Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning

(Tilskud til fremme af udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet)

I medfør af § 2, stk. 1, i lov nr. 505 af 17. juni 2008 om ændring af lov om elforsyning bestemmes, at § 1, nr. 2, træder i kraft den 22. december 2008.

Klima- og Energiministeriet, den 13. december 2008

Connie Hedegaard

/ Ib Larsen