Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Reglernes anvendelsesområde

Kapitel 2   Drift af friplejeboliger

Kapitel 3   Kommunalbestyrelsens tilsyn med driften

Kapitel 4   Udbud

Kapitel 5   Afhændelse

Kapitel 6   Ibrugtagning til anden anvendelse end friplejeboliger

Kapitel 7   Økonomistyrelsen

Kapitel 8   Forskellige bestemmelser

Kapitel 9   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om drift, udbud og afhændelse af friplejeboliger

I medfør af §§ 65, 88 og 92 i lov nr. 90 af 31. januar 2007 om friplejeboliger fastsættes:

Kapitel 1

Reglernes anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for

1) drift af friplejeboliger, etableret efter §§ 10 og 11 i lov om friplejeboliger (friplejeboligloven),

2) udbud af pleje og omsorg i friplejeboliger efter lovens § 66,

3) afhændelse af friplejeboliger og servicearealer og

4) ibrugtagning af friplejeboliger og servicearealer til anden anvendelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og §§ 25 og 26 finder ikke anvendelse på den del af bebyggelsen, der udgør servicearealer.

Kapitel 2

Drift af friplejeboliger

Beboerindskud

§ 2. Beboerindskud fastsættes efter boligernes indbyrdes brugsværdi.

Stk. 2. Ved den første udlejning af friplejeboliger etableret efter lovens § 10, stk. 1, eller § 11, stk. 1, kan beboerindskuddet fastsættes foreløbigt. Den endelige fastsættelse af beboerindskuddet sker, når byggeregnskabet er afsluttet. Eventuelle forhøjelser af beboerindskuddet efter 2. pkt. skal ske med 3 måneders varsel.

Lejefastsættelse og –regulering

§ 3. Ved den første udlejning af friplejeboliger etableret efter lovens § 10, stk. 1, eller § 11, stk. 1, kan lejen fastsættes foreløbigt. Den endelige fastsættelse af lejen sker, når byggeudgiften er opgjort, og den endelige finansiering er foretaget. Eventuelle forhøjelser af lejen efter 2. pkt. skal ske med 3 måneders varsel.

§ 4. Når friplejeboligleverandøren har forbedret det lejede, kan denne forlange lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi, medmindre udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter § 12.

Stk. 2. Lejeforhøjelsen fastsættes på grundlag af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen, og som har forøget det lejedes brugsværdi. Hvis der som led i forbedringsarbejdernes udførelse også udføres vedligeholdelsesarbejder, kan udgiften hertil ikke indgå i beregningsgrundlaget for lejeforhøjelsen. Hvis der som følge af forbedringsarbejderne spares aktuel eller fremtidig vedligeholdelse, skal forbedringsudgiften reduceres med et beløb, der modsvarer den kapitaliserede værdi af disse besparelser. Udgifter til vedligeholdelsesarbejder og fradrag for sparet aktuel eller fremtidig vedligeholdelse debiteres på en af de konti, der er nævnt i §§ 8-10 og § 12.

Stk. 3. Lejeforhøjelsen fastsættes til ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid svarende til forbedringens forventede levetid og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for arbejdernes færdiggørelse.

Stk. 4. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det lån, der er nævnt i stk. 3, er udamortiseret. For forbedringsarbejder, der er finansieret på anden måde end med et sådant lån, bortfalder lejeforhøjelsen tilsvarende efter en årrække svarende til løbetiden på lån efter stk. 3.

§ 5. Flytter en lejer, der før ejendommens ibrugtagning til friplejeboliger har udført forbedringer i lejemålet efter § 62 a i lov om leje (lejeloven) eller § 39 i lov om leje af almene boliger (almenlejeloven), skal friplejeboligleverandøren udbetale den godtgørelse, som lejeren har ret til efter disse bestemmelser. Friplejeboligleverandøren kan foretage modregning i godtgørelsen for lejerens forpligtelser overfor friplejeboligleverandøren.

Stk. 2. I nedskrivningsperioden for godtgørelse kan en ny lejer ved genudlejning enten vælge at betale den nedskrevne godtgørelse til friplejeboligleverandøren eller at betale en lejeforhøjelse, der beregnes som ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid svarende til den resterende nedskrivningsperiode og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for friplejeboligleverandørens udbetaling af godtgørelse til den fraflyttede lejer. Lejeforhøjelsen bortfalder ved nedskrivningsperiodens udløb.

Stk. 3. Flytter en lejer, der har betalt den nedskrevne godtgørelse til friplejeboligleverandøren, har lejeren ret til en godtgørelse svarende til den nedskrevne godtgørelse efter lejelovens § 62 a eller almenlejelovens § 39 med fradrag af friplejeboligleverandørens eventuelle krav mod lejeren.

Stk. 4. Ved genudlejning efter udløbet af nedskrivningsperioden kan friplejeboligleverandøren ikke kræve lejeforhøjelse for de udførte forbedringer.

Antennebidrag

§ 6. Har friplejeboligleverandøren efter aftale med lejeren etableret eller forbedret ejendommens programforsyning eller forsyning med adgang til elektroniske kommunikationstjenester, kan udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, kræves godtgjort af lejeren. Lejerens bidrag fastsættes til ydelsen på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 10 år og med en rente svarende til markedsrenten for sådanne lån på tidspunktet for arbejdernes færdiggørelse.

Stk. 2. De udgifter, der er nævnt i stk. 1, kan ikke indgå i lejen, men skal opkræves som en del af antennebidraget. Når lån som nævnt i stk. 1, 2. pkt., er udamortiseret, bortfalder denne del af antennebidraget for fremtiden. For etablerings- og forbedringsudgifter, som er finansieret på anden måde end med et sådant lån, bortfalder denne del af antennebidraget tilsvarende efter 10 år.

Vedligeholdelsesplan

§ 7. Friplejeboligleverandøren skal udarbejde en vedligeholdelses- og fornyelsesplan for den del af ejendommen, der indeholder boligerne. Planen skal mindst omfatte de kommende 10 år og skal revideres en gang årligt på grundlag af en gennemgang af ejendommens og boligernes vedligeholdelsesstand.

Stk. 2. For friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af Byggeskadefonden, jf. § 151, stk. 1, nr. 8 og 9, i lov om almene boliger m.v., gælder reglerne i bekendtgørelse om bygningsdrift. Reglerne i den nævnte bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på andre friplejeboligbebyggelser.

Lovpligtige henlæggelseskonti

§ 8. Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. § 11, til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

Stk. 2. Beløb, der før ejendommens omdannelse til friplejeboliger var bundet i Grundejernes Investeringsfond efter reglerne i kapitel X A i lejeloven, skal henlægges på kontoen efter stk. 1. En negativ saldo ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger kan ikke videreføres.

Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1, medmindre udgiften debiteres på kontoen efter § 12.

