Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af forretningsorden for Koordinationsudvalget for skibsrelaterede spørgsmål

 

I medfør af § 47 a, stk. 2 og 3, i lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som senest ændret ved lov nr. 902 af 16. december 1998, fastsættes:

§ 1. Koordinationsudvalget for skibsrelaterede miljøspørgsmål skal ifølge lovens § 47a, stk. 1,

1) følge den tekniske udvikling vedrørende forebyggelse af forurening fra skibe,

2) bistå Miljøstyrelsen med at samordne myndighedernes arbejde inden for dette område og

3) medvirke ved udarbejdelsen af regler vedrørende skibsrelaterede miljøspørgsmål.

§ 2. Koordinationsudvalget består af en formand og 6 medlemmer, der hver skal repræsentere en af følgende myndigheder:

1) Miljøstyrelsen.

2) Søfartsstyrelsen.

3) Skov- og Naturstyrelsen.

4) Forsvarsministeriet.

5) Trafikministeriet.

6) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Stk. 2. Ved behandlingen af spørgsmål i henhold til § 1, nr. 1 og 3, jf. lovens § 47a, stk. 2, tiltrædes koordinatinsudvalget af yderligere 15 medlemmer, der skal repræsentere følgende arbejdstager-, arbejdsgiver-, samt interesseorganisationer:

1) SID.

2) Metal Søfart.

3) Danmarks Fiskeriforening.

4) Danmarks Rederiforening.

5) Rederiforeningen for mindre skibe.

6) Bilfærgernes Rederiforening.

7) Rederiforeningen af 1895.

8) Danmarks Skibsmæglerforening.

9) Sammenslutningen af Danske Havne

10) Dansk Navigatørforening.

11) Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening.

12) Skibsværftforeningen.

13) Maskinmestrenes Forening.

14) Danmarks Naturfredningsforening.

15) Greenpeace Danmark.

§ 3. Miljø- og energiministeren udnævner koordinationsudvalgets formand.

Stk. 2. Myndighedsrepræsentanterne og disses stedfortrædere indstilles af vedkommende ministre. Repræsentanterne for arbejdstager- og arbejdsgiver-, samt interesseorganisationerne samt disses stedfortrædere indstilles af de organisationer, de skal repræsentere.

Stk. 3. Formand, medlemmer og stedfortrædere udnævnes af Miljø- og energiministeren for en periode af 3 år. Såfremt der opstår behov for udnævnelse af ny formand, medlemmer og stedfortrædere i perioden udpeges disse ikke for en ny 3-årig periode, men kun for den resterende del af perioden.

§ 4. Miljøstyrelsen fungerer som sekretariat for koordinationsudvalget. Sekretariatet udarbejder referat af koordinationsudvalgets møder, som sendes til koordinationsudvalgets medlemmer.

Stk. 2. Mødeindkaldelse, dagsorden og øvrigt materiale udsendes til koordinationsudvalgets medlemmer af sekretariatet.

§ 5. Tid og sted for koordinationsudvalgets møder fastsættes af formanden. Koordinationsudvalget skal indkaldes til møde, når mindst 3 af koordinationsudvalgets medlemmer ønsker det og retter skriftlig henvendelse til formanden herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Indkaldelse til møde skal ske skriftligt med mindst 7 hverdages varsel. I særlige tilfælde kan indkaldelse dog ske med kortere varsel.

§ 6. Mødeindkaldelsen skal indeholde en dagsorden med angivelse af de sager, der kommer til behandling. Senest samtidig med dagsordenen skal der foreligge det materiale, der skønnes nødvendigt for behandlingen af sagen i koordinationsudvalget.

§ 7. Formanden kan bestemme, at en sag af særlig hastende karakter sendes til skriftlig behandling hos medlemmerne. Medlemmerne afgiver i så tilfælde skriftlig udtalelse i den pågældende sag inden for en rimelig tidsfrist fastsat af formanden.

Stk. 2. Alle sager, der har været til skriftlig behandling, forelægges til orientering ved førstkommende møde.

§ 8. Formanden leder og tilrettelægger koordinationsudvalgets møder.

Stk. 2. Formanden kan tilkalde sagkyndige eller andre personer med særlig interesse i en sags behandling til at deltage i koordinationsudvalgets behandling af sagen.

§ 9. Koordinationsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af særlige emner. Koordinationsudvalgets formand udpeger formanden for arbejdsgruppen.

§ 10. Alle, der deltager i koordinationsudvalgets arbejde, er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

§ 11. Koordinationsudvalgets møder er ikke offentlige.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2000.

Miljø- og Energiministeriet, den 13. januar 2000

Svend Auken

/Jesper Hermansen