Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer1)

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, § 7 a, § 33, stk. 3, § 35, § 39, stk. 3 og 4, § 67, § 73, stk. 1, § 80, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 som senest ændret ved lov nr. 373 af 2. juni 1999, og i medfør af § 3, stk. 1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999, og i medfør af § 74 og § 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, efter arbejdsministerens bemyndigelse, og i medfør af § 33, stk. 1, § 33, stk. 2, nr. 2, § 36, stk. 1, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lov nr. 1054 af 23. december 1992, efter indenrigsministerens bemyndigelse, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for forebyggelse af større uheld på og omkring virksomheder, herunder enkeltanlæg og oplag, hvor farlige stoffer forekommer, samt regler vedrørende begrænsning af følgerne af større uheld.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for

1) virksomheder, hvor et eller flere af de stoffer eller kategorier af stoffer, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1, kan forekomme i mængder, der er større end eller lig med de angivelser, der fremgår af bilag 1, del 1, kolonne 3 eller bilag 1, del 2, kolonne 3, og

2) virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 1, men hvor et eller flere af de stoffer eller kategorier af stoffer, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1, kan forekomme i mængder, der er større end eller lig med de angivelser, der fremgår af bilag 1, del 1, kolonne 2, eller bilag 1, del 2, kolonne 2.

Stk. 3. Et stof anses for at kunne forekomme, hvis det

1) påregnes at være til stede, eller

2) påregnes at kunne dannes, såfremt en industriel proces kommer ud af kontrol.

Stk. 4. I tvivlstilfælde træffer miljømyndigheden, jf. §11, stk.1, efter høring af de øvrige i bestemmelsen nævnte myndigheder samt den lokale politimester, afgørelse om, hvorvidt virksomheden er omfattet af stk. 2, nr. 1 eller 2.

Stk. 5. Miljømyndighedens afgørelser efter stk. 4 kan alene påklages, hvor virksomheden ifølge afgørelsen omfattes af stk. 2, nr. 1.

Stk. 6. Ved større uheld forstås i denne bekendtgørelse en hændelse af større omfang som f.eks. udslip, brand eller eksplosion som følge af et ukontrolleret hændelsesforløb i forbindelse med driften af en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, hvori et eller flere af de i bilag 1 nævnte stoffer indgår, og som umiddelbart eller senere kan medføre fare for personer på virksomheden eller uden for denne eller for miljøet.

Stk. 7. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Militære anlæg eller lagre.

2) Farer som følge af ioniserende stråling.

3) Enhver form for transport, omlastning og midlertidig henstilling undervejs, der sker uden for virksomhedens område, herunder transport i rørledninger og pumpestationer.

4) Udvindingsindustriens aktiviteter i forbindelse med efterforskning og udvinding af stoffer af mineralsk oprindelse i miner og stenbrud og ved boringer.

5) Affaldsdeponeringsanlæg.

Kapitel 2

Planlægning og virksomhedernes placering

§ 2. Ved planlægning i regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner skal planmyndighederne tage hensyn til behov for opretholdelse af passende afstand mellem virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse og anden arealudnyttelse, herunder ved revision af uudnyttede planer omkring bestående virksomheder.

Stk. 2. Ved miljømyndighedens stillingtagen til etablering af nye virksomheder eller til væsentlige ændringer af bestående virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse skal det vurderes, om der er valgt en hensigtsmæssig placering, jf. § 11.

Kapitel 3

Virksomhedens generelle forpligtelser

§ 3. Virksomheder omfattet af nærværende bekendtgørelse skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld.

Stk. 2. Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af de af nærværende bekendtgørelse omfattede virksomheder skal indeholde vilkår om sikkerhedsmæssige forhold, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Stk. 3. Virksomheder, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, og som opbevarer, anvender eller fremstiller brandfarlige eller eksplosive stoffer og andre stoffer, der i forbindelse med brand eller anden skade kan medføre en risiko for personer, ejendom eller miljøet, i mængder, der er større end eller lig med de mængder, der er angivet i bilag 1, skal i medfør af beredskabslovens § 34, stk. 1, godkendes af kommunalbestyrelsen med henblik på at forebygge eller formindske brandfare og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Stk. 4. For virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse gælder tillige reglerne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

§ 4. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, skal inden etablering, væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, herunder vedrørende mængden af farlige stoffer, i forbindelse med ansøgningen om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, samt beredskabslovens § 34, stk. 1, såfremt virksomheden er omfattet af § 3, stk. 3, indsende en anmeldelse indeholdende de i bilag 2 nævnte oplysninger. Samtidig skal virksomheden udarbejde en plan for forebyggelse af større uheld efter principperne i bilag 3. Virksomheden skal drage omsorg for, at planen til enhver tid er til rådighed for tilsynsmyndighederne, jf. § 12.

§ 5. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, skal inden etablering, væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, herunder vedrørende mængden af farlige stoffer, i forbindelse med ansøgning om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, samt beredskabslovens § 34, såfremt virksomheden er omfattet af § 3, stk. 3, indsende:

1) En anmeldelse indeholdende de i bilag 2 nævnte oplysninger.

2) Oplysninger om virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld og et sikkerhedsledelsessystem udarbejdet efter bilag 3.

3) En sikkerhedsrapport udarbejdet efter bilag 4.

4) En intern beredskabsplan udarbejdet efter bilag 6 med dokumentation for, at virksomhedens ansatte har været inddraget ved udarbejdelsen af denne. Der henvises endvidere til Arbejdsministeriets bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

5) Oplysninger til brug for myndighedernes udarbejdelse af ekstern beredskabsplan.

§ 6. Oplysninger efter § 4 og § 5 sendes til kommunalbestyrelsen sammen med de i bestemmelserne nævnte ansøgninger om godkendelser.

§ 7. Såfremt virksomheden dokumenterer, at nogle af de stoffer, der bevirker, at virksomheden er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, foreligger i en sådan tilstand, at de ikke kan forårsage eller medvirke til et større uheld, kan de i § 11, stk. 1, nævnte myndigheder inden for hvert deres område efter ansøgning fra virksomheden tillade, at de oplysninger, der skal angives i virksomhedens sikkerhedsrapport, indskrænkes til at omfatte de forhold, der har betydning for forebyggelse af større uheld eller begrænsning af følgerne af større uheld. Afgørelsen træffes på baggrund af kriterierne i bilag 5. Den enkelte myndigheds afgørelse fremsendes til amtsrådet, som videresender alle afgørelserne samlet til virksomheden. En tilladelse til virksomheden forudsætter, at de øvrige i § 11, stk. 1, nævnte myndigheder samt den lokale politimester er enige herom.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 fremsendes til amtsrådet, der snarest fremsender kopi af de modtagne oplysninger til de øvrige i § 11, stk. 1, nævnte myndigheder, samt den lokale politimester.

    Stk.3. Amtsrådet skal underrette Miljøstyrelsen om tilladelser efter stk. 1.

§ 8. Virksomhederne skal gennemføre de i § 4 og § 5 nævnte planer for forebyggelse af større uheld og for virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, tillige sikkerhedsledelsessystemet som nævnt i § 5.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, skal regelmæssigt gennemgå sikkerhedsrapporten og den interne beredskabsplan som nævnt i § 5.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, skal der fremsendes ajourført sikkerhedsrapport til kommunalbestyrelsen, jf. § 11, stk. 4, når forholdene begrunder dette, dog mindst hvert femte år. Amtsrådet fremsender den ajourførte sikkerhedsrapport til de øvrige i § 11, stk. 1, nævnte myndigheder samt til den lokale politimester. Hver af myndighederne, jf. § 11, stk. 1, kan kræve, at sikkerhedsrapporten ajourføres, såfremt der er fremkommet nye oplysninger om risikoens omfang, herunder i forbindelse med tilløb til uheld, eller såfremt ny teknisk viden begrunder dette.

Stk. 4. For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, skal den interne beredskabsplan regelmæssigt, dog mindst hvert tredje år, gennemgås og afprøves på virksomheden efter aftale med tilsynsmyndighederne, jf. § 12, stk. 1, samt den lokale politimester.

§ 9. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse skal straks underrette miljømyndigheden, jf. § 11, stk. 1, såfremt der i forhold til tidligere meddelte oplysninger sker væsentlig ændring i det tilstedeværende stofs karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvori det anvendes. Tilsvarende skal miljømyndigheden, jf. § 11, stk. 1, straks underrettes, hvis virksomheden lukkes eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af nærværende bekendtgørelse, ophører.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 3, stk. 3, skal, når amtsrådet er miljømyndighed, tillige underrette kommunalbestyrelsen om forhold som nævnt i stk.1.

Kapitel 4

Virksomhedens forpligtelser ved større uheld

§ 10. Virksomheden skal straks, når et større uheld har fundet sted, foretage anmeldelse til alarmeringscentralen på telefon: 112.

Stk. 2. Ved et større uheld samt ved en ukontrolleret hændelse, som kan føre til et større uheld, iværksætter virksomheden straks den interne beredskabsplan.

Stk. 3. Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld meddele tilsynsmyndighederne, jf. § 12, stk. 1, de oplysninger, der fremgår af bilag 7.

Kapitel 5

Myndighedernes opgaver og samarbejde

§ 11. Administrationen af regler om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer varetages i samarbejde mellem amtsrådet, hvor dette er miljømyndighed, kommunalbestyrelsen, og Arbejdstilsynet. Om amtsrådet eller kommunalbestyrelsen er miljømyndighed afgøres efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte myndigheder udøver inden for hvert deres område de beføjelser, der er tillagt dem i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen, beredskabslovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.

Stk. 3. Om politiets forpligtelser til at udarbejde eksterne beredskabsplaner og informere offentligheden om sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler i tilfælde af uheld fastsættes nærmere regler af Justitsministeriet.

Stk. 4. Hvor amtsrådet er miljømyndighed, jf. stk. 1, fremsender kommunalbestyrelsen kopi af de i medfør af § 6 modtagne oplysninger samt ansøgning om miljøgodkendelse til amtsrådet ledsaget af en udtalelse om miljømæssige forhold, herunder om de i § 2 nævnte forhold. Amtsrådet fremsender snarest kopi af de modtagne oplysninger til de øvrige i stk. 1 nævnte myndigheder samt til den lokale politimester. Oplysninger, som amtsrådet modtager i medfør af § 8, stk. 3, og § 9, skal også snarest fremsendes i kopi til de øvrige i stk. 1 nævnte myndigheder samt til den lokale politimester.

Stk. 5. Hvor kommunalbestyrelsen er miljømyndighed, jf. stk.1, fremsender kommunalbestyrelsen snarest kopi af de i medfør af § 6 modtagne oplysninger til Arbejdstilsynet samt til den lokale politimester. Oplysninger, som kommunalbestyrelsen modtager i medfør af § 9, skal også snarest fremsendes i kopi til Arbejdstilsynet samt til den lokale politimester.

Stk. 6. Behandlingen af de oplysninger, som virksomheder indsender i henhold til nærværende bekendtgørelse, foretages af de i stk. 1 nævnte myndigheder inden for hver enkelt myndigheds område. De pågældende myndigheder indhenter om nødvendigt yderligere oplysninger hos virksomheden.

Stk. 7. Godkendelse af virksomheder omfattet af § 3, stk. 3, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 10, i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 8. Godkendelse af virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, og § 3, stk. 3, der ikke er omfattet af andre regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 10, på vilkår, der fastsættes af Beredskabsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 9. Godkendelse af virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, og § 3, stk. 3, der ikke er omfattet af andre regler fastsat i medfør af beredskabslovens § 33, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen, jf. stk.11, eventuelt efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan for disse virksomheder bestemme, at virksomheden placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest muligt, og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt.

Stk. 10. For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr.1, træffer de i stk. 1 nævnte myndigheder en afgørelse inden for hvert deres område, hvori fastsættes vilkår om forholdsregler vedrørende risikoforhold, som virksomheden skal træffe. Myndighedernes afgørelser fremsendes til amtsrådet, som videresender alle afgørelserne samlet til virksomheden. Såfremt virksomheden ikke er omfattet af § 3, stk. 3, skal der dog ikke træffes afgørelse i medfør af beredskabslovens § 34, stk. 1. Amtsrådets afgørelse indgår i virksomhedens miljøgodkendelse. Amtsrådet kan kun give tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, til at bygge- og anlægsarbejder påbegyndes, når myndighederne, jf. stk. 1, har foretaget en konkret vurdering inden for hvert deres område af de sikkerhedsmæssige forhold af betydning for placeringen og de bygningsmæssige forhold.

Stk. 11. For virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, fastsætter miljømyndigheden i virksomhedens miljøgodkendelse vilkår om forholdsregler vedrørende risikoforhold med relation til miljøbeskyttelsen, som virksomheden skal træffe. Afgørelser om forholdsregler vedrørende risikoforhold, som træffes af de øvrige i stk. 1 nævnte myndigheder, fremsendes direkte til virksomheden af de pågældende myndigheder. Myndighederne fremsender kopi af deres afgørelser til de andre i stk. 1 nævnte myndigheder samt til den lokale politimester.

§ 12. Tilsyn og kontrol med virksomhedernes overholdelse af reglerne i nærværende bekendtgørelse, herunder meddelelse af påbud og forbud, varetages af de i § 11, stk. 1, nævnte myndigheder og sker efter reglerne i henholdsvis miljøbeskyttelseslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og beredskabslovgivningen. Tilsynet sker efter retningslinierne i bilag 8.

Stk. 2. Myndighederne, jf. stk. 1, tilrettelægger i samarbejde et fælles inspektionsprogram.

§ 13. I tilfælde, hvor der er indtruffet et større uheld, sikrer de i § 11, stk. 1, nævnte myndigheder straks i samarbejde med politiet, at alle nødvendige foranstaltninger iværksættes. Myndighederne foretager desuden efterfølgende en fuldstændig gennemgang af omstændighederne ved uheldet. Det vurderes herunder, om virksomheden har truffet alle nødvendige afhjælpende foranstaltninger samt passende forholdsregler for at undgå fremtidige uheld.

§ 14. Kommunalbestyrelsen udarbejder en ekstern beredskabsplan for de af § 1, stk. 2, nr. 1, omfattede virksomheder. Beredskabsplanen har til formål at beskytte personer og omgivelser i tilfælde af uheld omfattet af denne bekendtgørelse, begrænse og genoprette skader som følge af sådanne uheld og orientere andre berørte myndigheder i tilfælde af sådanne uheld. Eksterne beredskabsplaner udarbejdes i overensstemmelse med de forskrifter, der fremgår af bilag 8. Om politiets forpligtelser til at udarbejde eksterne beredskabsplaner og informere offentligheden om sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler i tilfælde af uheld fastsættes nærmere regler af Justitsministeriet, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Den eksterne beredskabsplan udarbejdes inden idriftsætning af nye virksomheder. Ved udvidelser eller ændringer af bestående virksomheder udarbejdes den eksterne beredskabsplan inden idriftsætning af udvidelsen eller ændringen.

Stk. 3. Den eksterne beredskabsplan skal gennemgås og afprøves regelmæssigt, dog mindst hvert tredje år, og om nødvendigt revideres og ajourføres planen.

Stk. 4. Ved større uheld, eller ved en ukontrolleret hændelse, der kan påregnes at ville føre til et større uheld, iværksættes den eksterne beredskabsplan straks.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan på grundlag af den i § 5, nr. 3, nævnte sikkerhedsrapport træffe beslutning om, at der ikke udarbejdes ekstern beredskabsplan for en virksomhed eller et anlæg. Beredskabsstyrelsen skal orienteres herom.

§ 15. Myndighederne, jf. § 11, stk. 1, drager i samarbejde omsorg for, at der sker samordning af de forebyggende foranstaltninger ved tilstedeværelsen af flere virksomheder og anlæg, som indbyrdes kan medføre en forværring af følgerne af større uheld.

Stk. 2. Miljømyndigheden, jf. § 11, stk. 1, drager omsorg for, at virksomheder omfattet af stk. 1, modtager oplysninger, der gør det muligt for virksomheden at tage hensyn til den samlede potentielle fare for større uheld i virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld, i ledelses- og sikkerhedssystemer, i sikkerhedsrapport og i intern beredskabsplan.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen og politiet, jf. herved § 11, stk. 3, drager i samarbejde omsorg for, at der sker samordning af de eksterne beredskabsplaner ved tilstedeværelsen af flere virksomheder og anlæg, som indbyrdes kan medføre en forværring af følgerne af større uheld.

§ 16. Amtsrådet bekendtgør ved offentlig annoncering, at virksomhedens sikkerhedsrapport i henhold til § 5, nr. 3, herunder den i denne indeholdte fortegnelse over farlige stoffer, som findes på virksomheden, er tilgængelig for offentligheden. Retten til aktindsigt i sikkerhedsrapporten finder dog anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger.

Stk. 2. Ved mulighed for grænseoverskridende følger i andre stater af større uheld på virksomheder omfattet af § 5 skal kommunalbestyrelsen orientere Beredskabsstyrelsen herom. Beredskabsstyrelsen foranlediger, at den ansvarlige myndighed i den pågældende stat modtager de nødvendige oplysninger til udarbejdelse af beredskabsplaner, fysisk planlægning og oplysning af offentligheden. Såfremt det i henhold til § 14, stk. 5, er besluttet, at der ikke udarbejdes en ekstern beredskabsplan, underretter Beredskabsstyrelsen den ansvarlige myndighed i den pågældende stat herom.

§ 17. Miljømyndigheden underretter snarest Miljøstyrelsen om større uheld.

§ 18. For afgørelser fremsendt i henhold til denne bekendtgørelse gælder i øvrigt de administrative bestemmelser, der fremgår af den lovgivning, der har dannet grundlag for afgørelsen, jf. § 11, stk. 2. Myndighedernes afgørelser skal indeholde henvisning til de regelsæt, der har dannet grundlag for afgørelsen, samt oplysning om eventuel klageadgang efter disse regler.

Kapitel 6

Klage

§ 19. For afgørelser fremsendt i henhold til nærværende bekendtgørelse følger klageadgangen den lovgivning der, jf. § 18, har ligget til grund for afgørelsen.

Kapitel 7

Straf

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 110 med bøde den, der

1) overtræder § 3, stk. 1, § 8 og § 10, stk. 1 og 2, eller

2) undlader at afgive de i § 4, § 5 § 9, § 10, stk. 3, § 22 og § 23 nævnte oplysninger.

Stk. 2. På samme vis straffes i henhold til beredskabslovens § 70, stk. 4, den, der

1) overtræder § 8,

2) undlader at ansøge om godkendelse i medfør af § 3, stk. 3, § 22, stk. 1, eller § 23 eller

3) undlader at afgive oplysninger i medfør af § 4,§ 5, § 9 eller §10, stk. 3, eller

4) overtræder vilkår fastsat i godkendelse meddelt i medfør af § 11, stk. 7-9 eller § 24, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1, kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Straffen efter stk. 2 kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade for personer, ejendom eller miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 2000. Samtidig ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 5. juli 1990 om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre et større uheld.

Stk. 2. Anmeldelser, beredskabsplaner og oplysninger til offentligheden udarbejdet efter hidtil gældende regler bevarer fortsat deres gyldighed, indtil de skal fornys efter de i denne bekendtgørelse fastsatte regler.

§ 22. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2, der var lovligt etablerede inden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, skal senest den 1. august 2000 indsende den i § 4 nævnte anmeldelse, jf. § 24, stk. 1. Senest den 1. februar 2001 skal virksomheden udarbejde og gennemføre en plan for forebyggelse af større uheld som nævnt i § 4.

Stk. 2. Virksomheder der ikke er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal senest den 1. februar 2001 indsende ansøgning om miljøgodkendelse, jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

§ 23. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, der var lovligt etablerede inden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, og som er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som tidligere har indgivet anmeldelse til amtsrådet i henhold til § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 5. juli 1990 om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre et større uheld, skal senest den 1. februar 2001, jf. § 24 stk. 1, indsende de i § 5, nr. 2-5, nævnte oplysninger.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, der var lovligt etablerede inden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, og som er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, men som ikke tidligere har været omfattet af pligten til at indgive anmeldelse til amtsrådet i henhold til § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 5. juli 1990 om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre et større uheld, skal senest den 1. august 2000 indsende den i § 5, nr. 1, nævnte anmeldelse, jf. § 24, stk. 1. Virksomheden skal desuden senest den 1. februar 2002 indsende de i § 5, nr. 2-5, nævnte oplysninger.

Stk. 3. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr.1, der var lovligt etablerede inden ikrafttrædelsen af denne bekendtgørelse, men som ikke er godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal senest den 1. august 2000, indsende den i § 5, nr. 1, nævnte anmeldelse, jf. § 24, stk. 1. Virksomheden skal desuden senest den 1. februar 2002 sammen med ansøgning om miljøgodkendelse indsende de i denne bekendtgørelses § 5, nr. 2-5, nævnte oplysninger.

§ 24. Oplysninger efter § 22 og § 23 fremsendes til kommunalbestyrelsen, jf. § 6. § 11, stk. 4 eller 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. For virksomheder omfattet af § 23 og § 3, stk. 3, finder reglerne i § 11, stk. 7 og 8, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af § 22, stk. 1, og § 3, stk. 3, finder reglerne i § 11, stk. 7 og 9, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. For virksomheder omfattet af § 23 udarbejder myndighederne efter § 11, stk. 1, de i § 11, stk.10, nævnte afgørelser snarest muligt efter modtagelsen af oplysningerne, og amtsrådet videresender samlet afgørelserne til virksomheden.

Stk. 5. For virksomheder omfattet af § 22 finder reglerne i § 11, stk. 11, tilsvarende anvendelse.

§ 25. Miljømyndigheden jf. § 11, stk. 1, påser, at virksomheder omfattet af § 22 og § 23 indsender anmeldelser og øvrige oplysninger inden for de fastsatte frister.

§ 26. For virksomheder omfattet af § 23, stk. 1, udarbejder kommunalbestyrelsen den i § 14 nævnte eksterne beredskabsplan, således at den foreligger senest den 1. februar 2001, jf. også § 11, stk. 2. Hvor myndighederne først på dette tidspunkt modtager oplysningerne fra virksomheden til brug for udarbejdelse af ekstern beredskabsplan, udarbejdes den eksterne beredskabsplan snarest muligt efter modtagelsen af oplysningerne.

Stk. 2. For virksomheder omfattet af § 23, stk. 2 eller 3, udarbejder kommunalbestyrelsen den i § 14 nævnte eksterne beredskabsplan, således at den foreligger senest den 1. februar 2002, jf. også § 11, stk. 2. Hvor myndighederne først på dette tidspunkt modtager oplysningerne fra virksomheden til brug for udarbejdelse af ekstern beredskabsplan, udarbejdes den eksterne beredskabsplan snarest muligt efter modtagelsen af oplysningerne.

Miljø- og Energiministeriet, den 1. februar 2000

Svend Auken

/Karsten Skov


Bilag 1

BEKENDTGØRELSENS ANVENDELSESOMRÅDE

INDLEDNING

 1. Dette bilag vedrører tilstedeværelse af farlige stoffer på virksomheder og angiver tærskelmængder for, hvornår bekendtgørelsen skal anvendes, og om virksomheden falder ind under § 1, stk. 2, nr. 2 eller 1 og dermed § 4 eller § 5.
 2. Blandinger og kemiske produkter behandles sidestillet med rene stoffer, forudsat at de overholder de koncentrationsgrænser, der er fastsat i overensstemmelse med deres egenskaber i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, bekendtgørelse af listen over farlige stoffer og bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler som anført i del 2, note 1, i dette bilag, medmindre den procentvise sammensætning eller anden form for beskrivelse specifikt er anført.
 3. De nedenfor anførte tærskelmængder er mængder pr. virksomhed.
 4. De mængder, der skal lægges til grund for anvendelsen af bekendtgørelsen, er de maksimumsmængder, som er eller kan være til stede på et hvilket som helst tidspunkt. Farlige stoffer, der kun er til stede på en virksomhed i mængder svarende til højst 2 % af den anførte tærskelmængde, tages ikke i betragtning ved beregning af den samlede tilstedeværende mængde, hvis de er placeret på en sådan måde i den givne virksomhed, at de ikke kan fremkalde et større uheld andetsteds på virksomhedens område.
 5. Reglerne om sammenlægning af farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer findes i del 2, note 4.

 

DEL 1

Navngivne stoffer

Hvis et stof eller en gruppe stoffer opført i del 1 også falder ind under en kategori i del 2, skal de i del 1 anførte tærskelmængder anvendes.

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Tærskelmængde (tons) for anvendelse af

Farligt stof

§ 4

§ 5

Ammoniumnitrat (note 1)

350

2 500

Ammoniumnitrat (gødningsstoffer)(note 2)

1 250

5 000

Arsenpentaoxid, Arsen (V) syre og/eller salte heraf

1

2

Arsentrioxid, Arsen (111) syrling og/eller salte heraf

0,1

Brom

20

100

Klor

10

25

Nikkelforbindelser i pulverform, der kan indåndes (nikkelmonoxid, nikkeldioxid, nikkelsulfid, trinikkeldisulfid, dinikkeltrioxid)

1

 

Ethylenimin

10

20

Fluor

10

20

Formaldehyd (koncentration ³ 90 % )

5

50

Hydrogen

5

50

Hydrogenchlorid (flydende gas)

25

250

Blyalkyler

5

50

Yderst letantændelig flydende gas (inklusive F-gas) og naturgas

50

200

Acetylen

5

50

Ethylenoxid

5

50

Propylenoxid

5

50

Methanol

500

5000

4,4'-Methylen-bis (2-chloranilin) og / eller salte heraf i pulverform

0,01

Methylisocyanat

0,15

Oxygen

200

2 000

Toluylendiisocyanat

10

100

Carbonyldichlorid (phosgen)

0,3

0,75

Arsentrihydrid (arsin)

0,2

1

Phosphortrihydrid (phosphin)

0,2

1

Svovldichlorid

1

Svovltrioxid

15

75

Polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin (inklusive TCDD), beregnet i TCDD-ækvivalent (note 3)

0,001

Følgende CARCINOGENER:

4-Aminobiphenyl og/eller salte heraf, Benzidin og/eller salte heraf, Bischlormethylether (dichlormethylether), Chlormethyl-methylether, Dimethylcarbamoyl chlorid, Dimenthyloitrosamin, Hexamethylphosphortriamid, 2-Naftylamin og eller salte heraf, og 1,3-Propansulton og 4-Nitrodiphenyl

0,001

Motorbenzin og lignende destillater

5 000

50 000

NOTER

1. Ammoniumnitrat (350 / 2500)

Dette gælder for ammoniumnitrat og blandinger af ammoniumnitrat, hvori indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent (og som ikke omfattes af note 2), og vandige opløsninger af ammoniumnitrat, hvori koncentrationen af ammoniumnitrat overstiger 90 vægtprocent.

2. Ammoniumnitrat (1250 / 5000)

Dette gælder for rene ammoniumnitratgødningsstoffer, som er i overensstemmelse med bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer, og for sammensatte gødningsstoffer, hvor indholdet af nitrogen afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent (et sammensat gødningsstof indeholder ammoniumnitrat sammen med phosphat og/eller kaliumcarbonat).

3. Polychlordibenzofuran og polychlordrbenzodioxin

Mængderne af polychlordibenzofuran og polychlordibenzodioxin beregnes med følgende vægtningsfaktorer:

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

0,5

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

}

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

}

 

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

}

0,01

OCDF

0,001

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa)

 

 

 

DEL 2

Kategorier af stoffer og produkter, der ikke udtrykkeligt er anført i del 1

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kategorier af farlige stoffer klassificeret som:

Tærskelmængde i tons farligt stof, for anvendelse af

§ 4

§ 5

1.

MEGET GIFTIGE (note 1)

5

20

2.

GIFTIGE (note 1)

50

200

3.

BRANDNÆRENDE (note 1)

50

200

4.

EKSPLOSIVE (når stoffet eller produktet omfattes af definitionen i note 2a)

50

200

5.

EKSPLOSIVE (når stoffet eller produktet omfattes af definitionen i note 2b)

10

50

6.

ANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet omfattes af definitionen i note 3a)

5 000

50 000

7a.

LETANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet omfattes af definitionen i note 3b, nr. 1)

50

200

7b.

LETANTÆNDELIGE væsker (når stoffet eller produktet er omfattet af definitionen i note 3b, nr. 2)

5 000

50 000

8.

YDERST LETANTÆNDELIGE (når stoffet eller produktet omfattes af definitionen i note 3c)

10

50

9.

MILJØFARLIGE (note 1) kombineret med risikosætningerne:

i) R50: "Meget giftig for organismer, der lever i vand"

200

500

ii) R51: "Giftig for organismer, der lever i vand." Og R53: "Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet"

500

2 000

10.

ENHVER KLASSIFICERING (note 1), der ikke falder ind under de ovenstående, kombineret med risikosætningerne:

i) R14: "Reagerer voldsomt med vand" (herunder R14/15)

100

500

NOTER

1. Stoffer og produkter er klassificeret i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, bekendtgørelse af listen over farlige stoffer og bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

For stoffer og produkter, der ikke er klassificeret i henhold til ovennævnte bekendtgørelser, men som ikke desto mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser, der hersker på virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at bevirke større uheld, følges procedurerne for klassificering i henhold til Miljø- og Energiministeriets ovennævnte bekendtgørelser.

For stoffer og produkter, som på grund af deres egenskaber kan henføres til mere end en kategori, skal de laveste tærskelværdier anvendes i forbindelse med denne bekendtgørelse.

2. Ved "eksplosivt stof" forstås:

a)

 1. et stof eller produkt, der medfører risiko for eksplosion ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R 2)
 2. fyrværkeristof: et stof (eller en blanding af stoffer) beregnet til at frembringe varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme, ikke-detonerende kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang, eller
 3. et eksplosivt stof eller produkt eller et fyrværkeristof indeholdt i genstande.

b) et stof eller produkt, der giver anledning til store eksplosionsrisici ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder (risikosætning R 3).

 

3. Ved "antændelig", "letantændelig" og "yderst letantændelig" (kategori 6, 7 og 8) forstås:

a) antændelige væsker:

stoffer og produkter, der har et flammepunkt mellem 21 °C og 55 °C (risikosætning R 10) og er brandnærende

b) letantændelige væsker:

1) - stoffer og produkter, som ved normal temperatur og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes (risikosætning R 17)

 • stoffer, som har et flammepunkt på under 55 °C, og som forbliver flydende under tryk, såfremt særlige procesomstændigheder, såsom højt tryk og høj temperatur, kan skabe risiko for større uheld

2) stoffer og produkter, som har et flammepunkt på under 21 °C, og som ikke er yderst letantændelige (risikosætning R 11, andet led)

c) yderst letantændelige gasser og væsker:

1) flydende stoffer og produkter, som har et flammepunkt på under 0 °C og et kogepunkt (eller, for stoffer med kogepunktsinterval, begyndelseskogepunkter), der ved normalt tryk er mindre end eller lig med 35 °C (risikosætning R 12, første led), og

2) gasformige stoffer og produkter, som er antændelige ved luftens påvirkning ved normal temperatur og normalt tryk (risikosætning R 12, andet led), uanset om de holdes i gasformig eller flydende tilstand under tryk, undtagen yderst letantændelig flaskegas (herunder LPG) og naturgas som nævnt i del 1, og

3) flydende stoffer og produkter, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt

 

4. Sammenlægning af farlige stoffer til bestemmelse af hvilken mængde der er til stede i en virksomhed, udføres efter følgende formel:

Hvis summen

ql/Q+q2/Q+q3/Q+q4/Q+q5 /Q+ ..... > 1

hvor qx = den tilstedeværende mængde farlige stoffer og produkter eller kategori af farlige stoffer og produkter under del 1eller 2 i dette bilag

Q = den relevante tærskelmængde fra del 1 eller 2,

omfattes virksomheden af bekendtgørelsens bestemmelser.

Denne formel gælder for følgende omstændigheder:

a) for stoffer og produkter under del 1 i mængder, som er mindre end deres respektive tærskelmængde, og som er til stede sammen med stoffer, der hører til samme kategori i del 2, og for sammenlægning af stoffer og produkter tilhørende samme kategori i del 2;

b) for sammenlægning af kategori 1, 2 og 9, der er til stede i en virksomhed på samme tid;

c) for sammenlægning af kategori 3, 4, 5, 6, 7a, 7b og 8, der er til stede i en virksomhed på samme tid.

 

 Bilag 2

ANMELDELSE EFTER § 4 OG § 5, NR. 1, SKAL INDEHOLDE FØLGENDE OPLYSNINGER:

a) Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer, samt P-nummer, hvis dette findes, og ellers entydig identifikation af den produktionsenhed som anmeldelsen gælder.

b) Navn, stilling og telefonnummer på virksomhedens kontaktperson vedrørende risikoforhold.

c) Oplysninger til identifikation af de pågældende farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer på virksomheden,

d) Mængde og fysiske tilstand af de farlige stoffer på virksomheden,

e) Aktivitet eller påtænkt aktivitet på virksomheden herunder på lager,

f) Virksomhedens nærmeste omgivelser (forhold, der kan forårsage et større uheld eller forværre følgerne heraf).

 

 Bilag 3

OPLYSNINGER, DER SKAL INDGÅ I REDEGØRELSE I HENHOLD TIL § 5, NR. 2, VEDRØRENDE VIRKSOMHEDENS SIKKERHEDSLEDELSESSYSTEM OG ORGANISATION, SAMT INDHOLDET AF DEN I § 4 NÆVNTE PLAN FOR FOREBYGGELSE AF STØRRE UHELD.

Virksomheder, der er omfattet af § 5, skal udarbejde en plan for foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og opbygge et sikkerhedsledelsessystem efter de nedenstående principper. Virksomheder omfattet af § 4 skal også udarbejde en plan efter tilsvarende principper. Denne plan skal stå i rimeligt forhold til den risiko for større uheld, som virksomheden frembyder. Der vil således ofte være tale om en forenklet beskrivelse i forhold til de krav, der stilles til virksomheder omfattet af bekendtgørelsens § 5. I begge tilfælde skal planen for forebyggelse af større uheld sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø.

I. Virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld skal udarbejdes skriftligt og skal omfatte virksomhedens mål og principper for foranstaltninger med hensyn til kontrol med risikoen for større uheld.

II. Virksomhedens sikkerhedsledelsessystem skal omfatte organisationsstruktur, ansvar, praksis, procedurer, processer og ressourcer til fastlæggelse og gennemførelse af planen for forebyggelse af større uheld.

III. I sikkerhedsledelsessystemet skal følgende punkter indgå:

A. Organisation og personale: Opgaver og ansvar for det personale, der skal forebygge større uheld på alle niveauer i organisationen. Fastlæggelse af dette personales uddannelsesbehov og gennemførelse af den nødvendige uddannelse. Inddragelse af medarbejdere og eventuelt underleverandører.

B. Identifikation og vurdering af risiko for større uheld: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til systematisk identifikation af risiko for større uheld i forbindelse med såvel normal som unormal drift. Herunder vurdering af, hvilken grad af sandsynlighed disse uheld har for at opstå, og hvilke mulige følger de kan have.

C. Driftskontrol: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer og instruktioner for sikker drift (herunder vedligeholdelse af anlæggene), processer, udstyr samt sikkerhed under midlertidige driftsstop.

D. Kontrol af ændringer: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til planlægning af ændringer i eksisterende anlæg eller lagre eller til udformning af nye anlæg, processer eller lagre.

E. Beredskabsplanlægning: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer til identifikation af forudsigelige nødsituationer gennem systematisk analyse samt udarbejdelse, afprøvning og revision af beredskabsplaner for at kunne imødegå sådanne nødsituationer.

F. Løbende overvågning af sikkerhedsledelsessystem / plan for forebyggelse af større uheld: Fastlæggelse og gennemførelse af procedurer for løbende evaluering af overensstemmelse med de målsætninger, der er opstillet i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem/ plan for forebyggelse af større uheld. Endvidere skal redegørelsen beskrive indførelse af rutiner for undersøgelse og korrigerende indsats i tilfælde af manglende overensstemmelse. Procedurerne skal omfatte virksomhedens system for rapportering af større uheld, (samt situationer, hvor uheld har været nær ved at opstå). Der lægges herunder navnlig vægt på eventuelle svigt i beskyttelsesforanstaltninger, ligesom det beskrives, hvilke erfaringer der er opnået, og hvilke ændringer der har vist sig påkrævet.

G. Procedure for periodisk gennemgang og vurdering til systematisk evaluering af sikkerhedsledelsessystemets / planens effektivitet og hensigtsmæssighed. Gennemgang og ajourføring af sikkerhedsledelsessystemet / planen skal dokumenteres af virksomhedens ledelse.

 

 Bilag 4

DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL FORELIGGE I DEN I § 5, NR. 3, OMHANDLEDE SIKKERHEDSRAPPORT

Sikkerhedsrapporten skal udarbejdes med henblik på at:

a) godtgøre, at der er iværksat en plan for forebyggelse af større uheld og et sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse heraf,

b) godtgøre, at faren for større uheld er identificeret, og der er truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af følgerne af sådanne uheld for mennesker og miljø,

c) godtgøre, at sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, bygningen, driften og vedligeholdelsen af anlæg, lagre, udstyr og kommunikations- og servicesystemer, der har indflydelse på faren for større uheld på virksomheden,

d) godtgøre, at der er udarbejdet interne beredskabsplaner, og give de oplysninger, der er nødvendige for at udforme den eksterne plan med henblik på at træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af større uheld,

e) godtgøre, at de kompetente myndigheder har tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe afgørelser om placering og arealanvendelse for nye aktiviteter eller udviklingen omkring bestående virksomheder.

Sikkerhedsrapporten skal indeholde:

I. Oplysninger om virksomhedens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld

Disse oplysninger skal omfatte elementerne i bilag 3.

II. Redegørelse for virksomhedens miljø

A. beskrivelse af dens beliggenhed og dens omgivelser, herunder den geografiske beliggenhed, de meteorologiske, geologiske, hydrografiske data og eventuelt dens historie

B. identificering af anlæg og andre aktiviteter i virksomheden, som kan udgøre en fare for et større uheld

 1. beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive berørt af et større uheld.

III. Beskrivelse af virksomheden

A. beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, af årsager til risici for større uheld samt af de forhold, hvorunder et sådant uheld kunne indtræffe, tillige med en beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger.

B. beskrivelse af processer, navnlig driftsbetingelserne.

C. beskrivelse af de farlige stoffer:

1) mængderne af farlige stoffer herunder:

- identifikation af de farlige stoffer: kemisk navn. CAS-nummer, navn efter IUPAC-nomenklaturen,

- den maksimale mængde af det eller de stoffer, der er til stede, eller som kan være til stede,

2) fysiske, kemiske og toksikologiske karakteristika samt angivelse af såvel umiddelbare som senere risici for mennesker eller miljø,

3) fysisk og kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser og forudseelige uheldsbetingelser.

IV. Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesmidler

A. detaljeret beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulighederne eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initiering af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller eksterne forhold,

B. en vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede mulige større uheld,

C. beskrivelse af de tekniske specifikationer og det udstyr, der er installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.

V. Beskyttelses- og sikringsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld

A. beskrivelse af det udstyr, der er opstillet i forbindelse med anlægget for at begrænse følgerne af større uheld

B. tilrettelæggelse af alarmering og indsats

C. beskrivelse af de ressourcer, der kan mobiliseres internt eller eksternt

D. sammenfatning af de i punkterne A, B og C oven for beskrevne forhold, som er nødvendig for at udarbejde den interne beredskabsplan, der er nævnt i § 5, nr. 4.

 

 Bilag 5

RETNINGSLINIER FOR, HVORNÅR DER KAN SKE BEGRÆNSNING I SIKKERHEDSRAPPORTERS INDHOLD I HENHOLD TIL § 7, STK. 1.

De i § 11, stk. 1, nævnte myndigheder kan inden for hvert deres område tillade begrænsning af mængden af oplysninger i virksomhedens sikkerhedsrapport, når mindst et af følgende kriterier er opfyldt.

1. STOFFETS FYSISKE TILSTAND

De omhandlede stoffer foreligger i fast tilstand, således at udslip af stof eller energi, som kan medføre fare for et større uheld under normale eller usædvanlige forhold, der med rimelighed kan forudses, ikke kan forekomme.

2. EMBALLERINGSFORM OG OPBEVARING.

De omhandlede stoffer er emballeret eller opbevaret på en sådan måde og i sådanne mængder, at det størst mulige udslip ikke kan medføre fare for et større uheld.

3. PLACERING OG MÆNGDER

De omhandlede stoffer findes i sådanne mængder og i sådanne afstande fra andre farlige stoffer (på eller uden for virksomheden), at de hverken selv udgør fare for et større uheld eller kan initiere et større uheld med andre farlige stoffer.

4. KLASSIFIKATION

De omhandlede stoffer er defineret som farlige stoffer i medfør af deres klassifikation i bilag 1, del 2, i denne bekendtgørelse, men kan ikke udgøre fare for et større uheld, og deres generiske klassifikation er derfor uhensigtsmæsigt i forbindelse med denne bekendtgørelses anvendelse.Bilag 6

DATA OG OPLYSNINGER, DER SKAL INDGÅ I DE I § 5, NR. 4, OMHANDLEDE INTERNE BEREDSKABSPLANER

a) Navn og stilling på de personer, der er bemyndiget til at sætte beredskabsprocedurene i gang, og på den person, der er ansvarlig for og koordinerer den uheldsbegrænsende indsats på virksomheden.

b) Navn og stilling på den person, der er ansvarlig for forbindelsen med den myndighed, hvorunder den eksterne beredskabsplan hører.

c) For forudselige forhold eller hændelser, som vil kunne spille en væsentlig rolle som årsag til et større uheld: En beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at forebygge de pågældende situationer eller hændelser og begrænse følgerne heraf, herunder en beskrivelse af sikkerhedsudstyret og ressourcer, der er til rådighed.

d) Foranstaltninger til begrænsning af risikoen for personer på virksomheden, herunder alarmsystemer, og oplysninger om, hvordan personer på virksomheden skal forholde sig i tilfælde af alarm.

e) Plan for hurtig alarmering af Redningsberedskabet i tilfælde af større uheld, oplysninger som den første alarmering bør indeholde, og planer til formidling af mere detaljerede oplysninger, efterhånden som de foreligger.

f) Planer til uddannelse af medarbejdere i de opgaver, de forventes at skulle udføre, og om nødvendigt koordineret med Redningsberedskabet.

g) Eventuelle aftaler om at yde bistand med uheldsbegrænsende foranstaltninger uden for virksomheden.

 Bilag 7

OPLYSNINGER, SOM VIRKSOMHEDEN SKAL FREMSENDE TIL TILSYNSMYNDIGHEDERNE I TILFÆLDE AF, AT ET STØRRE UHELD SOM DEFINERET I § 1, STK. 5, HAR FUNDET STED, JF. § 10, STK 3.

I. Tilsynsmyndighederne informeres straks om:

A. Dato, tidspunkt og sted for det større uheld, herunder virksomhedens navn og adresse.

B. Omstændighederne ved uheldet.

C. De involverede farlige stoffer.

D. De oplysninger, der er til rådighed til vurdering af uheldets følger for mennesker og miljø.

E. De nødforanstaltninger, der er truffet.

II. Tilsynsmyndigheden informeres hurtigst muligt om, hvilke foranstaltninger der påtænkes

A. til at afhjælpe følgerne af uheldet på mellemlang og lang sigt og

B. til at undgå en gentagelse af et sådant uheld.

III. Virksomheden ajourfører de afgivne oplysninger, hvis en nærmere undersøgelse påviser andre forhold, som ændrer de givne oplysninger eller de konklusioner, der er draget på grundlag af dem.

 Bilag 8

TILSYNSMYNDIGHEDERNES OPGAVER OG SAMARBEJDE

 1. Inspektioner eller andre kontrolforanstaltninger.

Amtet, Arbejdstilsynet og kommunalbestyrelsen samarbejder om at planlægge og gennemføre et systematisk inspektionsprogram eller andre kontrolforanstaltninger, der er passende i forhold til den enkelte virksomhed.

Dette inspektionsprogram skal sikre, at der gennemføres en systematisk vurdering af de systemer, der anvendes på virksomheden af teknisk eller ledelsesmæssig art, som grundlag for at afgøre om

· virksomheden har påvist, at der er truffet passende foranstaltninger i forhold til aktiviteterne på virksomheden til forebyggelse af større uheld,

· virksomheden har påvist, at der er passende udstyr til rådighed til begrænsning af større uheld på anlægget og

· de informationer og data, der fremgår af sikkerhedsrapporten og andre rapporter er dækkende for forholdene på virksomheden i tilstrækkeligt omfang.

Inspektionsprogrammet skal mindst omfatte en årlig inspektion på virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, medmindre tilsynsmyndighederne på grundlag af en systematisk vurdering har fastlagt et længere interval som passende.

Efter hver inspektion udarbejder de nævnte tilsynsmyndigheder en rapport, hvis indhold forelægges virksomhedens ledelse snarest muligt efter inspektionen til opfølgning.

2) Inspektioner mv. i tilfælde af større uheld.

Amtet, Arbejdstilsynet og kommunalbestyrelsen påser på deres respektive områder efter et større uheld, at nødvendige nødforanstaltninger og forebyggende foranstaltninger træffes samt

· samarbejder om indhentning af de oplysninger, der er nødvendige for en fuldstændig analyse af de tekniske organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter ved det pågældende uheld, samt ved inspektion, undersøgelser, mv.,

· pålægger virksomheden, på hver deres område, at træffe fornødne forebyggende foranstaltninger, og

· samarbejder om vurdering af behovet for fremtidige forebyggende foranstaltninger og udarbejder i samarbejde de fornødne anbefalinger herom.

3) Eksterne Beredskabsplan og grundlaget herfor.

Kommunalbestyrelsen udarbejder en ekstern beredskabsplan. Den eksterne beredskabsplan udarbejdes bl.a. på grundlag af de i virksomhedens sikkerhedssrapport, jf. bilag 4, anførte oplysninger. Ved udarbejdelsen af eksterne beredskabsplaner samarbejder kommunalbestyrelsen i fornødent omfang med den lokale politimester. Om politiets forpligtelser til at udarbejde eksterne beredskabsplaner, som bl.a. skal omfatte indsatslederens opgaver, fastsættes nærmere regler af Justitsministeriet, jf. § 11, stk. 2.

Kommunens eksterne beredskabsplan skal indeholde følgende punkter:

· Indsatslederens opgaver.

· Ansvarsfordelingen i forbindelse med iværksættelsen af de eksterne beredskabsplaner.

· Iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og uden for virksomheden.

· Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndighed, såfremt der foreligger fare for grænseoverskridende konsekvenser.

Offentligheden høres om eksterne beredskabsplaner.

 

4) Oplysninger, der skal meddeles offentligheden:

Om politiets forpligtelser til at informere offentligheden om sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler i tilfælde af uheld fastsættes nærmere regler af Justitsministeriet, jf. § 11, stk. 3.

 

 

 

 

 


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 96/ 82/EØF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EFT 1997. L 10, s. 13) og Kommissionens beslutning 98/433/EF om ensartede kriterier for undtagelser i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EFT 1998. L 192, s.19)

Redaktionel note
 • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A hæfte nr. 18, d. 18. marts 2000.