Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa

 

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, etc. etc. Gøre Vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1. Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at meddele Viborg Amtsraad og Aarhus Byraad samt de andre Amtsraad og Byraad i Viborg, Aarhus og Randers Amter, som maatte slutte sig til det fra de fornævnte kommunale Bestyrelser allerede fremkomne Andragende, Koncession paa Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa ved Anlæg af et Elektricitetsværk ved Tange og et mindre Værk i nærheden af Kongensbro og ved disse Værkers Drift i 80 Aar fra den Dag at regne, da Værket ved Tange aabnes for Drift.

I Koncessionen bliver der at optage Bestemmelse om:

a) at Koncessionshaverne skal forelægge Ministeren fuldstændige Planer til Anlæget med Redegørelse for Sikringen af den til Anlæget og dets Drift fornødne Kapital, og at Anlæget ikke maa paabegyndes, forinden Ministerens Godkendelse heraf foreligger;

b) at koncessionshaverne med hensyn til Anlægets vandbygningstekniske Del skal være underkastede det Tilsyn, som Ministeren foreskriver saavel med Anlægets Udførelse som med dets senere Vedligeholdelse, og være pligtige til at efterkomme ethvert af dette Tilsyn givet Paalæg;

c) at Koncessionshavernes elektriske Stærkstrømsanlæg i et og alt er underkastet den for saadanne Anlæg til enhver Tid gældende Lovgivning med tilhørende Reglementer m. m. og det deri foreskrevne Tilsyn, ligesom paa den anden Side de i Lov om elektriske Stærkstrømsanlæg Nr. 77 af 19. April 1907 Kap. III givne Regler om Adgang til Fremførelse af Ledninger m. m. skal finde Anvendelse paa Koncessionshavernes Anlæg;

d) at Koncessionshaverne er pligtige til at godtgøre Statskassen alle Udgifter ved det af Staten førte Tilsyn efter Ministerens nærmere Bestemmelse;

e) at Koncessionshaverne er pligtige til at efterkomme samtlige de Forskrifter, som af Ministeren maatte blive givet til opretholdelse af Fiskeriet i Gudenaa, derunder Tilvejebringelse af Opklækningsanstalter for Fiskeyngel, dog at Koncessionshavernes samlede Udgift til Opførelse af saadanne Fiskerianlæg ikke maa overstige 10,000 Kr. og til deres Drift og Vedligeholdelse ikke over Halvdelen af de virkelige Udgifter og ikke over 1,000 Kr. aarlig;

f) at det forbeholdes Ministeren, saafremt efter hans skøn Hensynet til Pramfart eller Træflaadning paa Aaen maatte gøre det nødvendigt, at paalægge Koncessionshaverne paa egen Bekostning at opføre Anlæg til Prammenes eller Træets Transport over Dæmningerne og at deltage i Udgifterne ved disse Anlægs Vedligeholdelse og Drift med Halvdelen. Saadanne Anlægs Udførelse kan dog ikke forlanges paabegyndt, før der er stillet betryggende Sikkerhed for Tilvejebringelsen af den anden Halvdel af Udgifterne til Anlægenes Vedligeholdelse og Drift;

g) at det forbeholdes Ministeren efter Forhandling med Landbrugsministeren at bestemme, at al Jagt og Fiskeri med undtagelse af Lystfiskeri skal være forbudt paa de Arealer, hvor Vandet af Koncessionshaverne opstemmes for at danne Reguleringsbassin;

h) at Koncessionshaverne er pligtige til paa egen Bekostning at træffe alle de Sikrings- og Reguleringsforanstaltninger, som deres Anlæg skønnes at nødvendiggøre, samt til at holde Aaens løb fra Silkeborg til Bjerringbro oprenset efter de derom til enhver Tid givne Forskrifter;

i) at Anlæget ved Tange skal paabegyndes inden 2 Aar efter Koncessionens Meddelelse og være fuldført inden en af Ministeren fastsat Frist;

k) at der sikres samtlige Elektricitetsværker i Randers, Viborg og Aarhus Amter Adgang til at faa leveret Strøm fra Anlægene, dog at Elektricitetsforsyningsselskaber, som dannes af Beboerne i de Anlægene nærmest liggende Kommuner, skal være forlods berettigede til Forsyning med den fornødne Elektricitet til Lys og Kraft for Landbrug og Haandværk. De nærmere Vilkaar, Takster og Regler for Elektricitetens Fordeling skal være underkastede Ministerens Godkendelse;

l) at Koncessionshavernes Anlæg skal være underkastede de Regler, som Ministeren maatte fastsætte angaaende Samarbejde med andre Elektricitetsværker;

m) at Koncessionshaverne kun med Ministerens Samtykke kan overdrage den dem meddelte Koncession til andre;

