Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige veje

(Sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 84, stk. 1, ændres »jernbanestyrelse« til: »jernbaneinfrastrukturforvalter« og »jernbanestyrelsen« til: »jernbaneinfrastrukturforvalteren«.

2. I § 84, stk. 2, ændres »jernbanens« til: »jernbaneinfrastrukturforvalterens« og »jernbanen« til: »jernbaneinfrastrukturforvalteren«.

3. § 86, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om tilsyn og klageadgang til Jernbaneklagenævnet.«

4. I § 86, stk. 2, ændres to steder »jernbanestyrelse« til: »jernbaneinfrastrukturforvalter«.

5. I § 86, stk. 3, ændres »de myndigheder, der er nævnt i stk. 1,« til: »relevante myndigheder og virksomheder«.

6. I § 86, stk. 5, ændres to steder »jernbanestyrelse« til: »jernbaneinfrastrukturforvalter«.

7. I § 87 ændres »jernbanestyrelse« til: »jernbaneinfrastrukturforvalter« og to steder »jernbanen« til: »jernbaneinfrastrukturforvalteren« og »jernbane« til: »jernbaneinfrastrukturforvalter«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed