Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love

(Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 27 a udgår »eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v.,«.

2. § 95, stk. 2, 3 og 5, ophæves, og i stk. 4, der bliver stk. 2, udgår »efter reglerne i stk. 1-3«.

3. I overskriften til kapitel 12 indsættes efter »Tilbagebetaling«: »m.v.«

4. I § 96 indsættes efter »dag- eller klubtilbud efter«: »dagtilbudsloven eller«.

5. § 116 ophæves.

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret ved § 1 i lov nr. 1540 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 84, stk. 9, 2. pkt., og § 85 b ophæves.

2. I § 86, stk. 4, ændres »stk. 1 og 14« til: »stk. 1 og 12«.

3. § 86, stk. 11, 2. og 3. pkt., og stk. 12 og 13, ophæves.

Stk. 14 bliver herefter stk. 12.

4. I § 86, stk. 14, der bliver stk. 12, ændres »stk. 3-13« til: »stk. 3-11«.

5. § 86 a, stk. 4, 2. og 3. pkt., og stk. 5 og 6, ophæves.

6. Kapitel 16 c ophæves.

§ 3

I lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten. (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.), foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 29, og § 5, stk. 5, ophæves.

§ 4

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 51, stk. 2 og 3, § 51 a og § 52, stk. 6 og 7, ophæves.

§ 5

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret ved § 23 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 2 i lov nr. 108 af 28. februar 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. § 28 a ophæves.

§ 6

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1014 af 15. oktober 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 12 a og 12 b ophæves.

§ 7

I lov nr. 566 af 9. juni 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), foretages følgende ændring:

1. § 49, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 8

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret senest ved lov nr. 389 af 27. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 45, stk. 6, ophæves.

2. § 55, stk. 5, ophæves.

3. § 71, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

4. § 72, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Finansministeriet

§ 9

I lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Med henblik på modregning i gæld til det offentlige kan oplysninger i det register, der er nævnt i § 4, stk. 1, om udbetalinger fra offentlige myndigheder videregives til et inddrivelsessystem administreret af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Udbetaling til betalingsmodtagerens Nemkonto eller til en anden konto finder ikke sted, hvis told- og skatteforvaltningen har anmodet om overførsel af udbetalingen med henblik på hel eller delvis modregning i udbetalingsbeløbet.

Stk. 3. Ved overførsel af en udbetaling til told- og skatteforvaltningen efter stk. 2 anses betaling at være foretaget med frigørende virkning for den udbetalende myndighed.

Stk. 4. Ved told- og skatteforvaltningens udbetaling af overskydende beløb efter gennemført modregning anses told- og skatteforvaltningen som udbetalende myndighed.«

Justitsministeriet

§ 10

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 39, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 11

I lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven) foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Forældelsen afbrydes ved restanceinddrivelsesmyndighedens underretning til skyldneren om afgørelse om indeholdelse i løn m.v.«

2. § 19, stk. 6, 2. pkt., affattes således:

»Er forældelsen afbrudt ved underretning om afgørelse om lønindeholdelse, jf. § 18, stk. 4, regnes den nye forældelsesfrist fra det tidspunkt, da der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører, eller senest fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år.«

§ 12

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 4. november 2008, som ændret ved § 21 i lov nr. 309 af 19. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 121, stk. 4, 3. pkt., ophæves.

2. Overskriften efter § 122 a affattes således:

»Modregning m.v.«

3. § 122 b affattes således:

»§ 122 b. Ubetalt parkeringsafgift kan med tillæg af omkostninger modregnes i overskydende skat, i krav på tilbagebetaling af vægtafgift, jf. § 6, stk. 5, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., og i krav på tilbagebetaling af afgift af bilens brændstofforbrug, jf. § 4, stk. 5, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.«

4. §§ 122 c og 122 d ophæves.

§ 13

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 10. oktober 2005, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om opkrævning af underholdsbidrag«

2. Overalt i loven ændres »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »justitsministeren« og »Ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren«.

3. I § 1, stk. 1-3, udgår 3 steder »og inddrivelse«.

4. § 2 affattes således:

»§ 2. Kommunalbestyrelsen opkræver efter anmodning krav på underholdsbidrag. Restanceinddrivelsesmyndigheden opkræver dog krav på underholdsbidrag, der er omfattet af § 1, stk. 2, mens statsforvaltningen afgør indsigelser mod eksistensen af sådanne krav.«

5. §§ 3-9 ophæves.