§ 9. Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. § 11, til anden vedligeholdelse end nævnt i §§ 8 og 10. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

Stk. 2. Beløb, der før ejendommens omdannelse til friplejeboliger var bundet i Grundejernes Investeringsfond efter reglerne i kapitel III i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, skal henlægges på kontoen efter stk. 1. En negativ saldo ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger kan ikke videreføres.

Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til anden vedligeholdelse af ejendommen eller de enkelte lejemål end nævnt i §§ 8 og 10, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1.

§ 10 . Friplejeboligleverandøren skal på en særlig henlæggelseskonto løbende henlægge passende midler, jf. § 11, til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i boligerne. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

Stk. 2. Hvis der ved ejendommens omdannelse til friplejeboliger er positive saldi på ejendommens konti for indvendig vedligeholdelse efter § 22 i lejeloven, skal disse beløb henlægges på kontoen efter stk. 1.

Stk. 3. Når friplejeboligleverandøren har afholdt udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i boligerne, kan udgiften debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1.

§ 11. Størrelsen af de henlæggelser, der er nævnt i §§ 8-10, fastsættes på grundlag af vedligeholdelsesplanen nævnt i § 7. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af bygningsdelens og installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.

Stk. 2. Er der som følge af særlige forhold undtagelsesvis ikke henlagt tilstrækkeligt på kontiene efter §§ 8-10 og § 12 til at dække nødvendige vedligeholdelsesudgifter, kan disse udgifter dækkes ved optagelse af lån. I så fald kan den del af udgiften, der er finansieret ved lån, ikke debiteres på de nævnte konti. I stedet debiteres de løbende ydelser.

§ 12. Den særlige henlæggelseskonto, der er nævnt i lovens §§ 63 eller 64, må anvendes til følgende formål:

1) Imødegåelse af ekstraordinære tab ved driften af friplejeboligerne, dog ikke tab ved lejeledighed og fraflytninger.

2) Opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring og ombygning af den del af ejendommen, der indeholder boligerne.

3) Sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i den del af ejendommen, der indeholder boligerne.

4) Tilskud til nedsættelse af lejen i særlige tilfælde, hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål.

§ 13. Friplejeboligleverandøren skal løbende foretage passende henlæggelser på en særlig henlæggelseskonto til dæk­ning af tab ved lejeledighed og fraflytninger. De årlige henlæggelser kan højst udgøre 2 pct. af de samlede driftsudgifter for friplejeboligerne. Henlæggelserne tilskrives kontoen månedsvis forud.

Stk. 2. Tab ved lejeledighed debiteres på henlæggelseskontoen efter stk. 1 månedsvis forud. Udlejes en bolig i løbet af måneden med indflytning inden månedens udløb, krediteres det derved indvundne beløb. Tab ved fraflytning debiteres i takt med, at det kan opgøres.

Stk. 3. Saldoen på henlæggelseskontoen efter stk. 1 kan på intet tidspunkt være negativ. Et underskud som følge af, at henlæggelserne ikke kan dække faktiske tab, kan ikke indgå i lejen.

Stk. 4. Som tab ved fraflytning anses såvel lejerestancer og istandsættelseskrav som omkostninger til udsættelse af lejer eller anden retsforfølgning af krav mod denne.

§ 14. Positive saldi på kontiene nævnt i §§ 8-10 og §§ 12-13 skal være anbragt sikkert og således, at de i nødvendigt omfang og til enhver tid med kort varsel kan gøres likvide til anvendelse efter deres formål. Kassebeholdningen skal være mindst mulig.

Stk. 2. Midlerne nævnt i stk. 1, som ikke ligger i kassebeholdningen, skal placeres i aktiver udstedt i danske kroner:

1) I indlån i pengeinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

2) I realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed, idet værdipapirerne skal være udstedt i og optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

3) I obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af stater eller regionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

4) I afdelinger i investeringsforeninger eller tilsvarende institutter, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger eller registrerede professionelle foreninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Det er dog en betingelse, at afdelingerne alene placerer midlerne som anført i nr. 1-3. Hvis midlerne anbringes i afdelinger af en forening, der administreres af et foreningsejet investeringsforvaltningsselskab, kan afdelingens midler dog i fornødent omfang placeres som aktier i investeringsforvaltningsselskabet.

Stk. 3. Afkast af de placerede midler skal krediteres kontiene efter §§ 8-10 og §§ 12-13.

Regnskab

§ 15. Friplejeboligleverandøren skal for boligerne hvert år udarbejde et årsregnskab, der skal give et retvisende billede af aktiver og passiver samt resultatet af driften. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med den kontoplan med tilhørende noter, der er indeholdt i bilag 1 og 2.

§ 16. Reglerne i årsregnskabsloven finder anvendelse i det omfang andet ikke følger af reglerne i friplejeboligloven eller bekendtgørelse om drift, udbud og afhændelse af friplejeboliger.

§ 17. Hvis en driftsudgift vedrører både boligerne og servicearealet, skal der i regnskabet for boligerne optages et beløb svarende til boligernes forholdsmæssige andel af udgiften. Hvis boliger og serviceareal er beliggende i hver sin ejerlejlighed, sker fordelingen efter det tingslyste fordelingstal, medmindre dette medfører en åbenbar urimelig fordeling til skade for lejerne. Er boliger og serviceareal i øvrigt beliggende i hver sin ejendom, fordeles fælles udgifter på grundlag af areal. Er boliger og servicearealer beliggende i samme ejendom, fordeles fælles udgifter på grundlag af bruttoetage­arealet, jf. bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler.

Stk. 2. Udgiften til administration af boligerne kan medtages i regnskabet med den faktiske udgift hertil, hvis denne er rimelig og sædvanlig. Hvis de medarbejdere, der er beskæftiget med administration af boligerne, tillige er beskæftiget med administration af servicearealerne eller med andre opgaver, skal omkostningerne fordeles på grundlag af objektive og saglige kriterier. Omkostninger til ekstern bistand, herunder til advokat og revisor, kan indgå i administrationsudgiften. Dette gælder dog ikke omkostninger til bistand i forbindelse med udsættelse af lejere og anden retsforfølgning af krav mod fraflyttede lejere.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der vedrører både boligerne og servicearealerne, hvis udgiften ikke på andet objektivt grundlag kan fordeles mellem boliger og serviceareal. Det samme gælder for udgifter til administration af byggesager i forbindelse med vedligeholdelses- og forbedringsarbejder.

§ 18. Boligerne optages i regnskabet til anskaffelsessummen med tillæg af eventuel indeksregulering af prioritetsgæld og med tillæg af senere forbedringer, renoveringsprojekter og godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål. I en særskilt note angives den værdi, der efter lovens kapitel 9 kan beregnes ved afhændelse af boligerne til fortsat anvendelse som friplejeboliger.

§ 19. I en note til årsregnskabet skal gives oplysning om lån, der er optaget til opførelsen eller ombygningen, forbedringer og vedligeholdelse af boligerne, jf. § 4, stk. 3, § 6, stk. 1, og § 11, stk. 2. For hvert lån skal angives

1) tidspunkt for lånets optagelse,

2) hovedstol,

3) rentesats,

4) restgæld ved regnskabsårets afslutning og

5) restløbetid ved regnskabsårets afslutning.

Stk. 2. Hvis arbejder som nævnt i §§ 4 og 6 er finansieret på anden måde end ved lån omfattet af stk. 1, optages i en note oplysning om

1) tidspunkt for arbejdernes færdiggørelse,

2) størrelsen af den afholdte udgift,

3) løbetid, ydelse og rentesats for et fastforrentet annuitetslån med sædvanlig løbetid og rente til finansiering af de pågældende arbejder, jf. § 4, stk. 3 og § 6, stk. 1,

4) differencen mellem ydelsen nævnt i nr. 3 og den faktiske ydelse og

5) restgæld ved regnskabsårets afslutning for et lån som nævnt i nr. 3.

§ 20. I tilslutning til regnskabet afgiver friplejeboligleverandøren en årsberetning, hvori nærmere redegøres for den økonomiske udvikling i regnskabsåret. Herunder redegøres for eventuelle særlige økonomiske problemer, for de foranstaltninger der er eller påtænkes iværksat til løsning af sådanne problemer, og for forhold som revisor måtte have påtalt.

§ 21. Regnskabet skal inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning sendes til lejerne. Hvis der er valgt beboerrepræsentation, sendes regnskabet i stedet til denne. Samtidig sendes regnskabet bilagt årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen til den tilsynsførende kommunalbestyrelse og til Landsbyggefonden.

Stk. 2. Hvis den tilsynsførende kommunalbestyrelse efter gennemgang af regnskabet kræver ændringer i regnskabet, skal friplejeboligleverandøren senest 6 uger efter at have modtaget meddelelse herom foretage de krævede ændringer og udsende korrigeret regnskab til lejerne eller den valgte beboerrepræsentation samt til kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.

Stk. 3. Regnskaber skal indsendes til Landsbyggefonden i en edb-baseret form efter retningslinjer, der fastlægges af Landsbyggefonden. Retningslinierne skal godkendes af Velfærdsministeriet.

Stk. 4. Den tilsynsførende kommunalbestyrelse kan stille krav om, at de edb-baserede regnskaber efter stk. 3 samtidig sendes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Regnskabsoplysningerne kan af Landsbyggefonden videregives til Velfærdsministeriet til statistiske formål.

Revision

§ 22. Årsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastsat i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v.

Stk. 2. Revisor skal have adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få alle de oplysninger og den bistand, som anses nødvendig for udførelsen af revisionen. Friplejeboligleverandøren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige.

Stk. 3. Revisor skal straks foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, såfremt revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for den økonomiske drift af boligerne, eller hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning. Revisor skal ligeledes foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt friplejeboligleverandøren kan overholde sine økonomiske forpligtelser.

Stk. 4. Revisor skal føre revisionsprotokol. I revisionsprotokollen indføres beretning om, hvilke revisionsarbejder der er udført, samt alle væsentlige forhold der har givet anledning til bemærkninger, herunder forhold hvor der er usikkerhed om, hvorvidt friplejeboligleverandøren har handlet i overensstemmelse med gældende regler.

§ 23. Revisor skal afgive særskilt erklæring om, at de lån, der er nævnt i noterne efter § 19, fuldt ud er medgået til opførelsen eller ombygningen, forbedringer og vedligeholdelse af boligerne. Hvis et lån er anvendt til vedligeholdelse, skal revisor tillige erklære, at der for de pågældende vedligeholdelsesarbejder kun debiteres årets ydelser på ejendommens henlæggelseskonti til vedligeholdelse.

Stk. 2. Revisor skal påse, at der er afholdt vedligeholdelsesudgifter svarende til de foretagne debiteringer på henlæggelseskontiene efter §§ 8-10.

Stk. 3. Revisor skal påse, at tab ved lejeledighed og fraflytninger er debiteret på den særlige henlæggelseskonto i overensstemmelse med reglerne i § 13.

Kapitel 3

Kommunalbestyrelsens tilsyn med driften

§ 24. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med driften af friplejeboligerne og påser, at driften er i overensstemmelse med bestemmelserne herom i loven og med bestemmelser, der er udstedt efter denne.

§ 25. Kommunalbestyrelsen påser, at regnskabsmateriale indsendes i overensstemmelse med reglerne i § 21 og foretager en kritisk gennemgang af dette.

Stk. 2. Som led i regnskabsgennemgangen påser kommunalbestyrelsen, at fordelingen af fælles udgifter mellem boliger og servicearealer foretages i overensstemmelse med § 17. Hvis et tinglyst fordelingstal medfører en åbenbar urimelig fordeling til skade for lejerne, skal kommunalbestyrelsen kræve, at fordelingen i stedet foretages på grundlag af bruttoetagearealer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen påser ligeledes, at størrelsen af administrationsudgiften for boligerne ikke overstiger de faktisk afholdte udgifter. Hvis det administrative personale tillige er beskæftiget med administration af servicearealer eller andre opgaver, påser kommunalbestyrelsen, at den del af udgiften, der pålægges boligerne, er begrundet i objektive og saglige kriterier.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser, at et eventuelt driftsunderskud på boligudlejningen i budgettet forudsættes udlignet over højst 3 år. Kommunalbestyrelsen påser ligeledes, at et eventuelt driftsoverskud, der ikke medgår til dækning af underfinansiering eller underskud fra tidligere år, indregnes i budgettet og forudsættes udlignet over højst 3 år.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan for friplejeboligleverandørens regning anmode dennes revisor om en særskilt erklæring om nærmere angivne forhold, herunder om det forelagte regnskabsmateriale overholder gældende bestemmelser.

§ 26. Hvis det forelagte regnskabsmateriale giver kommunalbestyrelsen anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge friplejeboligleverandøren at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kommunalbestyrelsen foranledige, at en revisor, der er udpeget af kommunen, for friplejeboligleverandørens regning gennemgår boligernes regnskab og økonomi og afgiver beretning herom til kommunalbestyrelsen.

Kapitel 4

Udbud

§ 27. Velfærdsministeren foretager én gang årligt udbud af plejen og omsorgen i friplejeboliger, der på udbudstidspunktet senest har været udbudt 10 år før den aktuelle udbudsrunde.

Stk. 2. Ved første udbud af de pågældende ydelser efter lovens § 66 regnes fristen i stk. 1 fra skæringsdagen for ejendommens omdannelse til friplejeboliger. For friplejeboliger tilvejebragt ved nybyggeri eller ombygning regnes fristen ved første udbud efter § 66 fra datoen for ibrugtagning.

§ 28. Udbudet annonceres i henhold til de gældende regler for annonceringspligt i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

Stk. 2. I udbudsmaterialet vil som minimum indgå følgende oplysninger:

1) En beskrivelse af opgaven.

2) En beskrivelse af ejendommen, herunder bl.a. ejendommens beliggenhed antallet af friplejeboliger i ejendommen og servicearealernes størrelse og indretning.

3) En beskrivelse af udbudsproceduren.

4) Krav til tilbudsgiveres formåen (økonomiske, tekniske, faglige), herunder bl.a. hvilke ydelser de bydende som minimum skal være certificeret til at levere.

5) Eventuelle udvælgelseskriterier.

6) Kravspecifikation.

7) Relevante oplysninger om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

8) Tidsplan for udbudet, herunder frister for afgivelse af bud og for evt. anmodning om deltagelse, og frist for spørgsmål.

9) Dato og tidspunkt for besigtigelse af ejendommen.

10) Datoen for overtagelse af ejendommen.

11) Krav til tilbudsgivers erlæggelse af relevant dokumentation.

12) Kontaktoplysninger samt adresse hvortil tilbud skal tilsendes.

13) Eventuelle udbudsbetingelser i øvrigt.

Stk. 3 . Tilbudsgiver skal som minimum være certificeret til at levere de ydelser, som udbuddet omfatter. Gyldig certifikation skal foreligge på tidspunktet for afgivelse af tilbud.

Stk. 4. Tildelingskriteriet er den laveste gennemsnitlige døgnpris for levering af personlig og praktisk hjælp efter §§ 83 og 87 i lov om social service (serviceloven), jf. § 4 i bekendtgørelse om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling.

Stk. 5. Hvis flere egnede tilbudsgivere ved vurderingen efter stk. 2 tilbyder at levere personlig og praktisk hjælp efter §§ 83 og 87 i serviceloven til den samme gennemsnitlige døgnpris, foretages lodtrækning mellem de ligestillede tilbudsgivere.

§ 29. Friplejeboligleverandøren har på Velfærdsministeriets anmodning pligt til at levere de oplysninger, der er nødvendige, til brug for udbuddet til Velfærdsministeriet, samt til at stille friplejeboligbebyggelsen til rådighed for besigtigelse for potentielle tilbudsgivere på et tidspunkt, der på forhånd er aftalt med Velfærdsministeriet.

§ 30. Hvis en anden end den hidtidige friplejeboligleverandør vinder udbudet, sker overtagelse med et varsel på mindst 3 måneder fra det tidspunkt, hvor der er givet meddelelse til de bydende om, hvem der har vundet udbudet. Overtagelsesdatoen fastsættes sådan, at den hidtidige friplejeboligleverandør har en samlet driftsperiode på 10 år.

§ 31. Hvis der ikke afgives nogen bud på et udbud af serviceydelserne i en given friplejeboligbebyggelse, kan ejendommen ikke fortsætte som friplejebolig.

Kapitel 5

Afhændelse

Afhændelse efter udbud

§ 32. Afhændelse af friplejeboliger og serviceareal til den nye friplejeboligleverandør skal godkendes af velfærdsministeren. Det påhviler den nye friplejeboligleverandør at drage omsorg for indhentelse af ministerens godkendelse. Ved anmodning om godkendelse skal medfølge oplysninger om

1) overdragerens og erhververens navne og CVR numre,

2) ejendommens adresse, matrikelnummer, en eventuel BOSSID og registreringsnummer i Landsbyggefonden,

3) vilkårene for overdragelsen,

4) overtagelsesdatoen og

5) dokumentation for størrelsen af beløb, der skal reguleres efter friplejeboliglovens § 86.

Stk. 2. Ved afhændelser, hvor prisen fastsættes på grundlag af indestående belåning, skal endvidere medfølge dokumentation for indestående belåning, og for at de pågældende lån fuldt ud er anvendt til opførelsen eller ombygningen, forbedring eller vedligeholdelse af ejendommen.

Stk. 3. Ved afhændelser hvor prisen fastsættes på grundlag af ejendomsværdien ved seneste vurdering skal medfølge oplysning om denne.

Stk. 4. Velfærdsministeren underretter kommunen, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Servicestyrelsen, Økonomistyrelsen og de realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, samtidig med, at godkendelse sendes til den nye friplejeboligleverandør.

§ 33. Ved regulering af beløb efter lovens § 86 anvendes Danmarks Statistiks totale byggeomkostningsindeks for boliger for 3. kvartal i året forud for overtagelsesdatoen. Reguleringen sker på grundlag af indekset for 3. kvartal i året før, der er givet ibrugtagningstilladelse til friplejeboligerne.

§ 34. Erhververen afholder omkostninger til tinglysning af skøde samt enhver anden omkostning forbundet med overdragelsen af ejendommen. Overdrageren afholder dog omkostninger til egen advokat.

§ 35. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes refusionsopgørelse. I refusionsopgørelsen skal indgå

1) løbende driftsudgifter vedrørende såvel boliger som servicearealer,

2) værdien af en eventuel oliebeholdning,

3) saldi på henlæggelseskonti,

4) beboerindskud og andre tilgodehavender for nuværende og tidligere lejere, herunder tilbagebetalingskrav vedrørende forbrugsafhængige betalinger,

5) tilgodehavender hos nuværende lejere, herunder efterbetalingskrav vedrørende forbrugsafhængige betalinger,

6) tilgodehavender hos tidligere lejere, bortset fra tilgodehavender der før afhændelsen kan opgøres som tab ved fraflytninger, jf. § 13, stk. 2,

7) ikke afviklede driftsoverskud eller driftsunderskud, der er indregnet i eller skal indregnes i lejen efter overtagelsesdagen og

8) kompensation til overdrageren for forbedringer, der er finansieret på anden måde end nævnt i § 4, stk. 3 og § 5, stk. 1. Beløbet opgøres til den restgæld, der på overtagelsesdagen ville have været på lån til finansiering af arbejderne, jf. § 4, stk. 3, og § 6, stk. 1, hvis et sådant lån var optaget.

§ 36. Erhververen viderefører ejendommens henlæggelseskonti efter §§ 8-10 og §§ 12-13.

Frivillig afhændelse til fortsat anvendelse som friplejeboliger

§ 37. Afhændelse af friplejeboliger og serviceareal til en anden friplejeboligleverandør skal godkendes af velfærdsministeren. Reglerne i § 32 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Foruden de oplysninger, der er nævnt i § 32, skal medsendes dokumentation for, at erhververen er certificeret til at levere mindst de samme ydelser som overdrageren. Hvis certificeringen på den aftalte overtagelsesdato er mere end 5 år gammel, skal desuden medsendes oplysning om, hvilke friplejeboliger erhververen har drevet indenfor de seneste 5 år. Endelig skal medfølge erklæring fra erhververen om, at prisen for pleje og service ikke forhøjes som følge af overdragelsen.

§ 38. Bestemmelserne i §§ 33-36 finder tilsvarende anvendelse.

§ 39. Ved afhændelse af en del af ejendommen fastsættes prisen som en forholdsmæssig andel af den pris, der kan fastsættes efter lovens § 71, jf. §§ 68-70. Fordelingen sker efter bruttoetageareal.

§ 40. Frivillig afhændelse af ejendommen til fortsat anvendelse som friplejeboliger udskyder ikke det tidspunkt, hvor plejen og omsorgen i friplejeboligerne skal i udbud efter lovens § 66.

Afhændelse til anden anvendelse end friplejeboliger

§ 41. Afhændelse af friplejeboliger til anden anvendelse skal godkendes af velfærdsministeren. Reglerne i § 32, stk. 1-3, §§ 33-36, § 39, § 43, stk. 2, nr. 3-4 og stk. 3-4, samt §§ 44 og 46 finder tilsvarende anvendelse, idet det dog påhviler overdrageren at indhente velfærdsministerens godkendelse.

§ 42. Beløb, der som følge af afhændelsen skal indbetales til Landsbyggefonden efter lovens § 73, stk. 4, efter § 74, stk. 3, og § 74, stk. 6, jf. § 73, stk. 3, efter § 76, stk. 4 og 8, efter § 77, stk. 2, og § 77, stk. 5, jf. § 76, stk. 8, efter § 78, stk. 5, eller efter § 79, stk. 2, og § 79, stk. 5, jf. 78, stk. 5, forfalder til betaling 4 uger efter den aftalte overtagelsesdato.

Stk. 2. Beløb, der ifølge de nævnte bestemmelser skal betales af Landsbyggefonden, udbetales senest 8 uger efter at Landsbyggefonden har modtaget underretning om afhændelsen og om størrelsen af det beløb, der skal udbetales. Udbetaling sker dog tidligst på den aftalte overtagelsesdag.

Kapitel 6

Ibrugtagning til anden anvendelse end friplejeboliger

§ 43. Friplejeboliger må ikke uden velfærdsministerens godkendelse tages i brug til anden anvendelse.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om

1) ejerens navn og CVR nummer,

2) ejendommens adresse, matrikelnummer. en eventuel BOSSID og registreringsnummer i Landsbyggefonden,

3) antallet af friplejeboliger i ejendommen,

4) den fremtidige anvendelse,

5) seneste ejendomsvurdering og

6) dokumentation for indestående belåning og for at de pågældende lån fuldt ud er anvendt til opførelsen eller ombygningen, forbedring eller vedligeholdelse af ejendommen.

Stk. 3. Ved ansøgning om delvis ibrugtagning til anden anvendelse skal friplejeboligleverandøren desuden oplyse antallet af og adressen på de boliger, der ønskes taget i brug til anden anvendelse.

Stk. 4. Hvis også servicearealer ønskes delvist taget i brug til anden anvendelse, skal ansøgningen indeholde oplysning om arten og størrelsen af de arealer, der ønskes taget i brug til anden anvendelse, og en redegørelse for hvordan friplejeboligleverandøren med de resterende servicearealer kan opfylde sine forpligtelser til at levere pleje og service overfor lejerne.

§ 44. Velfærdsministeren kan kræve yderligere oplysninger til brug ved behandling af ansøgningen om godkendelse.

§ 45. Bestemmelsen i § 33 finder tilsvarende anvendelse.

§ 46. Velfærdsministeren underretter kommunen, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Servicestyrelsen, Økonomistyrelsen og de realkreditinstitutter, der har pant i ejendommen, samtidig med at ejendommens ejer underrettes om godkendelsen.

Stk. 2. En eventuel statsgaranti bortfalder 8 uger efter, at underretning om godkendelsen er kommet frem til realkreditinstituttet, jf. dog § 48, stk. 4.

§ 47. Beløb, der som følge af ibrugtagningen til anden anvendelse skal indbetales til Landsbyggefonden efter lovens § 84, stk. 2, jf. § 74, stk. 3, og § 74, stk. 6, jf. § 73, stk. 4, efter § 84, stk. 4, jf. § 77, stk. 2, og § 77, stk. 5, jf. § 76, stk. 8, efter § 84, stk. 5, jf. § 79, stk. 2, og § 79, stk. 5, jf. § 78, stk. 5, efter § 84, stk. 6, jf. § 81, stk. 1, jf. § 79, stk. 2, eller efter § 84, stk. 7, jf. § 82, stk. 1, jf. § 79, stk. 2, forfalder til betaling senest 4 uger efter at velfærdsministeren har godkendt ibrugtagningen til anden anvendelse.

Stk. 2. Beløb, der ifølge de nævnte bestemmelser skal betales af Landsbyggefonden, udbetales senest 8 uger efter at Landsbyggefonden har modtaget underretning om ibrugtagningen til anden anvendelse og om størrelsen af det beløb, der skal udbetales.

Kapitel 7

Økonomistyrelsen

§ 48. Økonomistyrelsen kan afgive erklæringer om statsgaranti for realkreditlån til finansiering af ejendomme, som har opnået tilsagn om statsstøtte i henhold til loven.

Stk. 2. Økonomistyrelsen kan meddele samtykke til, at lån til finansiering af forbedrings- og ombygningsarbejder får sikkerhed sideordnet med eller forud for statslån og statsgaranterede lån.

Stk. 3. Når ejendomme, hvori indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil der ydes statslig ydelses- eller driftsstøtte, forandres væsentligt, påhviler det friplejeboligleverandøren at underrette Økonomistyrelsen, inden forandrin­g­erne udføres. Økonomistyrelsen afgør, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden.

Stk. 4. Ved delvis ibrugtagning til anden anvendelse afgør Økonomistyrelsen, om statsgarantien og den løbende støtte skal bortfalde helt eller delvist. Økonomistyrelsen underretter realkreditinstituttet om sin afgørelse. Fristen nævnt i § 46, stk. 2, regnes i så fald fra det tidspunkt, hvor Økonomistyrens afgørelse er kommet frem til realkreditinstituttet.

Stk. 5. Økonomistyrelsen afgør, hvorvidt og i hvilket omfang tilkendte eller aftalte ekspropriationserstatninger kan tillades udbetalt til ejeren af en friplejeboligejendom eller skal indbetales som ekstraordinære afdrag på statsgaranterede lån eller foranstående lån.

Stk. 6. Økonomistyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse i henhold til dette kapitel.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 49. Restanceinddrivelsesmyndigheden foretager inddrivelse af forfaldne indbetalinger og renter til Landsbyggefonden.

§ 50. Uanset bestemmelser i husordenen har personer med fysisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant.

Stk. 2. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænede til at udføre en eller flere nytteopgaver for de personer, der er nævnt i stk. 1.

§ 51. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 52. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Velfærdsministeriet, den 15. december 2008

Karen Jespersen

/ Mikael Lynnerup Kristensen


Bilag 1

Kontoplan for friplejeboliger

Påført de kontonumre der skal anvendes ved regnskabsindberetning til Landsbyggefonden.

 
 
Konto
nr.
No­te
Specifikation
Indberet-ningskonto i LBF
 
Resultat-opg. inde-værende år
Budget indeværende år (1.000 kr.)
Budget kommende år (1.000 kr.)
 
     
Udgifter
           
     
Ordinære udgifter
           
     
Kapitaludgifter
           
                   
 
1
*
Nettokapitaludgifter (beboerbetaling), etableringslån
105.9
         
                   
     
Offentlige og andre faste udgifter
           
                   
 
2
 
Ejendomsskatter m.v.
106
         
 
3
 
Vandafgift
107
         
 
4
 
Kloakbidrag, vejafgift
108
         
 
5
 
Renovation
109
         
                   
 
6
 
Forsikringer m.v.
110
         
                   
 
7
 
Varme til fællesarealer
111.1
         
 
8
 
Elektricitet til fællesarealer
111.1
         
 
9
 
Målerpasning m.v.
111.3
         
                   
 
10
*
Administration
112.1
         
                   
 
11
 
I alt offentlige og andre faste udgifter
113.9
         
                   
     
Variable udgifter
           
                   
 
12
 
Renholdelse
114
         
                   
 
13
*
Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse (§ 8)
           
 
13.1
 
Afholdte udgifter
116.1
         
 
13.2
 
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
116.2
         
                   
 
14
*
Vedligeholdelse § 9
           
 
14.1
 
Afholdte udgifter
116.1
         
 
14.2
 
Heraf dækkes af henlæggelser
116.2
         
                   
 
15
 
Indvendig vedligeholdelse (§ 10)
           
 
15.1
 
Afholdte udgifter
117.1
         
 
15.2
 
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
117.2
         
                   
 
16
 
Særlige aktiviteter
           
 
16.1
 
Drift af fællesvaskeri
118.1
         
 
16.2
 
Andel i fællesfaciliteters drift
118.2
         
 
16.3
 
Drift af møde- og sel­skabs­lo­ka­ler
118.3
         
                   
 
17
*
Diverse
119
         
                   
 
18
 
Variable udgifter i alt
119.9
         
                   
     
Henlæggelser
           
                   
 
19
 
Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse (§ 8)
120
         
                   
 
20
 
Henlæggelser til vedligeholdelse § 9
120
         
                   
 
21
 
Henlæggelser til indvendig vedligeholdelse (§ 10)
122.2
         
                   
 
22
 
Henlæggelser vedrørende fraflytnings- og lejetab (§ 13)
123
         
                   
 
23
 
Henlæggelser i alt
124.8
         
                   
 
24
 
Ordinære udgifter i alt
124.9
         
                   
     
Ekstraordinære udgifter
           
                   
 
25
*
Ydelser vedr. forbedringslån
125
         
 
25.1
 
Afdrag
125.1
         
 
25.2
 
Renter
125.2
         
                   
 
26
*
»Ydelser« vedr. alternativt finansierede forbedringer (»skyggelån« jf. § 4, stk. 4, § 6, stk. 1 og § 19, stk. 2)
125
         
 
26.1
 
Afdrag
125.1
         
 
26.2
 
Renter
125.2
         
                   
 
27
 
Fraflyttede lejeres godt­gjor­te råderetsarbejder (konto 55/303.3)
126.2
         
                   
 
28
 
Ydelser vedr. støttede lån til bygningsrenovering m.v.
127
         
 
28.1
 
Afdrag
127.1
         
 
28.2
 
Renter m.v.
127.2
         
 
28.3
 
Overskydende beboerbetaling til Landsbyggefonden
127.3
         
 
28.4
 
÷ Ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden
127.4
         
                   
 
29
 
Ydelser på lån fra Landsbyggefonden
           
 
29.1
*
Særstøttelån
132.4
         
 
29.2
*
Andre driftsstøttelån
132.5
         
                   
 
30
 
Dækningsberettiget tab vedr. fraflytninger og lejeledighed
           
 
30.1
 
Tab fraflytninger
129.1
         
 
30.2
 
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
129.2
         
 
30.3
 
Dækkes af friplejeboligleverandøren
203.1
         
 
30.4
 
Tab lejeledighed
130.1
         
 
30.5
 
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
130.2
         
 
30.6
 
Dækkes af friplejeboligleverandøren
203.1
         
                   
 
31
 
Afvikling af opsamlet under- eller overskud (indregnet fra sidste år)
133.1
         
                   
 
32
 
Godtgørelse til fraflyttede lejere (råderetsarbejder)
135
         
 
32.1
 
Udbetalt godtgørelse
135.1
         
 
32.2
 
Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse (konto 55/303.3)
135.2
         
                   
 
33
 
Ekstraordinære udgifter i alt
137
         
                   
 
34
 
Udgifter i alt
139
         
                   
 
35
 
Årets overskud (overføres til tabs- og vindingskonto)
140.1
         
 
36
 
Udgifter og eventuelt overskud i alt
150
         
                   
     
Indtægter
           
     
Ordinære indtægter
           
                   
 
37
 
Leje af boliger
201.3
         
 
38
 
Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål (tidligere lejeres råderetsarbejder)
201.8
         
                   
 
39
 
Ordinære indtægter i alt
           
                   
 
40
*
Renteindtægter
202
         
                   
 
41
 
Indtægter vedr. særlige aktiviteter
           
 
41.1
 
Tilskud fra ejer, herunder til lejetab og tab ved fraflytninger
203.1
         
 
41.2
 
Drift af fællesvaskeri
203.2
         
 
41.3
 
Andel af fællesfaciliteters drift
203.3
         
 
41.4
 
Drift af møde- og sel­skabs­lo­ka­ler
203.4
         
                   
 
42
 
Ordinære indtægter i alt
           
                   
     
Ekstraordinære indtægter
           
                   
 
43
 
Tilskud fra Landsbyggefonden
204
         
                   
 
44
 
Kontant indbetalte godtgørelser ved genudlejning af forbedrede lejemål (råderetsarbejder)
207
         
                   
 
45
 
Ekstraordinære indtægter i alt
208
         
                   
 
46
 
Indtægter i alt
209
         
                   
 
47
 
Årets underskud (overføres til tabs- og vindingskonto)
210
         
                   
 
48
 
Indtægter og evt. underskud i alt
220
         
                   
     
Balance pr.
           
     
Aktiver
           
     
Anlægsaktiver
           
                   
 
50
*
Ejendommens anskaffelsessum
(Skønnet salgsværdi se note 86)
301
         
 
51
 
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld
302
         
 
52
 
Anskaffelsessum inkl. indeksregulering
302.9
         
                   
 
53
*
Senere forbedringer/moderniseringer
303.1
         
                   
 
54
*
Renoveringsprojekter m.v. § 12
303.2
         
                   
 
55
*
Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål (råderetsarbejder)
303.3
         
                   
 
56
 
Andre anlægsaktiver
304
         
 
56.1
*
Særstøttelån
304.4
         
 
56.2
*
Andre driftsstøttelån
304.5
         
                   
 
57
 
Anlægsaktiver i alt
304.9
         
                   
     
Omsætningsaktiver
           
                   
     
Tilgodehavender
           
 
58.1
 
Leje inkl. varme
305.1
         
 
58.2
 
Beboerindskud
305.2
         
 
58.3
*
Uafsluttede forbrugsregnskaber
305.3
         
 
58.4
 
Fraflytninger, heraf til inkasso
305.4
         
 
58.5
*
Afsluttede forbrugsregnskaber
305.5
         
 
58.6
 
Andre debitorer
305.6
         
 
58.7
 
Forudbetalte udgifter
305.7
         
 
58.8
 
Prioritetsydelser
305.8
         
                   
 
59
*
Værdipapirbeholdning
306
         
                   
     
Beholdning
           
 
60.1
 
Kassebeholdning
307.1
         
 
60.2
 
Bankbeholdning
307.2
         
                   
 
61
 
Omsætningsaktiver i alt
309.9
         
                   
 
62
 
Aktiver i alt
310
         
                   
     
Passiver
           
                   
     
Henlæggelser
           
                   
 
63
*
Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse (§ 8)
401
         
                   
 
64
*
Henlæggelser til vedligeholdelse § 9
401
         
                   
 
65
*
Henlæggelser til indvendig vedligeholdelse (§ 10)
404
         
                   
 
66
*
Henlæggelser vedrørende fraflytnings- og lejetab (§ 13)
405
         
                   
 
67
*
Andre henlæggelser
406
         
 
67.1
*
Henlæggelser vedrørende udamortiserede prioriteter
533/604
         
 
67.2
*
Henlæggelser vedrørende »skyggelån«
406
         
                   
 
68
 
Henlæggelser i alt
406.9
         
                   
 
69
*
Tabs- og vindingskonto
407
         
                   
 
70
 
Henlæggelser og tabs- og vindingskonto i alt
407.9
         
                   
     
Langfristet gæld
           
 
71
*
Oprindelig prioritetsgæld vedr. opførelsen/ombygningen (realkreditlån)
408
         
                   
 
72
 
Ejeres kapitalindskud (grundkapital)
408.5
         
                   
 
73
 
Beboerindskud
409
         
                   
 
74
 
Ejendommens afskrivningskonto
(afviklede prioriteter)
411
         
                   
 
75
 
Finansiering af anskaffelsessum i alt
412.9
         
                   
 
76
 
Andre lån:
           
                   
 
76.1
*
Lån til forbedringer
413.1
         
 
76.2
*
Lån til vedligeholdelse
413.2
         
                   
 
77
 
Særstøttelån (LBF)
415.4
         
 
78
 
Andre driftsstøttelån
415.5
         
                   
 
79
 
Anden langfristet gæld
416
         
                   
 
80
 
Langfristet gæld i alt
417
         
                   
     
Kortfristet gæld
           
                   
 
81
*
Uafsluttede forbrugsregnskaber
419
         
                   
 
82
*
Skyldige omkostninger
421
         
     
Beboerindskud
423
         
 
83
 
Banklån
424
         
                   
 
84
 
Anden kortfristet gæld
           
 
84.1
 
Reguleringskonto
425.2
         
 
84.2
 
Afsluttede forbrugsregnskaber
425.3
         
 
84.3
 
Kursregulering
425.4
         
                   
 
85
*
Eventualforpligtelser
           


Bilag 2

Faste noter

De noter, der ifølge bekendtgørelse om drift, udbud og afhændelse af friplejeboliger med tilhørende kontoplan skal optages i regnskabet, skal som minimum indeholde nedenstående oplysninger og specifikationer:

 
Konto nr.
Specifikation
Indberetningskonto i LBF
   
1
Prioritering med nominallån:
     
 
Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag
101.1
   
 
Prioritetsrenter og reservefondsbidrag
101.2
   
 
Overskydende beboerbetaling
101.3
   
 
- Rentesikring
102.1
   
 
- Ydelsessikring
102.2
   
 
- Ydelsesstøtte
102.3
   
         
 
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter:
     
 
Andel til friplejeboligleverandøren
105.1
   
 
Andel til Landsbyggefonden
105.2
   
         
 
Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)
105.9
   
         
 
Prioritering med indekslån:
     
 
Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag
101.1
   
 
Prioritetsrenter og reservefondsbidrag
101.2
   
 
- Afdragsbidrag
104.1
   
 
- Rentebidrag
104.2
   
 
- Ydelsesstøtte
104.3
   
         
 
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter:
     
 
Andel til friplejeboligleverandøren
105.1
   
 
Andel til Landsbyggefonden
105.2
   
         
 
Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)
105.9
   
         
10
Administration:
     
 
Personaleudgifter
511
   
 
Ekstern forretningsførelse
512
   
 
Kontorholdsudgifter
513
   
 
Kontorlokaleudgift inkl. afskrivning på fast ejendom vedr. administration
514
   
 
Afskrivning af driftsmidler
515
   
 
Revision
521
   
 
Advokatbistand, jf. dog § 17, stk. 2, sidste pkt.
513
   
 
Administration i alt
     
 
Heraf dækkes af gebyrer
602
   
 
Administration netto
     
 
Opkrævet administrationsbidrag
112.1 og 601
   
         
13
Fornyelse af tekniske installationer og hovedistandsættelse (§ 8)
116.1
   
 
Primære bygningsdele
116.2
   
 
Kompletterende bygningsdele
116.3
   
 
Overflader, belægning og beklædning
116.4
   
 
Vvs-anlæg
116.5
   
 
El-anlæg
116.6
   
 
Inventar og udstyr
116.7
   
 
Øvrige bygningsdele og anlæg
116.8
   
 
Diverse
116.9
   
         
14
Vedligeholdelse § 9
116.1
   
 
Primære bygningsdele
116.2
   
 
Kompletterende bygningsdele
116.3
   
 
Overflader, belægning og beklædning
116.4
   
 
Vvs-anlæg
116.5
   
 
El-anlæg
116.6
   
 
Inventar og udstyr
116.7
   
 
Øvrige bygningsdele og anlæg
116.8
   
 
Diverse
116.9
   
         
16
Særlige aktiviteter
     
 
Drift af fællesvaskeri
118.1
   
 
Andel i fællesfaciliteters drift
118.2
   
 
Drift af møde- og selskabslokaler
118.3
   
         
17
Diverse
119
   
 
Posten skal specificeres med udgiftsart og størrelse af den enkelte udgiftsart
     
         
25
Lån til forbedringer
     
 
For hvert lån skal angives:
     
 
1. Tidspunkt for lånets optagelse
     
 
2. Hovedstol
     
 
3. Rentesats
     
 
4. Restgæld ved regnskabsårets afslutning
     
 
5. Restløbetid ved regnskabsårets afslutning
     
         
26
Alternativt finansierede forbedringer (»skyggelån« jf. § 4, stk. 4, § 6, stk. 1 og § 19, stk. 2)
     
         
 
For hver enkelt forbedring skal angives:
     
