Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af visse nikkelholdige produkter1)

 

I medfør af §§ 30, 31, 38d, 43, 45, 59, stk. 4 og 60 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997, lov nr. 431 af 10. juni 1997 og lov nr. 231 af 21. april 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter import og salg af nikkelholdige produkter, der er beregnet til at komme i direkte berøring med huden.

§ 2. Ved nikkel forstås CAS nr. 7440-02-0 EINECS nr. 2311114 og forbindelser heraf.

Kapitel 2

Anvendelsesbegrænsninger

§ 3. Nikkel må ikke indgå i stikkere eller andre metalgenstande, som indsættes i hullede ører og andre hullede legemsdele under helingen af det sår, der opstår, når hullet laves, uanset om de senere fjernes, medmindre de pågældende stikkere er homogene og nikkelkoncentrationen - udtrykt som nikkelmassens procentdel af den samlede masse - er på under 0,05 %.

Stk. 2. Dokumentation for overensstemmelse med stk. 1 skal ske ved anvendelsen af afprøvningsmetoden angivet i DS/EN 1810 "Piercingsæt til huller i det menneskelige legeme - Referenceprøvningsmetoder til bestemmelse af nikkelindhold ved flammeatomabsorptionsspektrometri".

§ 4. Nikkel må ikke indgå i produkter der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden, såfremt nikkelafgivelsen fra de dele deraf, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden er større end 0,5 m g /cm2 /uge. Sådanne produkter er f.eks.:

1) Øreringe.

2) Halskæder, armbånd og -lænker, fodlænker og fingerringe.

3) Bagkapsler på armbåndsure, urremme og -spænder.

4) Nittede knapper, spænder, nitter, lynlåse og metalmærker i beklædningsgenstande.

Stk. 2. Dokumentation for overensstemmelse med stk. 1 skal ske ved anvendelsen af afprøvningsmetoden angivet i DS/EN 1811 "Referenceprøvningsmetode for afgivelse af nikkel fra produkter beregnet til at komme i direkte og længerevarende kontakt med huden".

§ 5. Nikkel må ikke indgå i produkter som anført i § 4, hvor disse er forsynet med en nikkelfri belægning, medmindre denne belægning er tilstrækkelig til at sikre, at nikkelafgivelsen fra de dele af disse produkter, der kommer i direkte og langvarig berøring med huden, ikke er større end 0,5 m g /cm2 /uge i en periode på mindst to år ved normal anvendelse.

Stk. 2. Dokumentation for overensstemmelse med stk. 1 skal ske ved anvendelsen af afprøvningsmetoden angivet i DS/EN 12472 "Metode til simulering af slid og korrosion til detektering af nikkelafgivelse af overfladebelagte emner.

§ 6. Import og salg af nikkelholdige produkter, der ikke opfylder kravene i §§ 3-5, er forbudt. Udlevering af stikkere eller andre metalgenstande, der ikke opfylder kravene i § 3, i forbindelse med salg af en tjenesteydelse er forbudt.

Stk. 2. Enhver, der producerer eller importerer nikkelholdige produkter omfattet af bekendtgørelsen, skal i 5 år opbevare dokumentation for produkternes lovlighed.

Kapitel 3

Kontrol

§ 7. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne udøves af Miljøstyrelsen, jf. kapitel 10 i lov om kemiske stoffer og produkter.

Kapitel 4

Dispensation og klage

§ 8. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges, under forudsætning af at direktiv 94/27/EF ikke er til hinder herfor. Miljøstyrelsens afgørelse herom kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder bekendtgørelsens §§ 3-6.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juli 2000.

Stk. 2. Uanset § 6 kan produkter, som ikke opfylder kravene i §§ 3-5, og som er markedsført inden den 20. juli 2000, sælges til den endelige forbruger indtil den 20. juli 2001.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på salg til den endelige forbruger af produkter, der er markedsført af producent eller importør inden den 20. januar 2000.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 854 af 16. december 1991 om forbud mod salg og om mærkning af visse nikkelholdige produkter ophæves.

Miljø- og Energiministeriet, den 14. januar 2000

Svend Auken

/Helge Andreasen

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/27/EF.