Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om numre anvendt i elektroniske identifikatorer (transpondere) med dansk landekode til dyr

I medfør af § 4 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes:

Formål og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre entydighed for elektroniske identifikatorer, der anvendes til identifikation af dyr, med hensyn til dansk landekode.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Dyr«: Alle dyr.

2) »Elektroniske identifikatorer«: En transponder, der indeholder information om landekode og identitetsoplysninger, som defineret i ISO standard 11784, og som anvendes til mærkning af dyr.

§ 3. Fødevarestyrelsen allokerer nummerserier med dansk landekode til indlæsning i elektroniske identifikatorer.

Elektroniske identifikatorer

§ 4. En elektronisk identifikator til dyr må ikke anvendes, fremstilles eller kodes med dansk landekode, medmindre nummerserien er allokeret af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Efter produktion af elektroniske identifikatorer må det ikke være muligt at ændre i den indlæste information om landekode og identitetsoplysninger.

Stk. 3. Elektroniske identifikatorer må ikke genanvendes.

Stk. 4. Erstatningsmærker må kun udstedes efter Fødevarestyrelsens godkendelse til kvæg, svin får eller geder.

§ 5. Fødevarestyrelsen allokerer med virkning fra den 1. februar 2009 efter ansøgning nummerserier til fabrikanter eller importører af elektroniske identifikatorer.

Stk. 2. Fabrikanter og importører skal hver 1. januar indberette til Fødevarestyrelsen om producerede og importerede elektroniske identifikatorer med nummerserie med dansk landekode.

Stk. 3. Uanset reglen i stk. 2 skal fabrikanter og importører ikke foretage den årlige indberetning, for så vidt angår godkendte elektroniske øremærker.

Stk. 4. Data om allokerede nummerserier er Fødevarestyrelsens ejendom.

§ 6. Dansk Kvæg bistår efter aftale med Fødevarestyrelsen med at allokere nummerserier, og at føre optegnelser af indberettede oplysninger.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med Dansk Kvægs bistand med allokering af nummerserier og optegnelser hermed, og skal have adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

Overgangsbestemmelser

§ 7. Dyrlæger og andre ID-mærkere kan frem til den 1. april 2009 bruge elektroniske identifikatorer, selvom disse ikke er allokeret af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fabrikanter og importører skal inden den 1. marts 2009 give Fødevarestyrelsen oplysninger om elektroniske identifikatorer med dansk landekode, der er udleveret inden tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden og indtil den 1. februar 2009.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 8. Udgifter, der skal afholdes i forbindelse med denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 9. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, § 5, stk. 2, § 6 og § 7, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) Forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Fødevarestyrelsen, den 16. december 2008

P.S.V.
Jan Mousing

/ Tenna Olsen