Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Den fulde tekst

Cirkulære om forkontortillæg til kontorfunktionærer (HK)

(Til alle ministerier)

Generelle bemærkninger

Under forhandlingerne med HK/Stat om fornyelse af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) fra 1. april 2008 blev der opnået enighed om at forhøje tillægget for kontorfunktionærer (HK), der gør tjeneste i forkontor hos en minister, departementschef m.v.

Tillægget udgør herefter 39.600 kr. i årligt grundbeløb (niveau okt. 1997), og ydes så længe kontorfunktionæren varetager nævnte tjeneste.

Tillægget træder i stedet for betaling for overarbejde, rådighedstjeneste, mistede fridage, arbejde på ubekvemme tidspunkter o.l.

Protokollatet om forkontortillæg til kontorfunktionærer (HK) vedlægges. Tillægget har virkning fra 1. oktober 2008.

Personalestyrelsen, den 18. december 2008

Lina Gisselbæk Lauritsen


Protokollat om forkontortillæg til kontorfunktionærer (HK)

Der er under forhandlingerne den 27. februar 2008 mellem Finansministeriet og HK/Stat opnået enighed om at forhøje tillægget for kontorfunktionærer, der gør tjeneste i forkontor hos en minister, departementschef mv.

1. Til kontorfunktionærer, der gør tjeneste i forkontor hos en minister, en departementschef eller hos direktøren for Udenrigsministeriet, og som i forbindelse hermed jævnligt pålægges overarbejde, rådighedstjeneste, arbejde på ubekvemme tidspunkter og lignende, ydes et særlig tillæg, der udgør 39.600 kr. i årligt grundbeløb (okt. 1997-niveau).

2. Tillægget reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstforhandlingerne og/eller udmøntes via en generel reguleringsordning.

3. Tillægget ydes som en godtgørelse for, at de pågældende kontorfunktionærer ikke er omfattet af følgende bestemmelser:

a) § 8 om over- og merarbejdsgodtgørelse i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

b) §§ 13 -17 om ulempegodtgørelse og mistede fridage i aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten

c) tillæg for delt tjeneste i aftale om natpenge mv. for tjenestemænd i staten.

4. Såfremt en kontorfunktionær inden dette protokollats udsendelse er tillagt et særligt tillæg, der er højere end pkt. 1, bevares det højere tillæg som en personlig ordning. Tillægget bortfalder, når den pågældende ikke længere varetager funktionerne i forkontoret.

5. Dette protokollat har virkning fra den 1. oktober 2008.

   
København, den 18. december 2008
 
   
HK/Stat
Rita Claumarch Bundgaard
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Lina Gisselbæk Lauritsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 079-08