Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ

I medfør af §§ 4-5, § 30, stk. 1-3, og § 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter krav til mindre rugerier samt krav til omsætning af hobbyfjerkræ.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Fjerkræ«: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, fjervildt, vagtler, duer og strudsefugle, der opdrættes i en virksomhed eller holdes i fangenskab i en virksomhed med henblik på avl, produktion af kød, konsumæg eller til udsætning.

2) »Fjervildt«: Fasaner, gråænder, agerhøns, stenhøns og rødhøns.

3) »Hobbyfjerkræ«: Fjerkræ, der holdes til andre formål end dem der er nævnt i § 2, nr. 1, f.eks. skuer, konkurrencer, udstillinger, avl salg eller produktion af kød eller konsumæg til eget forbrug.

4) »Rugeæg«: Æg lagt af fjerkræ bestemt til udrugning.

5) »Daggammelt fjerkræ«: Alle fjerkræarter med en alder på under 72 timer, som endnu ikke er blevet fodret.

6) »Mindre rugerier«: Rugeri, der udruger mindre end 1000 rugeæg årligt. Udrugning af rugeæg udelukkende fra egen produktion er ikke omfattet.

7) »Omsætning«: Salg eller anden overdragelse af fjerkræ, herunder rugeæg og daggammelt fjerkræ.

§ 3. Mindre rugerier skal registreres i fødevareregionen.

Stk. 2. Uanset stk. 1, skal eksisterende mindre rugerier jf. § 3 først være registreret senest den 1. april 2009.

§ 4. Æg skal desinficeres ved modtagelse.

§ 5. Der skal føres optegnelser over de tilførte rugeæg, med angivelse af:

1) Navn og adresse på leverandøren,

2) dyreart og antal rugeæg, og

3) tidspunkt for modtagelsen og desinfektion af rugeæg.

Stk. 2. Der skal føres optegnelser over afsætning af daggammelt fjerkræ, med angivelse af:

1) Modtagers navn og adresse,

2) dyreart og antal, og

3) tidspunkt for leveringen.

Stk. 3. Optegnelserne, jf. stk. 1 og 2, skal opbevares i to år og forevises fødevareregionen på forlangende.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde den ansvarlige for virksomheder, at indsende de i stk. 1 nævnte optegnelser til fødevareregionen.

§ 6. Enhver, der omsætter hobbyfjerkræ, herunder daggammelt fjerkræ og rugeæg, skal føre optegnelser over køb og salg med angivelse af:

1) Dato,

2) sælger/overdragers fulde navn og adresse,

3) køber/modtagers navn og adresse for såvel sælger/overdrager som køber/modtager, og

4) eventuel transportør.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i minimum to år fra optegnelsestidspunktet, og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

Stk. 3. Fødevareregionen kan påbyde enhver, der omsætter fjerkræ, at indsende de i stk. 1 nævnte optegnelser til fødevareregionen.

§ 7. Det er forbudt, at føre hobbyfjerkræ fra en besætning, hvis der inden for de seneste 30 dage, inklusive leveringsdagen, er indsat fjerkræ i besætningen.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er det tilladt at fraføre andre dyr end de indsatte dyr, hvis de føres direkte til slagtning.

Stk. 3. Uanset stk. 1, er det tilladt at fraføre dyr til kapflyvning, til samling og til udstilling, når dette sker i overensstemmelse med de i § 8, stk. 1 nævnte regler.

Stk. 4. Uanset stk. 1, er det tilladt at fraføre andre dyr end de indsatte dyr, såfremt

1) de tilførte dyr er indsat direkte i en separat karantæne, der for så vidt angår indretning og drift, er godkendt af fødevareregionen, eller

2) dyret samhandles eller eksporteres til et tredjeland.

Stk. 5. Uanset stk. 1, er det tilladt, at fraføre andre dyr end de indsatte dyr, såfremt dyrene fraføres med henblik på direkte udsættelse i naturen eller salg til direkte udsættelse i naturen.

Stk. 6. Uanset stk. 1, er det tilladt at fraføre daggammelt fjerkræ fra rugerier.

§ 8. Ved samling af hobbyfjerkræ, herunder brevduer til kapflyvninger skal arrangøren:

1) Føre optegnelser over det tilførte fjerkræ og hobbyfjerkræ, herunder arter og antal med angivelse af ejers fulde navn og adresse,

2) sikre sig, at ejeren er registreret i fødevareregionen, hvis ejeren sælger fjerkræ og hobbyfjerkræ, herunder duer ved samlingen, og

3) føre optegnelser over salget med angivelse af arter, antal, mærkning samt købers og sælgers navn og adresse.

Stk. 2. Arrangøren af de i stk. 1 omhandlende samlinger, skal senest en uge efter afslutningen af samlingen, sende fødevareregionen en kopi af de nævnte optegnelser, hvis der er sket salg fra samlingen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal opbevares i mindst to år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

Stk. 4. Fødevareregionen kan påbyde arrangøren af samlingen, at indsende de i stk. 1 nævnte optegnelser til fødevareregionen.

§ 9. Enhver, der erhvervsmæssig transporterer levende fjerkræ eller hobbyfjerkræ, skal føre optegnelser over fjerkræ eller hobbyfjerkræ, der transporteres, med angivelse af:

1) Dato,

2) fjerkræ eller hobbyfjerkræs antal og art, og

3) navn og adresse,

4) modtagers navn og adresse.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser, skal opbevares i mindst to år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises for repræsentanter for fødevareregionen.

Stk. 3. Fødevareregionen kan påbyde transportøren, at indsende de i stk. 1 nævnte optegnelser til fødevareregionen.

§ 10. Transportmidlerne til hobbyfjerkræ og rugeæg skal være af en sådan beskaffenhed, at de kan rengøres og desinficeres på det mest hensigtsmæssige sted og måde.

Overgangsbestemmelser og dispensation

§ 11. Fødevarestyrelsen kan på særlige vilkår dispensere fra §§ 3-4, § 5 stk. 1, § 6, stk. 1, § 7. stk.1, § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og stk. 2, og § 10.

§ 12. Udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er fødevareregionen uvedkommende.

§ 13. Med bøde straffes den, der overtræder § 3-5, § 6, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) Forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkalder fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Fødevarestyrelsen, den 15. december 2008

P.S.V.
Jan Mousing

/ Tenna Olsen