Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0226
 
32004R0853
 
32004R0854
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område og definitioner

Kapitel 2   Betingelser for høst i produktionsområder og opdrætsanlæg

Kapitel 3   Overvågning af giftige alger og algegifte

Kapitel 4   Fælles prøveudtagning - giftige alger og algegifte

Kapitel 5   Midlertidig mikrobiologisk klassificering

Kapitel 6   Udmelding af permanente mikrobiologiske klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg

Kapitel 7   Permanent mikrobiologisk klassificering

Kapitel 8   Fælles prøveudtagning - mikrobiologiske prøver

Kapitel 9   Udtagning af prøver for kemiske forureninger

Kapitel 10   Registreringsdokumenter, journaler m.v.

Kapitel 11   Anvendelse af rent havvand til brug ved rensning, konditionering eller udsanding

Kapitel 12   Uddannelseskrav

Kapitel 13   Undersøgelsesudgifter

Kapitel 14   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om muslinger m.m.1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 5, § 6, stk. 1, § 32, § 36, stk. 1, § 37, § 38, § 47, stk. 2, § 48, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 54, stk. 5, og § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, som ændret ved § 1 i lov nr. 1549 af 20. december 2006, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter overvågning af produktionsområder, herunder opdrætsanlæg, hvori der foretages høst af muslinger m.m.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere anvendelse af rent havvand, der benyttes til rensning, konditionering og udsanding af muslinger m.m.

 § 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (hygiejneforordningen),

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer),

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (kontrolforordningen for animalske fødevarer),

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (kontrolforordningen),

5) Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (mikrobiologiforordningen), og

6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (fødevareforordningen).

Stk. 2. Ved muslinger m.m. forstås toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

Stk. 3. Ved giftige alger forstås giftige og potentielt giftige alger, der kan producere algegifte.

Stk. 4. Ved algegifte forstås giftstoffer, der er produceret af alger, og som er sygdomsfremkaldende hos mennesker og kan ophobes i muslinger m.m.

Stk. 5. Ved høst forstås primærproducenters indsamling og fiskeri af vildtlevende muslinger m.m. fra produktionsområder og genudlægningsområder samt primærproducenters opdræt og høst af muslinger m.m. fra opdrætsanlæg.

Stk. 6. Ved opdrætsanlæg forstås et anlæg, hvortil en primærproducent har opnået Fiskeridirektoratets tilladelse til opdræt af muslinger m.m. i en bestemt del af et produktionsområde.

Stk. 7. Ved bifangst forstås vildtlevende muslinger m.m., som er høstet i et åbent produktionsområde, men hvor der ikke er åbent for høst af den pågældende art.

Stk. 8. Ved udsanding forstås midlertidig opbevaring af levende muslinger m.m., der skal varmebehandles, i anlæg med rent havvand eller på naturlige voksesteder med henblik på at fjerne sand, mudder eller slim.

Stk. 9. Ved aktionsværdi forstås en værdi, der svarer til halvdelen af de til enhver tid gældende EU-grænseværdier for algegifte.

Kapitel 2

Betingelser for høst i produktionsområder og opdrætsanlæg

 § 3. Høst af muslinger m.m. må kun foretages inden for de i bilag 1 nævnte produktionsområder og i de opdrætsanlæg, der er åbne i overensstemmelse med kapitel 3 og kapitel 10 og klassificeret efter bestemmelserne i kapitel 5 eller verificeret efter bestemmelserne i kapitel 7.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må der ikke foretages høst af muslinger m.m. på eller i nærheden af dumpnings- og klapningsområder, spildevandsudledninger samt i havneområder, marinaer og lignende forureningskilder, der kan forårsage en forringelse af den hygiejniske og sundhedsmæssige kvalitet af muslinger m.m.

Kapitel 3

Overvågning af giftige alger og algegifte

Åbning af produktionsområder og opdrætsanlæg

 § 4. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, åbner for hver enkelt primærproducent eller gruppe af primærproducenter, jf. § 14, og særskilt for høst af hver enkelt art af vildtlevende muslinger m.m. i de enkelte produktionsområder og for høst af hver enkelt art af muslinger m.m. i de enkelte opdrætsanlæg, hvis:

1) Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter i ugen inden åbning af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg udtager og indsender prøver samt sikrer analyser for indhold af algegifte i én prøve af levende muslinger m.m. af den pågældende art efter bestemmelserne i bilag 2.

2) Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter i ugen inden åbning af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg udtager og indsender prøver samt sikrer analyser for indhold af giftige alger i ét sæt vandprøver efter bestemmelserne i bilag 3, jf. dog stk. 3.

3) De i nr. 1 og 2 nævnte prøver er udtaget på samme position i umiddelbar forlængelse af hinanden.

4) Primærproducenten sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg.

5) Analyseresultaterne viser, at

a) indhold af algegifte i muslinger m.m. overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, og

b) indhold af giftige alger i vandet fra det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg overholder grænseværdierne i bilag 4.

6) Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, vurderer, at muslinger m.m. fra produktionsområdet eller fra opdrætsanlægget er egnede til konsum.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller med angivelse af de enkelte opdrætsanlægs tilladelsesnumre giver Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) meddelelse om, hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg, der er åbne for høst.

Stk. 3. Høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) er undtaget fra kravet om udtagning af vandprøver, som nævnt i stk. 1, nr. 2.

 § 5. Et produktionsområde eller et opdrætsanlæg åbnes i en uge fra og med søndag til og med lørdag og lukkes herefter uden videre, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Åbningen af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan opretholdes efter bestemmelserne i § 4, hvor primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. § 14, udtager prøver af muslinger m.m. og vand på den første høstdag i hver uge.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan beslutte, at åbningen af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår.

Lukning og genåbning af produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 6. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan forbyde høst i bestemte produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis forekomsten af giftige alger i vandet eller algegifte i muslinger m.m. vurderes at påvirke produkternes egnethed til konsum.

Stk. 2. Ethvert resultat, der viser indhold af algegifte i muslinger m.m. over sundhedsnormerne, medfører lukning af berørte produktionsområder og opdrætsanlæg samt tilbagetrækning af berørte partier, uanset den anvendte analysemetode.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan kun genåbne for høst i produktionsområder og opdrætsanlæg, der har været lukket efter bestemmelsen i stk. 2, når to på hinanden følgende analyseresultater i to på hinanden følgende uger efter lukning viser indhold af algegifte under sundhedsnormerne og giftige alger under grænseværdierne. Udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af resultater skal foretages efter bestemmelserne i § 4, stk. 1.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, lukker for høst i perioder, hvor forekomsten af giftige alger er over grænseværdierne, jf. bilag 4, uanset at algegiftene ikke har manifesteret sig i muslinger m.m., jf. dog §§ 7-10.

Stk. 5. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan genåbne for høst i produktionsområder og opdrætsanlæg, der har været lukket efter bestemmelsen i stk. 4, når to på hinanden følgende analyseresultater af prøver af vand udtaget med mindst 48 timers mellemrum, viser indhold af giftige alger under grænseværdierne. Udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af resultater skal foretages efter bestemmelserne i § 4, stk. 1.

Stk. 6. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, fastsætter antallet af stikprøver, der skal udtages af partier af muslinger m.m., som indeholder algegifte under sundhedsnormerne, med henblik på at sikre, at partierne opfylder sundhedsnormerne fastsat i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Skærpet overvågning af giftige alger og algegifte

§ 7. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg skal ske under skærpet overvågning, hvis der påvises giftige alger i vandet under grænseværdierne, jf. bilag 4, eller algegifte i muslingerne m.m. under sundhedsnormerne, eller hvis der er risiko for opblomstring af giftige alger og ophobning af algegifte i muslinger m.m. ud fra overvågningsresultaterne i øvrigt.

Stk. 2. Høst af muslinger m.m. i produktionsområder og opdrætsanlæg under skærpet overvågning skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 5, kapitel 1, jf. dog § 8, stk. 3.

