Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0769
 
32007L0051
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter1)

(Kviksølvholdige måleinstrumenter)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 627 af 1. juli 2003 om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 282 af 9. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. Note 1 til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet) som senest ændret ved direktiv 98/48. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/51/EF af 25. september 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv (EU-Tidende 2007 nr. L 257, side 13).«

2. § 1, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kviksølvholdige måleinstrumenter, der er anført i bilag 1, må ikke importeres eller sælges, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Kviksølv og øvrige kviksølvholdige produkter end de i stk. 1 nævnte må ikke importeres, sælges eller eksporteres, jf. dog stk. 5.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

3. § 1, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Uanset forbuddet i stk. 1 og 2 er import, salg og eksport af de kviksølvholdige produkter, som er anført i bilag 2, tilladt.«

4. § 1, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Naturlig forurening i kul.

2) Kviksølvholdige blodtryksmålere og andre end de i stk. 1 nævnte kviksølvholdige måleinstrumenter i sundhedssektoren og til anden erhvervsmæssig og industriel brug.

3) Brugte kviksølvholdige produkter, der ved førstegangssalg opfyldte danske krav, bortset fra de i bilag 1 og bilag 2, nr. 2 og 3, nævnte kviksølvholdige måleinstrumenter.

4) Kviksølvholdige produkter, der er omfattet af anden lovgivning om regulering af kviksølvindhold, bortset fra kviksølvholdige produkter omfattet af bilag 1 og bilag 2, nr. 1-3.«

5. I § 2, stk. 2, indsættes efter »fraviges«: », jf. dog stk. 3«.

6. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på de i bilag 1 og bilag 2, nr. 2 og 3, anførte kviksølvholdige måleinstrumenter.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

7. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8. Efter bilag 1 indsættes bilag 2, der affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2009.

Stk. 2. § 1, nr. 2-8, finder anvendelse på kviksølvholdige måleinstrumenter, jf. bilag 1 og bilag 2, nr. 2 og 3, fra den 3. april 2009.

Miljøministeriet, den 12. februar 2009

Troels Lund Poulsen

/ Anne-Marie Rasmussen


Bilag 1

»Bilag 1

 
 
Liste over kviksølvholdige måleinstrumenter, der ikke må importeres eller sælges,
jf. § 1, stk. 1
   
1.
Lægetermometre.
   
2.
Andre måleinstrumenter, der er beregnet til at blive solgt til den brede offentlighed (eksempelvis manometre, barometre, blodtryksmålere, andre termometre end lægetermometre).
«
 


Bilag 2

»Bilag 2

     
     
Liste over kviksølvholdige produkter, hvor import, salg og eksport er tilladt, jf. § 1, stk. 5
     
1.
Produkter til tandfyldning af blivende tænder, hvor der er slid på fyldningen.
     
2.
Måleinstrumenter, jf. bilag 1, nr. 2, der er ældre end 50 år den 3. oktober 2007.
     
3.
Barometre, jf. bilag 1, nr. 2, indtil den 3. oktober 2009, undtagen barometre, der er omfattet af nr. 2 i dette bilag.
     
4.
Kviksølvvædede filmafbrydere og -relæer, der overholder EN 119000, til specielle anvendelser i virksomheder indenfor
 
a)
tele- og datakommunikation,
 
b)
proceskontrol,
 
c)
PLC fjernkontrol af energiforsyning, eller
 
d)
elektriske afprøvningssystemer.
     
5.
Specielle lyskilder:
 
a)
Til udladningslamper, herunder lavenergipærer.
 
b)
Til analysearbejde.
 
c)
Til grafisk arbejde.
     
6.
Blinkenheder til sikringsanlæg på jernbaner.
     
7.
Elektroder til specielle anvendelser:
 
a)
Polarografisk analyse.
 
b)
Potentiometrisk analyse.
 
c)
Kalomel reference.
     
8.
Kviksølvholdige kemikalier til specielle anvendelser:
 
a)
Råvarer til analysereagenser.
 
b)
Analysereagenser.
 
c)
Standarder.
 
d)
Konservering af stivelse til laboratoriebrug.
 
e)
Isotopfortyndingsanalyse.
 
f)
Katalysatorer.
     
9.
Produkter til forskning, herunder odontologisk.
     
10.
Produkter til undervisning.
     
11.
Produkter til livsnødvendige anvendelser i fly.
     
12.
Produkter til reparation af eksisterende kviksølvholdigt udstyr.
«
   

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/51/EF af 25. september 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for markedsføringen af visse måleinstrumenter med indhold af kviksølv (EU-Tidende 2007 nr. L 257, side 13).