6. I § 19, stk. 3, ændres »§§ 2-9 tilsvarende anvendelse ved bidragets inddrivelse hos kautionisterne.« til: »denne lov og i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige tilsvarende anvendelse på opkrævning og inddrivelse af bidraget hos kautionisterne.«

7. § 21 a ophæves.

8. § 22 ophæves.

9. § 23 ophæves.

10. I § 23 b, 2. pkt., ændres »fremgangsmåden i forbindelse med inddrivelse af underholdsbidrag.« til: »restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af sager efter § 2, 2. pkt.«

§ 14

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23. oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 216, stk. 7, indsættes efter 2. pkt.:

»Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.«

§ 15

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 6. november 2008, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 313 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. §§ 147 g og 147 h ophæves.

2. I § 997, stk. 2, ændres »§ 91, stk. 2-5« til: »§ 91, stk. 2-4«.

3. I § 1013, stk. 4, ændres »§ 91, stk. 2-5« til: »§ 91, stk. 2-4«.

§ 16

I lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig, jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november 1986, foretages følgende ændring:

1. § 1 ophæves.

§ 17

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1337 af 3. december 2007, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 500 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 91, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

2. I § 92, stk. 1, udgår »efter § 91, stk. 2«.

3. I § 111, stk. 1, ændres »§ 91, stk. 5« til: »§ 91, stk. 4«.

Klima- og Energiministeriet

§ 18

I lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 9. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 31, stk. 7-9, ophæves.

2. § 33, stk. 3, ophæves.

Kulturministeriet

§ 19

I lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 32-34 ophæves.

§ 20

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007, foretages følgende ændring:

1. §§ 33 b og 33 c ophæves.

§ 21

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007, foretages følgende ændring:

1. §§ 71 og 71 a ophæves.

Miljøministeriet

§ 22

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves.

§ 23

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændring:

1. § 58 a, stk. 2, udgår »og udpantningsret«.

§ 24

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændring:

1. § 57 affattes således:

»§ 57. Betales gebyrer efter § 53 og udgifter, som miljøministeren har krav på at få dækket efter § 48, stk. 2 og 3, ikke rettidigt, kan der opkræves morarenter på 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.«

§ 25

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 173 af 12. marts 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 37 udgår »og udpantningsret«.

2. § 64 ophæves.

§ 26

I lov om kolonihaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 1, 2 pkt., ophæves.

§ 27

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret senest ved lov nr. 509 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 b, stk. 1, nr. 6, udgår », der tillægges udpantningsret«.

2. I § 18 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Gebyrer, der opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse, hæfter på vedkommende ejendom med fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter.«

3. I § 35 a, stk. 7, udgår », der tillægges udpantningsret«.

4. § 48, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

5. § 53, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

6. § 55 a, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

7. § 70, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

8. § 88, stk. 1, 2. pkt., og § 88 a ophæves.

9. I § 89 a, stk. 2, udgår »og udpantningsret«.

§ 28

I lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 508 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 49, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 72, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. § 73 ophæves.

4. I § 75, stk. 2, udgår »og udpantningsret«.

§ 29

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 508 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. § 23, stk. 2, ophæves.

3. § 29 a ophæves.

§ 30

I lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker foretages følgende ændring:

1. § 35, stk. 1, ophæves, og i stk. 2, der bliver stk. 1, ophæves 2. pkt.

§ 31

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1042 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 92, stk. 1, 3 og 4, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

2. § 92, stk. 2, der bliver stk. 1, affattes således:

»Betales gebyrer efter § 72 og udgifter, som myndighederne har krav på at få dækket efter § 53, stk. 3, § 66, stk. 1, § 74, stk. 2-4, § 75, stk. 2 og 3, og § 91, ikke rettidigt, kan der opkræves morarenter på 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet«

§ 32

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 51 a, stk. 5, 5. pkt., ophæves.

2. § 54, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. § 55, 3. pkt., ophæves.

4. § 63, stk. 3, 2. pkt., og § 63 a ophæves.

§ 33

I lov nr. 8 af 3. januar 1992 om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse, som ændret ved § 15 i lov nr. 564 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 3, 2 pkt., ophæves.

§ 34

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændring:

1. § 45 ophæves.

§ 35

I lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 40, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophæves.

2. § 54, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. § 58 og § 59, nr. 3, ophæves.

§ 36

I lov om støtte til de små øsamfund (østøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 21. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3-5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 3.

2. § 4 a ophæves.

§ 37

I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven) foretages følgende ændring:

1. § 47 ophæves.

§ 38

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 54, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves.

2. § 71 b ophæves.

§ 39

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1043 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 65, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

2. I § 65, stk. 1, 5. pkt., ændres »udøver vandløbsmyndigheden fortrins- og udpantningsretten efter at have fyldestgjort långiver« til: »fyldestgør vandløbsmyndigheden långiver«.

3. § 65, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

§ 40

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, som ændret ved lov nr. 431 af 1. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 19, affattes således:

»Stk. 19. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herboende person (garanten) har påtaget sig at forsørge ansøgeren, og ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, skal kommunen kræve betaling for hjælpen hos garanten. 1. pkt. finder ikke anvendelse for offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven, som ydes ansøgeren, efter at den pågældende er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller en ny opholdstilladelse på et andet grundlag.«

2. I § 9, stk. 20, ændres »Stk. 19, 3. pkt.« til: »Stk. 19, 2. pkt.«, og 3. pkt. ophæves.

3. § 40, stk. 6, 2. pkt., ophæves.

4. § 42 a, stk. 4, 5. pkt., ophæves.

5. § 43, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

6. I § 44 a, stk. 5, udgår »19 og«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 41

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, som ændret bl.a. ved § 27 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 33 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 3 i lov nr. 110 af 26. februar 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 21, 31 a og 31 b ophæves.

§ 42

I lov om arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 16. maj 1997, som ændret ved § 28 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 34 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og lov nr. 111 af 26. februar 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 68 a og 68 c ophæves.

§ 43

I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 3, ophæves.

§ 44

I lov nr. 434 af 9. juni 2004 om drift af landbrugsjorder, som ændret ved § 7 i lov nr. 536 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 45

I lov nr. 436 af 9. juni 2004 om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder, som ændret ved § 9 i lov nr. 404 af 1. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 4, ophæves.

§ 46

I lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret bl.a. ved § 31 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 3 i lov nr. 1557 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 37, stk. 2-4, ophæves.

§ 47

I lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, foretages følgende ændring:

1. § 116 ophæves.

§ 48

I lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 29. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 4 a, stk. 2, ophæves.

§ 49

I lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 110 af 26. februar 2008, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 8, ophæves.

§ 50

I lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 538 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 45, stk. 6-8, ophæves.

§ 51

I lov nr. 318 af 31. marts 2007 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 3, ophæves.

§ 52

I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 484 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 44, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Manglende betaling af udgifterne til arbejdets udførelse efter stk. 1 påhviler den forsømmelige part i hegnssagen. Beløbet har fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter. Grundlaget for udpantning er hegnsynets tvangsfuldbyrdelseskendelse, jf. stk. 1, med formandens påtegning om, at denne har besigtiget det udførte arbejde og fundet det forsvarligt udført og den medgåede udgift rimelig.«

2. § 44, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Manglende betaling af hegnsynets vederlag og øvrige udgifter påhviler den part i hegnssagen, som er pålagt betalingen. Beløbet har fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter.«

3. § 44, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 53

I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret bl.a. ved § 30 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 1 i lov nr. 105 af 20. februar 2006, foretages følgende ændring:

1. § 55, stk. 2-4, ophæves.

§ 54

I lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 536 af 24. juni 2005 og senest ved lov nr. 1553 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, affattes således:

»Restanceinddrivelsesmyndigheden kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive misligholdte statslån ydet efter de indtil den 1. juli 1990 gældende regler.«

2. § 21, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. § 21, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på lån ydet i henhold til

1) lov om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m. (statshusmandsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april 1967,

2) lov nr. 204 af 27. maj 1970 om udlån til sammenlægning, supplering samt oprettelse af jordbrug m.m.,

3) lov nr. 357 af 22. december 1954 om udlån til visse landbrugsejendommes overtagelse til selveje og

4) de ældre jordlove.«

§ 55

I lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 92 af 8. februar 2001, som ændret ved § 29 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 35 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og lov nr. 1393 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. §§ 6 a og 6 b ophæves.

§ 56

I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007, som ændret ved § 5 i lov nr. 484 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, udgår », og kan om fornødent inddrives ved udpantning«.

2. § 6, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

3. I § 7, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 5« til: »§ 6, stk. 3«.

§ 57

I lov nr. 1081 af 22. december 1993 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, som ændret ved § 11 i lov nr. 404 af 1. juni 2005, § 30 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 36 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 31 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. §§ 12 og 12 a ophæves.

§ 58

I lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, som ændret bl.a. ved § 31 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 37 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 29 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. §§ 19 og 19 a ophæves.

§ 59

I lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 1. marts 2001, som ændret ved § 6 i lov nr. 967 af 4. december 2002 og § 7 i lov nr. 1430 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. § 25, stk. 2, ophæves.

§ 60

I lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 61

I lov nr. 268 af 6. maj 1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere, som ændret ved lov nr. 1108 af 22. december 1993, § 32 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 38 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. §§ 14 og 14 a ophæves.

§ 62

I lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 967 af 4. december 2002 og senest ved § 69 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. §§ 17 og 17 a ophæves.

§ 63

I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som ændret bl.a. ved § 34 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 40 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 6 i lov nr. 536 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. §§ 22 og 22 a ophæves.

§ 64

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992, som ændret bl.a. ved § 35 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og senest ved § 41 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. §§ 20 a og 20 b ophæves.

§ 65

I lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 22 udgår overskriften

»Inddrivelse af tilgodehavender«

2. §§ 23 og 23 a ophæves.

3. § 29, stk. 2, 2.-4. pkt., og stk. 3-7, ophæves.

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 66

I lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), som ændret bl.a. ved § 38 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 44 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 70 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og senest ved lov nr. 488 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 18 og 18 a ophæves.

§ 67

I lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven), som ændret ved § 32 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 udgår overskriften

»Inddrivelse af tilgodehavender«

2. §§ 8 og 9 ophæves.

§ 68

I lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), som ændret ved § 33 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 udgår overskriften

»Inddrivelse af tilgodehavender«

2. Efter § 8 udgår overskriften

»Eftergivelse af tilgodehavender«

3. §§ 8 og 9 ophæves.

§ 69

I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995, som ændret senest ved § 22 i lov nr. 450 af 22. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 70

I økologilov, lov nr. 463 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 3-5, ophæves.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse

§ 71

I lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 71 a og 71 c ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 72

I lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften efter § 11 udgår.

2. §§ 12 og 12 a ophæves.

Skatteministeriet

§ 73

I lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 27. november 2006, som ændret ved lov nr. 529 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 29 ophæves.

§ 74

I lov nr. 416 af 26. juni 1998 om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer, som ændret senest ved § 83 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 27 ophæves.

§ 75

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar 2008, foretages følgende ændring:

1. § 35 ophæves.

§ 76

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 11. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. § 16 a ophæves.

§ 77

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1583 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 28 b ophæves.

§ 78

I lov om afgift af dødsboer og gaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 39 stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skyldige boafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives hos arvinger og legatarer efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

2. § 39, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Skyldige gaveafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives hos gavemodtager eller gavegiver efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

3. § 40, stk. 1, affattes således:

»Afgiftsbeløb, som forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber hæfter for efter § 20, stk. 6, kan inddrives efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

§ 79

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 17 b ophæves.

§ 80

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 1251 af 6. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 28 ophæves.

§ 81

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 9 b ophæves.

§ 82

I lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1417 af 21. december 2005, foretages følgende ændring:

1. § 31 ophæves.

§ 83

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret senest ved § 74 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 25 ophæves.

§ 84

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 10. november 2005, foretages følgende ændring:

1. § 14 b ophæves.

§ 85

I lov nr. 469 af 9. juni 2004 om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, som ændret senest ved § 25 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 24 ophæves.

§ 86

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 24 b ophæves.

§ 87

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 25 ophæves.

§ 88

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 30. oktober 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 og § 3 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 25 b ophæves.

§ 89

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1252 af 6. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 27 ophæves.

§ 90

I lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 253 af 19. marts 2007, foretages følgende ændring:

1. § 27 ophæves.

