Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klagerne klagede over, at bladet i artiklen havde fremsat en række urigtige påstande om, at klagerne havde været medvirkende til de i artiklen påståede ulovlige aktiviteter.

Nævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet ikke havde mulighed for at vurdere rigtigheden af de påklagede udsagn. Nævnet fandt, at bladet i artiklen havde rettet nogle meget alvorlige beskyldninger mod direktøren [K2] for Elfo [K1] og derved bragt oplysninger, der er krænkende og skadelige for denne. Nævnet fandt, at der ikke i artiklen fra bladets side var fremlagt nogen form for dokumentation for de alvorlige beskyldninger. Ved at bringe de alvorlige beskyldninger uden fremlæggelse af den fornødne dokumentation havde bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af bladet. Nævnet fandt med hensyn til to udsagn ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 70/2001

Elinstallatørernes Landsforening [K1] og foreningens direktør [K2] har ved advokat Lars Halgreen klaget over en artikel bragt i Børsen den 20. juni 2001, idet man mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af artiklen med overskriften "El-forening undgår kartelsag" fremgik det af en underrubrik, at

"Ikke beviser til retssager mod Elfo [K1] og foreningens direktør [K2]."

I artiklen hed det:

"Elinstallatørernes Landsforening, Elfo [K1], undgår efter alt at dømme at blive tiltalt som en del af det store sagskompleks, Bagmandspolitiet og Konkurrencestyrelsen forbereder hen over sommeren mod elkartellet for overtrædelser af erhvervslivets grundlov Konkurrenceloven. Elfo [K1] husede og administrerede elkartellets nøgleselskab: Foreningen Elmer.

Såvel politiet som Konkurrencestyrelsen oplyser, at der ikke foreligger beviser til en sag mod selve foreningen og dens direktør, [K2]. Selv om dagbladet Børsen erfarer, at [K2] fuldt ud var klar over, at en væsentlig del af elkartellets hemmelige dækorganisation Elmers ulovlige aktiviteter blev koordineret fra Elinstallatørernes Landsforening, Elfo [K1]s lokaler på Paul Bergsøes Vej 6 i Glostrup kendt som "Elfo-huset".

Da avisen første gang spurgte [K2] om forholdet mellem Elfo [K1] og den københavnske gren af elkartellet, svarede han, at der kun var tale om at "låne lokaler ud til Elmer," og fortsatte:

"Det er ikke ulovligt. Elmer har benyttet dem som alle andre organisationer. Det gør os ikke ansvarlige for Elmers aktiviteter."

Men direktør [K2] gjorde mere end blot at stille lokaler til rådighed for Elmer. Han var ifølge dagbladet Børsens oplysninger en del af det.

Han havde i kartellets velmagtsdage skrevet under på en fortroligt-stemplet administrationsaftale, som Børsen er i besiddelse af, hvor han indvilligede i, at Elfo [K1] mod betaling som administrator skulle udføre en del af det omfattende administrative arbejde for Elmer: Selve administrationen af Elmers økonomi.

I aftalens paragraf seks præciseres det endda i en helt bemærkelsesværdig formulering, at det ikke med administrationen er meningen, at den også skulle kontrollere, om aktiviteterne levede op til landets love.

Markant ændring

Men dette indrømmer [K2] først, efter dagbladet Børsen er kommet i besiddelse af den konkrete aftale. Så ændrer Elfo-direktøren markant sin karakteristik af forholdet mellem Elmer og Elfo [K1]. Pludselig hedder det: "Elmer fik gjort to ting hos Elfo [K1]: De lånte lokaler, og vi leverede regnskabsbistand. Noterede indtægter og udgifter ned," siger

Men ifølge Børsens Nyhedsmagasin, som i 1998 afslørede kartellet, befandt Elmers medlemskartotek sig i Elfo-huset i Glostrup. Det samme gjorde de uskyldigt udseende regnskaber, som blev revideret af revisionsfirmaet Ernst&Young.

Samtidig accepterede direktør [K2] helt åbent, at store hæderkronede el-installationsfirmaer og andre mellemstore elfirmaer kom i Elfo-huset for ulovligt at koordinere pristilbud. Under møderne var Elfo [K1]s parkeringsplads som regel fyldt til randen af mødedeltagernes biler, fordi Elmers mødeaktiviteter var meget omfattende.

De centrale møder fandt sted i Elfo-huset i Glostrup. De større møder, hvor der oftest kom 20-40 personer, fandt sted ca. hver 14. dag. Oftest kl. 13 og mødernes indhold var en offentlig hemmelighed blandt foreningens medarbejdere. [K2] benægter i dag ethvert kendskab til de ulovlige kartel-aktiviteter i Elmer. [K2] er tidligere V-folketingskandidat og personlig ven af Venstres formand Anders Fogh Rasmussen og bliver snart direktør for sammenlægningen af de to faglige organisationer, Elfo [K1] og Dansk VVS, som får navnet "Tekniske installatører".

En stribe af den nye forenings medlemsvirksomheder har derimod udsigt til retssager som udløber af elkartellet."

I artiklen var indsat "Tillæg til administrationsaftale imellem ELFO [K1] og El-Entrepenørforeningen Elmer", hvortil var knyttet følgende tekst:

"Som det fremgår af administrationsaftalen mellem Elmer og Elfo [K1], styrede foreningen en stor del af det lyssky el-kartels økonomi hvilket direktøren, [K2] oprindelig benægtede."

Klagerne har over for Pressenævnet anført, at bladet har overtrådt de vejledende regler for god presseskik. Klagerne har i den forbindelse særligt fremhævet følgende 4 passager i artiklen:

A) " dagbladet Børsen erfarer, at [K2] fuldt ud var klar over, at en væsentlig del af elkartellets hemmelige dækorganisation Elmers ulovlige aktiviteter blev koordineret fra Elinstallatørernes Landsforening .",

B)" direktør [K2] gjorde mere end blot at stille lokaler til rådighed for Elmer. Han var ifølge dagbladet Børsens oplysninger en del af det",

C) direktør [K2] "helt åbent" accepterede, "at store hæderkronede elinstallationsfirmaer kom i Elfo [K1]-huset for ulovligt at koordinere pristilbud, og

D) foreningen Elfo [K1] styrede "en stor del af det lyssky el-kartels økonomi hvilket direktøren, [K2], oprindeligt benægtede"

Klagerne har anført, at bladet i artiklen har fremsat påstande om, at klagerne har været medvirkende til de i artiklen påståede ulovlige aktiviteter vedrørende koordinering af priser, uanset at både Konkurrencestyrelsen og politiet oplyser, at der ikke foreligger beviser for, at Elfo [K1] eller foreningens direktør har været medvirkende til de hævdede ulovligheder. Påstandene er fremsat af bladet på baggrund af en administrationsaftale mellem Elmer og Elfo [K1], hvoraf det fremgår, at Elfo [K1] stillede lokaler til rådighed for Elmer samt administrerede Elmers økonomi. Bladet har således på baggrund af oplysninger i en administrationsaftale fremsat sigtelser om, at klagerne skulle have medvirket ved begåelsen af et strafbart forhold, uden at dette er dokumenteret.

Klagerne har yderligere anført, at Børsen Magasiner A/S, i hvilken koncern bladet indgår, i en artikel i Børsens Nyhedsmagasin nr. 19 af 13. november 1998 fremsatte lignende udokumenterede påstande, ligeledes på baggrund af ovennævnte administrationsaftale. Dengang valgte Børsen Magasiner A/S imidlertid - på klagers opfordring - efterfølgende at berigtige de fremsatte påstande i lederen i Børsens Nyhedsmagasin nr. 20 af 27. november 1998. Klager har særligt henledt Pressenævnets opmærksomhed på følgende passus: "Denne forening (ELFO), [K1] er imidlertid ikke omfattet af anklagerne i Børsens Nyhedsmagasins afsløringer. Elfo [K1] har ganske vist huset Elmers møder - men det er ikke det samme som, at Elfo [K1] er en del af forbrydelsen. Det har Børsens Nyhedsmagasin heller ikke anklaget Elfo [K1] for .. Af gode grunde - for intet af materialet peger på en sådan sammenhæng."

Klagerne har videre anført, at det af reglerne for god presseskik fremgår, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt information, samt at det bør kontrolleres, at de oplysninger, der gives, er korrekte. Endvidere skal oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforingende for nogen, efterprøves i særlig grad, inden de bringes. Det er klagernes vurdering, at bladet har overtrådt reglerne for god presseskik ved at fremsætte udokumenterede påstande om, at klagerne har deltaget i et strafbart forhold, der ikke er dokumenteret ved at henvise til administrationsaftale mellem Elfo [K1] og Elmer. Det er en skærpende omstændighed, at udsagnene må anses som særdeles skadelige og krænkende for klagerne, idet offentligheden ved at læse den påklagede artikel bringes i den tro, at klagerne har deltaget i ulovlige aktiviteter.

Klagerne har særligt vedrørende administrationsaftalen anført, at bladets skrivelse til nævnet vel skal forstås således, at det erkendes, at grundlaget for artiklen alene var det faktum, at der mellem Elfo [K1] og Elmer eksisterer en administrationsaftale, som i øvrigt skulle være forsøgt skjult. Godt nok gøres der visse bemærkninger om anonyme kilder, uden at der dog er nogen præcision heraf. Administrationsaftalen eksistens har længe været offentlig kendt, og den har da også helt tilbage fra kartelsagens start i efteråret 1998 været omtalt i andre medier, herunder bl.a. i Børsens Nyhedsmagasin (november 1998).

Klagerne har i tilknytning til dette anført, at det på det bestemteste må afvises, at Elfo [K1]s direktør over for bladets journalist på noget tidspunkt skulle have benægtet eksistensen af aftalen, eller at man foretog bogholderifunktioner for Elmer. Direktør [K2] har allerede den 18. juni 2001 over for bladet forklaret om administrationsaftalen, herunder at Elfo [K1] stod for bogføringen for Elmer. Han henviste til, at administrationsaftalen havde været gengivet i Børsens Nyhedsmagasin, hvorfor aftalens indhold var kendt.

Vedrørende artiklens omtale om administrationsaftalens § 6 har klagerne anført, at den pågældende bestemmelse, der af bladet opfattes som et stærkt indicium for, at man skulle have været bekendt med den ulovlige aktivitet, alene angiver, hvem der er ansvarlig for den gældende lovgivning. Administrationsaftalen bygger på en klar adskillelse mellem Elfo [K1] og Elmer, således at Elfo [K1] ikke havde nogen indflydelse på eller indsigt i Elmers aktiviteter, herunder om der blev ansat folk m.v. Følgelig foreslog Elfo [K1]s revisor, at det blev præciseret, at Elfo [K1] ikke kunne påtage sig ansvar i forhold til lovgivningen, hvilket efter bestemmelsens hensigt var tænkt som den regnskabsmæssige og skattemæssige lovgivning. Bestemmelsen er tilsvarende anvendt i andre aftaler med andre foreninger.

Hvad angår det af bladet anførte om, at det er utroværdigt, at Elfo [K1]s direktør skulle have været uvidende om aktiviteterne hos aftalepartneren Elmer, har klagerne anført, at Elfo [K1] er en arbejdsgiverorganisation, hvis lokaler i meget stort omfang anvendes til møder, hvor enkeltvirksomheder, lokalforeninger, sektioner, undergrupper og lignende er initiativtagere og de, der afvikler møderne. Det er ikke muligt for Elfo [K1]s ledelse at være orienteret om, hvad der foregår på samtlige møder i ejendommen, - uanset om Elfo [K1] selv er deltager eller ej.

Afslutningsvis har klagerne gjort gældende, at en almindelig undersøgelse af, hvad der tidligere havde været skrevet om sagen, herunder på søsterudgivelsen Børsens Nyhedsmagasin, ville have afsløret, at artiklens indhold hvilede på et urigtigt fundament. Den indklagede artikel indeholder en række formuleringer, hvor formodninger og vurderinger fremstilles som faktiske kendsgerninger og oplysninger, der er beskyldninger om deltagelse i eller viden om et kartelsamarbejde, hvilket er en sigtelse - og måske endda for et strafbart forhold. Klagerne har nok engang fremhævet de 4 tidligere omtalte passager i artiklen samt henvist til brødteksten "Ikke beviser til retssager mod Elfo [K1] og foreningens direktør". Til denne tekst har klagerne anført, at hverken Elfo [K1] eller direktøren for foreningen er eller har været personligt sigtet i kartelsagen. Anvendelse af sigtelser og krænkende beskyldninger må kræve ekstra agtpågivenhed, og det er en skærpende omstændighed, at en sådan undersøgelse ville have afsløret sagens rette sammenhæng.

Bladet har anført, at det i den indklagede artikel netop skrives, at såvel politiet som Konkurrencestyrelsen har oplyst, at der ikke rejses tiltale mod foreningen og dens direktør. Ingen af de to parter beskyldes for at have foretaget sig noget strafbart, således som klager hævder.

Bladet har videre anført, at Elfo [K1]s direktør den 18. juni 2001 alene bekræftede, at det ulovlige kartel Elmer lånte lokaler i Elfo [K1], intet andet. Den 19. juni 2001 kom Børsen i besiddelse af en administrationsaftale mellem Elmer og Elfo [K1], hvorefter Elfo [K1] varetager både økonomi og administration af Elmer. Dette er en dokumenteret sammenhæng mellem Elfo [K1] og Elmer, som ikke bestrides af direktør [K2], efter at bladet meddelte, at man havde en kopi af administrationsaftalen. Det gør direktør [K2] til en (ikke strafbar) del af kartellet.

Bladet har yderligere anført, at det ikke er troværdigt, at Elfo [K1]s direktør har været uvidende om aktiviteten hos en aftalepartner bestående af medlemsvirksomheder, som hyppigt holdt møde i den bygning, han havde ansvaret for. At aftalens § 6 fastslår, at Elfo [K1] ikke skal holde øje med, at eksisterende lovgivning bliver overholdt, er i sig selv et meget stærkt indicium for, at parterne har været klar over, at aktiviteten var særdeles problematisk. Bladets kilder fastholder da også, at direktøren var fuldt opmærksom på, hvad der foregik. Disse kilder har frygtet sanktioner fra direktør [K2]s side, og bladet har derfor respekteret deres ønske om anonymitet. Kilderne har af samme grund ikke ønsket at gå til myndighederne, men en af dem har over for bladet tilkendegivet, at han er villig til at træde frem i forbindelse med en eventuel retssag mod bladet.

Afslutningsvis har bladet oplyst, at klager - den dag, artiklen blev bragt, - blev tilbudt optagelse af sit synspunkt. Dette tilbud modtog klager ikke, fordi bladet knyttede en kommentar - som klager ville få adgang til at læse - til synspunktet.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Ulrik Holmstrup og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Endvidere fremgår det, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.

I artiklen har bladet oplyst, at " dagbladet Børsen erfarer, at [K2] fuldt ud var klar over, at en væsentlig del af elkartellets hemmelige dækorganisation Elmers ulovlige aktiviteter blev koordineret fra Elinstallatørernes Landsforening...", "Men direktør [K2] gjorde mere end blot at stille lokaler til rådighed for Elmer. Han var ifølge dagbladet Børsens oplysninger en del af det..", og "Samtidig accepterede direktør [K2] helt åbent, at store hæderkronede el-installationsfirmaer og andre mellemstore elfirmaer kom i Elfo-huset for ulovligt at koordinere pristilbud".

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke har mulighed for at vurdere rigtigheden af de påklagede udsagn.

Nævnet finder, at bladet i artiklen har rettet nogle meget alvorlige beskyldninger mod direktør [K2] og derved bragt oplysninger, der er krænkende og skadelige for denne. Nævnet finder, at der ikke i artiklen fra bladets side er fremlagt nogen form for dokumentation for de alvorlige beskyldninger. Ved at bringe de alvorlige beskyldninger uden fremlæggelse af den fornødne dokumentation har bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

Nævnet finder, at det særlig henset til beskyldningernes karakter ikke kan føre til en ændret vurdering, at direktør [K2] i artiklen får mulighed for at benægte ethvert kendskab til de hævdede ulovlige aktiviteter i Elmer.

Med hensyn til udsagnet "Som det fremgår af administrationsaftalen mellem Elmer og Elfo [K1] styrede foreningen en stor del af det lyssky el-kartels økonomi hvilket direktøren, [K2] oprindelig benægtede" finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet har herved lagt vægt på, at Elfo [K1] rent faktisk ydede regnskabsbistand, og bladets formulering ligger derfor inden for den redaktionelle formuleringsfrihed. Nævnet har videre lagt vægt på, at det ikke ud fra parternes modstridende forklaringer kan lægges til grund, hvorvidt [K2] oprindeligt nægtede at kende til administrationsaftalen.

Nævnet finder i øvrigt ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af udsagnet "Ikke beviser til retssager mod Elfo [K1] og foreningens direktør", idet formuleringen efter nævnets opfattelse ligger inden for den redaktionelle formuleringsfrihed.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Børsen at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet:

Den 20. juni 2001 bragte Børsen en omtale af Elinstallatørernes Landsforening [K1] og dens direktør [K2]s roller i en kartelsag, som involverede foreningen Elmer. Elfo [K1] og [K2] har klaget til Pressenævnet over, at der i artiklen fremsættes udokumenterede beskyldninger mod dem.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Endvidere fremgår det, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.

I artiklen har bladet oplyst, at " dagbladet Børsen erfarer, at [K2] fuldt ud var klar over, at en væsentlig del af elkartellets hemmelige dækorganisation Elmers ulovlige aktiviteter blev koordineret fra Elinstallatørernes Landsorganisation ", "Men direktør [K2] gjorde mere end blot at stille lokaler til rådighed for Elmer. Han var ifølge dagbladet Børsens oplysninger en del af det ", og "Samtidig accepterede direktør [K2] helt åbent, at store hæderkronede el-installationsfirmaer og andre mellemstore elfirmaer kom i Elfo-huset for ulovligt at koordinere pristilbud".

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke har mulighed for at vurdere rigtigheden af de påklagede udsagn.

Nævnet finder, at bladet i artiklen har rettet nogle meget alvorlige beskyldninger mod direktør [K2] og derved bragt oplysninger, der er krænkende og skadelige for denne. Nævnet finder, at der ikke i artiklen fra bladets side er fremlagt nogen form for dokumentation for de alvorlige beskyldninger. Ved at bringe de alvorlige beskyldninger uden fremlæggelse af den fornødne dokumentation har bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

Nævnet finder, at det særlig henset til beskyldningernes karakter ikke kan føre til en ændret vurdering, at direktør [K2] i artiklen får mulighed for at benægte ethvert kendskab til de hævdede ulovlige aktiviteter i Elmer.

Med hensynet til udsagnet "Som det fremgår af administrationsaftalen mellem Elmer og Elfo [K1] styrede foreningen en stor del af det lyssky el-kartels økonomi hvilket direktøren, oprindeligt benægtede" finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet har herved lagt vægt på, at Elfo rent faktisk ydede regnskabsbistand, og bladets formulering ligger derfor inden for den redaktionelle formuleringsfrihed. Nævnet har videre lagt vægt på, at det ikke ud fra parternes modstridende forklaringer kan lægges til grund, hvorvidt [K2] oprindeligt nægtede at kende til administrationsaftalen.

Nævnet finder i øvrigt ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af udsagnet "Ikke beviser til retssager mod Elfo [K1] og foreningens direktør [K2]", idet formuleringen efter nævnets opfattelse ligger inden for den redaktionelle formuleringsfrihed.

København, den 21. november 2001

Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Ulrik Holmstrup og Kirsten Dyregaard."

Afsagt den 21. november 2001.