Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Ifølge bekendtgørelse nr. 903 af 5. september 2008 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse, omfatter det danske børnevaccinationsvaccinationsprogram tilbud om gratis vaccination mod:

1) kighoste, difteri, stivkrampe, polio, mæslinger, fåresyge og røde hunde af personer under 18 år,

2) røde hunde af kvinder fra det fyldte 18. år,

3) infektioner forårsaget af bakterien Hæmophilus influenzae type b hos børn under 6 år,

4) infektioner forårsaget af pneumokokbakterien, Streptococcus pneumoniae hos børn under 2 år,

5) livmoderhalskræft forårsaget af human papilloma virus (HPV) hos piger fra det fyldte 12. år indtil det fyldte 15.år.

Ifølge bekendtgørelse nr. 746 af 29. juni 2006 om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, som ændret ved bekendtgørelse nr. 904 af 5. september 2008, tilbydes gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, herunder til børn under 2 år, der er født af en kvinde med kronisk hepatitis B infektion.

Endeligt tilbydes gratis influenzavaccination til visse persongrupper. Dette gratis tilbud er betinget af årlig fornyelse af lovgrundlaget.

Denne vejledning handler om børnevaccinationsprogrammet.

1. Generelt om børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccinationerne så vidt muligt følger de profylaktiske børneundersøgelser og gives efter skemaet.

 
Dif-
teri
Te-
tanus
Kig-hoste
Po-
lio
Hib-syg-dom
Pneu-mokok-
sygdom
Mæs-
linger
Fåre-syge
Røde hunde
Livmoder-
halskræft (HPV)
3 mdr.
I
I
I
I
I
I
       
5 mdr.
II
II
II
II
II
II
       
12 mdr.
III
III
III
III
III
III
       
15 mdr.
           
I
I
I
 
4 år
           
II 1)
II 1)
II 1)
 
5 år
IV
IV
IV
IV
           
12 år
           
II 1)
II 1)
II 1)
 
Piger
12 år
                 
I,II,III 2)
Kvinder
≥18 år.
               
I 1)
 
1) Siden 1. april 2008 er nr. 2 vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) givet i alderen 4 år. Ældre børn får nr. 2 MFR i alderen 12 år.
2) Piger født efter den 31. december 1992. Standardintervaller er 2 måneder mellem nr. 1 og 2 og 4 måneder mellem nr. 2 og 3. Nr. 3 vaccination skal være givet inden det fyldte 15. år, dog inden udgangen af 2010 for fødselsårgangene 1993, 94 og 95. Vaccinen kan gives samtidigt med MFR.
3) Vaccinen tilbydes evt. i form af MFR.

For at få børnene vaccineret på den hurtigste og mest hensigtsmæssige måde, anbefales vaccinationsplanen så vidt muligt overholdt.

For børn, hvis vaccination er påbegyndt i udlandet, gælder, at supplerende vaccination gives efter det danske program. Vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet kan om nødvendigt gives med vilkårligt indbyrdes interval, men med overholdelse af minimumsintervallerne i en vaccinationsserie.

I tilfælde af akut sygdom med feber bør vaccination udskydes. Almindelig forkølelse uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination. Børn, der har en sygdomstilstand i mulig udvikling eller under udredning, bør ikke vaccineres, før tilstanden er stationær og diagnostisk afklaret.

Alle vaccinationer kan medføre feber, og feberkramper kan derfor forekomme. Visse lette bivirkninger ses så hyppigt, at de betragtes som forventelige, mens alvorlige vaccinationsreaktioner er meget sjældne.

Vedrørende kontraindikationer og bivirkninger i øvrigt, administrationsmåde, dosering, opbevaring og holdbarhed samt tilsætningsstoffer henvises til de brugsanvisninger, der følger med de enkelte vacciner.

2. Indberetning af bivirkninger og skader

Bivirkninger

Lægen har pligt til at foretage indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen ifølge bekendtgørelse nr. 1237 af 12/12 2005 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.

Lægerne skal i medfør af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, indberette alle formodede bivirkninger, som de får formodning om hos patienter, de har i behandling. Det gælder for alle nye lægemidler.

For lægemidler, som er godkendt ved en markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen eller Europakommissionen, gælder indberetningspligten i henhold til § 3, stk. 1, kun i de første 2 år efter faktisk markedsføring af lægemidlet er påbegyndt eller særlig udlevering. Herefter omfatter indberetningspligten alle alvorlige eller uventede bivirkninger, som de pågældende læger får formodning om hos patienter, de har i behandling, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Skader

Ifølge lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet kapitel 4, påhviler det enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning, at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringsforeningen, jf. lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 45.

3. Rekvisition og honorering

Rekvisition

Til vaccinationerne anvendes vacciner, der rekvireres og udleveres gratis fra Statens Serum Institut, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 903 af 5. september 2008 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Honorering

Honorarer for vaccination betales af regionerne, jf. § 4 bekendtgørelse nr. 903 af 5. september 2008 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

4. Ikrafttræden

Denne vejledning træder i kraft 1. januar 2009. Samtidig bortfalder Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 61 af 11. oktober 2007 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Sundhedsstyrelsen, den 15. december 2008

Else Smith

/ Tove Rønne