§ 91

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 26 ophæves.

§ 92

I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. § 33 b ophæves.

§ 93

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 og § 5 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 27 ophæves.

§ 94

I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

2. § 21, stk. 3, ophæves.

§ 95

I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 8. januar 2006, som ændret senest ved lov nr. 518 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 18 ophæves.

§ 96

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 21 a ophæves.

§ 97

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, foretages følgende ændring:

1. § 29 ophæves.

§ 98

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 265 af 23. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 12 udgår »og lønindeholdelse, jf. § 13«.

2. §§ 13 og 14 ophæves.

§ 99

I lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2008, som ændret ved § 3 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og 8.

2. § 15, stk. 3, ophæves, og i stk. 4, der bliver stk. 3, ophæves 1. pkt.

3. § 15, stk. 5, ophæves.

4. § 23, stk. 5 og 6, og § 23 a ophæves.

§ 100

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages følgende ændring:

1. § 89, stk. 1, affattes således:

»Skattelovgivningens almindelige regler om forfaldstidspunkt, forrentning og opkrævning af personskatter finder tilsvarende anvendelse på de skatter, der omhandles i denne lov med de undtagelser, der følger af stk. 2-11.«

§ 101

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 38, stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

2. I § 49 a, stk. 8, udgår »og 6«.

3. I § 49 b, stk. 8, udgår »og 6«.

§ 102

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2 og 3, ophæves.

2. I § 11, stk. 2, indsættes efter »service«: »og dagtilbudsloven«.

§ 103

I lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998, som ændret ved § 41 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 15 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 2 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

2. § 8, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»§ 4, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 104

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 34 ophæves.

§ 105

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 19 b ophæves.

§ 106

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 5 b ophæves.

§ 107

I lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 38 udgår overskriften

»Andre bestemmelser«

2. § 39 ophæves.

§ 108

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret ved § 4 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 og § 3 i lov nr. 527 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, ophæves.

2. I § 14, stk. 1, udgår »og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. § 14, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 109

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 346 af 18. april 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 A, stk. 7, 1. pkt., ændres »§ 73« til: »§ 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

2. I § 48, stk. 4, 5. pkt., ændres »§ 73« til: »§ 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

3. I § 48, stk. 6, 4. pkt., ændres to steder »§ 73« til: »§ 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

4. § 61 A ophæves.

5. § 70 A ophæves.

6. § 72, stk. 2 og 3, ophæves.

7. §§ 73, 73 B og 73 C ophæves.

8. I § 73 D udgår »i øvrigt« og »eftergive eller«.

§ 110

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 22 ophæves.

§ 111

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 44 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 9 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. §§ 14, 15, 15 a og 15 b ophæves.

2. I § 18, stk. 4, 1. pkt., udgår »og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. § 18, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

§ 112

I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, som ændret ved § 2 i lov nr. 307 af 19. april 2006, § 13 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 1 i lov nr. 516 af 7. juni 2006 og § 1 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. §§ 1-4 ophæves.

§ 113

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 1, nr. 23, affattes således:

»23) For meget udbetalt uddannelsesstøtte, der eftergives efter lov om statens uddannelsesstøtte.«

§ 114

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 7 c, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

§ 115

I lov nr. 309 af 19. april 2006 om registrering af køretøjer, som ændret ved § 3 i lov nr. 106 af 7. februar 2007 og § 3 i lov nr. 479 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 8, 2., 3., 4. og 5. pkt., ophæves.

2. I § 19, stk. 4, 1. pkt., udgår »og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden«.

3. § 19, stk. 4, 2.-4. pkt., ophæves.

§ 116

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 405 af 8. maj 2006 og senest ved § 2 i lov nr. 531 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 52, stk. 4, ændres »lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer« til: »lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

§ 117

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 D, stk. 4, 1. pkt., udgår 2 steder »og inddrivelse«.

2. § 5, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. I § 7 F ændres »inddrivelse« til: »opkrævning«.

4. I § 8 P, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren kan fastsætte regler for indberetning af renter efter § 3 b i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer.«

5. I § 23 A, stk. 1, udgår »og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden«.

6. § 23 A, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 118

I lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2, ophæves.

2. § 6 ophæves.

§ 119

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 28. november 2006, foretages følgende ændring:

1. § 31, stk. 3, ophæves.

§ 120

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 25. oktober 2006, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper«

2. § 1, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

3. Kapitel 1-3 ophæves.

4. § 16 f, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Skyldnere, som kommer i beskæftigelse m.v., jf. stk. 2, fra kontanthjælp, og som i mindst 3 år inden for en periode på 4 år har modtaget hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik, dagpenge efter kapitel 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller introduktionsydelse efter reglerne i kapitel 5 i integrationsloven, kan efter ansøgning til restancemyndigheden få eftergivet gæld til det offentlige, jf. dog stk. 3.«

5. I § 16 g, stk. 1, 1. pkt., ændres »5 år« til: »4 år«.

6. I § 16 g, stk. 2, 2. pkt., ændres »1/60« til: »1/48«.

7. § 16 j, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

8. I § 16 j, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »3 år efter dette kapitels ikrafttræden« til: »Pr. 1. januar 2010«.

9. § 17 a affattes således:

»§ 17 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger om ansøgeren, som er nødvendige for at behandle ansøgninger efter kapitel 3 a.«

§ 121

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september 2005, som ændret senest ved lov nr. 1573 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 37 affattes således:

»§ 37. §§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på ubetalte told-, afgifts- og rentebeløb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter § 34, stk. 1, bøder, der afgøres administrativt efter § 80, ekspeditionsafgift efter § 81, udgifter til bevaring efter § 83 og udgifter ved tilbageholdelse efter § 84.«

§ 122

I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 509 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 36 ophæves.

§ 123

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 udgår »og lønindeholdelse, jf. § 14«.

2. §§ 14 og 22 ophæves.

§ 124

I lov nr. 516 af 7. juni 2006 om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love. (Ét fælles inddrivelsessystem), foretages følgende ændring:

1. §§ 1-11 ophæves.

§ 125

I lov nr. 346 af 18. april 2007 om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love. (Automatisk modregning m.v.) foretages følgende ændring:

1. §§ 1 og 3-10 ophæves.

Transportministeriet

§ 126

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret bl.a. ved § 64 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 1 i lov nr. 553 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

2. I § 22, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 18, stk. 3 og 4« til: »§ 18, stk. 2 og 3«.

§ 127

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 553 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 2, ophæves.

§ 128

I lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften efter § 17 affattes således:

»Pant og fortrinsret«

2. § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

§ 129

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 9. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 21 u, stk. 3, ophæves.

2. § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 1. og 2. pkt., ophæves, i 3. pkt. udgår »endvidere«, og stk. 3-7 ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 3.

3. § 23 a ophæves.

§ 130

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften efter § 111 a affattes således:

»Fortrinsret«

2. § 112, stk. 1, affattes således:

»Beløb, som en vejbestyrelse eller kommune efter loven har udredt forskudsvis, har vejbestyrelsen eller kommunen pant og fortrinsret for i den pågældende ejendom som for kommunale ejendomsskatter.«

3. § 112, stk. 3, ophæves.

§ 131

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften efter § 64 affattes således:

»Fortrinsret«

2. § 65, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

3. § 66, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

§ 132

I lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, som ændret senest ved § 31 i lov nr. 551 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 29, stk. 3, 1. pkt., ophæves, og i 2. pkt. udgår »endvidere«.

2. § 29, stk. 4-8, ophæves.

§ 133

I lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves.

Undervisningsministeriet

§ 134

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007, som ændret ved § 8 i lov nr. 484 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 29 og 29 a ophæves.

§ 135

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007, som ændret bl.a. ved lov nr. 369 af 26. maj 2008 og senest ved lov nr. 476 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 5, ændres »§ 50, stk. 8, 1. pkt.« til: »§ 50, stk. 7, 1. pkt.«

2. I § 40, stk. 5, ændres »§ 50, stk. 8, 2. pkt.« til: »§ 50, stk. 7, 2. pkt.«

3. I § 40, stk. 5, ændres »§ 50, stk. 9, 2. pkt.« til: »§ 50, stk. 8, 2. pkt.«

4. § 50, stk. 3 og 11, ophæves.

Stk. 4-10 bliver herefter stk. 3-9.

§ 136

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, som ændret senest ved lov nr. 374 af 26. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 3, udgår », herunder misligholdt gæld,«.

2. § 31, stk. 4 og 5, ophæves.

3. I § 34, stk. 1, udgår »og 3«.

4. § 36, stk. 3, ophæves.

5. Kapitel 9 ophæves.

6. § 46, stk. 1, nr. 3, ophæves.

7. I § 61, stk. 1, udgår »efter § 37«.

§ 137

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 319 af 20. marts 2007, som ændret ved § 17 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og lov nr. 546 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 4 og 5, ophæves.

2. §§ 17 og 18 ophæves.

Velfærdsministeriet

§ 138

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 9. oktober 2008, som ændret ved § 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 437 af 1. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 48, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Renten for de fordringer, staten har overtaget efter stk. 3, udgør den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., og beregnes fra det tidspunkt, da staten overtager fordringerne. Gebyr for ikke rettidigt betalt leje, der tilfalder boligorganisationen eller afdelingen, udgør for hver måneds leje m.v. 50 kr. med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.«

2. § 48, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

3. I § 49, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 48, stk. 1-5, 7 og 8« til: »§ 48, stk. 1-5 og 7«.

4. § 82, stk. 3, 4. og 5. pkt., ophæves.

5. I § 82 a ændres »§ 82, stk. 3, 1., 3. og 4. pkt.« til: »§ 82, stk. 3, 1. og 3. pkt.«

6. § 156, stk. 5, ophæves.

7. I § 160 ændres »§ 156, stk. 3 og 5« til: »§ 156, stk. 3«.

8. §§ 176 og 176 a ophæves.

9. I § 177 udgår », samt om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse«.

10. I § 185, stk. 1, nr. 5, ændres »vedligeholdelsesudgifter,« til: »vedligeholdelsesudgifter.«

11. § 185, stk. 1, nr. 6, ophæves.

§ 139

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Renten for de fordringer, staten har overtaget efter stk. 3, udgør den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., og beregnes fra det tidspunkt, da staten overtager fordringerne. Gebyr for ikke rettidigt betalt leje, der tilfalder selskabet eller afdelingen, udgør for hver måneds leje m.v. 50 kr. med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.«

§ 140

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 9. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 55, stk. 5 og 6, ophæves.

2. Overskriften efter § 97 affattes således:

»Kommunal støtte«

3. § 99 affattes således:

»§ 99. Beløb, som kommunalbestyrelsen har udredt forskudsvis i henhold til § 75 a, stk. 4, nr. 1, om påbudte foranstaltninger, der udføres for ejerens regning, § 76, stk. 10, om ryddeliggørelse af kondemnerede boliger eller opholdsrum og § 77, stk. 8, om påbud om afspærring, nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ejendommen ikke tages i besiddelse af uvedkommende, eller nedrivning har samme fortrinsret som kommunale ejendomsskatter.

Stk. 2. Når beløb for afholdte udgifter er tillagt udpantningsret, skal der tinglyses en kort meddelelse herom på ejendommen. Kommunalbestyrelsen skal lade meddelelsen tinglyse, når den har truffet beslutning om at lade arbejderne udføre.«

4. §§ 103 og 103 a ophæves.

§ 141

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 24. november 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2 og 3, ophæves.

2. § 24, stk. 3-5, ophæves.

§ 142

I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), som ændret ved lov nr. 1148 af 3. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 94 affattes således:

»§ 94. Skyldige beløb efter denne lov inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Det gælder dog ikke skyldige beløb, der tilkommer privatinstitutioner, private fritidshjem og private pasningsordninger, jf. § 19, stk. 4, § 52, stk. 4, og §§ 78 og 80.«

§ 143

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. november 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 89 af 30. januar 2007 og § 6 i lov nr. 500 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. § 58, stk. 4 og 5, ophæves.

§ 144

I lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 81 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 og senest ved § 4 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

2. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »1-4« til: »1 og 2«.

3. § 4 ophæves.

§ 145

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 445 af 9. juni 2008 og § 2 i lov nr. 446 af 9. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 46, stk. 3-5, ophæves.

§ 146

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, som ændret ved § 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 49, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. § 51 ophæves.

3. I § 73 ændres »§ 23, stk. 4, § 42, stk. 2, og § 51.« til: »§ 23, stk. 4, og § 42, stk. 2.«

§ 147

I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006, som ændret ved lov nr. 1554 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Enhver af de nævnte skatter og afgifter kan med tillæg af renter, såfremt de ikke er betalt senest den 3. i den efter forfaldsdagen følgende måned, inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.«

§ 148

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 516 af 7. juni 2006 og senest ved § 3 i lov nr. 194 af 26. marts 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 63 d, stk. 5, 3. pkt., og stk. 6, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

2. § 63 d, stk. 5, 4. pkt., ophæves.

§ 149

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar 2007, som ændret ved § 6 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 22 a, stk. 6, 3. pkt., og stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

2. § 22 a, stk. 6, 4. pkt., ophæves.

§ 150

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som ændret ved § 1 i lov nr. 1586 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 445 af 9. juni 2008 og § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 47, stk. 3-5, og § 72 a ophæves.

§ 151

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007 og senest ved lov nr. 1118 af 26. november 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 29 affattes således:

»Betaling og tilbagebetaling m.v.«

2. § 158, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

3. § 164 a ophæves.

4. § 165, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

5. I § 165, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår »efter reglerne i stk. 1-3«.

§ 152

I lov om tvungen administration af udlejningsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 31. august 2006, som ændret ved § 10 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, 3. og 4. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 3-8.

2. I § 10, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 7 og 8« til: »§ 9, stk. 6 og 7«.

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 153

I lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 26. maj 1977, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

2. I § 15, stk. 2, 4. pkt., ændres »Det« til: »Beløbet«.

§ 154

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret bl.a. ved § 74 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 1 i lov nr. 575 af 6. juni 2007 og senest ved lov nr. 514 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 25 D, stk. 3, ophæves.

2. § 29 affattes således:

»§ 29. Gebyrer som nævnt i § 28, stk. 1 og 3, beløb, som kommunalbestyrelsen i henhold til loven har udredet forskudsvis, og beløb, som kommunalbestyrelsen i henhold til § 18, stk. 2, § 18 A, stk. 2, eller § 14, jf. § 17, stk. 3, har udredet forskudsvis, har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejendomsskatter. Fortrinsretten for beløb, der er udredet forskudsvis, skal tinglyses på ejendommen. Tinglysningen er dog uden betydning for fortrinsrettens gyldighed.«

§ 155

I lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, som ændret ved § 81 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 4, 2. pkt., og stk. 7, ophæves.

§ 156

I lov om Dansk Eksportkreditfond m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 409 af 31. maj 2000, § 64 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 75 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 10 udgår.

2. §§ 10 og 10 a ophæves.

§ 157

I lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, som ændret ved § 3 i lov nr. 375 af 27. maj 2008, foretages følgende ændring:

1. § 20 ophæves.

§ 158

I lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1994, som ændret ved § 65 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 76 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, udgår »i medfør af § 8, stk. 1«.

2. §§ 8 og 8 a ophæves.

§ 159

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 369, stk. 2 og 3, ophæves.

2. § 374, stk. 4 og 5, ophæves

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 4-6.

§ 160

I lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager (forbrugerklageloven), som ændret ved § 29 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og § 103 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 17, stk. 4 og 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 4.

§ 161

I lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud, som ændret bl.a. ved § 80 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 4 i lov nr. 572 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, udgår », der kan inddrives ved udpantning«.

2. § 13, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 162

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007, som ændret ved § 6 i lov nr. 375 af 27. maj 2008, foretages følgende ændring:

1. § 22, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 163

I lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 123 af 13. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 29 c, stk. 2, og § 29 g, stk. 2, ophæves.

§ 164

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 511 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 24, stk. 5, 2. pkt., og stk. 6, ophæves.

§ 165

I lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1999, som ændret ved § 69 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 79 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

2. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 1«.

3. § 2 a ophæves.

§ 166

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, som ændret senest ved lov nr. 516 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 151, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Afgifter efter stk. 3 tilfalder statskassen.«

2. § 151, stk. 6, ophæves.

3. § 162, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tvangsbøder tilfalder statskassen.«

4. § 162, stk. 4, ophæves.

§ 167

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 9, § 99, nr. 3, § 103, § 109, nr. 4 og 5, § 117, nr. 4, § 118, nr. 1, § 136, nr. 1, 3 og 4, § 144, nr. 1 og 2, § 148, nr. 2, og § 149, nr. 2.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen