Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Videregivelse af oplysninger til anklagemyndigheden, gennemførelse af SIS II-forordningen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 431 af 1. juni 2008 om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af forordning om visuminformationssystemet) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 2, ophæves.

2. I § 2, stk. 2, udgår »2,«.

§ 2

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, som ændret ved lov nr. 431 af 1. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a indsættes som stk. 4-9:

»Stk. 4. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) gælder her i landet.

Stk. 5. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske kendetegn, herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger, gælder her i landet.

Stk. 6. Rådsafgørelsen om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger gælder her i landet.

Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte regler om optagelse af personfotografi og fingeraftryk af en udlænding, der søger om visum til Danmark.

Stk. 8. Ved SIS II-forordningen forstås i denne lov forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) med senere ændringer.

Stk. 9. Ved SIS II forstås i denne lov anden generation af Schengeninformationssystemet.«

2. I § 9 c, stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

3. I § 9 c, stk. 8, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

4. I § 10, stk. 2, nr. 4, ændres »Schengeninformationssystemet« til: »SIS II«, og »Schengenkonventionen« ændres til: »SIS II-forordningen«.

5. § 19, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. En tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse kan altid inddrages, hvis en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er indberettet til SIS II som uønsket i medfør af SIS II-forordningen på baggrund af omstændigheder, der her i landet kunne medføre udvisning efter kapitel 4. Det samme gælder, hvis udlændingen er indberettet til SIS II som uønsket, fordi den pågældende er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union. Inddragelse efter 1. og 2. pkt. sker efter konsultation i medfør af Schengenkonventionens artikel 25 med myndighederne i et andet Schengenland.«

6. I § 19 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Ved afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse efter stk. 3, der er begrundet i, at udlændingen er indberettet til SIS II som uønsket, fordi den pågældende er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union, finder bestemmelsen i § 26, stk. 2, tilsvarende anvendelse.«

7. I § 28, stk. 1, nr. 6, ændres »Schengeninformationssystemet« til: »SIS II«, og »Schengenkonventionen« ændres til: »SIS II-forordningen«.

8. I § 33, stk. 3, 1. pkt., udgår », dog ikke opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 20«.

9. I § 40 a, stk. 2, nr. 3, udgår »eller«.

10. I § 40 a, stk. 2, nr. 4, ændres »pågældende.« til: »pågældende, eller«.

11. I § 40 a, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) hvis udlændingen er omfattet af § 58 g.«

12. I § 40 a indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Optagelse af fingeraftryk skal ske så skånsomt, som omstændighederne tillader det. Indgrebet kan om nødvendigt ske med den fornødne magtanvendelse.«

13. I § 40 b, stk. 2, nr. 2, ændres »pågældende, eller« til: »pågældende,«.

14. I § 40 b, stk. 2, nr. 3, ændres »pågældende.« til: »pågældende, eller«.

15. I § 40 b, stk. 2, indsættes som nr. 4:

»4) hvis udlændingen er omfattet af § 58 g.«

16. I § 40 b indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Optagelse af personfotografi skal ske så skånsomt, som omstændighederne tillader det. Indgrebet kan om nødvendigt ske med den fornødne magtanvendelse.«

17. I § 42 j, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) faciliteter til brug for varetægtsfængsling i medfør af § 35, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, af personer, som har modtaget dom og afsonet eventuel idømt straf, og som alene varetægtsfængsles med henblik på at sikre en effektiv fuldbyrdelse af udvisningen,«

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

18. I § 42 j, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »nr. 1-3« til: »nr. 1-4«.

19. I § 45 c indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan endvidere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation og strafforfølgning af personer, der kan mistænkes for forbrydelser med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for Danmark.

Stk. 3. De myndigheder, der er nævnt i stk. 1, kan endvidere efter anmodning fra anklagemyndigheden uden samtykke fra udlændingen videregive oplysninger fra en eller flere sager efter denne lov, i det omfang videregivelsen må antages at have betydning for anklagemyndighedens identifikation af ofre for eller vidner til en konkret forbrydelse med en strafferamme på 6 år eller derover begået i eller uden for Danmark.«

20. I § 58 g indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Rigspolitichefen kan indberette en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, som uønsket til SIS II, hvis udlændingen er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Integrationsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af udlændingelovens § 2 a, stk. 4-9, § 10, stk. 2, nr. 4, § 19, stk. 3, § 19, stk. 8, § 28, stk. 1, nr. 6, § 40 a, stk. 2, § 40 b, stk. 2, og § 58 g, stk. 2, som affattet ved lovens § 2, nr. 1, 4, 5-7, 9-11, 13-15 og 20.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech

Omtryksnote
  • 13-01-2009:
  • Lov nr. 1398 af 27. december 2008 er omtrykt på grund af omtryk af lovforslag L 11 af 8. oktober 2008, som vedtaget ved tredjebehandling den 19. december 2008.
    I § 2, ændringspunkt 5, som indeholder en nyaffattelse af udlændingelovens § 19, stk. 3, er 2. pkt.: »Det samme gælder, hvis udlændingen er indberettet til SIS II som uønsket, fordi den gældende er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union.« ændret til: »Det samme gælder, hvis udlændingen er indberettet til SIS II som uønsket, fordi den pågældende er omfattet af restriktive foranstaltninger i form af begrænsninger med hensyn til indrejse og gennemrejse besluttet af De Forenede Nationer eller Den Europæiske Union.«