Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 10. december 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse

(Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

[af miljøministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 30. oktober 2008 og var til 1. behandling den 7. november 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljøministeren sendte den 1. juli 2008 dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2007-08, 2. samling) alm. del – bilag 490. Den 30. oktober 2008 sendte miljøministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til miljøministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget mener principielt, at lovforslaget burde deles i to selvstændige lovforslag. Det fremsatte lovforslag sammenblander spørgsmålet om terrorbekæmpelse med en justering af godkendelsesordningen for pesticider. En sådan form for sammenblanding er uacceptabel. De to partier indstiller imidlertid lovforslaget til vedtagelse, da partierne isoleret set kan støtte begge dele af lovforslaget.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Liberal Alliance, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Peter Juel Jensen V nfmd. Eyvind Vesselbo V Erling Bonnesen V Birgitte Josefsen V Hans Christian Thoning V Jørn Dohrmann DF Liselott Blixt DF Per Ørum Jørgensen KF Knud Kristensen KF Torben Hansen S Mette Gjerskov S Flemming Møller Mortensen S Ida Auken SF Steen Gade SF fmd. Johs. Poulsen RV Per Clausen EL Juliane Henningsen IA

Liberal Alliance, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 44

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra miljøministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
1. udkast til betænkning
4
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 44

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om ministeren er indstillet på at dele lovforslaget, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvad den maksimale periode for revurdering af et pesticid kan blive ifølge lovforslaget, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om ministerens kommentar til høringssvaret fra Danske Regioner, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren vil være indstillet på at drøfte udmøntningen af de foreslåede regelændringer med f.eks. Danske Regioner, før bekendtgørelserne udstedes, til miljøministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om ministeren vil være indstillet på at drøfte udmøntningen af de foreslåede regelændringer og inddrage Folketingets partier, før bekendtgørelserne udstedes, til miljøministeren, og ministerens svar herpå