n) at de for Koncessionshavernes eller deres Successorers, jfr. foranstaaende Post m), Udnyttelsen af Koncessionen gældende Vedtægter skal være godkendte af Ministeren;

o) at enhver Medindehaver af Koncessionen og alle under Koncessionshaverne ansatte skal have dansk Indfødsret og være danske Undersaatter;

p) at Spørgsmaalet om, hvorledes der ved Koncessionstidens Udløb bliver at forholde med Koncessionshavernes Anlæg, til den Tid bliver at fastsætte ved Lov, og

q) at der, naar ikke længere mindst Halvdelen af den i Koncessionshavernes Anlæg anbragte Kapital ejes af Kommuner, skal være forbeholdt Staten Adgang til at overtage Anlægene ved Ekspropriation efter Lovgivningens almindelige Regler.

§ 2. Enhver er pligtig at afgive den Grund, som er nødvendig til Gennemførelse af de Anlæg, der i henhold til en i medfør af foranstaaende § 1 given Koncession er godkendte af Ministeren for offentlige Arbejder, samt til at finde sig i de Indskrænkninger i og Ulemper for Driften af hans Ejendom, som deraf maatte være en Følge, alt imod fuld Erstatning, der bliver at fastsætte efter de for Afstaaelse af Jord m. v. til Jernbaner ved Forordningen af 5. Marts 1845 foreskrevne Regler. Overensstemmende med Forskrifterne i denne Forordning bliver det at afgøre, hvilken Del af Erstatningen der, hvis Jorden bruges af en anden end Ejeren, skal tillægges Brugeren. I Tilfælde, hvor Ekspropriation af en del af en Ejendom i væsentlig Grad vil forringe Brugsværdien af den øvrige del af Ejendommen, kan paa Ejeren derom nedlagt Paastand Koncessionshaverne tilpligtes at erhverve hele Ejendommen.

§ 3. Til Afgørelse om alle Spørgsmaal om Foranstaltninger i og ved Gudenaa, der er en følge af Gennemførelsen af de Anlæg, som Ministeren for offentlige Arbejder i medfør af Koncessionen har godkendt, og at de herom fastsatte Bestemmelser vedrørende Fiskeriet, jfr. § 1 e) og g), til endelig Ordning af Retsforholdet til samtlige Lodsejere og fiskeberettigede og til Fastsættelse af Erstatninger for Afgivelse af Jord, Ejendomsindskrænkninger og Ulemper samt Ophør af eller Indskrænkning i Fiskerirettigheder, nedsættes der af Ministeren for offentlige Arbejder med skønsom Hensyntagen til den fornødne Sagkundskab en Kommission (Gudenaa-Kommissionen), der ved sine Forhandlinger har at følge de i Lov af 30. December 1858 for Landvæsenskommissioner fastsatte Regler, jfr. for Fiskerisagers vedkommende Lov om Ferskvandsfiskeriet Nr. 317 af 2. Juni 1917 § 11, næstsidste Punktum. Den endelige Fastsættelse af Erstatning for Ejendomsindskrænkninger, Skade og Ulemper, foraarsaget ved Vandets Opstemning, kan af den paagældende Ejer kræves udsat til et Aar efter Anlægets Fuldførelse.

Kommissionens afgørelser angaaende Erstatningsspørgsmaal kan saavel af Koncessionshaverne som af de erstatningsberettigede indankes til endelig Afgørelse ved en Overlandvæsenskommission, jfr. Lov af 30. December 1858.

Kommissionen skal kunne tilkende de Kommuner, der lider Tab ved oversvømmede Arealers unddragelse fra Skattepligt uden paa anden maade at opnaa tilsvarende fordele ved Koncessionshavernes Anlæg, en passende Erstatning herfor.

Alle Erstatninger bliver at udrede af Koncessionshaverne, der ligeledes godtgør Statskassen de med Gudenaa-Kommissionen forbundne Omkostninger efter derom af Ministeren for offentlige Arbejder fastsatte Regler.

§ 4. Naar den i § 1 omhandlede Koncession udfærdiges, kan den i Lov angaaende Farten paa Gudenaa mellem Silkeborg og Randers af 30. Januar 1861 § 1 omhandlede Aabestyrelse ophæves ved kgl. Anordning, ved hvilken der derhos kan foretages de Ændringer og Modifikationer i nysnævntes Lovs Bestemmelser samt i Lov Nr. 89 af 31. Marts 1915 om Fiskeri i Randers Fjord og Gudenaa m. m., som efter indhentet Betænkning fra Gudenaa-Kommissionen skønnes formaalstjenlige under Hensyn til de Koncessionshaverne tillagte Rettigheder og paalagte Forpligtelser.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet på Amalienborg, den 20. marts 1918

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Christian den Tiende

/Hassing Jørgensen