Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

(Ændring af promskriteriet, bundfradrag og tilskud til energiafgift af rumvarme og varmt vand m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) virksomhedens ikke tilbagebetalte kuldioxidafgift, energiafgift af rumvarme og varmt vand samt korrigerede svovlafgift efter fradrag af eventuelle tilskud, jf. nr. 1, samlet udgør over 4 pct. af dens refusionsgrundlag beregnet ud fra værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af værdien af virksomhedens indkøb m.v., dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v. (promskriteriet).«

2. § 1, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Aftaler efter stk. 1 skal omhandle energieffektiviseringer og gennemførelse af disse.«

3. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder om opgørelse af afgiftsværdien og refusionsgrundlaget m.v. efter stk. 1, nr. 2, om indgåelse af aftale, om energieffektiviseringer og gennemførelse af disse, om tilsagn om betinget tilskud samt om godkendelse af særlige tekniske eksperter.«

4. § 1 a, 3. pkt., affattes således:

»For fuelolie og gas- og dieselolie, der anvendes til varmefremstilling, udgør tilskuddet henholdsvis 0 øre pr. kg og 1,75 øre pr. l bortset fra olie vedrørende aktiviteter omfattet af § 11, stk. 3, 1. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

5. § 1 b, 1. pkt., affattes således:

»Tilskud, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, gives til dækning af kuldioxidafgift omfattet af § 9, stk. 1, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samt til dækning af energiafgiften og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand, såfremt disse udgør mere end 2 pct. af det i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte refusionsgrundlag.«

6. § 1 c affattes således:

»§ 1 c. Tilskud opgjort efter §§ 1 a og 1 b udbetales med det beløb, der overstiger 20.000 kr. Tilskud til virksomheder, der har tiltrådt en aftale, der er indgået med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder, udbetales uden fradrag.«

7. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om bortfald af afgivne tilsagn, herunder om tilbagebetaling af udbetalte tilskud.«

8. I § 3 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Klage over de i stk. 1 nævnte afgørelser vedrørende opgørelsen af tilskudsgrundlaget efter § 1 a, 1. pkt., og § 1 b, 1. pkt., kan indbringes for samme myndighed, som behandler klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser vedrørende godtgørelse af kuldioxidafgift. Klage sker efter de samme regler, som gælder for klager vedrørende godtgørelse af kuldioxidafgift.«

9. § 4 affattes således:

»§ 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskaber, revision samt tilsyn og kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse, herunder regler om opkrævning af gebyrer til stikprøvekontrolforanstaltninger.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder, Energistyrelsen og den, Energistyrelsen bemyndiger dertil, kan uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for kontrollen efter loven

1) på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder korrespondance, regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, og

2) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler, herunder adgang til at besigtige energimålere, procesanlæg og øvrigt energiforbrugende udstyr.

Stk. 3. Indehavere og beskæftigede i virksomheden og sammenslutningen skal yde de statslige told- og skattemyndigheder, Energistyrelsen og den af Energistyrelsen bemyndigede fornøden vejledning og hjælp i forbindelse med kontrollen.

Stk. 4. Leverandører af energiprodukter omfattet af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om de leverede energiprodukter. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt til brug for kontrollen efter loven, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til på stedet hos de pågældende virksomheder at gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder foretage eftersyn af regnskaber m.v.«

10. § 5, stk. 1, affattes således:

»Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov, jf. dog § 3, stk. 3, herunder om betaling af gebyr ved klage. Energistyrelsens afgørelser om ydelse af tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 3. Klager over afgørelser truffet af private organisationer, jf. § 6, kan kun indbringes for Energistyrelsen.«

11. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt virksomheden.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

12. § 6 affattes således:

»§ 6. Miljø- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden offentlig myndighed eller privat organisation til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.«

13. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Enhver, der modtager tilskud efter denne lov, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.«

14. § 7, stk. 1, affattes således:

»Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger efter § 6 a eller fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud efter loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.«

15. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.«

§ 2

Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken