Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven

(Ny, valgfri metode for opgørelse af det skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter, justering af reglerne for udenlandske pensionsordninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I pensionsafkastbeskatningsloven, lov nr. 1535 af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 221 af 8. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) Pensionsordninger i danske forsikringsselskaber m.v., der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.«

2. § 4, stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) Depotet tillægges skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.«

3. § 4, stk. 3, nr. 3, affattes således:

»3) Depotet tillægges betaling af risikopræmie for forsikringsdækningen forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ risikobonus eller eventuelt negativt risikoresultat.«

4. § 4, stk. 3, nr. 4, affattes således:

»4) Depotet tillægges betaling af omkostningspræmie forhøjet med det mindste beløb af eventuel negativ omkostningsbonus eller eventuelt negativt omkostningsresultat og gebyrer ved den løbende administration af forsikringen eller genkøb af denne.«

5. I § 4 indsættes efter stk. 6 som nye stykker:

»Stk. 7. Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser, som ikke er en del af de ufordelte midler, jf. § 8, stk. 2 eller 3, eller en del af de pensionsberettigedes depoter, jf. stk. 2 eller § 4 a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., medregnes ikke til det skattepligtige afkast efter stk. 1-6.

Stk. 8. Danske pensionsinstitutter, der ved overgang til beskatning efter denne lov ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan ved overgangen opdele midlerne i ufordelte bonusreserver således:

1) Opsparet omkostningsoverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene side det gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for 2004 til og med 2008 og på den anden side summen af de gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004 til og med 2008.

2) Opsparet risikooverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver gange forholdet mellem på den ene side det gennemsnitlige årlige risikoresultat for 2004 til og med 2008 og på den anden side summen af de gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for 2004 til og med 2008.

3) Opsparet renteoverskud beregnes som de ufordelte bonusreserver fratrukket opsparet omkostningsoverskud og risikooverskud.

Stk. 9. Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at opgøre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, efter stk. 1-6, og som på tidspunktet for valget ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan opdele midlerne i ufordelte bonusreserver på den i stk. 8, nr. 1-3, angivne måde. Fordelingen skal dog ske på grundlag af resultaterne de seneste 5 år forud for tidspunktet for valget.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 10.

6. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde med ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, kan vælge at opgøre det skattepligtige afkast efter stk. 2-10 i stedet for at opgøre det skattepligtige afkast efter § 4. Valget er bindende og træffes ved overgang til beskatning efter denne lov.

Stk. 2. Det skattepligtige afkast opgøres som summen af:

1) Rente i henhold til forsikringsaftalen og rentebonus, der tilskrives depotet. Forsikringens depot opgøres som indbetalte forsikringspræmier og overførsler fra særlige bonushensættelser med fradrag af omkostnings- og risikopræmie og gebyrer og med tillæg af rente i henhold til forsikringsaftalen, omkostnings-, risiko- og rentebonus, hensættelsesforøgelse og -nedsættelse i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden og med fradrag af forsikringsudbetalinger.

2) Andre beløb, der tilskrives depotet, og som hidrører fra investeringsafkast.

3) Rentebonus, der ikke er tilskrevet forsikringens depot, men som på anden måde er knyttet til forsikringen eller pensionskasseordningen.

4) Tilskrivning til særlige bonushensættelser tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, der stammer fra investeringsafkast.

5) Udbetalinger i årets løb med tillæg af skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt., der i henhold til pensionsordningen udbetales fra midler fra livsforsikringsselskabets m.v. investeringsafkast direkte til den berettigede.

6) Skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Hvis den skattepligtige i forbindelse med tilbagekøb af forsikringen har krav på en andel af de ufordelte bonusreserver, der er opbygget af rentebonus, svarende til, at denne del var blevet frigivet under forsikringens løbetid, medregnes til det skattepligtige afkast årligt et beløb svarende til, at beløbet var frigivet under forsikringens løbetid til forsikringen.

Stk. 4. Pensionsinstituttet skal opdele bestanden af forsikringer i én eller flere grupper.

Stk. 5. Hvis årets omkostningsresultat på 2. orden for gruppen, jf. stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige afkast. Årets omkostningsresultat opgøres for hver gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens omkostningspræmier for gruppen fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen. Årets omkostningspræmier på 2. orden er de omkostningspræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales, fratrukket årets omkostningsbonus. Et positivt omkostningsresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative omkostningsresultat, hvis det positive omkostningsresultat ikke er udloddet til pensionsopsparerne eller fratrukket et negativt omkostningsresultat i et mellemliggende år. Den pensionsberettigedes forholdsmæssige andel af årets negative omkostningsresultat beregnes som årets negative omkostningsresultat ganget med forholdet mellem personens omkostningspræmier på 2. orden eller omkostningsbidrag og lign. for året og gruppens samlede omkostningspræmier på 2. orden og omkostningsbidrag og lign. for året.

Stk. 6. Hvis årets risikoresultat på 2. orden for gruppen, jf. stk. 4, er negativt, tillægges en forholdsmæssig andel af det negative resultat til den pensionsberettigedes skattepligtige afkast. Årets risikoresultat opgøres for hver gruppe af forsikringer og beregnes som 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen. Årets risikopræmier på 2. orden er de risikopræmier, der i henhold til aftalen maksimalt skal betales, fratrukket årets risikobonus. Et positivt risikoresultat for et forudgående år kan tillægges årets negative risikoresultat, hvis det positive risikoresultat ikke er udloddet til pen­sions­opsparerne eller fratrukket et negativt risikoresultat i et mellemliggende år. Den pen­sions­berettigedes forholdsmæssige andel af årets negative risikoresultat beregnes som årets negative risikoresultat ganget med forholdet mellem summen af personens numeriske risikopræmie ved død og numeriske risikopræmie ved erhvervsevnetab på 2. orden for året og summen af gruppens numeriske risikopræmier ved henholdsvis død og erhvervsevnetab på 2. orden for året.

Stk. 7. Pensionsinstituttet skal for hver enkelt gruppe, jf. stk. 4, lave en opgørelse over rente-, risiko- og omkostningsresultatet. Renteresultatet opgøres som den del af årets investeringsafkast, der tilfalder gruppen, fratrukket gruppens renter i henhold til forsikringsaftalen. Risikoresultat opgøres som årets 2. ordens risikopræmier for gruppen fratrukket de faktiske risikoudgifter for gruppen. Omkostningsresultatet opgøres som årets 2. ordens omkostningspræmier for gruppen fratrukket de faktiske omkostninger for gruppen. Pensionsinstituttet skal føre regnskab over tilskrivning af årets overskud på rente-, risiko- og omkostningsresultatet for hver enkelt gruppe og den enkelte forsikring.

Stk. 8. Danske pensionsinstitutter, der ved overgang til beskatning efter denne lov ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan ved overgangen opdele midlerne i ufordelte bonusreserver i overensstemmelse med § 4, stk. 8, nr. 1-3.

Stk. 9. Udenlandske pensionsinstitutter, der vælger at opgøre det skattepligtige afkast af ordninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, efter stk. 1-7, og som på tidspunktet for valget ikke kan redegøre for, hvorledes midlerne i de ufordelte bonusreserver fordeler sig på opsparet overskud på rente-, risiko- og omkostningselementerne, kan opdele midlerne i ufordelte bonusreserver i overensstemmelse med § 4, stk. 9.

Stk. 10. Årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser, som ikke er en del af de ufordelte midler, jf. § 8, stk. 2 eller 3, eller en del af de pensionsberettigedes depoter, jf. stk. 2, nr. 1, 2. pkt., eller § 4, stk. 2, medregnes ikke til det skattepligtige afkast efter stk. 1-7.

Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte regler om opgørelsen af beskatningsgrundlaget og dokumentationskrav.«

7. I § 6 indsættes som stk. 3-8:

»Stk. 3. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til forsikringer eller pensionskasseordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, og forsikringer, der ikke er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og som alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes sygdom, invaliditet eller død inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Beskatningsgrundlaget efter stk. 1 og 2 nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem pensionshensættelserne til de pågældende pensionsordninger og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret.

Stk. 4. Ved beregningen af nedsættelsen efter stk. 3 ses der ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget og pensionshensættelserne bort fra den del, der vedrører opsparing i investeringsfonde. Er de forsikringer og pensionskasseordninger, som er nævnt i stk. 3, 1. pkt., tilknyttet investeringsfonde, forhøjes nedsættelsen efter stk. 3 med disse forsikringstageres og pensionsopspareres andele af hele beskatningsgrundlaget for hver af de pågældende investeringsfonde.

Stk. 5. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandspensionsforpligtelser. Beskatningsgrundlaget nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem passiverne for de pågældende forsikrings- og pensionsaftaler og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. De hensættelser og passiver, der er nævnt i stk. 3-5, opgøres ved udgangen af hvert indkomstår. Ved opgørelsen fratrækkes en eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning. Endvidere bortses fra hensættelser vedrørende overtagen genforsikring og depoter, der modsvarer hensættelser vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring.

Stk. 7. Pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, er ikke skattepligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til pensionshensættelser med tillæg af en forholdsmæssig andel af ufordelte bonusreserver for forsikringer og pensionsaftaler, der var i kraft ved udgangen af 1982, og som fortsat er i kraft ved udgangen af indkomståret, dog for hver forsikring eller pen­sions­aftale højst præmiereserven opgjort ved udgangen af 1982 med tillæg af fordelt bonus, der ikke er overført til præmiereserven, og en forholdsmæssig andel af ufordelte beløb indeholdt i bonusfonden på dette tidspunkt bortset fra hensættelser vedrørende livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982. Beskatningsgrundlaget efter denne paragraf nedsættes med en procentdel, der svarer til forholdet mellem de hensættelser, der er nævnt i 1. pkt., og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af kapitalnedsættelser i indkomståret. De hensættelser og passiver, der er nævnt i 1. pkt., opgøres ved udgangen af hvert af indkomstårene. Ved opgørelsen fratrækkes en eventuel statsgaranti eller tilsagn om statslig underskudsdækning. Endvidere bortses fra hensættelser vedrørende overtagen genforsikring og fra depoter, der modsvarer hensættelser vedrørende forsikringer afgivet i genforsikring. For medlemmer af pensionskasser, hvor pensionsordningen ikke var tarifmæssigt opbygget, og hvor pensionsudbetalingen endnu ikke er påbegyndt, fordeles den del af hensættelsen, der er fritaget efter 1. pkt., på grundlag af nutidsværdien af det tilsagn, der er afgivet over for det enkelte medlem. Nutidsværdien ganges med forholdet mellem det antal år, den pågældende har været medlem af pensionskassen ved udgangen af 1982, og det antal år, den pågældende har været medlem af pensionskassen, når pensionsudbetaling normalt skal påbegyndes. Pensionskassen kan i stedet vælge at fordele hensættelserne på grundlag af nutidsværdien af det enkelte medlems pensionstilsagn med fradrag af nutidsværdien af fremtidige ordinære bidrag, dog mindst nutidsværdien af de indbetalte ordinære bidrag for medlemmet med fradrag af risikopræmie.

Stk. 8. Nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 3-5 foretages sideordnet med nedsættelse af beskatningsgrundlagene efter stk. 7. Den samme hensættelse kan dog alene anvendes til nedsættelse af beskatningsgrundlaget én gang.«

8. I § 7, stk. 2, nr. 1, ændres »til dækning af forpligtelser over for pensionsberettigede omfattet af § 1, stk. 1, og som beskattes efter § 4,« til: »pensionsordninger som nævnt i § 1, stk. 1,«.

9. I § 8, stk. 2, indsættes efter »§ 4, stk. 5«: », eller § 4 a, stk. 3«.

10. I § 8, stk. 3, indsættes efter »§ 4«: »eller § 4 a«.

11. I § 8, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Beskatningsgrundlaget efter 1. pkt. tillægges årets investeringsafkast på de aktiver, der dækker tekniske hensættelser, der ikke er en del af de ufordelte midler, jf. stk. 2 eller 3, eller en del af de forsikredes depoter, jf. § 4, stk. 2, eller § 4 a, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., og som ikke overføres til de ufordelte midler, jf. § 8, stk. 2 eller 3.«

12. § 8, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber m.v. som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 10-12, skal i beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 4 se bort fra ændringen i det opsamlede risiko- og omkostningsresultat i de ufordelte midler i løbet af indkomståret, i det omfang ændringen er indtruffet efter overgangen til beskatning efter denne lov. Ufordelte midler, der er overført til beskatning efter §§ 4 eller 4 a, nedbringer dog altid beskatningsgrundlaget efter stk. 4.«

13. § 9, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter §§ 3, 6 og 7 kan de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af den skattepligtige formue, fradrages, jf. dog 2. pkt. For forsikringer uden ret til rentebonus fradrages i beskatningsgrundlaget efter §§ 4 eller 4 a de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af forsikringen.«

14. I § 10, stk. 2, ændres to steder »kollektivt bonuspotentiale« til: »ufordelte bonusreserver«.

15. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 4, stk. 1,«: »eller § 4 a, stk. 1,«.

16. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 4, stk. 1-6,«: »eller § 4 a, stk. 1-10,«.

17. I § 10, stk. 2, 6. pkt., ændres »ikke er tarifmæssigt opbygget« til: »ikke var tarifmæssigt opbygget«.

18. I § 15, stk. 6, udgår »lov om fremme af privat udlejningsbyggeri eller«.

19. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 14, stk. 3« til: »§ 15, stk. 3«.

20. § 17, stk. 3, nr. 2, litra a, affattes således:

»a) egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pen­sions­kapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og«

21. § 17, stk. 3, nr. 2, litra b, affattes således:

»b) egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven).«

22. § 17, stk. 4, nr. 2, litra a, affattes således:

»a) summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og«

23. § 17, stk. 4, nr. 2, litra b, affattes således:

»b) summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud på renteelementerne, nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), og nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jf. § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pen­sions­afkastbeskatningsloven).«

24. I § 21, stk. 1, ændres »den 31. marts« til: »den 31. maj«.

25. § 21, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det påhviler det forsikringsselskab m.v., med hvilket pensionsordningen omfattet af § 1, stk. 1, er indgået, at opgøre beskatningsgrundlaget efter § 4, stk. 1-6, eller § 4 a, stk. 1-10. For forsikringer med ret til rentebonus skal forsikringsselskabet m.v. indeholde skatten inden tilførsel af midler til depot, særlige bonushensættelser eller udbetaling af pensionisttillæg. For forsikringer uden ret til rentebonus skal forsikringsselskabet m.v. indeholde skatten med tillæg af renter efter stk. 1 på det depot, som skatten vedrører, 1 uge før den sidste rettidige indbetalingsdag. Forsikringsselskabet m.v. skal indbetale skatten, selv om der ikke måtte være likvide midler på den pensionsberettigedes depot. Den pensionsberettigede skal forrente det beløb, som forsikringsselskabet m.v. måtte have udlagt for den pensionsberettigede, med den rente, der er nævnt i § 27, stk. 5, 2. pkt., fra 15 dage efter det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet m.v. har gjort kontohaveren skriftligt opmærksom på udlægget. Denne renteudgift kan ikke fradrages ved opgørelsen af den pensionsberettigedes skattepligtige indkomst. Skatten opgøres for hver ordning. Forsikringsselskabet m.v. skal årligt underrette den skattepligtige om det beregnede skattebeløb for det foregående indkomstår efter regler, der fastsættes af skatteministeren.«

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 347 af 18. april 2007 og senest ved § 1 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og i dette land har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt.«

2. I § 8, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og i § 10, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »der har hjemsted i et land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed« til: »der har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS og her har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt«.

3. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og i § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, eller med told- og skatteforvaltningens tilladelse i en anden institution inden for EU/EØS« til: »der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som told- og skatteforvaltningen har godkendt, eller i en anden institution inden for EU/EØS, som told- og skatteforvaltningen har godkendt«.

4. § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a og b, ophæves, og i stedet indsættes:

»a) at blive beskattet af udbetalinger fra pensionsordningen efter reglerne i denne lov, i det omfang Danmark ville kunne have beskattet udbetalingen, hvis forsikringsselskabet m.v. havde haft hjemsted her i landet, og«

Litra c bliver herefter litra b.

5. I § 15 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »i lande inden for EU/EØS« til: »i et andet land inden for EU/EØS«.

6. I § 15 D, stk. 4, 4. pkt., ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-9«.

7. I § 15 D indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, eller § 2, stk. 2, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2. Perioden på 60 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor den pågældende bliver omfattet af bestemmelserne nævnt i 1. pkt.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

8. I § 18, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 2-8« til: »stk. 2-9«.

9. I § 18 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Der kan ikke foretages fradrag for indbetalinger, der sker ved overførsel fra en pen­sions­ordning, der falder uden for kapitel 1, hvis der har været godkendt fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen i et andet land og overførslen ikke har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person i dette land.«

10. I § 20 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskatteskattelovens § 1 eller hjemmehørende i Danmark efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, over for skattemyndighederne i et andet land inden for EU/EØS afgivet en erklæring, der svarer til erklæringen nævnt i § 15 C, stk. 1, nr. 3, litra a, finder ved beskatning efter stk. 1 ligningslovens § 33, stk. 1, tilsvarende anvendelse på indkomstskat betalt til denne stat i medfør af erklæringen.«

11. I § 21 A, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis der inden anmodningen om tilbagebetaling er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb, kan afgiften søges tilbagebetalt hos told- og skatteforvaltningen.«

12. I § 21 A, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1-3. pkt.«

13. I § 21 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

14. I § 26 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Vedrører udbetalingen kun en del af ordningen, anses denne del fortrinsvis at hidrøre fra senere bidrag eller præmier.«

15. § 32, stk. 1, affattes således:

»Der skal ikke betales afgift af den del af udbetalingen eller ordningens værdi, der svarer til ejerens indbetalinger på ordningen, hvis ejeren kan godtgøre, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret her i landet eller i udlandet for indbetalingerne.«

16. I § 32, stk. 3, udgår », 2. pkt.,«.

17. I § 41, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »Arbejdsmarkedets Tillægspension,«: »eller«.

18. I § 41, stk. 1, nr. 9, ændres »§§ 233-235, eller« til: »§§ 233-235.«

19. § 41, stk. 1, nr. 10, ophæves.

20. § 41, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indbetalingen i forbindelse med overførslen til en ordning omfattet af kapitel 1, jf. § 15 C, er skattebegunstiget i udlandet. Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse ved overførsel til en ordning omfattet af § 15 D.«

21. I § 53 A, stk. 1, nr. 7, udgår »og«.

22. I § 53 A, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og«

Nr. 8 bliver herefter nr. 9.

23. I § 53 A, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med indkomståret 2010. For pensionsberettigede med pen­sions­ordninger i udenlandske forsikringsselskaber m.v. har § 1 dog virkning fra og med indkomståret 2009.

Stk. 3. § 2, nr. 4, har virkning for pensionsordninger, der oprettes den 1. januar 2008 eller senere.

Stk. 4. § 2, nr. 7, har virkning for personer, der bliver begrænset skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, § 2, stk. 2, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, den 1. januar 2008 eller senere.

Stk. 5. § 2, nr. 20, har virkning for overførsler til pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 15 D, der sker den 30. oktober 2008 eller senere.

Stk. 6. § 2, nr. 21 og 22, har virkning for pensionsordninger, der oprettes eller erhverves fra og med den 1. januar 2010.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen