Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 762 af 8. juli 2004 om godkendelse og syn af køretøjer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1539 af 29. december 2004, bekendtgørelse nr. 1140 af 30. november 2005, bekendtgørelse nr. 669 af 20. juni 2006, bekendtgørelse nr. 1490 af 12. december 2007 og bekendtgørelse nr. 1012 af 9. oktober 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 35 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Ved syn af en brugt lastbil eller en brugt personbil til flere end 9 personer (bus), som skal være forsynet med hastighedsbegrænser jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, og som ikke er synet og godkendt indenfor de seneste 6 måneder, skal synsvirksomheden kontrollere hastighedsbegrænserens funktion,

1) enten ved at modtage dokumentation for, at hastighedsbegrænseren er kontrolleret inden for 6 måneder før synsdatoen i form af en af Rigspolitiet godkendt attest udstedt af et værksted, der er autoriseret til at installere, justere og plombere hastighedsbegrænsere,

2) eller ved at afprøve hastighedsbegrænseren ved hjælp af et prøveapparat, der aflæser kontrolapparatets (fartskrivens) konstant og simulerer hastighedssignal.«

2. § 59, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2009.

Færdselsstyrelsen, den 5. januar 2009

Henning Christiansen

/ Ib Rasmussen