 
1. Tidspunktet for arbejdernes færdiggørelse
     
 
2. Størrelsen af den afholdte udgift
     
 
3. Løbetid, ydelse og rentesats for et lån som nævnt i § 4, stk. 3, eller § 6, stk. 1
     
 
4. Restgæld og restløbetid ved regnskabsårets afslutning for et sådant lån
     
 
5. Difference i forhold til faktisk ydelse
     
         
29.1
Særstøttelån – ydelser til
132.4
   
 
Landsbyggefonden
     
 
Kommunen
     
 
Realkreditinstitut
     
 
Staten
     
 
Særstøttelån i alt
     
         
29.2
Andre driftsstøttelån – ydelser til
132.5
   
 
Landsbyggefonden
     
 
Kommunen
     
 
Realkreditinstitut
     
 
Andre driftsstøttelån i alt
     
         
40
Renteindtægter
     
 
Henlæggelseskonto efter § 8
202
   
 
Henlæggelseskonto efter § 9
202
   
 
Henlæggelseskonto efter § 10
202
   
 
Henlæggelseskonto efter § 12 (lovens §§ 63 og 64)
202
   
         
50
Ejendommens anskaffelsessum
(Om ejendommens værdi ved fortsat anvendelse som friplejeboliger – se note 86)
301
   
 
Anskaffelsessum primo
     
 
+ tilgang i året
     
 
- afgang i året
     
 
Ejendommens anskaffelsessum ultimo
     
         
53
Senere forbedringer/moderniseringer
303.1
   
 
Saldo primo
     
 
+ forbedringsarbejder i året
     
 
- tilskud i året
     
 
Samlet anskaffelsessum ultimo
     
 
Indeksregulering primo
     
 
+ indeksregulering i året
     
 
Samlet indeksregulering ultimo
     
 
Afdrag og afskrivning primo
     
 
Afdrag
     
 
Afskrivning
     
 
Afdrag og afskrivning ultimo
     
 
Bogført værdi ultimo
     
         
54
Renoveringsprojekter m.v. (§ 12)
303.2
   
 
Saldo primo
     
 
+ renoveringsarbejder i året
     
 
- tilskud i året
     
 
Samlet anskaffelsessum ultimo
     
 
Indeksregulering primo
     
 
+ indeksregulering i året
     
 
Samlet indeksregulering ultimo
     
 
Afdrag og afskrivning primo
     
 
Afdrag
     
 
Afskrivning
     
 
Afdrag og afskrivning ultimo
     
 
Bogført værdi ultimo
     
         
55
Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål (råderetsarbejder)
303.3
   
 
Saldo primo
     
 
+ godtgørelser i året
     
 
- afskrivning
     
 
Saldo ultimo
     
         
56.1
Særstøttelån
304.4
   
 
For hvert lån angives:
     
 
Långiver
     
 
Saldo
     
         
 
Herudover angives saldo i alt på denne konto
     
         
56.2
Andre driftsstøttelån
304.5
   
 
For hvert lån angives:
     
 
Långiver
     
 
Saldo
     
         
 
Herudover angives saldo i alt på denne konto
     
         
58.3
Uafsluttede forbrugsregnskaber
305.3
   
 
Varme
     
 
El
     
 
Vand
     
 
Antenne
     
 
Andet
     
 
Konto 58.3/ 305.3 i alt
     
         
58.5
Afsluttede forbrugsregnskaber
305.5
   
 
Varme
     
 
El
     
 
Vand
     
 
Antenne
     
 
Andet
     
 
Konto 58.5/305.5 i alt
     
         
59
Værdipapirbeholdning
306
   
 
Hvilke værdipapirer
     
 
Anskaffelsessum primo
     
 
+ tilgang i året
     
 
- afgang i året
     
 
Samlet anskaffelsessum ultimo
     
 
Samlede opskrivninger primo
     
 
- opskrivninger på afhændede aktiver
     
 
+ opskrivninger i året
     
 
Samlede opskrivninger ultimo
     
 
Samlede nedskrivninger primo
     
 
- nedskrivninger på afhændede aktiver
     
 
+ nedskrivninger i året
     
 
Samlede nedskrivninger ultimo
     
 
Bogført værdi ultimo
     
         
63
Henlæggelser til hovedistandsættelse og teknisk fornyelse (§ 8)
     
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
116.2
   
 
Årets henlæggelser
120
   
 
Ultimosaldo
401
   
         
64
Henlæggelse til vedligeholdelse § 9
     
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
116.2
   
 
Årets henlæggelser
120
   
 
Ultimosaldo
401
   
         
65
Henlæggelser til indvendig vedligeholdelse
404
   
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
     
 
Årets henlæggelser
     
 
Ultimosaldo
     
         
66
Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger
405
   
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
     
 
Årets henlæggelser
     
 
Tilskud fra ejer
     
 
Ultimosaldo
     
         
67
Andre henlæggelser
406
   
67.1
Henlæggelser vedrørende udamortiserede prioriteter
533/604
   
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
     
 
Årets henlæggelser
     
 
Ultimosaldo
     
         
67.2
Henlæggelser vedrørende »skyggelån«
406
   
 
Primosaldo
     
 
Forbrugt i året
     
 
Årets henlæggelser
     
 
Ultimosaldo
     
         
69
Tabs- og vindingskonto
407
   
 
Primosaldo
     
 
Årets underskud
210
   
 
Årets overskud
140
   
 
Budgetmæssig afvikling af underskud
133.1
   
 
Budgetmæssig afvikling af overskud
203.1
   
 
Ultimosaldo
     
         
         
71
Prioritetsgæld vedrørende opførelsen/ombygningen
408
   
 
For hvert lån skal angives
     
 
Panthavers navn
     
 
Hovedstol
     
         
 
Herudover angives det samlede beløb for denne konto
     
         
76.1
Lån til forbedringer
413.1
   
 
For hvert lån skal angives:
     
 
For hvert lån skal angives
     
 
Panthavers navn
     
 
Hovedstol
     
         
 
Herudover angives det samlede beløb for denne konto
     
         
76.2
Lån til vedligeholdelse
413.2
   
 
For hvert lån skal angives:
     
 
For hvert lån skal angives
     
 
Panthavers navn
     
 
Hovedstol
     
         
 
Herudover angives det samlede beløb for denne konto
     
         
81
Uafsluttede forbrugsregnskaber
419
   
 
Varme
     
 
El
     
 
Vand
     
 
Antenne
     
 
Andet
     
 
Konto 81/419 i alt
     
         
82
Skyldige omkostninger
421
   
 
Posten skal specificeres med angivelse af omkostningernes art og størrelse af hver enkelt art af omkostninger
     
         
85
Eventualforpligtelser
     
 
Posten skal specificeres med angivelse af forpligtelsernes art og størrelsen af hver enkelt art af forpligtelser
     
         
86
Ejendommens værdi ved fortsat anvendelse til friplejeboliger
     
 
Oprindelig anskaffelsessum
     
 
Indeksregulering vedr. prioritetsgæld
     
 
Ejers kapitalindskud
     
 
Regulering af ejers kapitalindskud, jf. lovens § 86
     
 
Lån til vedligeholdelse
     
 
Lån til forbedringer
     
 
Nedskrivning for afviklet belåning