Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om Budgetvejledning 2006

(Ændring af reglerne om låneramme og lønsumsloft)

§ 1

I cirkulære af 22. marts 2006 om Budgetvejledning 2006 foretages følgende ændringer:

1. Budgetvejledning 2006, punkt 2.6.4, affattes således:

»For hver virksomhed fastsættes i anmærkningerne til finanslovforslaget en låneramme.

Lånerammen omfatter virksomhedens langfristede gæld.

Hvor der som konsekvens af investeringer foretaget inden for lånerammen afholdes udgifter i senere finansår, skal der foreligge bevilling til udgiften i det år, hvor den afholdes, jf. punkt 2.2.10. Flerårige dispositioner.

Saldoen for virksomhedens langfristede gæld (herunder de særlige konti for langfristet gæld og bygge- og it-kredit under likviditetsordningen samt forpligtelser vedrørende donationer, leasing mv.), må tilsammen ikke overstige værdien af virksomhedens materielle og immaterielle anlægsaktiver. Saldoen for bygge- og it-kreditten skal svare til summen af igangværende arbejder og udviklingsprojekter under opførelse.«

2. Budgetvejledning 2006, punkt 2.6.5, affattes således:

»For driftsbevillinger er der fastsat et lønsumsloft, der omfatter hovedkontoens bruttoforbrug af løn fratrukket refusioner.

Lønsumsloftet omfatter også lønudgifter til institutionens egne anlægsprojekter samt øvrige aktiverede lønudgifter under driftsbevillingen (anlægsløn). Fradrag for anlægsløn påvirker derfor ikke institutionens udnyttelse af lønsumsloftet. Hjemmel til aktivering af lønudgifter skal opnås i finansloven eller ved aktstykke.

Lønudgifterne kan overstige finansårets lønsumsloft, hvis overskridelsen kan inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug.

Lønsumsloftet kan forhøjes, hvor der sker overførsel til dækning af administrationsudgifter, jf. punkt 2.10.5. Administrationsudgifter (under reservationsbevilling) og punkt 2.11.4. Administrationsudgifter (under anden bevilling).

Lønudgifter under indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter samt lønudgifter til medarbejdere udlånt til statslige selskaber mv. mod lønrefusion er ikke omfattet af lønsumsloftet. Hvor der i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed eller tilskudsfinansieret forskning overføres bidrag til administration, fællesudgifter og lignende, kan indtil halvdelen anvendes som øget lønudgift.

I årsrapporten redegøres for overholdelsen af lønsumsloftet.«

§ 2

Cirkulæret har virkning fra og med finansåret 2009.

Finansministeriet, den 5. december 2008

Lars Løkke Rasmussen

/ Mogens Pedersen