Den fulde tekst

Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hvis A-indkomst udbetales af en person, et dødsbo, et selskab, en forening eller en institution m.v., som er skattepligtig efter reglerne i § 2, stk. 1, nr. 4, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og personen m.v. har hjemting i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til opkrævning og inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal indkomsten udbetales gennem en befuldmægtiget, der har hjemting her i landet. I så fald påhviler det den befuldmægtigede at foretage indeholdelse. Når særlige forhold taler herfor, kan told- og skatteforvaltningen fritage en udenlandsk arbejdsgiver for pligten til at have en befuldmægtiget med hjemting her i landet.«

2. § 77 affattes således:

»§ 77. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

3. § 85 affattes således:

»§ 85. Told- og skatteforvaltningen fører registre over de indeholdelsespligtige.

Stk. 2. Enhver, der er indeholdelsespligtig efter afsnit V og VI, skal inden 8 dage give told- og skatteforvaltningen meddelelse om

1) indtræden af indeholdelsespligt,

2) ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, og

3) tilgang og afgang af modtagere af A-indkomst.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om registrene efter stk. 1 og om indsendelse af oplysninger hertil, herunder kan pligten efter stk. 2, nr. 3, lempes.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 2 fastsatte bestemmelser om at indgive meddelelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 87, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 5. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

4. Efter § 86 A indsættes:

»§ 87. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud efter § 85, stk. 4 og 5. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 906 af 12. september 2008, og som ændres ved § 113 i det af Folketinget den 16. december 2008 vedtagne forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige), foretages følgende ændring:

1. § 7, nr. 23, affattes således:

»23) Eftergivet gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper efter kapitel 3 a i lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.«

§ 3

I merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og senest ved lov nr. 525 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 1, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

2. I § 37 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Såfremt indkøb af varer foretaget til blandet momspligtig og momsfrit formål og derfor med opnåelse af delvis fradragsret efter § 38, stk. 1, efter købet udelukkende anvendes til momspligtigt formål, kan det oprindelig foretagne fradrag reguleres til fuld fradragsret. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for reguleringen.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. I § 47 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-3 og stk. 5, 1. pkt., fastsatte bestemmelser om registrering m.v. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 77, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 7. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

4. Efter § 76 indsættes i kapitel 19:

»§ 77. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud efter § 47, stk. 6 og 7. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

§ 4

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 2 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og senest ved § 9 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Tilsvaret betales senest 14 dage efter påkrav.«

2. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Såfremt en virksomhed i fire på hinanden følgende afregningsperioder for det samme registreringsforhold har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter m.v., kan told- og skatteforvaltningen inddrage virksomhedens registrering hos told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår det pågældende registreringsforhold, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser henholdsvis manglende indberetninger. Told- og skatteforvaltningen skal dog forinden inddragelsen ved rekommanderet brev meddele virksomheden, at registreringen vil blive inddraget, såfremt de manglende angivelser henholdsvis manglende indberetninger ikke indgives inden 14 dage. Det skal fremgå af meddelelsen, at en fortsættelse af virksomheden efter en inddragelse vil være strafbar efter § 17, stk. 3, og at ledelsen hæfter for skatter og afgifter m.v., jf. stk. 4. Meddelelse om, at registreringen er inddraget, skal tilsendes virksomheden ved rekommanderet brev. Det skal fremgå heraf, at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter § 17, stk. 3, og at ledelsen ved en fortsættelse af virksomheden hæfter for skatter og afgifter m.v., jf. stk. 4.«

3. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ledelsen i en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt fortsætter driften af virksomheden, selv om registreringen er inddraget efter stk. 3, hæfter for de af loven omfattede skatter og afgifter m.v., der opstår som følge af den uregistrerede virksomhed. Hæftelsen er personlig, ubegrænset og solidarisk.«

4. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i § 2, stk. 1 og 2, fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 18 a, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 2. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

5. § 11, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) virksomheden for de seneste 12 afregningsperioder fire gange ikke rettidigt har indbetalt skatter og afgifter m.v. omfattet af denne lov og, for så vidt angår enkeltmandsvirksomheder, tillige personskatter og bidrag, der vedrører virksomhedens drift, og

a) virksomheden er i restance vedrørende skatter og afgifter, for hvilke den er registreret, samt eventuelt selskabsskatter og, for så vidt angår enkeltmandsvirksomheder, tillige personskatter og bidrag, der vedrører virksomhedens drift, med et beløb, der overstiger 25.000 kr., og virksomheden ikke indbetaler denne restance senest den 10. hverdag fra modtagelsen af en erindringsskrivelse fra told- og skatteforvaltningen, hvorved virksomheden underrettes om, at den ved fortsat manglende betaling pålægges at stille sikkerhed, eller

b) virksomheden ikke rettidigt har indsendt selvangivelse, eller«

6. § 11, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) der efter virksomhedens registrering opstår eller konstateres forhold, som efter stk. 2, jf. stk. 4, kan begrunde pålæg om sikkerhedsstillelse, eller«

7. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der anmeldes til registrering m.v. efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, at stille sikkerhed. Pålæg kan dog kun gives, hvis en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion, er filialbestyrer i virksomheden eller er eller inden for de seneste 5 år har været ejer af eller filialbestyrer i en anden virksomhed eller medlem af bestyrelsen eller direktionen i en anden virksomhed, der er gået konkurs eller er blevet konstateret insolvent. Den anden virksomheds konkurs eller insolvens skal endvidere have ført til, at told- og skatteforvaltningen har et ikke fuldt sikret tilgodehavende, eller at staten er blevet påført et samlet tab på mere end 50.000 kr. vedrørende skatter og afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, eller personskatter og bidrag, der hidrører fra driften af den anden virksomhed.«

8. § 11, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Sikkerhed efter stk. 1 og 2 skal stilles for et beløb, der svarer til virksomhedens restancer med skatter eller afgifter m.v., der opkræves efter denne lov, og det forventede gennemsnitlige tilsvar i en 3-måneders-periode. For enkeltmandsvirksomheder gælder dette tillige indehaverens personskatter og bidrag, der vedrører virksomhedens drift. Det gennemsnitlige tilsvar beregnes for igangværende virksomheder på baggrund af det senest afleverede årsregnskab. Sikkerhedsstillelsen for selskabsskatter beregnes med udgangspunkt i beregnet acontoskat for indeværende regnskabsår reduceret med eventuelle acontobetalinger. Sikkerhedsstillelsen for personskatter og bidrag beregnes ud fra skattebilletten.«

9. § 11, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Meddelelse om pålæg om sikkerhedsstillelse efter stk. 1 skal indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomhedens registrering vil blive inddraget, og at en fortsættelse af virksomheden efter en inddragelse vil være strafbar efter § 17, stk. 3, samt at ledelsen efter stk. 11 vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter m.v.«

10. § 11, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Pålæg om sikkerhedsstillelse efter stk. 2 skal meddeles virksomheden, senest 14 hverdage efter at virksomheden anmeldes til registrering. Meddelelse om pålæg om sikkerhedsstillelse skal indeholde oplysning om, at undladelse af at stille den krævede sikkerhed indebærer, at virksomheden ikke kan registreres, og at en fortsættelse af virksomheden vil være strafbar efter § 17, stk. 3, samt at ledelsen efter stk. 11 vil hæfte for virksomhedens skatter og afgifter m.v.«

11. I § 11 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af restancer efter stk. 1, nr. 1, litra a, tilgodehavender og tab efter stk. 2 samt sikkerhedsstillelse efter stk. 5.«

12. Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Straffe- og sanktionsbestemmelser«

13. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med hensyn til den tilkendegivelse, som er nævnt i stk. 1, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.«

14. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 4 a. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24, november 2005, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og § 2 i lov nr. 527 af 17. juni 2008 og senest ved § 5 i lov nr. 530 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 E indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan indhente oplysninger fra det register, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører efter § 7 i lov om næringsbrev til fødevarevirksomheder og efter § 6 c i lov om hotel- og restaurationsvirksomhed, som er nødvendige for at kontrollere, at skatte- og afgiftslovgivningen overholdes. Oplysninger kan indhentes bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.«

2. I § 6 F indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan med henblik på registreringskontrol af virksomheder foretage samkøring af oplysninger i kontrolinformationsregisteret med oplysninger i told- og skatteforvaltningens registreringssystem for virksomheder. Told- og skatteforvaltningen kan stille resultatet af registersamkøringen til rådighed for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til brug for denne myndigheds arbejde som registreringsmyndighed for told- og skatteforvaltningen.«

3. § 7 E ophæves.

4. I § 8 K, stk. 1, og § 8 L, stk. 1, udgår »7 E,«.

5. I § 9 ændres »§§ 7 E-7 H« til: »§§ 7 F-7 H«.

6. I § 14, stk. 2, udgår »§ 7 E,«.

7. § 14, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

8. § 18 affattes således:

»§ 18. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 6

I lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1165 af 27. november 2006, som ændret ved lov nr. 529 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 1, nr. 3, ændres », § 28 og § 37« til: »eller § 28«.

2. § 33, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.«

3. §§ 37 og 38 ophæves.

§ 7

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 1251 af 6. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 23, 1. pkt., og § 34, stk. 3, 4 og 6« til: »eller § 23, 1. pkt.«

2. § 34, stk. 3-6, ophæves.

§ 8

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 12. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, litra b, ændres », § 7, stk. 2, eller § 15, stk. 2« til: »eller § 7, stk. 2«.

2. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.«

3. § 15 ophæves.

§ 9

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 40, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 38, stk. 1 og 2, og § 42, stk. 3-7« til: »eller § 38, stk. 1 og 2«.

2. § 42, stk. 3-7, ophæves.

§ 10

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 41, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage staten afgift eller skat, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.«

§ 11

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 11. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 14, stk. 2-5, og § 20, stk. 3 og stk. 4« til: »eller § 14, stk. 2-5«.

2. § 20, stk. 2-4, ophæves.

§ 12

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 2 i lov nr. 1059 af 17. december 2002, § 5 i lov nr. 127 af 27. februar 2004 og § 4 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 1583 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »EU-lande« til: »lande«, og i 2. pkt. ændres »EU-land« til: »land«.

2. I § 12 indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk.1-7 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 23 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 9. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

3. I § 13, stk. 2, 3. pkt., ændres »i det forretningslokale« til: »på det forretningssted«.

4. I § 13, stk. 2, 4. pkt., ændres »forretningslokaler« til: »forretningssteder«.

5. I § 13, stk. 2, 7. pkt., indsættes efter »forretningslokale«: »eller på forretningsstedet«.

6. I § 13 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1, 2 og 4 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 23 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 6. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

7. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 23 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 12, stk. 8 og 9, og § 13, stk. 5 og 6. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

8. I § 26, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 10 a, stk. 1, 2. pkt.,«: »eller stk. 5,«.

9. § 26, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) Undlader at efterkomme et pålæg givet i medfør af § 10 a, stk. 2.«

10. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 26, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2. Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.«

§ 13

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »EU-lande« til: »lande«, og i 2. pkt. ændres »EU-land« til: »land«.

2. I § 9 indsættes som stk. 9 og 10:

»Stk. 9. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-3 og 5-8 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 15 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 10. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

3. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 15 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 9, stk. 9 og 10. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

4. I § 18, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 7 a, stk. 1, 2. pkt.,«: »eller stk. 5,«.

5. § 18, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4. Undlader at efterkomme et pålæg givet i medfør af § 7 a, stk. 2.«

6. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 18, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2. Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.«

§ 14

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret bl.a. ved lov nr. 1107 af 29. december 1999 og § 24 i lov nr. 1029 af 23. november 2000 og senest ved § 6 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.«

§ 15

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler om overførelse af varer mellem registrerede virksomheder efter § 14 a, stk. 4, fakturaudstedelse og regnskabsførelse.«

§ 16

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den, der begår den nævnte overtrædelse med forsæt til skatteunddragelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.«

2. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 17

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1252 af 6. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 22, 1. pkt., og § 33, stk. 3-6« til: »eller § 22, 1. pkt.«

2. § 33, stk. 3-9, ophæves.

§ 18

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, nr. 2, udgår », jf. § 23, stk. 3,«.

2. § 23, stk. 3-7, ophæves.

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 19

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 30. oktober 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007 og § 3 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 17, stk. 2, 3 eller 4, og § 26, stk. 3, eller stk. 4, 1. pkt.« til: »eller § 17, stk. 2, 3 eller 4«.

2. § 26, stk. 2-5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 2.

§ 20

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 517 af 7. juni 2006 og lov nr. 526 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 14, stk. 2 eller 3, eller § 21, stk. 2« til: »eller § 14, stk. 2 eller 3«.

2. § 21, stk. 2, ophæves.

§ 21

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 a, stk. 5, 1. pkt., ændres »EU-lande« til: »lande«, og i 2. pkt. ændres »EU-land« til: »land«.

2. I § 12, stk. 3, 3. pkt., ændres »i det forretningslokale« til: »på det forretningssted«.

3. I § 12, stk. 3, 4. pkt., ændres »forretningslokaler« til: »forretningssteder«.

4. I § 12, stk. 3, 7. pkt., indsættes efter »forretningslokale«: »eller på forretningsstedet«.

5. I § 12 indsættes som stk. 9 og 10:

»Stk. 9. Told- og Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-6 og 8 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 18 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 10. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

6. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 18 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 12, stk. 9 og 10. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

7. § 21, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) overtræder § 3, stk. 1, 1. pkt., § 3, stk. 2, § 5, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 5, § 12, stk. 1-5 eller 6, eller § 18, stk. 2-6,«

8. § 21, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) undlader at efterkomme et pålæg givet i medfør af § 10 a, stk. 2,«

9. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 21, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2. Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.«

§ 22

I pensionsafkastbeskatningslov, lov nr. 1535 af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 221 af 8. april 2008, foretages følgende ændring:

1. § 32, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den, der begår den nævnte overtrædelse med forsæt til skatteunddragelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.«

§ 23

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 57, stk. 1, nr. 3, udgår »og § 67, stk. 2,«.

2. § 57, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Er forholdet begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.«

3. § 67 ophæves.

§ 24

I lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 253 af 19. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 22, 1. pkt., og § 32, stk. 3-5,« til: »eller § 22, 1. pkt.,«.

2. § 32, stk. 2-5, ophæves.

§ 25

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede afgift bortfalder dog, for så vidt angår hyrevogne, som omregistreres efter at have kørt som hyrevogn i mindst 3 år og mindst 210.000 km, heraf mindst 97.000 besatte kilometer, eller mindst 2 år og mindst 250.000 km, heraf mindst 115.000 besatte kilometer. For hyrevogne, som har bevilling til limousinekørsel efter § 2, stk. 3, i lov om taxikørsel, bortfalder den i stk. 3 omhandlede afgift, når omregistreringen sker, efter at hyrevognen har kørt mindst 3 år og mindst 125.000 km, heraf mindst 112.000 besatte kilometer eller mindst 2 år og mindst 150.000 km, heraf mindst 135.000 besatte kilometer. Taxameterattest og kørebøger skal fremvises som dokumentation for, at de i 1. pkt. nævnte betingelser er opfyldt. Skatteministeren kan fastsætte særlige kontrolregler som betingelse for afgiftsfritagelsen.«

§ 26

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 42 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 6 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 21, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.«

§ 27

I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »EU-lande« til: »lande«, og i 2. pkt. ændres »EU-land« til: »land«.

2. I § 20, stk. 9, 3. pkt., ændres »i det forretningslokale« til: »på det forretningssted«.

3. I § 20, stk. 9, 4. pkt., ændres »forretningslokaler« til: »forretningssteder«.

4. I § 20, stk. 9, 7. pkt., indsættes efter »forretningslokale«: »eller på forretningsstedet«.

5. I § 20 indsættes som stk. 13 og 14:

»Stk. 13. Told- og Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1 og stk. 7-12 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 27 c, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 14. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

6. Efter § 27 a indsættes:

»§ 27 b. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 27 c. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 20, stk. 13 og 14. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

7. Efter § 31 indsættes:

»§ 31 a. Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 31, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2. Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.«

§ 28

I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 6 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og § 71 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og senest ved § 7 i lov nr. 509 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »EU-lande« til: »lande«, og i 2. pkt. ændres »EU-land« til: »land«.

2. I § 18, stk. 8, 3. pkt., ændres »i det forretningslokale« til: »på det forretningssted«.

3. I § 18, stk. 8, 4. pkt., ændres »forretningslokaler« til: »forretningssteder«.

4. I § 18, stk. 8, 7. pkt., indsættes efter »forretningslokale«: »eller på forretningsstedet«.

5. I § 18 indsættes som stk. 12 og 13:

»Stk. 12. Told- og Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-3, 6, og 8-11 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 21 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 13. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

6. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 21 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 18, stk. 12 og 13. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

7. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 25, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2. Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.«

§ 29

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18. september 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 21 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Hvis et køretøj omfattet af § 4, stk. 1, II, A, er angivet til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, fordi det anvendes som led i et ansættelsesforhold, jf. § 2, stk. 3, nr. 2, skal den registrerede ejer (bruger) efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen alle nødvendige oplysninger til vurdering af, om betingelserne for blandet anvendelse er opfyldt. Told- og skatteforvaltningen kan kræve køretøjet fremstillet til eftersyn, hvis det skønnes nødvendigt. Told- og skatteforvaltningen kan desuden undersøge hos nuværende og tidligere arbejdsgivere, om køretøjet opfylder betingelserne for blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. I så fald finder stk. 1, jf. stk. 5, og stk. 2 tilsvarende anvendelse.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§ 30

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »EU-lande« til: »lande«, og i 2. pkt. ændres »EU-land« til: »land«.

2. I § 6, stk. 7, ændres »jf. stk. 6« til: »jf. stk. 8«.

3. I § 14, stk. 7, 3. pkt., ændres »i det forretningslokale« til: »på det forretningssted«.

4. I § 14, stk. 7, 4. pkt., ændres »forretningslokaler« til: »forretningssteder«.

5. I § 14, stk. 7, 7. pkt., indsættes efter »forretningslokale«: »eller på forretningsstedet«.

6. I § 14 indsættes som stk. 12 og 13:

»Stk. 12. Told- og skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1, stk. 5-9 og stk. 11 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 22 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 13. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.«

7. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 22 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 14, stk. 12 og 13. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.«

8. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 25, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2. Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.«

§ 31

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 96 indsættes:

»§ 96 a. Foretager en kommune forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter § 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager den bidragspligtige person hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 2, eller forsørgertillæg efter § 25, stk. 13, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til personen, et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som udbetales forskudsvis, jf. dog stk. 2 og 3. Modtager personen forsørgertillæg efter § 25, stk. 13, er det en betingelse for fradrag, at tillægget udbetales for det barn, som kommunen forskudsvis udbetaler børnebidrag til.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages ved udbetaling af hjælp til personer, der forsørger eget barn under 18 år i hjemmet, eller som har forsørgerpligt over for flere end to børn under 18 år, der ikke bor i hjemmet. Der kan alene foretages fradrag for børnebidrag, som forfalder i samme kalendermåned, som hjælpen udbetales for. Sker der forskudsvis udbetaling for mere end 1 måned ad gangen, kan der alene foretages fradrag for et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den kalendermåned, som hjælpen udbetales for.

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages, hvis kommunen får underretning om, at anmodning om tvangsfuldbyrdelse er indgivet til fogedretten, som følge af at den bidragspligtiges boliglejeaftale er blevet ophævet, fordi leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt. Kommunen kan forlange, at den bidragspligtige dokumenterer, at sag om lejerestance er indbragt for fogedretten. Afsluttes fogedsagen, uden at den har ført til udsættelse af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter stk. 1 med virkning fra måneden efter den måned, i hvilken fogedsagen er afsluttet. Afsluttes fogedsagen med, at den bidragspligtige sættes ud af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter stk. 1 med virkning fra 3 måneder efter den måned, i hvilken udsættelsen har fundet sted.«

§ 32

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 7 indsættes efter »tilbagebetaling«: »m.v.«

2. Efter § 41 indsættes i kapitel 7:

»§ 41 a. Foretager en kommune forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter § 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager den bidragspligtige udlænding forsørgertillæg efter denne lovs § 25, jf. § 27, stk. 2, jf. § 25, stk. 13, i lov om aktiv socialpolitik, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til udlændingen, et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som udbetales forskudsvis, jf. dog stk. 2 og 3. Det er en betingelse for fradrag, at tillægget udbetales for det barn, som kommunen forskudsvis udbetaler børnebidrag til.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages ved udbetaling af hjælp til en udlænding, der forsørger eget barn under 18 år i hjemmet, eller som har forsørgerpligt over for flere end to børn under 18 år, der ikke bor i hjemmet. Der kan alene foretages fradrag for børnebidrag, som forfalder i samme kalendermåned, som hjælpen udbetales for. Sker der forskudsvis udbetaling for mere end 1 måned ad gangen, kan der alene foretages fradrag for et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den kalendermåned, som hjælpen udbetales for.

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages, hvis kommunen får underretning om, at anmodning om tvangsfuldbyrdelse er indgivet til fogedretten, som følge af at udlændingens boliglejeaftale er blevet ophævet, fordi leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt. Kommunen kan forlange, at udlændingen dokumenterer, at en sag om lejerestance er indbragt for fogedretten. Afsluttes fogedsagen, uden at den har ført til udsættelse af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter stk. 1 med virkning fra måneden efter den måned, i hvilken fogedsagen er afsluttet. Afsluttes fogedsagen med, at udlændingen sættes ud af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter stk. 1 med virkning fra 3 måneder efter den måned, i hvilken udsættelsen har fundet sted.«

§ 33

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 3 og 4, § 3, nr. 3 og 4, § 4, nr. 3, 4, 12 og 14, § 12, nr. 2, 6 og 10, § 13, nr. 2 og 6, § 21, nr. 5 og 9, § 27, nr. 5 og 7, § 28, nr. 5 og 7, og § 30, nr. 6 og 8, finder alene anvendelse på overtrædelser, der sker efter lovforslagets ikrafttræden. Tilsvarende gælder for § 23 b i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven) som affattet ved denne lovs § 12, nr. 7, § 15 b i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven) som affattet ved denne lovs § 13, nr. 3, § 18 b i lov om afgift af mineralvand m.v. som affattet ved denne lovs § 21, nr. 6, § 27 c i lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven) som affattet ved denne lovs § 27, nr. 6, § 21 b i lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven) som affattet ved denne lovs § 28, nr. 6, og § 22 b i lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. som affattet ved denne lovs § 30, nr. 7.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 25, nr. 1, finder alene anvendelse på hyrevogne og vogne med bevilling til limousinekørsel, som erhverves efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 31 og 32 træder i kraft den 1. juli 2009.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen