Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Tillægsaftale af 19. august 2008 til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskat, samt om bistand i skattesager kan tiltrædes. Tillægsaftalen er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2. Tillægsaftalen træder i kraft og finder anvendelse efter bestemmelserne i tillægsaftalens artikel 8.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen


Bilag 1

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager.

Den danske regering og det grønlandske landsstyre er blevet enige om følgende:

Artikel 1

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

1. Stykke 1, 2. punktum, udgår.

2. Stykke 3 udgår, og i stedet indsættes:

»De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er især:

For Danmarks vedkommende:

1.
indkomstskat til staten;
2.
kommunal indkomstskat.

For Grønlands vedkommende:

1)
landsskat;
2)
særlig landsskat;
3)
kommuneskat;
4)
udbytteskat;
5)
fælleskommunal skat.«

Artikel 2

I artikel 5, stykke 2, litra g) og h), ændres »3 måneder« til »6 måneder«.

Artikel 3

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

1. Stykke 3 udgår, og i stedet indsættes:

»3. Hvis det udbetalende selskab er bosat i den ene del af riget og den retmæssige ejer af udbytte er bosat i den anden del af riget, må den skat, der pålægges i den førstnævnte del af riget, med forbehold af stykke 4 og 5 ikke overstige:

a)
 
0 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab (moderselskabet), der direkte ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det selskab, som udbetaler udbyttet (datterselskabet), og har ejet denne del af kapitalen i en uafbrudt periode på mindst et år, inden for hvilken udbyttet er udloddet, og
b)
15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet i alle andre tilfælde.

Dette stykke skal ikke berøre adgangen til at beskatte selskabet af den fortjeneste, hvoraf udbyttet er betalt.«

2. Stykke 5 udgår, og i stedet indsættes:

»5. Så længe det efter grønlandsk lovgivning er muligt for selskaber fuldt ud at fradrage udbetalt udbytte i den skattepligtige indkomst, kan Grønland beskatte udbytte, som udbetales fra selskaber, der er bosat eller registreret i Grønland, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er bosat i Danmark, må den skat, der pålægges, ikke overstige 35 pct. af bruttobeløbet af udbyttet.«

Artikel 4

Artikel 15 udgår, og i stedet indsættes:

»Artikel 15

Personlige tjenesteydelser

1. Medmindre bestemmelserne i artiklerne 16, 17 og 18 medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag for personlige tjenesteydelser, oppebåret af en person, der er bosat i den ene del af riget, kun beskattes i denne del af riget, medmindre arbejdet er udført i den anden del af riget. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden del af riget.

2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som oppebæres af en person, der er bosat i den ene del af riget, for personligt arbejde udført i den anden del af riget, kun beskattes i den førstnævnte del af riget, hvis:

a)
 
modtageren opholder sig i den anden del af riget i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i en 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og
b)
vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er bosat i den anden del af riget, og
c)
vederlaget ikke påhviler et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i den anden del af riget, og
d)
der ikke er tale om arbejdsudleje.

Dog kan vederlag, som udbetales af en offentlig myndighed i den ene del af riget, herunder en dertil hørende lokal myndighed, til en fysisk person for arbejde udført i den anden del af riget, beskattes i denne anden del af riget, medmindre opholdets varighed i denne anden del af riget ikke overstiger 60 dage i sammenhæng og den pågældende person under dette ophold fortsat er beskæftiget hos og vederlagt af den sædvanlige arbejdsgiver.

3. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, som udføres ombord på et dansk eller grønlandsk skib, beskattes i den del af riget, hvor det foretagende, som driver skibet, har sin virkelige ledelse. Hvis foretagendet har sin virkelige ledelse i den ene del af riget, mens skibet er fast stationeret med tjeneste hele året i den anden del af riget, kan vederlag for personligt arbejde om bord på skibet kun beskattes i denne anden del af riget. Ved anvendelsen af denne bestemmelse anses et udenlandsk skib, som befragtes af foretagendet på såkaldt bareboat-basis, som dansk, henholdsvis grønlandsk, skib. Vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der udføres om bord på et luftfartøj, som et foretagende anvender i international trafik, kan beskattes i den del af riget, hvor foretagendet har sin virkelige ledelse.

4. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for arbejde, som udføres om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, eller et skib, der er registreret i grønlandsk nettolønsregister, kun beskattes i den del af riget, hvis nationalitet skibet har. Denne bestemmelse finder alene anvendelse, hvis arbejdet udføres om bord på et skib, der anvendes til formål, som opfylder betingelserne for skattenedsættelse efter såvel de danske regler for arbejde om bord på skibe i Dansk Internationalt Skibsregister som de grønlandske regler for arbejde om bord på skibe i grønlandsk nettolønsregister. Ved anvendelsen af denne bestemmelse sidestilles udenlandsk skib, som befragtes på såkaldt bareboat-basis af et dansk, henholdsvis grønlandsk, foretagende, med skib, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, henholdsvis grønlandsk nettolønsregister.

5. I tilfælde, hvor tilflytning kortvarigt forsinkes på grund af bohaveflytning, trafikforhold eller lignende, og arbejdet derfor ikke er udført i den del af riget, hvor tjenesteforholdet består, kan gage, løn og lignende vederlag beskattes i den del af riget, hvor tjenesteforholdet består. Endvidere kan beskatning i denne del af riget finde sted, når tilflytning forsinkes på grund af kortvarig kursusdeltagelse, forudsat at vederlaget betales til offentligt ansatte eller ansatte i selskaber helt eller delvist under Grønlands Hjemmestyre. Kan denne del af riget på grund af sin lovgivning ikke gennemføre beskatningen, kan den anden del af riget beskatte vederlaget.«

Artikel 5

Artikel 21 a udgår, og i stedet indsættes:

»Artikel 21 a

Off-shore virksomhed

1. Bestemmelserne i denne artikel finder anvendelse, uanset enhver anden bestemmelse i denne overenskomst.

2. En person bosat i den ene del af riget, som uden for kysten af den anden del af riget driver virksomhed knyttet til undersøgelse eller udnyttelse af havbunden eller undergrunden eller disses naturforekomster i denne anden del af riget, skal, med forbehold af stykke 3 og 4 i denne artikel, med hensyn til denne virksomhed anses for at drive virksomhed i den anden del af riget gennem et fast driftssted der.

3. Bestemmelserne i stykke 2 og stykke 6, litra b, finder ikke anvendelse, såfremt virksomheden er udøvet i en eller flere perioder, som tilsammen ikke overstiger 30 dage i løbet af en 12-måneders periode, som begynder eller slutter i det pågældende skatteår. Ved anvendelse af dette stykke skal imidlertid følgende gælde:

a)
 
virksomhed udøvet af et foretagende, som er tilknyttet et andet foretagende, skal anses for at være udøvet af det foretagende, det er tilknyttet, hvis den pågældende virksomhed i væsentlig grad er den samme som den virksomhed, som det sidstnævnte foretagende udøver;
b)
to foretagender skal anses for at have fast tilknytning til hinanden, hvis
 
i)
 
det ene foretagende deltager direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i det andet foretagende, eller
 
ii)
 
samme personer deltager direkte eller indirekte i ledelsen, kontrollen eller kapitalen i begge foretagender.

4. Indkomst oppebåret af et foretagende i den ene del af riget ved transport af forsyninger eller personale til et område eller mellem områder, hvor der foregår virksomhed knyttet til undersøgelse eller udnyttelse af havbunden eller undergrunden eller disses naturforekomster i den anden del af riget, eller ved driften af slæbebåde eller andre hjælpefartøjer knyttet til sådan virksomhed, kan kun beskattes i den del af riget, hvor foretagendet er hjemmehørende. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis fartøjet eller luftfartøjet er drevet af et fast driftssted i henhold til artikel 5 i denne overenskomst.

