Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om fremme af vedvarende energi

I medfør af § 74, stk. 2, og § 76, stk. 1, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, fastsættes:

§ 1. Lovens § 23, stk. 3 og 5, § 33, § 54 og § 79 træder i kraft den 1. januar 2009.

§ 2. Følgende dele af elforsyningslovens § 8, som affattet ved § 78, nr. 3 i lov nr. 1392 af 27. december 2008, træder ligeledes i kraft den 1. januar 2009:

1) § 8, stk. 2, dog kun for indbetalinger og ydelser efter bestemmelserne i § 21 i lov om fremme af vedvarende energi.

2) § 8, stk. 4, dog kun for omkostninger i medfør af lov om fremme af vedvarende energi.

3) § 8, stk. 5, 6 og 7, dog kun for omkostninger, der vedrører de dele af § 8, stk. 2 og 4, som træder i kraft i medfør af nr. 1 og 2.

§ 3. § 8 i lov om elforsyning, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret ved § 1, nr. 2, i lov nr. 505 af 17. juni 2008, opretholdes.

§ 4. Ved »udbetaling af pristillæg eller andre ydelser efter denne lov« i § 54 i lov om fremme af vedvarende energi, forstås, pristillæg eller andre ydelser i henhold lov om elforsyning, indtil bestemmelserne om pristillæg og andre ydelser i lov om fremme af vedvarende energi træder i kraft.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Klima- og Energiministeriet, den 27. december 2008

Connie Hedegaard

/ Ib Larsen