Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

(Ændring af modtagergruppen for særligt børnetilskud)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 24. november 2008, som ændret ved § 8 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »reglerne i stk. 2 og 3« til: »reglerne i stk. 2, 3, 12 og 13«.

2. I § 4, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »fastslået«: »efter gældende regler«.

3. I § 4 indsættes som stk. 12 og 13:

»Stk. 12. Et barn af en eneadoptant har ikke ret til særligt børnetilskud, medmindre eneadoptanten dør, jf. stk. 2, en eller flere af betingelserne i stk. 3, nr. 3-5, er opfyldt, eller barnet er blevet stedbarnsadopteret og en eller flere af betingelserne i stk. 3, nr. 2-6, er opfyldt.

Stk. 13. Et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning af en enlig kvinde, har ikke ret til særligt børnetilskud, medmindre moderen dør, jf. stk. 2, eller barnet er blevet stedbarnsadopteret og en eller flere af betingelserne i stk. 3, nr. 2-6, er opfyldt.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen