Den fulde tekst
L 91
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og forskellige andre love. (Lempelse af Finanstilsynets tavshedspligt i forbindelse med krisehåndtering og deltagelse i internationalt tilsynssamarbejde, vurdering af erhvervelser af kapitalandele i finansielle virksomheder og regler om forskelsbehandling på baggrund af køn i forbindelse med forsikringer m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen (KF)).
Fremsat skr 12/12 08 Tillæg A 2897
Lovf som fremsat 12/12 08 Tillæg A 2753
1.beh 22/1 09 FF 2843
Betænkning 5/2 09 Tillæg B 489
2.beh 17/2 09 FF 3504
Lovf optrykt efter 2.beh 17/2 09
3.beh 19/2 09 FF 3641
Lovf som vedt 19/2 09 Tillæg C 289
Lov nr 133 af 24. februar 2009
Ordførere: (1.beh) Tina Nedergaard (V), Yildiz Akdogan (S), Colette L. Brix (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at lempe Finanstilsynets tavshedspligt på nogle punkter med henblik på at effektivisere krisehåndteringer af nødlidende finansielle virksomheder. Åbenheden vil tillige blive øget i visse situationer over for offentligheden.
Tavshedspligten lempes over for Folketingets stående udvalg i de situationer, hvor der er tale om et nødlidende pengeinstitut, og hvor der f.eks. er ansøgt Finansudvalget om statslig garanti.
Endvidere bliver det i forbindelse med krisehåndtering af finansielle virksomheder muligt for Finanstilsynet at videregive fortrolige oplysninger om den kriseramte virksomhed til de interessenter, der er involveret i drøftelser om en løsning.
Endvidere lempes tavshedspligten over for offentligheden, i de tilfælde hvor et pengeinstitut er gået i konkurs, og hvor der har været statslig involvering. Loven indeholder derudover en uddybning af reglerne for vurderingen af, om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i en finansiel virksomhed m.v. kan godkendes. Loven har endelig til formål at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder ved at forbyde forskelsbehandling på baggrund af køn ved beregning af præmier og ydelser i forbindelse med tegning af skadesforsikringer eller private livsforsikringer.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 112 stemmer.