Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

(Klageadgang for afgørelser fra regionsråd)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 539 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

»4) tilskud til ydelser i et andet EU/EØS-land efter § 168 i sundhedsloven,«

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

2. I § 9 ændres »4« til: »5«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra den 1. december 2008.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan for Færøerne sættes i kraft ved kongelig anordning med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

MARGRETHE R.

/ Jakob Axel Nielsen