Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Den fulde tekst

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1)

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 BL 3-13, Godkendelse og drift af præcisionslandingsbaner, kategori II og III, seneste udgave.

1.2 BL 3-18, Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser m.v., seneste udgave.

1.3 BL 7-18, Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser, seneste udgave.

1.4 BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.5 ICAO Annex 3, International Standards and Recommended Practices, Meteorological Service for International Air Navigation, seneste udgave.

1.6 ICAO Doc 9328-AN/908, Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices, seneste udgave.

1.7 ICAO Doc 9837, Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes.

1.8 Håndbog for vejrobservatorer, udgivet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), seneste udgave.

1.9 DMI, Meteorologiske koder 2. Luftfartskoder, seneste udgave.

1.10 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.4, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinformation.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tel.: 3618 6000

Fax: 3618 6001

E-post: ais@slv.dk

Web: www.slv.dk

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.5 - 1.6, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan tillige med dokumentet nævnt i pkt. 1.7 erhverves ved henvendelse til

ICAO Headquarters

Attn.: Document Sales Unit

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tel.: +1 514 954-8022

Fax: +1 514 954-6769

Sitatex: YULDYA

E-post: Sales_unit@icao.int

Web: www.icao.int

1.10 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.8 - 1.9, kan erhverves ved henvendelse til

Danmarks Meteorologiske Institut

Observationsafdelingen

Lyngbyvej 100

2100 København Ø

Tel.: 3915 7500

Fax: 3927 1080

E-post: dmi@dmi.dk

Web: www.dmi.dk

2. Definitioner

Flyvedokumentation (Flight documentation):

Skrevne eller trykte dokumenter, inklusive kort eller formularer, der indeholder meteorologiske oplysninger til en flyvning.

Formidlingstjeneste (Meteorological communication service):

En tjeneste, der omfatter indhentning af meteorologiske oplysninger og videregivelse af disse til luftfartsforetagender, flyvebesætningsmedlemmer, lufttrafiktjenesteenheder, lufthavnsadministrationer og andre, der er beskæftiget med luftfart.

Konsultation (Consultation):

Drøftelse med en meteorolog om eksisterende og/eller forventede meteorologiske forhold, der vedrører flyveoperationer.

METAR/SPECI:

Meteorologiske meldinger i kode.

Meteorolog (Meteorologist):

En person, hvis faglige uddannelse også omfatter en teoretisk og praktisk flyvemeteorologisk uddannelse, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

Meteorologisk kontor (Meteorological office):

Et kontor, der er bemandet med meteorolog(er), og som er udpeget til at udstede udsigter og yde anden form for meteorologisk tjeneste, der kræves for at dække luftfartsoperationelle behov. Kontoret kan være beliggende på en flyveplads.

Meteorologisk melding (Meteorological report):

En beskrivelse af observerede meteorologiske forhold på et bestemt tidspunkt og sted.

Meteorologiske oplysninger (Meteorological information):

Meteorologiske meldinger, analyser, udsigter og enhver anden beskrivelse, der vedrører eksisterende eller forventede meteorologiske forhold.

TAF:

Flyvepladsudsigt.

Udsigt (Forecast):

En beskrivelse af forventede meteorologiske forhold på et nærmere fastsat tidspunkt eller for en nærmere fastsat periode og for et nærmere fastsat område eller en nærmere fastsat del af luftrummet.

Vejrobservationstjeneste (Meteorological observation service):

En tjeneste, der har til opgave at observere flyvepladsens aktuelle vejrforhold og at udfærdige meteorologiske meldinger til brug for luftfarten.

Vejrobservator:

En person, som ved hjælp af behørigt måleudstyr foretager observationer af vejrforholdene og videregiver disse i internationalt fastsatte og specificerede meldingsformater.

3. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste for civil luftfart på flyvepladser på dansk område.

Anm.: Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser findes i BL 7-18.

4. Generelt

4.1 Meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste skal etableres og udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og de forskrifter og særlige vilkår, der til enhver tid er fastsat herfor af Statens Luftfartsvæsen.

4.2 Den, der i henhold til denne BL er forpligtet til eller har fået tilladelse til at etablere og drive en meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste, i det følgende kaldet koncessionshaveren, er ansvarlig for,

a. at der ansættes det personale, der er nødvendigt for tjenestens udøvelse, samt at dette personale har den nødvendige uddannelse og de nødvendige kvalifikationer for udøvelse af dets funktioner, jf. afsnit 7,

b. at der udpeges en daglig leder af tjenesten, jf. afsnit 8,

c. at der forefindes det udstyr, der i henhold til BL 7-18 er nødvendigt for tjenestens udøvelse, og at dette udstyr vedligeholdes i overensstemmelse med de pågældende drifts- og vedligeholdelsesforskrifter for udstyret, og

d. at forskrifter og eventuelle særlige vilkår for den meteorologiske vejrobservationstjeneste og formidlingstjeneste ved flyvepladsen er angivet i flyvepladshåndbogen, jf. BL 3-18.

4.3. Etablering og drift af meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste skal være omfattet af flyvepladsens kvalitetsstyringssystem, jf. BL 3-18.

4.4 Koncessionshaverens opgaver og pligter kan i et nærmere omfang, specificeret i flyvepladshåndbogen, delegeres til andre.

5. Etablering

5.1 Det påhviler den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en flyveplads med flyvepladsflyveinformationstjeneste eller tårnkontroltjeneste, at etablere en vejrobservationstjeneste i overensstemmelse med denne BL.

5.1.1 Hvis Statens Luftfartsvæsen på grund af arten af beflyvningen finder det påkrævet, skal vejrobservationstjeneste etableres på andre flyvepladser end dem, der er nævnt i pkt. 5.1.

5.1.2 Statens Luftfartsvæsen kan efter ansøgning fra den pågældende koncessionshaver godkende, at vejrobservationstjeneste etableres på andre flyvepladser end dem, der er nævnt i pkt. 5.1.

5.2 Når der ikke er etableret et meteorologisk kontor på en flyveplads med flyvepladsflyveinformationstjeneste eller tårnkontroltjeneste, respektive det civile område af en militær flyvestation, påhviler det den pågældende koncessionshaver at etablere en formidlingstjeneste på flyvepladsen, respektive det civile område af flyvestationen.

6. Drift

Vejrobservationstjeneste skal udføres inden for de(t) tidsrum, der er fastsat i overensstemmelse med flyvepladsens tjenestetid og brugernes behov, og skal omfatte

a. observation af vejrforholdene i overensstemmelse med Danmarks Meteorologiske Instituts Håndbog for vejrobservatorer og

b. videregivelse og udsendelse af meldinger i overensstemmelse med gældende kommunikationsplan og Danmarks Meteorologiske Instituts kodebøger.

6.1.1 Når der afsendes meteorologiske meldinger fra automatiske observationssystemer, skal der til METAR/SPECI føjes kodeordet AUTO.

6.1.1.1 Når der er etableret automatiske observationssystemer til generering og afsendelse af meteorologiske meldinger, skal der i perioderne uden for pladsens tjenestetid med henblik på genoptagelse af udstedelsen af TAF kontinuerligt genereres og afsendes meldinger til de fastsatte rutinemæssige terminer.

6.1.1.2 Som yderligere basis for udstedelse af TAF skal der til den sidste rutinemæssige termin forud for udstedelse af TAF afsendes en melding, der er udfærdiget af en vejrobservator eller et af Statens Luftfartsvæsen godkendt automatisk vejrobservationssystem, jf. BL 7-18, pkt. 6.9.

Formidlingstjeneste skal varetages i henhold til flyvepladshåndbogen og skal omfatte

a. indhentning af meteorologiske oplysninger, herunder flyvedokumentation til opfyldelse af brugernes behov,

b. fremlæggelse og/eller videregivelse af meteorologiske oplysninger, herunder flyvedokumentation, og

c. fornøden bistand til brugere, der har behov for briefing og/eller konsultation fra et meteorologisk kontor.

Kopi af videregivet flyvedokumentation skal opbevares på flyvepladsen i mindst 30 dage.

7. Personale

7.1 Formidlingstjeneste må varetages af personer, der har modtaget fornøden instruktion i tjenestens udførelse.

7.2 Vejrobservationstjeneste på en given flyveplads må kun udøves af

a. personer, der har bestået en teoretisk prøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som senest 18 måneder efter prøven har været under praktisk indøvelse i vejrobservationstjeneste på flyvepladsen i mindst 12 arbejdsdage under overvågning/instruktion af en uddannet vejrobservator, eller

b. et af Statens Luftfartsvæsen godkendt vejrobservationssystem, jf. BL 7-18, pkt. 6.9.

7.2.1 En vejrobservator, der er uddannet i henhold til pkt. 7.2 a. vil kunne udøve vejrobservationstjeneste på en anden flyveplads efter at have været under praktisk indøvelse på denne flyveplads i så mange arbejdsdage, som den daglige leder vurderer som passende. Hvis der er fastsat krav om yderligere teoretisk uddannelse for at kunne udøve vejr-observationstjeneste på den pågældende flyveplads, skal vedkommende have bestået en ny teoretisk prøve, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

7.2.2 Tilladelse til at udøve vejrobservationstjeneste bortfalder, når den pågældende inden for de seneste 24 måneder ikke har udført vejrobservationstjeneste i mindst 20 arbejdsdage. Tilladelsen vil kunne generhverves ved beståelse af en ny teoretisk prøve, der er godkendt af Statens Luftfarts-væsen.

7.2.3 Koncessionshaveren skal på forlangende kunne fremvise dokumentation for, at betingelserne i pkt. 7.2, 7.2.1 og 7.2.2 er opfyldt.

8. Daglig leder

8.1 Den daglige leder af en meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste skal være godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen.

Ansøgning om godkendelse indsendes af koncessionshaveren og medunderskrives af den indstillede person.

8.3 Det påhviler den daglige leder at sikre, at den daglige drift af tjenesten sker i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL, flyvepladshåndbogen og eventuelle yderligere vilkår for tjenestens udøvelse.

8.4 Den daglige leder af en meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste er i spørgsmål om denne tjeneste nærmeste foresatte for tjenestens personale.

8.5 Statens Luftfartsvæsens godkendelse af en person som daglig leder af en meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste kan tilbagekaldes, hvis

a. koncessionshaveren eller den pågældende selv anmoder herom,

b. Statens Luftfartsvæsen tilbagekalder koncessionshaverens tilladelse til at drive meteorologisk vejrobservationstjeneste og formidlingstjeneste,

c. den daglige leder ikke længere skønnes egnet til at varetage de pligter, der påhviler vedkommende efter pkt. 8.3, eller

d. retten til at udøve virksomheden som daglig leder af tjenesten frakendes den pågældende i medfør af straffelovens § 79.

9. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

10. Straf

10.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4, 5, 6, 7, pkt. 8.1 og 8.3 straffes med bøde.

10.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

11. Ikrafttræden

11.1 Denne BL træder i kraft den 15. januar 2009.

11.2 Samtidig ophæves BL 7-17, 2. udgave af 23. februar 2005.

Statens Luftfartsvæsen, den 12. december 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Per Veingberg

Officielle noter

1) BL'en har som udkast været notificeret over for Europa-Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.