1.1
Færdigetablerede anlæg
1.1
Færdsel, almindelig
1.1
Genstande, høje
6.1.1
Genstande, spændingsførende, ved uheld eller ulykker
8.1.1
 
8.2.1
 
8.4.1
Gravearbejde (se endvidere gravemaskiner, jordarbejde og udgravning)
5.1.1
 
7
Gravemaskiner
6.2
Gødningsudsprøjtning
6.6
Halmafbrænding
6.7
Havearbejde
1.2
Harvning
1.1
Henvendelse til elforsyningsselskabet
1.1
 
2.6
 
2.8
 
5.1.1
 
5.1.3
Højde over jord
1.1
 
6.1.1
 
6.2.1
Høje maskiner
6.2.1
Højspændingsanlæg
2.3
 
2.6
 
8.4.1.2
 
Bilag A
 
Bilag B
Højspændingsluftledninger se luftledninger.
 
Instruktion
3
 
4.2
 
5.2
Jordarbejde (se endvidere grave-, bore- og nedramningsarbejde)
6.3
Jordbearbejdning, almindelig
1.1
Jordkabler (både høj- og lavspænding)
2.1
 
2.9.1
 
2.9.4
 
7
 
8.3
 
8.4.1
Kabelskab og -kasser
2.7
 
7.1
 
Bilag A
Kabler se jord- eller luftkabler.
 
Kloakbrønde
6.1.1
Kortslutning
8.3.1
Kraner
6.2
Kurvevogne
6.2.1
Køreledningsanlæg
1.1
Kørestrømsinstruks
1.1
 
8.2
Køretøjer
6.2
Køretøjer tæt på eller i berøring med luftledninger
8.1.1
 
8.1.2
Kørsel med landbrugsmaskiner
1.1
Kørsel med kraner, gravemaskiner, køretøjer med tippeIad, kurvevogne, stigevogne o.l.
6.2.1
Landbrugsarbejde (se endvidere markvanding, gødningsudsprøjtning og halmafbrænding)
1.1
 
2.5
Landbrugsmaskiner
1.2
Lavspændingsanlæg
2.3
 
2.8
 
8.4.1
 
Bilag A
   
Lavspændingsjordkabler: se jordkabler.
 
Lavspændingsluftledninger: se luftledninger.
 
Ledninger (se endvidere luftledninger, luftkabler og jordkabIer)
2.3
 
2.9
 
6.6.1
 
6.7.1
 
8.4.1
Luftledninger (lavspænding)
1.1
 
2.9.1
 
2.9.3
 
6.1.1
 
6.2.1
 
6.8.1
 
Bilag A
Luftledninger (både høj- og lavspænding)
1.1
 
2.9.1
 
2.9.2
 
6.1.1
 
6.2.1
 
6.3.1
 
6.8.1
 
8.1
Luftledninger, højspændings- (10 til 400 kV)
6.5.1
 
6.8.1
 
Bilag A
 
Bilag B
Luftledninger, lavspændings-
6.1.1
 
6.2.1
 
6.8.1
 
Bilag A
Lysbue
8.3.1
Markvanding
1.1
 
6.2.1
Maskiner, arbejde og kørsel med (se endvidere vandingsmaskiner)
1.1
Maskiner eller andre genstande tæt på luftledninger
8.1
Maskiner eller materiel ved undsætning af en tilskadekommen
8.4.1
Maskinstationsarbejde
2.5
Master
6.4
 
6.7.1
Materiel
1.1
 
6.1.1
 
6.8.1
Nedfaldne ledninger
8.2
 
8.4.1
Nedramningsarbejde
5.1.1
 
7
Offentlig trafik
1.1
Opstablinger
6.1.1
Overslag fra luftledning
8.1.1
Personer, personale
1.1
 
4.2
 
4.4
 
6.1.1
 
6.8.1
 
8.1.2
 
8.5.1
Plakater
6.1.1
Planlægning af arbejde
3
 
4.1
 
5.1
Pligter entreprenørens
4
Pløjning
1.2
Reklameskilte
6.1.1
Respektafstande, definition
2.10
Respektafstande til baneanlæg
1.3
Respektafstande ved arbejde, generelt
1.1
 
5.2.1 b)
Respektafstande ved arbejde i nærheden af jordkabler
7.2
Respektafstande ved arbejde i nærheden af luftledninger og -kabler
6.1.1
 
6.2.1
 
6.3.1
 
6.8
Respektafstande ved uheld og ulykker
8.1.1
 
8.2.1
 
8.3.1
 
8.4.1
S-bane
1.1
 
2.8
 
8.2
Situationsplan
5.1.1
Skader på elforsyningsanlæg
4.3
Skurvogne
1.1
Stiger
6.1.1
Stigevogne
6.2.1
Stilladser
6.1,1
Såning
1.2
Telefonnumre, Banedanmark
2.4
Telefonnumre, elforsyningsselskabet
2.4
Tilkaldelse af hjælp
4.4
Tilladelse fra elforsyningsselskabet
8.5.1
Tilskadekommen
8.1.1
 
8.2.1
 
8.3.1
 
8.4
 
8.6.1
Trafik, offentlig
1.1
Transformerstationer
2.3
 
2.11
 
6.4
 
6.6.1
 
6.7.1
 
Bilag A
Transport
1.1
Transportveje
1.1
 
5.1.1
 
5.2.1 a)
 
6.2.1
Træfældning og træbeskæring
6.1.1
Udførelse af arbejde
2.5
 
3
 
3.3
 
4.1
 
4.2
 
4.4
 
5.1.3
Udgravning ved master og transformerstationer uheld og ulykker
6.4
Uheld og ulykker
4.3
 
8
Underretning af elforsyningsselskabet om uheld eller ulykker
8.6.1
Undsætning af en tilskadekommen
8.4
Vagt
8.6.1
Vandingsmaskiner
6.5.1
 
Bilag B
Veje
1.1
Vejarbejde
2.5
Vindpåvirkning
6.2.1
Værktøj
1.1
 
6.1.1
 
6.8.1
Wirer på kraner
6.2.1