Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forurenet jord

(Påbudsadgang vedrørende undersøgelser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »er sket« ordene: », dog ikke, hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt før den 1. januar 1992«.

2. I § 85, stk. 2, udgår », jf. dog § 56, stk. 2«.

3. I § 88, stk. 1, nr. 2, ændres »efter § 8, stk. 1,« til: »efter § 8, stk. 1 eller 2,«.

4. I § 88, stk. 1, nr. 4, ændres »i strid med § 8, stk. 1, og« til: »i strid med § 8, stk. 1 eller 2, eller«.

5. I overskriften før § 90 udgår », stempelloven«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken