Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0662
 
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0852
 
32004R0853
 
32004R0854
 
32004R0882
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Kapitel 1   Registrering og autorisation

Kapitel 2   Primærproducenters direkte levering til den endelige forbruger samt jægeres og biavleres levering til detailvirksomheder

Kapitel 3   Autorisation

Kapitel 4   Registrering

Kapitel 5   Undtaget fra autorisation og registrering

Kapitel 6   Registrering af særlige aktiviteter

Kapitel 7   Generelle vilkår for fødevarevirksomheder

Kapitel 8   Procedure ved autorisation og registrering

Kapitel 9   Fornyelse eller fratagelse af autorisation eller registrering

   

   

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.1)

I medfør af §§ 28-30, § 31, stk. 1, § 34, stk. 2, § 35, § 37, stk. 3, §§ 48-49 og § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

Afsnit I

Område og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, samt krav til egenkontrollaboratorier.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed med senere ændringer (fødevareforordningen),

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (hygiejneforordningen),

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer),

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (kontrolforordningen for animalske fødevarer),

5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (kontrolforordningen), og

6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EF (materiale og genstande forordningen).

Stk. 2. Ved behandling forstås i denne bekendtgørelse enhver form for håndtering, der indebærer en ændring af fødevaren, fx indfrysning, varmebehandling eller udskæring.

Stk. 3. Ved letfordærvelige fødevarer forstås i denne bekendtgørelse fødevarer, som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid vil:

1) udvikle afvigende udseende, lugt eller smag, eller

2) kan danne grobund for fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være sundhedsskadeligt.

Afsnit II

Fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion

Kapitel 1

Registrering og autorisation

§ 3. Primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen, eller virksomheden har ladet sig registrere som fødevarevirksomhed i Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Skov- og Naturstyrelsen eller det Centrale Husdyrbrugsregister.

Stk. 2. Følgende former for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen:

1) Produktion af spirede frø.

2) Fiskefartøjer, hvor fisken køles ved et tankkølesystem.

3) Strygning af rogn til konsum fra fisk i akvakulturbrug beliggende ved ferske vande eller på søterritoriet.

Stk. 3. Primærproducenter af vegetabilske fødevarer er undtaget kravet om registrering i stk. 1, hvis deres virksomhed ikke indebærer en vis grad af kontinuitet og organisation.

Kapitel 2

Primærproducenters direkte levering til den endelige forbruger samt jægeres og biavleres levering til detailvirksomheder

§ 4. Primærproducenters levering af mindre mængder af vegetabilske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger kan finde sted uden yderligere autorisation eller registrering end den, der følger af § 3, stk. 1 eller 2, eller uden registrering, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Hvis primærproduktionen foregår på en bedrift, skal overdragelsen af de vegetabilske fødevarer ske på bedriften.

§ 5. Primærproducenter må ikke levere animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Primærproducenters behandling og levering af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger kan i følgende tilfælde påbegyndes, når primærproducenten har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen:

1) Slagtning og levering årligt af et mindre antal stykker fjerkræ i uåbnet stand fra en bedrift, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften.

2) Slagtning og levering årligt af et mindre antal kaniner i uåbnet stand, når slagtning og eventuel afhudning sker på bedriften.

3) Slagtning og levering årligt af et mindre antal stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, i uåbnet stand, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften.

4) Slagtning, rensning og levering årligt af mindre mængder af fisk eller krebsdyr, undtagen toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr eller havsnegle, når slagtning og rensning sker fra et fiskefartøj eller fra akvakulturbrug.

5) Levering af mindre mængder af mælk årligt, når den endelige forbruger selv medbringer emballage til mælken.

6) Levering af mindre mængder af æg årligt, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser, og der ikke på bedriften findes et ægpakkeri.

Stk. 3. Ved levering efter stk. 2 skal overdragelsen til den endelige forbruger ske på bedriften, fiskefartøjet eller akvakulturbruget.

Stk. 4. Hvis der på bedriften, fiskefartøjet eller akvakulturbruget er en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed udover primærproduktionen, skal aktiviteter efter stk. 2 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

Stk. 5. Jægere kan behandle og levere mindre mængder af vildt eller kød af vildt årligt direkte til den endelige forbruger uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1.

Stk. 6. Biavlere kan detailpakke og levere mindre mængder af honning og andre biprodukter beregnet til konsum årligt direkte til den endelige forbruger eller virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden at være registreret som primærproducent efter § 3, stk. 1.

§ 6. Levering fra jæger af et mindre antal stykker vildt årligt direkte til virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, kan ske uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1. Vildtet må ikke være flået eller plukket og for småvildts vedkommende ikke udtaget.

Afsnit III

Fødevarevirksomheder, der udfører et led i produktionen mv. efter primærproduktionen

Kapitel 3

Autorisation

§ 7. Virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer til en anden virksomhed må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen, jf. dog §§ 9 og 11.

§ 8. Virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer i form af detailhandel må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen, jf. dog §§ 12-14.

Stk. 2. Røgning og saltning af kød af tamhovdyr for private forbrugere til anvendelse i forbrugerens private husholdning må kun foretages, når fødevareregionen har meddelt autorisation hertil, jf. stk. 3.

Stk. 3. Autorisation i henhold til stk. 2 kan meddeles på betingelse af, at:

1) virksomheden kun modtager kød m.m. fra private forbrugere,

2) hvert enkelt stykke kød m.m. ved modtagelsen mærkes, således at det entydigt fremgår, hvilken privatperson varen tilhører,

3) behandlingen alene omfatter røgning eller saltning samt de i tilslutning hertil fornødne behandlinger, såsom udskæring eller udbening, og således at det enkelte kødstykkes tilhørsforhold på intet tidspunkt kan drages i tvivl, og

4) varen tilbageleveres til den forbruger, der har indleveret varen.

§ 9. Virksomheder, som er autoriseret efter § 8, stk. 1, eller registreret efter § 12, kan behandle fødevarer med henblik på levering til andre virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger. Leveringen kan evt. finde sted via en virksomhed, der alene opbevarer eller transporterer fødevarer.

Stk. 2. Levering i henhold til stk. 1 kan finde sted på betingelse af, at:

1) værdien af de fødevarer, der leveres til andre virksomheder, ikke overstiger den dobbelte værdi af de fødevarer, der markedsføres direkte til den endelige forbruger,

2) virksomheden uanset leveringen til andre virksomheder fortsat har karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger,

3) leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder ikke overstiger 2,5 ton pr. uge, og

4) leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder udelukkende sker til virksomheder beliggende i Danmark.

§ 10. Behandling af fødevarer, som ikke foregår i det forretningssted, hvorfra virksomhedens markedsføring til den endelige forbruger sker, kan autoriseres efter § 8, stk. 1, hvis:

1) markedsføringen fra det sted, hvor behandlingen af fødevarerne foregår, sker til et enkelt fast eller mobilt salgssted, og

2) behandlingen af fødevarerne og markedsføringen til den endelige forbruger forestås af samme ejer.

Kapitel 4

Registrering

§ 11. Følgende former for virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer til andre virksomheder må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen:

1) Virksomhed, hvor der alene sker opbevaring, transport eller markedsføring af ikke-letfordærvelige fødevarer.

2) Virksomhed, hvor der alene sker markedsføring af fødevarer uden opbevaring i markedsføringsøjemed.

§ 12. Følgende former for virksomhed med henblik på markedsføring i form af detailhandel må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen:

1) Behandling såsom udskæring af brød, kager, frugt og grøntsager i mindre mængder, formaling af kaffebønner o.l., når behandlingen ikke er forbundet med hygiejniske problemer.

2) Behandling eller markedsføring af fødevarer, der ikke er letfordærvelige.

3) Opbevaring, transport eller markedsføring af letfordærvelige fødevarer, der er indpakkede.

4) Virksomhed hvor der alene sker markedsføring af fødevarer uden opbevaring i markedsføringsøjemed.

5) Markedsføring af fødevarer fra selvbetjeningsautomat, uanset om der foregår behandling i automaten, når behandlingen ikke er forbundet med hygiejniske problemer.

6) Behandling og markedsføring af fødevarer i tog, busser og fly samt til besætninger på skibe.

7) Behandling og markedsføring af fødevarer i

a) institutioner med dagtilbud til børn indtil skolestart,

b) fælleslokaler, hvor børn indtil skolestart fra dagtilbud i private hjem o.l. mødes, når der behandles og markedsføres fælles fødevarer, jf. dog § 14, nr. 3.

c) dagtilbud i form af fritidshjem, klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til børn efter skolestart og unge, jf. dog § 14, nr. 4.

§ 13. Virksomhed i form af servering for en lukket kreds bestående af højst 12 faste spisegæster, eksempelvis kantinevirksomhed, pensionater, institutioner o.l. må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registeret hos fødevareregionen.

Kapitel 5

Undtaget fra autorisation og registrering

§ 14. Følgende former for virksomhed med henblik på levering af fødevarer direkte til den endelige forbruger skal ikke autoriseres eller registreres, når virksomheden ikke giver anledning til hygiejniske problemer:

1) Lejlighedsvis fødevarevirksomhed på fx markeder, udstillinger, dyrskuer og ved reklamekampagner.

2) Virksomheder, hvis primære aktivitet ikke er markedsføring af fødevarer, og som kun foretager en ubetydelig markedsføring af ikke-letfordærvelige, indpakkede fødevarer eller kaffe, te o.l.

3) Dagtilbud for børn indtil skolestart i private hjem o.l.

4) Institutioner med dagtilbud til børn efter skolestart og unge, hvor der alene foretages behandling af begrænset karakter af fødevarer eller lejlighedsvis behandling af fødevarer for at beskæftige børnene og de unge.

5) Skoleboder, der markedsfører drikkevarer, frisk frugt, sukkervarer o.l.

6) Servering af morgenmad i forbindelse med overnatning, når antallet af gæster ikke overstiger 12 personer.

7) Foreninger, religiøse organisationer o.l., hvis primære aktivitet ikke er markedsføring af fødevarer, medmindre deres aktivitet som fødevarevirksomhed indebærer en vis grad af kontinuitet og organisation.

Kapitel 6

Registrering af særlige aktiviteter

§ 15. Indførsel eller fremstilling af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, som defineret i bilag 1 i materiale og genstande forordningen, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

Stk. 2. Registreringskravet, jf. stk. 1, gælder også markedsføring med henblik på levering til en anden virksomhed af de i stk. 1 nævnte materialer og genstande.

Stk. 3. En virksomhed, der er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed i henhold til §§ 7-8 eller 11-13, og som tillige fremstiller de i stk. 1 nævnte materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke have denne aktivitet særskilt registreret, jf. dog § 21.

Stk. 4. En virksomhed omfattet af § 15, stk. 1 eller 2, skal ikke lade aktiviteten registrere, hvis indførslen, fremstillingen eller markedsføringen af de i stk. 1 nævnte materialer og genstande årligt udgør højst 1000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr.

§ 16. Indførsel af fødevarer fra andre samhandelslande eller tredjelande, jf. veterinærkontrolbekendtgørelsen, med henblik på markedsføring må kun foretages af virksomheder, der er autoriseret eller registreret i henhold til §§ 7-8 eller 11-13.

Stk. 2. Indførsel af fødevarer i henhold til stk. 1 må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

§ 17. Indførsel, opbevaring, transport og formidling af animalske fødevarer fra Grønland eller Fær­øerne, der er sendt til Danmark som samsending til private via en forening, jf. veterinærkontrolbekendtgørelsen, må påbegyndes, når foreningen har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

Stk. 2. Foreninger omfattet af stk. 1 er undtaget fra autorisation efter § 8, stk. 1, og registrering efter § 12, når foreningen:

1) ikke udfører andre aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen end de i stk. 1 nævnte aktiviteter, og

2) ikke ved denne aktivitet får mere karakter af virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer i form af detailhandel, end bistand til privat indførsel.

§ 18. Sortering, pakning, mærkning eller opbevaring med henblik på markedsføring til en anden virksomhed af friske frugter og grøntsager, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen, eller hvis virksomheden er registreret til denne aktivitet i Plantedirektoratet, jf. § 3, stk. 1.

§ 19. Virksomheder, der markedsfører kød i form af detailhandel, må påbegynde modtagelse og håndtering af fersk kød af kvæg, der indeholder specificeret risikomateriale i form af rygsøjle, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

§ 20. Virksomhed med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

Afsnit IV

Generelt for fødevarevirksomheder

Kapitel 7

Generelle vilkår for fødevarevirksomheder

§ 21. I en fødevarevirksomhed må der ikke uden tilladelse fra fødevareregionen udøves andre aktiviteter end sådanne, hvortil den er autoriseret, eller hvorom den har modtaget bekræftelse på at være registreret.

§ 22. En fødevarevirksomhed, som ikke er omfattet af art. 4, stk. 1, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, må alene modtage fødevarer fra en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når:

1) Fødevarerne modtages fra en virksomhed beliggende i et tredjeland.

2) Virksomheden modtager vegetabilske fødevarer fra primærproducenter omfattet af § 3, stk. 3.

3) Virksomheden modtager honning og andre biprodukter beregnet til konsum fra biavlere omfattet af § 5, stk. 6.

§ 23. En virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger, må kun modtage et mindre antal stykker vildt årligt direkte fra jægere, jf. § 6.

Kapitel 8

Procedure ved autorisation og registrering

§ 24. Ansøgning om autorisation fremsendes til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Sammen med ansøgningen skal fremsendes tegninger og beskrivelse af virksomheden samt beskrivelse af de påtænkte aktiviteter. Virksomheder, der udfører et led i produktionen mv. efter primærproduktion, skal desuden i de tilfælde, hvor virksomheden skal udarbejde et egenkontrolprogram, fremsende dette sammen med ansøgningen.

Stk. 2. Fødevareregionen meddeler autorisation med angivelse af særlige vilkår, herunder bl.a. til indretning, produktionsart og -omfang, samt med evt. angivelse af en frist for vilkårenes opfyldelse.

Stk. 3. Fødevareregionen kan meddele betinget autorisation, jf. artikel 31, stk. 2, litra d, i kontrolforordningen.

§ 25. Virksomheder, der skal registreres i en fødevareregion, fremsender anmodning herom til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte aktiviteter. Virksomheder, der udfører et led i produktionen mv. efter primærproduktion, skal desuden i de tilfælde, hvor virksomheden skal udarbejde egenkontrolprogram, fremsende dette sammen med anmodningen.

Stk. 2. Fødevareregionen meddeler skriftligt bekræftelse på registrering.

Kapitel 9

Fornyelse eller fratagelse af autorisation eller registrering

§ 26. Autorisation skal indhentes på ny ved:

1) væsentlige bygningsmæssige ændringer,

2) væsentlige ændringer i virksomhedens indretning, eller

3) væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg.

§ 27. Ved ejerskifte i en autoriseret eller registreret virksomhed, skal den der overtager virksomheden senest på overtagelsestidspunktet meddele ejerskiftet til fødevareregionen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Det skal fremgå af meddelelsen, hvis der ønskes fornyet autorisation af virksomheden.

§ 28. Fødevareregionen kan tage en autorisation op til fornyet behandling, når der er forløbet 5 år siden sidste autorisation.

§ 29. Fødevareregionen kan fratage en autorisation eller registrering, hvis:

1) virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår,

2) forudsætningerne for autorisation eller registrering ændres væsentligt, eller

3) meddelte påbud eller forbud ikke efterleves, jf. fødevarelovens § 52, stk. 3.

Stk. 2. Fratagelsen har virkning fra det tidspunkt, den meddeles virksomheden, med mindre andet fremgår af afgørelsen, jf. fødevarelovens § 31, stk. 1, og § 52, stk. 3.

Stk. 3. Fødevareregionen kan ved fornyet autorisation eller registrering efter fratagelsen stille særlige vilkår på baggrund af den hidtidige drift mv. af virksomheden.

Afsnit V

Krav til egenkontrollaboratorier

§ 30. Prøver, der udtages som led i virksomhedens egenkontrol, skal analyseres på et laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller et kvalitetssystem baseret på anerkendte principper for kvalitetssikring af laboratorier.

Afsnit VI

Straffebestemmelser

§ 31. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, stk. 1 eller 2, § 5, stk. 1, §§ 6-7, § 8, stk. 1 eller 2, §§ 11-12, § 15, stk. 1 eller 2, § 16, § 17, stk. 1, §§ 18-21, § 22, stk. 1, §§ 23 eller 26, § 27, stk. 1, eller § 30, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 24, stk. 2, eller § 29, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Afsnit VII

Ikrafttræden mm.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 771 af 6. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol.

Stk. 3. Den i § 28 nævnte frist løber fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev autoriseret eller godkendt, jf. fødevarelovens § 63, stk. 5.

Stk. 4. En virksomhed, der er omfattet af § 15, stk. 1 eller 2, skal senest den 31. december 2009 have anmodet fødevareregionen om registrering af aktiviteten.

Fødevarestyrelsen, den 25. februar 2009

Annelise Fenger

/ Helene Vinten Madsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 (EF-Tidende nr. L 395 af 30/12/1989 s. 13) om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked.Bekendtgørelsen supplerer og indeholder bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EU-Tidende 2004, L 139, s. 1), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 3) og ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2008 af 17. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, L 277, s. 7), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EU-Tidende 2004, L 139, s. 55), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende, L 226, s. 22) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1020/2008 af 17. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, L 277, s. 15) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (EU-Tidende 2004, L 139, s. 206), som berigtiget den 25. juni 2004 (EU-Tidende 2004, L 226, s. 83) og som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1021/2008 af 17. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, L 277, s. 15) samt gennemførelses- og overgangsbestemmelserne til de nævnte forordninger. Bekendtgørelsen supplerer og indeholder desuden bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EU-Tidende 2004, L 165, s. 1) som berigtiget den 28. maj 2004 (EU-Tidende 2004, L 191, s. 1) og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 af 28. juli 2008 (EU- Tidende 2008, L 201, s. 29). Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.