Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder

(Regulering af afgift til drikkevandsbeskyttelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 23 indsættes:

»Kapitel 4 a

Afgift til drikkevandsbeskyttelse

Afgiftspligtig grundvandsindvinding og afgiftens størrelse

§ 24. Efter reglerne i dette kapitel opkræves årligt en afgift pr. m3 grundvand på 30,5 øre i 2009-niveau af tilladelser til indvinding af grundvand meddelt efter § 20 samt af vandindvinding i henhold til § 86.

Stk. 2. Af den samlede afgift anvendes

1) 21,9 øre til dækning af Miljøministeriets udgifter til opgaver omfattet af miljømålslovens § 8 a samt told- og skatteforvaltningens udgifter til administration vedrørende opkrævningen, jf. § 24 e, og

2) 8,6 øre til dækning af kommunernes udgifter til varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, jf. § 12, udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder, jf. § 13, og kommunalbestyrelsens administration forbundet med indsamling og indrapportering af data, jf. § 24 d.

Stk. 3. Satserne reguleres årligt med den i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med niveaukorrektion. Denne regulering fradrages årligt 2 pct. i den statslige del af afgiften som følge af produktivitetsforbedringer i den statslige opgavevaretagelse. Begge satser reguleres endvidere med en årlig forhøjelse som kompensation for fald i den afgiftspligtige vandmængde, der i beregningerne nedsættes med 1,5 pct. årligt fra et niveau på 640 mio. m3 i 2006.

Afgiftsgrundlag

§ 24 a. Ejere af almene vandforsyningsanlæg skal betale afgift efter § 24 af den årlige indvindingsmængde, der i tilknytning til anlægget pr. 1. januar i opkrævningsåret fremgår af tilladelsen eller tilladelserne efter § 20.

Stk. 2. Ejere af almene vandforsyningsanlæg omfattet af § 20, som efter § 86 ikke kræver tilladelse, skal betale afgift efter stk. 1 af den gennemsnitlige indvinding opgjort for årene 2004-2008.

§ 24 b. Ejere af andre vandindvindingsanlæg skal alene betale afgift efter § 24 af en tredjedel af den tilladte årlige indvindingsmængde, der i tilknytning til anlægget pr. 1. januar i opkrævningsåret fremgår af tilladelsen eller tilladelserne efter § 20.

Stk. 2. Hvis et eller flere vandindvindingsanlæg omfattet af stk. 1 har samme ejer og den samlede tilladte årlige indvindingsmængde pr. 1. januar i opkrævningsåret overstiger 25.000 m3, betales alene afgift af en tredjedel af 25.000 m3.

Stk. 3. Ejere af anlæg til indvinding af grundvand omfattet af § 20, som efter § 86 ikke kræver tilladelse, skal betale afgift efter stk. 1 og 2 af den gennemsnitlige indvinding opgjort for årene 2004-2008.

Afgiftsfritagelse

§ 24 c. Ejere af vandindvindingsanlæg med en tilladt indvinding på højst 6.000 m³ grundvand årligt skal ikke betale afgift.

Stk. 2. Ejere af anlæg til indvinding af grundvand omfattet af § 20, som efter § 86 ikke kræver tilladelse, skal ikke betale afgift efter § 24, hvis den gennemsnitlige indvinding opgjort for årene 2004-2008 er på højst 6.000 m3 pr. år.

Kommunernes indberetning af oplysninger

§ 24 d. Kommunalbestyrelsen indberetter hvert år til databasen for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data, Jupiterdatabasen, oplysninger om

1) vandindvindingsanlæg, hvortil der senest den 1. januar det pågældende år er meddelt tilladelse efter § 20, og den årlige tilladte indvindingsmængde,

2) vandindvindingsanlæg omfattet af § 20, som efter § 86 ikke kræver tilladelse, og den gennemsnitlige indvindingsmængde for årene 2004-2008,

3) vandindvindingsformålet med anlægget (virksomhedstype),

4) ejerens CVR- eller CPR-nummer og navn og adresse og

5) øvrige oplysninger fastsat efter stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indberetter senest den 15. januar de i stk. 1 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Miljøministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler om indberetningens nærmere indhold, herunder hvilke oplysninger der skal indberettes. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at indberetning skal ske i et særligt format, herunder at indberetning skal ske elektronisk, og om andre tekniske krav og dispensation fra disse.

Andre bestemmelser

§ 24 e. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om afgiftens størrelse og afkræver den afgiftspligtige det skyldige beløb til betaling.

Stk. 2. Til brug for beregning og opkrævning af afgifter indhenter told- og skatteforvaltningen oplysninger i Jupiterdatabasen, jf. § 24 d.

§ 24 f. Afgiftsperioden er kalenderåret. Afgiften betales en gang årligt og forfalder til betaling den 1. april. Sidste rettidige betalingstidspunkt er 15 dage efter forfaldstidspunktet.

§ 24 g. Afgiftspligten påhviler den, der er ejer af anlægget den 1. januar i opkrævningsåret, jf. §§ 24 a og 24 b.

Stk. 2. Er anlægget overgået til en ny ejer, uden at det er anmeldt til kommunalbestyrelsen eller told- og skatteforvaltningen vedlagt dokumentation inden den 1. januar i opkrævningsåret, kan told- og skatteforvaltningen opkræve afgiften hos den hidtidige ejer.

Stk. 3. Afgiften reguleres ikke som følge af ændring eller ophør af en indvindingstilladelse i løbet af opkrævningsåret, ligesom afgiften ikke tilbagebetales i tilfælde af ejerskifte.

Gebyr, renter og fritagelse herfor

§ 24 h. §§ 6, 7 og 8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på opkrævning af afgifter efter denne lov.

Klage

§ 24 i. Told- og skatteforvaltningens afgørelser af spørgsmål om afgift efter §§ 24-24 c kan inden 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen påklages til Landsskatteretten.

Stk. 2. Skatteforvaltningslovens kapitel 16 om klage m.v. til Landsskatteretten og kapitel 19 om omkostningsgodtgørelse finder anvendelse ved sådanne klager.

Bemyndigelser

§ 24 j. Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende opkrævning af afgiften, herunder om, at indbetaling skal foregå elektronisk.«

2. I § 52 a, stk. 1, 4. pkt., ændres »gebyrer, jf. § 52 c« til: »afgifter, jf. §§ 24 a og 24 b.«

3. § 52 c ophæves.

§ 2

I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1028 af 20. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 8 indsættes:

»Udpegning af drikkevandsressourcer

§ 8 a. For hvert vanddistrikt

1) udpeges områder med særlige drikkevandsinteresser,

2) udpeges områder med drikkevandsinteresser,

3) kortlægges områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse,

4) udpeges de delområder inden for de i nr. 3 nævnte områder, som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer forurening de anses for følsomme over for, og der

5) udpeges områder på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).«

2. Overskriften til kapitel 12 affattes således:

»Afgift til kortlægning m.v.«

3. § 35 affattes således:

»§ 35. Til dækning af Miljøministeriets udgifter forbundet med den i § 8 a nævnte kortlægning opkræves en afgift pr. m3 afgiftspligtigt grundvand efter reglerne i vandforsyningslovens kapitel 4 a.«

4. Bilag 2, del A, nr. 3, affattes således:

»3) En udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indsatsområder.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Sager efter vandforsyningslovens § 52 c, stk. 4, 3. pkt., hvor anmodning om fritagelse af gebyr er modtaget inden den 1. januar 2009, færdigbehandles af kommunalbestyrelsen efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Reguleringerne, jf. vandforsyningslovens § 24, stk. 3, foretages første gang med virkning for 2010.

Stk. 4. For året 2009 indberettes oplysningerne, jf. vandforsyningslovens § 24 d, dog senest den 15. april 2009.

Stk. 5. Afgiften, jf. vandforsyningslovens § 24 f, for 2009 forfalder dog først til betaling den 1. juli 2009.

Stk. 6. Afgifterne opkræves til og med 2017.

Stk. 7. Fra den 1. januar 2016 udgør den samlede årlige afgift efter vandforsyningslovens § 24, stk. 1, 8,6 øre (2009-niveau). Satsen reguleres årligt efter reglerne i vandforsyningslovens § 24, stk. 3. Afgiften anvendes alene til de formål, der fremgår af vandforsyningslovens § 24, stk. 2, nr. 2, som affattet ved denne lov.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen