Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

(Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som ændret ved § 50 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 7 i lov nr. 545 af 24. juni 2005 og § 34 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Loven gælder

1) for opfindelser, der er gjort af en arbejdstager som led i arbejdet ved en institution som nævnt i § 6, og

2) for erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder som nævnt i §§ 12 og 14-14 b.«

2. § 6 affattes således:

»§ 6. Ved institution forstås i denne lov det universitet omfattet af universitetsloven, den sektorforskningsinstitution, det offentlige sygehus, den sundhedsvidenskabelige forskningsinstitution under regionerne eller De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvor den pågældende arbejdstager er ansat.«

3. § 12, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

4. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Ud over rettigheder til opfindelser gjort af en arbejdstager, jf. § 8, kan institutionen erhverve rettigheder til opfindelser samt ophavsrettigheder til edb-programmer med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse, jf. § 1,

1) efter aftale med en studerende, der ikke er ansat på institutionen, eller med en anden part som led i deres indbyrdes samarbejde, der helt eller delvis er finansieret af offentlige midler, for så vidt den anden part ikke selv vil udnytte rettighederne erhvervsmæssigt, eller

2) efter aftale med en anden institution som nævnt i § 6.

§ 14 b. I tilfælde, hvor institutionen har overdraget retten til en opfindelse til tredjemand, som efterfølgende opgiver at nyttiggøre retten erhvervsmæssigt, kan institutionen indgå aftale med tredjemand om at generhverve rettighederne. Institutionen kan generhverve uudnyttede ophavsrettigheder til edb-programmer efter reglerne i lov om ophavsret.«

5. § 15, stk. 1, affattes således:

»Institutionen kan afholde udgifter i forbindelse med erhvervelse, overdragelse og beskyttelse af retten til opfindelser samt ophavsrettigheder til edb-programmer efter bestemmelserne i §§ 12 og 14-14 b.«

6. § 16, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Institutionen kan oppebære indtægter i form af udbytte ved at overdrage sine rettigheder efter § 14, stk. 1, eller § 14 a, stk. 1, til et selskab med begrænset ansvar mod betaling i form af ejerandele. Tilsvarende kan institutionen acceptere at modtage et vederlag efter § 12, stk. 2, i form af ejerandele i et selskab med begrænset ansvar.

Stk. 3. Institutionen må ikke efter bestemmelserne i stk. 2 alene eller sammen med andre institutioner som nævnt i § 6 opnå en sådan forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab efter aktie- og anpartsselskabslovgivningen.«

7. I § 18, 1. pkt., indsættes efter »sektorforskningsinstitutioner«: »og GEUS«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. § 16, stk. 3, i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, gælder alene for besiddelser af ejerandele opnået sammen med andre institutioner efter den 1. januar 2009.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

MARGRETHE R.

/ Helge Sander