Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v.

(Ophævelse af bogføringspligten)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v., som ændret ved lov nr. 101 af 17. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2 ophæves.

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af § 1, herunder om mærkets og nummerets udseende og anbringelse.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen