Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning og   lov om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd

(Revision af kommuneplaner, lokal Agenda 21 og fravigelse af reglerne om planlægning i kystnærhedszonen vedrørende sommerhusområder m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 551 af 28. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 b, nr. 3,   indsættes efter »ferieformål,«: »jf. dog stk. 2,«.

2. I § 5 b indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan indtil 30. juni 2001 fastsætte regler efter § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., der fraviger stk. 1, nr. 3, således at mindre arealer i sommerhusområde inden for kystnærhedszonen kan overføres til byzone ved lokalplan. Ved vurderingen af, hvilke arealer der kan tillades overført til byzone, skal ministeren tage hensyn til arealernes betydning for varetagelsen af de nationale planlægningsinteresser i kystområderne og arealernes beliggenhed i forhold til den overordnede bystruktur i regionen.«

3. I § 6, stk. 3, indsættes efter »udviklingen i«: »hovedstadsområdet henholdsvis«.

4. I § 6 c, stk. 2, ændres »amtsrådet, Københavns Kommunalbestyrelse eller Frederiksberg Kommunalbestyrelse« til: »regionplanmyndigheden«.

5. I § 6 c, stk. 3, ændres »amtsrådets, Københavns Kommunalbestyrelses eller Frederiksberg Kommunalbestyrelses« til: »region~plan~myn~dig~he~dens«.

6. I § 11 a, stk. 1, ændres »revisionen af kommuneplanen, jf. § 22, stk. 1,« til: »revision af kommuneplanen, jf. § 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2,«.

7. I § 22, stk. 1, 1. pkt., ændres »Region- og kommuneplaner« til: »Regionplaner«.

8. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Før udarbejdelse af et forslag til regionplan eller ændringer hertil indkalder regionplanmyndigheden ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.«

9. I § 22, stk. 3, 3. pkt. og § 23, stk. 1, 3 og 4, udgår »henholdsvis kommunalbestyrelsen«.

10. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljø- og energiministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten

1)    at kommuneplanen skal revideres,

2)    at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller

3)    at kommuneplanen vedtages for en ny 4-års-periode.

Stk. 3. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende den i stk. 2 nævnte revisionsbeslutning tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Stk. 5. Efter udløbet af fristen efter stk. 4 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de myndigheder, som er nævnt i stk. 1.

§ 23 b. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse efter § 23 a, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen udarbejde sådanne forslag til kommuneplan eller ændringer hertil, der er truffet beslutning om   i strategien.

§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.

Stk. 2. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

§ 23 d. Kommunalbestyrelsen skal ved forslag til revision af kommuneplanen, jf. § 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2, forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Det kan ske enten i forbindelse med offentliggørelsen af strategien eller i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til ændring af kommuneplanen.

§ 23 e. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med offentliggørelsen af den i § 23 a nævnte strategi foretage ændringer i kommuneplanen, der er en direkte følge af ændringer i regionplanen eller lovgivningen, når ændringen er bindende for kommuneplanlægningen og ikke giver råderum for kommuneplanlægningen.

§ 23 f. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der efter større ændringer af kommuneplanen tilvejebringes en oversigt over planens indhold og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser, som offentligheden skal have adgang til at benytte.«

11. Efter § 32 indsættes:

»Kapitel 6 a

Lokal Agenda 21

§ 33 a. Amtsråd og kommunalbestyrelser skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for amtskommunens henholdsvis kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Strategien skal indeholde amtsrådets henholdsvis kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

1)    Mindskelse af miljøbelastningen,

2)    fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

3)    fremme af biologisk mangfoldighed,

4)    inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og

5)    fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte redegørelse skal samtidig med offentliggørelsen sendes til miljø- og energiministeren.

§ 33 b. Miljø- og energiministeren giver hvert fjerde år en redegørelse for det lokale Agenda 21-arbejde i amtskommuner og kommuner til et af Folketinget nedsat udvalg. Redegørelsen skal tilvejebringes i samarbejde med de kommunale organisationer.«

12. I § 51, stk. 2, 1. pkt., ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner kommunalbestyrelsen« til: »hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd«.

13. I § 58, stk. 1, nr. 3, ændres »Københavns og Frederiksberg Kommuner kommunalbestyrelsens« til: »hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråds«.

14. I § 60, stk. 3, indsættes efter »amtsrådet«: », i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd,«.

§ 2

I   lov nr. 355 af 2. juni 1999 om ændring af forskellige love som følge af oprettelsen af Hovedstadens Udviklingsråd foretages i § 8 følgende ændringer:

1. I nr. 11 ændres »Københavns Borgerrepræsentation« til: »Københavns Kommunalbestyrelse«.

2. I nr. 13 ændres »§ 6, stk. 3, nr. 4,« til: »§ 6 c«.

3. I nr. 24 ændres » § 51, stk. 2,«   til: » § 51, stk. 2, 2. pkt.,« .

4. I nr. 29 ændres »3« til: »4«.

§ 3

Stk. 1 . Loven træder i kraft ugedagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 3-5 og 12-14, samt § 2 træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 3. Uanset § 23 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, kan kommunalbestyrelsen udarbejde forslag til kommuneplan uden at have vedtaget og offentliggjort en strategi, hvis der efter de hidtil gældende regler er offentliggjort en beretning og indkaldt ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

Givet på Amalienborg, den 15. februar 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken