Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

(Ophævelse af bestemmelse om inddrivelse)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 135 af 9. februar 2007, bekendtgørelse nr. 223 af 14. marts 2007 og bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 2008, foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 73, stk. 4, § 100, stk. 4, § 102, § 112, § 113, § 115, stk. 9, § 116, stk. 4, § 118, stk. 3, § 143, stk. 4, § 149, § 160, § 178, stk. 3 og 4, og § 184 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 9. oktober 2008, som ændret ved § 138 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, fastsættes:«

2. § 14 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Velfærdsministeriet, den 19. december 2008

Karen Jespersen

/ Mikael Lynnerup Kristensen