Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0109
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Betingelser for optagelse på valglisten

Kapitel 2   Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist

Kapitel 3   Ansøgningens indhold

Kapitel 4   Behandling af ansøgningen

Kapitel 5   Afgørelse vedrørende ansøgning om optagelse på valglisten

Kapitel 6   Underretning af ansøgeren og hjemlandet

Kapitel 7   Indberetning til CPR

Kapitel 8   Gyldigheden af afgørelser om optagelse på valglisten

Kapitel 9   Underretning af herboende EU-borgere om valgret m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 7. juni 2009 af personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union1)

I medfør af § 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 23. juni 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Betingelser for optagelse på valglisten

§ 1. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der har valgret efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og som ikke optages på valglisten i medfør af lovens § 14 a, stk. 2, optages efter ansøgning på valglisten, hvis de

1) senest mandag den 4. maj 2009 opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen,

2) indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i §§ 2-5, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest fredag den 22. maj 2009.

Stk. 2. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der i perioden fra og med tirsdag den 5. maj 2009 til og med fredag den 22. maj 2009 ændrer status fra at opfylde valgretsbetingelserne til Folketinget efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1, bortset fra aldersbetingelsen, til at opfylde valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen, optages efter ansøgning på valglisten, hvis de

1) senest fredag den 22. maj 2009 opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen,

2) indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i §§ 2-5, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest fredag den 22. maj 2009.

Kapitel 2

Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet er tilmeldt folkeregistret.

Stk. 2. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse eller pr. post, telefax eller e-post. Ansøgning kan dog kun indgives pr. e-post, hvis den kan indgives under de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. § 41, stk. 3, i lov om behandling af personoplysninger og de i medfør af denne lov udstedte retsforskrifter herom (sikker e-post).

Stk. 3. Ansøgning skal indgives senest mandag den 4. maj 2009, jf. dog stk. 4 og 5. Ansøgning kan tidligst indgives lørdag den 7. marts 2009.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, men som er flyttet til Danmark senere end mandag den 27. april 2009, eller som senere end denne dag har anmeldt flytningen til vedkommende kommunes folkeregister, eller som senere end denne dag har erhvervet statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, skal indgive ansøgning om optagelse på valglisten senest mandag den 11. maj 2009.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, skal indgive ansøgning om optagelse på valglisten senest fredag den 22. maj 2009.

§ 3. Hvis en ansøgning indgives efter udløbet af de i § 2, stk. 3-5, nævnte frister, kan ansøgeren ikke optages på valglisten.

Kapitel 3

Ansøgningens indhold

§ 4. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 5, og skal indeholde oplysning om ansøgerens

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) statsborgerskab,

4) bopæl (adresse) i Danmark,

5) seneste bopæl (adresse) i den stat, hvori den pågældende er statsborger, (hjemlandet), jf. dog stk. 3 og § 5, stk. 2, samt oplysning om

6) i hvilken valgkreds, kommune eller afstemningsområde ansøgeren senest har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet, jf. dog stk. 3 og § 5, stk. 3.

Stk. 2. Ansøgningen skal tillige indeholde en erklæring om, at ansøgeren kun vil udøve sin valgret til Europa-Parlamentet i Danmark.

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke tidligere har haft bopæl i sit hjemland, skal ansøgningen indeholde oplysning herom. Hvis ansøgeren ikke tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland, skal ansøgningen ligeledes indeholde oplysning herom.

Stk. 4. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Velfærdsministeriet.

Stk. 5. Hvis ansøgningen indgives pr. e-post, skal ansøgerens navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

§ 5. Hvis ansøgning ikke er indgivet i overensstemmelse med reglerne i § 4, kan ansøgeren ikke optages på valglisten, jf. dog stk. 2 og 3, medmindre eventuelle mangler eller uoverensstemmelser er afhjulpet senest fredag den 22. maj 2009.

Stk. 2. Manglende oplysning om seneste bopæl (adresse) i hjemlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, kan, selv om ansøgeren tidligere har haft bopæl i sit hjemland, ikke bevirke, at ansøgningen ikke kan imødekommes, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I tilfælde, hvor ansøgeren har oplyst, at pågældende tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland, men ikke er i stand til at give oplysning om, i hvilken valgkreds eller kommune eller afstemningsområde i hjemlandet vedkommende har været optaget på valglisten, kan ansøgningen uanset § 4, stk. 1, nr. 6, imødekommes, hvis ansøgeren tidligere har haft bopæl i sit hjemland og har givet oplysning om sin seneste bopæl (adresse) i hjemlandet.

Kapitel 4

Behandling af ansøgningen

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt efter modtagelsen af en ansøgning undersøge, om den er indgivet rettidigt, jf. § 2, stk. 3-5, og i bekræftende fald tillige, om

1) ansøgeren senest mandag den 4. maj 2009, jf. § 1, stk. 1, henholdsvis fredag den 22. maj 2009, jf. § 1, stk. 2, er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til folkeregistret, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6,

2) ansøgeren er fyldt 18 år senest på valgdagen, samt om

3) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og underskrevet af ansøgeren, jf. § 4, herunder om de meddelte oplysninger om fulde navn, personnummer, statsborgerskab og bopæl (adresse) i Danmark og eventuelt seneste bopæl (adresse) i hjemlandet svarer til oplysningerne i Det Centrale Personregister (CPR).

Stk. 2. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt udfyldt, og disse mangler ikke umiddelbart kan afhjælpes, eller hvis der er væsentlige uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR, skal kommunalbestyrelsen snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse herom med henblik på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget, eventuelt ved rettelser i CPR.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med skriftlig meddelelse efter stk. 2 gøre ansøgeren opmærksom på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser skal være afhjulpet senest fredag den 22. maj 2009, jf. § 5, stk. 1.

§ 7. Hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen i en anden kommune end den, hvor ansøgeren er tilmeldt folkeregistret på ansøgningstidspunktet, skal kommunalbestyrelsen snarest muligt videresende ansøgningen til denne kommune, der, forudsat ansøgningen er indgivet rettidigt til førstnævnte kommunalbestyrelse, skal behandle ansøgningen efter reglerne om rettidigt indgivne ansøgninger.

Kapitel 5

Afgørelse vedrørende ansøgning om optagelse på valglisten

§ 8. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, jf. §§ 1-5. Opfylder en ansøger betingelserne for optagelse på valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Afgørelsen skal træffes senest fredag den 22. maj 2009.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Hvis der er indgivet ansøgning fra en person, der optages på valglisten i medfør af lovens § 14 a, stk. 2, giver kommunalbestyrelsen den pågældende meddelelse om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk.

Kapitel 6

Underretning af ansøgeren og hjemlandet

§ 10. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om imødekommelse af en ansøgning om optagelse på valglisten, jf. § 8, underretter kommunalbestyrelsen skriftligt ansøgeren herom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Underretningen til ansøgeren skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om

1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 14, stk. 1 og 2,

2) at en eventuel anmodning om at blive slettet af valglisten skal indgives senest fredag den 22. maj 2009 for at få virkning for det førstkommende Europa-Parlamentsvalg, jf. § 14, stk. 2, samt

3) at vedkommende myndighed i ansøgerens hjemland vil blive underrettet om ansøgerens optagelse på valglisten i Danmark.

§ 11. Velfærdsministeriet giver forud for valget til Europa-Parlamentet meddelelse til vedkommende myndighed i vedkommende hjemland om, hvilke herboende statsborgere fra vedkommende hjemland der er optaget på valglisten til valget i Danmark. Meddelelsen gives på grundlag af oplysningerne i CPR, jf. § 12.

Kapitel 7

Indberetning til CPR

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal indberette afgørelser om optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, til CPR i overensstemmelse med de nærmere fastsatte regler herfor.

§ 13. Personer, der har valgret efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og som skal optages på valglisten, optages på valglisten i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregistret fredag den 22. maj 2009.

Kapitel 8

Gyldigheden af afgørelser om optagelse på valglisten

§ 14. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder, så længe den pågældende opfylder valgretsbetingelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser om optagelse på valglisten ophører med at have gyldighed, hvis den pågældende indgiver skriftlig anmodning til kommunalbestyrelsen i sin bopælskommune om at blive slettet af valglisten. Anmodninger om at blive slettet, der indgives senere end fredag den 22. maj 2009, får først virkning for det næstfølgende valg til Europa-Parlamentet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig underretning til den pågældende om, at pågældende efter anmodning er blevet slettet af valglisten.

Kapitel 9

Underretning af herboende EU-borgere om valgret m.v.

§ 15. Velfærdsministeriet sender til statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som fredag den 6. marts 2009 er tilmeldt folkeregistret i en kommune i Danmark, som vil være fyldt 18 år senest på valgdagen, som ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, og som ikke opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten i medfør af lovens § 14 a, stk. 2, underretning om de betingelser og bestemmelser, der gælder for udøvelse af retten til at stemme og opstille til valg i Danmark. Samtidig med underretning sendes til de pågældende et eksemplar af det ansøgningsskema, der skal anvendes ved ansøgning om optagelse på valglisten, jf. § 4, stk. 4. Underretning og ansøgningsskema sendes til de pågældende snarest muligt efter fredag den 6. marts 2009.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udleverer eller sender underretning og ansøgningsskema til statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som vil være fyldt 18 år senest på valgdagen, som ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, og som fra og med lørdag den 7. marts 2009 til og med mandag den 4. maj 2009

1) anmelder flytning til folkeregistret for en flytning til Danmark, der er foretaget inden lørdag den 7. marts 2009, eller er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til folkeregistret eller

2) har erhvervet statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union eller

3) har fået ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6.

Stk. 3. Til de personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, skal underretning og ansøgningsskema udleveres til og med fredag den 22. maj 2009 og tilsendes til og med torsdag den 21. maj 2009.

Stk. 4. Velfærdsministeriet giver kommunalbestyrelsen meddelelse om indholdet og udformningen af underretning og ansøgningsskema.

Stk. 5. Ansøgningsskemaet kan i øvrigt fås hos kommunen eller hentes på valg.vfm.dk.

§ 16. Velfærdsministeriet sender til de personer, der fredag den 6. marts 2009 opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten i medfør af lovens § 14 a, stk. 2, underretning om, at de automatisk vil blive optaget på valglisten i Danmark, medmindre de anmoder om at blive slettet af valglisten, jf. § 14, stk. 2. I underretningen gives tillige oplysning om betingelserne for at opstille til valg i Danmark. Underretning sendes til de pågældende snarest muligt efter fredag den 6. marts 2009.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2009.

Velfærdsministeriet, den 19. december 2008

Karen Jespersen

/ Nicoline Nyholm Miller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, (EF-Tidende 1993 L 329, s. 34).