Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0022
 
32008L0097
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 482 af 29. maj 2007 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Ved terapeutisk behandling, jf. §§ 13 og 14, forstås individuel indgivelse til fødevareproducerende dyr af et lægemiddel med indhold af:

1) Beta-agonister til heste med følgende formål:

a) behandling af luftvejsproblemer,

b) behandling af hovsenebensbetændelse,

c) behandling af forfangenhed, eller

d) fremkaldelse af vesvækkelse (tocolyse).

2) Allyltrenbolon (altrenogest) til brunststyring af konkurrence- eller cirkusheste.

3) Progesteron samt de derivater, der ved hydrolyse let danner den oprindelige forbindelse efter absorption fra indgiftsstedet, til behandling af forstyrrelser i ovariefunktionen.«

2. I § 9, stk. 1, indsættes efter »til«: »fødevareproducerende«.

3. § 9, stk. 2, ophæves.

4. § 13 affattes således:

»§ 13. Terapeutisk behandling, som nævnt i § 5, nr. 1 og 3, er tilladt på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages af dyrlægen personligt,

2) behandlingen jf. § 5, nr. 3, kun sker i form af injektion eller vaginalspiral på entydigt identificerede fødevareproducerende dyr,

3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder betingelserne i § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1-2, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, for beta-agonister dog højst 28 dage, og

4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 34, stk. 1.

Stk. 2. Til efterbehandling af en hest, der er behandlet i henhold til stk. 1, med beta-agonister mod luftvejsproblemer, hovesenebensbetændelse eller laminitis kan dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler med indhold af beta-agonister på betingelse af, at:

1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

2) de udleverede eller ordinerede receptpligtige lægemidler opfylder betingelserne i § 8, stk. 1, eller § 8, stk. 2, nr. 1-2, er til indgivelse gennem munden, og har en tilbageholdelsestid på højst 28 dage,

3) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 34, stk. 1, og

4) dyrlægen anfører dato for indledning og afslutning af behandlingen.«

5. I § 14 ændres »§ 5, nr. 3« til: »§ 5, nr. 2«.

6. Bilag 3 affattes således:

»Liste A: Forbudte stoffer

Thyreostatika

Stilbener, stilbenderivater, salte og estere heraf

Østradiol 17 beta og esterlignende derivater heraf

Liste B: Forbudte stoffer med undtagelser

Beta-agonister.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2008

Anders Munk Jensen

/ Tom Kaadtmann Buck

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/97/EF om ændring Rådets direktiv 96/22/EØF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug.