Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om vejledende indtægtsgrænser for afgørelser om transport i forbindelse med samvær

De vejledende retningslinjer for 2007 blev fastsat i vejledning af 6. september 2007 om samvær, jf. afsnit 6.1.1.1. Meget stor forskel i forældrenes indkomst.

Ved fastsættelse af nedenstående vejledende retningslinjer for 2009 er der taget udgangspunkt i satsreguleringsprocenten på 3,19 %, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 851 af 21. august 2008 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløb for finansåret 2009.

De vejledende indtægtsgrænser ændres ikke, og er således fortsat:

Den i vejledningen nævnte meget lave indkomst ca. 210.000 kr. (2009-niveau).

Den i vejledningen nævnte forskel i indkomsten ca. 310.000 kr. – 410.000 kr. (2009-niveau).

Familiestyrelsen, den 15. december 2008

Anette Hummelshøj