5. a) Med forbehold af litra b i dette stykke kan løn og andet lignende vederlag, som en person bosat i den ene del af riget modtager i anledning af lønarbejde knyttet til undersøgelse eller udnyttelse af havbunden eller undergrunden eller disses naturforekomster i den anden del af riget, beskattes i denne anden del af riget, i den udstrækning arbejdet er udført uden for kysten af dette land. Sådant vederlag kan imidlertid kun beskattes i den førstnævnte del af riget, hvis arbejdet er udført uden for kysten for en arbejdsgiver, som ikke er bosat i den anden del af riget, og forudsat, at arbejdet er udført i en eller flere perioder, som tilsammen ikke overstiger 30 dage i løbet af en 12-måneders periode, som begynder eller slutter i det pågældende skatteår.

b)
 
Løn og andet lignende vederlag, som en person bosat i den ene del af riget oppebærer i anledning af lønarbejde udført om bord på et skib eller luftfartøj, som benyttes til transport af forsyninger eller personale til eller inden for et område, hvor der foregår virksomhed knyttet til undersøgelse eller udnyttelse af havbunden eller undergrunden eller disses naturforekomster i en del af riget, eller for lønarbejde udført om bord i slæbebåde eller andre hjælpefartøjer knyttet til sådan virksomhed, kan kun beskattes i den del af riget, hvor modtageren er bosat, medmindre arbejdsgiveren er bosat i den anden del af riget. I sådanne tilfælde kan løn og andet lignende vederlag beskattes i den anden del af riget.

6. Fortjeneste som en person bosat i den ene del af riget oppebærer ved afhændelse af:

a)
rettigheder til undersøgelse eller udnyttelse; eller
b)
 
ejendele, som befinder sig i den anden del af riget, og som benyttes i forbindelse med undersøgelse eller udnyttelse af havbunden eller undergrunden eller disses naturforekomster i denne anden del af riget; eller
c)
 
aktier, hvis værdi helt eller for den væsentligste del direkte eller indirekte hidrører fra sådanne rettigheder eller ejendele eller fra sådanne rettigheder og ejendele set under et kan beskattes i denne anden del af riget.

I dette stykke betyder udtrykket »rettigheder til undersøgelse eller udnyttelse« rettigheder til mineral- og andre naturforekomster, som skal udvindes ved undersøgelsen eller udnyttelsen af havbunden eller undergrunden eller disses naturforekomster i den anden del af riget, herunder rettigheder til andele i eller fordele af sådanne mineral- og andre naturforekomster.«

Artikel 6

Artikel 22, stykke 3, udgår, og i stedet indsættes:

»3. Hvis en person, der er hjemmehørende i en del af riget, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i den anden del af riget, kan den førstnævnte del af riget medregne denne indkomst eller formue i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomstskatten eller formueskatten tillade fradraget den del af indkomstskatten eller formueskatten, som kan henføres til den indkomst eller formue, der hidrører fra den anden del af riget.«

Artikel 7

Overførsel til Grønland af pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet i danske pensions- eller livsforsikringsselskaber for personer, som har skattemæssigt hjemsted i Grønland efter artikel 4 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, behandles ikke som ud- og indbetaling efter pensionsbeskatningslovens afsnit 1. Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalinger til de pågældende pensionsordninger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag til ordningerne. Det er videre en betingelse, at overførsel til Grønland finder sted senest den 31. december 2011.

Artikel 8

Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den.

Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen.

Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar 2009

Stk. 4. Artikel 7 har dog virkning fra og med 1. januar 2008.

Stk. 5. I tilfælde, hvor et grønlandsk selskab har udloddet udbytte i 2007, kan Grønland beskatte den del af udbyttet, som selskabet udlodder i 2009-2012, og som udgør et beløb op til, hvad der er udloddet i 2007, med 40,6 pct. i 2009, 39,2 pct. i 2010, 37,8 pct. i 2011 og 36,4 pct. i 2012.

Artikel 9

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft.

Udfærdiget i Ilulissat, den 19. august 2008 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

For det grønlandske landsstyre
For den danske regering
Aleqa Hammond
Kristian Jensen