Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede udgifter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren

I medfør af § 3, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, litra a, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12 og § 13, stk. 1, i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for de afsatte rammer give tilsagn om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren i forbindelse med projekter vedrørende udvikling af uddannelsestilbud, -metoder og -værktøjer.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til tidsbegrænsede projekter af fælles interesse med et bredere anvendelsesområde end foranstaltninger, som private virksomheder og organisationer normalt gennemfører.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud kan gives til organisationer inden for fiskeri- og akvakultursektoren eller til andre, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har godkendt til formålet.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved FødevareErhverv træffer afgørelser efter denne bekendtgørelse.

§ 3. FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 3. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside.

Stk. 2. En ansøgning om tilskud skal være modtaget i FødevareErhverv senest henholdsvis den 1. februar og den 1. august.

Stk. 3. I tilfælde, hvor sidste dag af ansøgningsfristen efter stk. 2 er en lørdag, søndag, mandag eller en helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter.

Stk. 4. FødevareErhverv kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Prioritering og afgørelse

§ 5. Ansøgninger om tilskud, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb, og som opfylder betingelserne for tilskud, jf. kapitel 3-5, prioriteres i forhold til projekternes effekt inden for de i § 7, stk. 1, nr. 1-6, nævnte områder.

Stk. 2. Ved prioriteringen tages der endvidere hensyn til,

1) om projektet omfatter formidling af videnskabelige resultater eller af kvalificeret opnåede erfaringer med relevans for de prioriterede områder i § 7, stk.1, nr. 1-6, og

2) om projektet omfatter udvikling af fleksible læringsformer, der tager udgangspunkt i erhvervs- og virksomhedsbaserede forhold, og som har relevans for de prioriterede områder i § 7, stk.1, nr. 1-6.

Stk. 3. Der tilstræbes en fordeling af midlerne, således at der kan gennemføres projekter vedrørende såvel fiskeri som akvakultur og forarbejdning af fisk og fiskerivarer.

Stk. 4. FødevareErhverv kan forud for en ansøgningsrunde udmelde særlige temaer inden for bekendtgørelsens område, som vil danne grundlag for prioriteringen i ansøgningsrunden.

Stk. 5. Hvis ansøgningen kan imødekommes, giver FødevareErhverv tilsagn om tilskud.

§ 6. Efter drøftelse i Fiskeriudviklingsudvalget for programmet for anvendelse af Den Europæiske Fiskerifond i Danmark kan FødevareErhverv eventuelt nedsætte et rådgivende udvalg. Det rådgivende udvalg bistår FødevareErhverv med at fastlægge principper for prioriteringen efter § 5.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede projekter

§ 7. Tilskud kan ydes til projekter, hvor ansøger godtgør, at projektets resultater vil bidrage til at udvikle uddannelsestilbud, -metoder og -værktøjer med henblik på at øge kompetenceniveauet inden for et eller flere af følgende områder:

1) Arbejdsmiljø og sikkerhed.

2) Produktkvalitet og råvareudnyttelse.

3) Anvendelse af ny teknologi.

4) Sygdomme hos opdrætsfisk.

5) Recirkulation inden for akvakultur.

6) Udvikling af uddannelsestilbud, -metoder og -værktøjer målrettet de specifikke behov i fiskeri- og akvakultursektoren.

Stk. 2. Tilskud ydes til projekter inden for de i stk. 1 nævnte områder, herunder i forbindelse med seminarer, kurser, workshops og fremtidsværksteder og fremtidsværktøjer og øvrige bedst praksis udvekslende arrangementer, samt afprøvning af de udviklede værktøjer og metoder.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 8. Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

1) at de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet beløber sig til mindst 50.000 kr.,

2) at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,

3) at ansøger afgiver de oplysninger, FødevareErhverv anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

4) at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen, medmindre FødevareErhverv meddeler dispensation herfra,

5) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, jf. § 12, stk. 4, og

6) at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt indtil 31. december 2021.

Stk. 2. FødevareErhverv fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 3. Tilsagnshaver er forpligtet til at indsende en rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter afsluttende udbetaling af tilskud. I tilsagnet fastsættes hvilke oplysninger, der skal gives i rapporterne.

Stk. 4. FødevareErhverv kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 9. Tilskud kan ydes til faktiske udgifter, som afholdes af tilsagnshaver, og som er nødvendige for gennemførelsen, herunder også intern løn til ansatte hos tilsagnshaver. Udgifter til eksterne leverandører skal være baseret på indhentede tilbud eller åbent udbud. Indirekte udgifter er støtteberettigede udgifter, hvis de er baseret på faktiske omkostninger ved gennemførelsen af projektet og fordeles i forhold til de direkte udgifter efter en behørigt velbegrundet, fair og rimelig metode.

Stk. 2. Indirekte udgifter kan medtages med op til 50 pct. af de direkte udgifter.

Stk. 3. De tilskudsberettigede udgifter kan endvidere omfatte

1) udgifter til attestation af betalte udgifter,

2) udgifter til projektrapportering, jf. § 12, stk. 4, og

3) andre udgifter, som FødevareErhverv vurderer er nødvendige for at gennemføre projektet.

Stk. 4. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden EU-lovgivning,

2) udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

3) udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr,

4) finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed, eller

5) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

Stk. 5. De tilskudsberettigede udgifter til store infrastrukturfaciliteter kan højst udgøre 10 pct. af projektets samlede tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 10. Ændring af et projekt kan godkendes af FødevareErhverv på betingelse af, at ændringen efter FødevareErhvervs vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af FødevareErhverv, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer af et projekt.

Stk. 3. FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1, stk. 3, kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 11. Tilskuddet udgør op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter inden for det af FødevareErhverv fastsatte tilsagnsbeløb.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 12. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Skemaer og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside.

Stk. 2. Anmodningen om udbetaling af tilskud skal indsendes til FødevareErhverv.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i indtil 3 rater. De enkelte rater skal udgøre mindst 20 pct. af det totale tilsagnsbeløb.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være FødevareErhverv i hænde senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport.

Stk. 5. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 13. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold at give FødevareErhverv meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud efter § 14.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 14. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilskud ikke opfyldes,

2) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, herunder hvis væsentlige dele af projektet bortfalder,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens § 11, stk. 2, eller

5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 13.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 15. FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Ekspropriation, hvis en sådan ikke kunne forudses på tidspunktet for ansøgers modtagelse af tilsagnet.

2) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. FødevareErhverv kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 16. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 17. Afgørelser, truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse, kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. FødevareErhverv kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 18. Efter § 14, stk. 1, i fiskeriudviklingsloven straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af lovens fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1, eller

6) undlader at aflevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. december 2008.

FødevareErhverv, den 15. december 2008

Arent B. Josefsen

/ Steen Bonde