Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område og definitioner

Kapitel 2   Råvarer m.v.

Kapitel 3   Den økologiske betegnelse

Kapitel 4   Det økologiske spisemærke

Kapitel 5   Leverandørdokumentation

Kapitel 6   Dispensation

Kapitel 7   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

I medfør af § 6, stk. 1-2, § 14 og § 24, stk. 2, i lov nr. 463 af 17. juni 2008, økologilov, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører storkøkkener, der i forbindelse med storkøkkendrift markedsfører

1) råvarer under henvisning til den økologiske produktionsmetode (økologiske råvarer) og

2) retter eller dele af retter under henvisning til den økologiske produktionsmetode (økologiske retter eller økologiske dele af retter).

§ 2. Ved storkøkken forstås i denne bekendtgørelse restauranter, institutionskøkkener, boder, cateringvirksomheder, marketenderier samt lignende fødevarevirksomhed, der udøver storkøkkendrift.

Stk. 2. Ved storkøkkendrift forstås i denne bekendtgørelse storkøkkeners tilberedning af fødevarer på det sted, hvor de sælges, herunder serveres eller leveres, til den endelige forbruger.

§ 3. Ved råvarer forstås i denne bekendtgørelse fødevarer af landbrugs- eller akvakulturoprindelse i den stand, som de modtages i storkøkkenet, herunder uforarbejdede og forarbejdede fødevarer, der leveres fra anden virksomhed eller fra egen primærproduktion.

§ 4. Ved økologiprocent forstås i denne bekendtgørelse en angivelse af, hvor stor en procentdel af et storkøkkens råvareindkøb, målt i kroner og ører, der udgøres af økologiske råvarer.

Stk. 2. Kun råvarer af landbrugs- eller akvakulturoprindelse skal indgå i opgørelsen af økologiprocenten.

Stk. 3. Storkøkkener skal i opgørelsen af økologiprocenten medtage egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager med et beløb, der fastsættes til prisen for samme type råvare på det frie marked (markedsprisen).

Kapitel 2

Råvarer m.v.

§ 5. Økologiske råvarer af landbrugsoprindelse skal kunne markedsføres som økologiske i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (økologiforordningen) samt Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, eller som økologiske i henhold til bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v. (økologibekendtgørelsen).

§ 6. Økologiske råvarer, der stammer fra akvakulturbrug, skal kunne markedsføres som økologiske i henhold til bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug.

§ 7. Økologiske retter eller økologiske dele af retter skal være frembragt af råvarer, som opfylder bestemmelserne i §§ 5-6.

Kapitel 3

Den økologiske betegnelse

§ 8. Storkøkkener kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske råvarer, når

1) det sker med henvisning til bestemte råvarer og

2) den eller de pågældende råvarer ikke forefindes i køkkenet på konventionel form.

Stk. 2. Storkøkkener kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller dele af retter, når

1) det sker med henvisning til bestemte retter eller bestemte dele af retter, og

2) den eller de pågældende retter eller dele af retter er frembragt af økologiske råvarer, der ikke forefindes i køkkenet på konventionel form.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og stk. 2, kan storkøkkener anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske råvarer, når det sker med angivelse af en procent, og det kan dokumenteres, at denne procent minimum svarer til økologiandelen af modtagne råvarer/fødevarer i en given periode.

Stk. 4. Storkøkkener, der er omfattet af økologikontrol og markedsfører økologiske fødevarer i henhold til økologibekendtgørelsen, kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller økologiske dele af retter, uden at bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, er opfyldt.

§ 9. Storkøkkener, der udelukkende modtager og tilbereder økologiske råvarer, kan anvende den økologiske betegnelse i forbindelse med storkøkkenets navn.

§ 10. Storkøkkener, der anvender den økologiske betegnelse i markedsføringen, jf. §§ 8-9, skal ved modtagelse af økologiske råvarer sikre, at der er dokumentation for, at de pågældende råvarer er økologiske.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen og fødevareregionen, og skal opbevares i minimum 2 år.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for storkøkkener, der er omfattet af økologikontrol og markedsfører økologiske fødevarer i henhold til økologibekendtgørelsen.

Kapitel 4

Det økologiske spisemærke

§ 11. Det økologiske spisemærke findes i tre varianter, som signalerer hver sit økologiprocent-interval, jf. varianterne gengivet i bilag 1.

Stk. 2. Storkøkkener, der ønsker at anvende et økologisk spisemærke, jf. stk. 1, skal forinden foretage anmeldelse til fødevareregionen og registreres som bruger af en af de tre varianter.

Stk. 3. Storkøkkenet skal ved anmeldelsen vedlægge en beskrivelse af, hvorledes og med hvilken frekvens økologiprocenten opgøres. Opgørelserne skal mindst være kvartalsvise.

Stk. 4. Storkøkkenet skal ved anmeldelsen vedlægge en opgørelse for det foregående kvartal, der viser, at storkøkkenet ligger indenfor det anmeldte økologiprocent-interval, jf. stk. 2.

Stk. 5. De i stk. 3 nævnte opgørelser samt dokumentationen for den opgjorte økologiprocent, skal opbevares i minimum 2 år. Opgørelser og dokumentation skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen og fødevareregionen.

Stk. 6. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for registrering med henblik på at sikre en effektiv kontrol.

§ 12. Storkøkkener, der modtager fødevarer fra et storkøkken, der er registreret som bruger af et økologisk spisemærke, kan ved aftale med det leverende storkøkken om en fast minimumsprocent for økologiandelen af de modtagne fødevarer i en given periode, der minimum skal være kvartalsvis, anvende den aftalte procentsats i økologiprocenten, jf. § 11, stk. 3. Storkøkkenet skal efterfølgende for hver periode indhente en bekræftelse på, at den aftalte procentsats er overholdt.

Stk. 2. Storkøkkener, der ikke foretager anden tilberedning af fødevarer end portionering og opvarmning, og som udelukkende modtager fødevarer fra ét andet storkøkken, kan, uden at opfylde betingelserne i § 11, stk. 3-5, § 13, stk. 2-3, og § 14, stk. 1, registreres som bruger af det samme økologiske spisemærke, som anvendes af det leverende storkøkken, når

1) storkøkkenet mindst kvartalsvist sikrer sig, at det leverende storkøkken er registreret som bruger af det pågældende spisemærke,

2) der foreligger en skriftlig aftale med det leverende storkøkken om straks at blive orienteret ved ophør vedrørende registreringen som bruger af det økologiske spisemærke og

3) storkøkkenet ved anmeldelsen til fødevareregionen, jf. § 12, stk. 2, vedlægger en beskrivelse af hvilket storkøkken, der leverer fødevarerne samt vedlægger en kopi af aftalen, jf. stk. 2, nr. 2, med det leverende storkøkken.

§ 13. Et storkøkken, der er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan i markedsføringen anvende det pågældende spisemærke. Gengivelsen af det økologiske spisemærke skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 1.

Stk. 2. Det økologiske spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning, i den foregående periode eller forventes at afvige i negativ retning i den indeværende periode, fra det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke.

Stk. 3. Afviger andelen af økologiske råvarer i negativ retning fra det pågældende spisemærkes økologiprocent-interval, jf. stk. 2, skal storkøkkenet straks meddele det til den fødevareregion, hvor anmeldelse er sket. Registreringen er herefter bortfaldet.

Stk. 4. Når et storkøkken får meddelelse fra det leverende storkøkken om, at det leverende storkøkkens registrering som bruger af det økologiske spisemærke er ophørt, jf. § 12, stk. 2, skal storkøkkenet straks meddele det til den fødevareregion, hvor anmeldelse er sket. Registreringen er herefter bortfaldet.

§ 14. Et storkøkken, der registreres som bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocent-intervallet 90-100 %, skal udarbejde en politik for råvareindkøb, herunder en beskrivelse af den anvendte politik, når råvarer ikke kan anskaffes på økologisk form. Herudover skal der udarbejdes en politik for indkøb af fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr. Der skal informeres om disse politikker overfor forbrugerne.

Stk. 2. Storkøkkener, der anvender det økologiske spisemærke med økologiprocent-intervallet 90-100 % skal have en økologiprocent på 100 %. Dog kan økologiprocenten være lavere, men ikke lavere end 90 %, såfremt der indkøbes konventionelle råvarer, som ikke kan skaffes på økologisk form eller anvendes egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager.

Stk. 3. Et storkøkken, der er registreret bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocent-intervallet 90-100 % samt et storkøkken, som alene serverer økologiske fødevarer, kan anvende den økologiske betegnelse i forbindelse med storkøkkenets navn.

Kapitel 5

Leverandørdokumentation

§ 15. Storkøkkener skal, inden de får leveret økologiske fødevarer første gang samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, sikre sig dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol i henhold til økologiforordningen, økologibekendtgørelsen eller bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug.

Stk. 2. Dokumentationen skal være udstedt af en kontrolinstans godkendt eller udpeget i henhold til økologiforordningen og kan være i kopi eller være på elektronisk form.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for så vidt leverandøren er et storkøkken, en detailvirksomhed eller anden virksomhed, der er undtaget økologikontrol efter økologibekendtgørelsens §§ 3-6.

Kapitel 6

Dispensation

§ 16. Fødevarestyrelsen kan, når forholdene taler herfor og under forudsætning af en fortsat effektiv kontrol, meddele dispensation fra § 8, stk. 1-3, § 10, stk. 1-2, § 11, stk. 2-5, §§ 12-13, § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1-2.

Kapitel 7

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 17. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 5-6, § 8, stk. 1-3, § 10, stk. 1-2, § 11, stk. 2 og 5, §§ 12-13, § 14, stk. 1, § 15, stk. 1-2 eller

2) overtræder vilkår fastsat efter § 11, stk. 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2008

Anders Munk Jensen

/ Tereza Gabriel


Bilag 1

Gengivelse af det økologiske spisemærke, jf. § 11, stk. 1, og § 13, stk. 1

Det økologiske spisemærke findes i følgende tre varianter:

AH3165_5_1.jpg Size: (599 X 156)

Det økologiske spisemærke, herunder de tilhørende procentangivelser, skal gengives med indbyrdes afstande, placeringer og proportioner, som angivet ovenfor.

Det økologiske spisemærke skal være:

1. Bronze (i nuancer svarende til Pantone: 876, CMYK: 22-57-86-23 eller RGB: 161-103-51), når økologiprocent-intervallet er 30-60 %

2. Sølv (i nuancer svarende til Pantone: 877, CMYK: 31-24-25-0 eller RGB: 179-180-180), når økologiprocent-intervallet er 60-90 %

3. Guld (i nuancer svarende til Pantone: 872, CMYK: 20-40-96-7 eller RGB: 195-146-46), når økologiprocent-intervallet er 90-100 %, eller

4. Sort