§ 8. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg skal ske under skærpet overvågning, hvis der påvises indhold af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, men der ikke påvises algegifte i muslingerne m.m.

Stk. 2. Hvis grænseværdien for Pseudo-nitzschia spp. overskrides, og der påvises indhold af algegifte i muslingerne m.m., lukker Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, produktionsområdet eller opdrætsanlægget.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan træffe afgørelse om, at høst efter muslinger m.m. i et produktionsområde og et opdrætsanlæg under skærpet overvågning på grund af forekomst af Pseudo-nitzschia spp. over grænseværdien, jf. stk. 1, kan foregå under lempeligere forhold end angivet i bilag 5, kapitel 1. De berørte primærproducenter og virksomheder samt Fødevarestyrelsen skal have meddelelse om de lempeligere forhold via hjemmesiden (www.fvst.dk).

Særlige betingelser for overvågning ved forekomst af giftige alger over grænseværdierne

§ 9. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg, hvor der er forekomst af Dinophysis spp. over grænseværdien og tilstedeværelse af algegifte i muslingerne under sundhedsnormen, kan ske på særlige betingelser.

Stk. 2. Ved høst af muslinger m.m. i produktionsområder og opdrætsanlæg, jf. stk. 1, skal primærproducenten på hver høstdag udtage filterprøver til celletoksicitetsanalyse, som beskrevet i bilag 3, kapitel 2, samt udtage prøver af muslinger til algetoksinanalyse og vandprøvesæt efter bestemmelserne i § 4, stk. 1.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, lukker for høst af muslinger m.m. i de enkelte produktionsområder og opdrætsanlæg, når aktionsværdien på 80 mikrogram okadainsyreækvivalenter pr. kg er nået.

§ 10. Fødevarestyrelsen kan, når relevante analysemetoder og videnskabelige data med hensyn til algetoksicitet foreligger for andre algearter og deres toksiner, end de i §§ 8 og 9 nævnte, fastlægge lignende eller andre vilkår, herunder procedurer for analyser, med henblik på at kunne åbne for høst på særlige betingelser.

Bifangster ved høst af vildtlevende muslinger m.m.

§ 11. Bifangster af arter af vildtlevende muslinger m.m. må kun behandles og sælges, hvis:

1) Primærproducenten eller virksomheden udtager, indsender og sikrer analyser for indhold af algegifte i prøver af bifangstens arter af muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 2.

2) Primærproducenten eller virksomheden sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg.

3) Analyserresultaterne viser, at indhold af algegifte i muslinger m.m. overholder sundhedsnormerne i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

4) Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, vurderer, at muslinger m.m. fra bifangsten er egnede til konsum.

Stk. 2. Bifangster af arter af vildtlevende muslinger m.m. må kun anvendes levende til direkte konsum, hvis:

1) Primærproducenten eller virksomheden sikrer, at de mikrobiologiske analyseresultater, jf. bilag 7, fremsendes til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg.

2) Analyseresultaterne viser, at sundhedsnormerne i mikrobiologiforordningen overholdes.

3) Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, vurderer, at de levende muslinger m.m. fra bifangsten er egnede til direkte konsum.

Stk. 3. Når en art af muslinger m.m. er indgået som en bifangst efter bestemmelserne i stk. 1 eller stk. 2, kan den pågældende art af muslinger m.m. ikke længere betragtes som bifangst og skal i efterfølgende uger overvåges i henhold til denne bekendtgørelse.

Særlige betingelser for høst og behandling af vildtlevende pectinidae (kammuslinger) af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus

§ 12. Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 1, nr. 5, litra a, kan Fødevarestyrelsen tillade høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) af arterne Pecten maximus og Pecten jacobaeus med et domoinsyreindhold i hele kroppen over 20 mg pr. kg, men under 250 mg pr. kg på betingelse af, at:

Kammuslingerne høstes i overensstemmelse med betingelserne i bilag 6, nr. 1 og 2.

Indholdet af domoinsyre i de spiselige dele ikke overstiger 4,6 mg pr. kg.

Stk. 2 . For hver enkelt landing af kammuslinger, jf. stk. 1, udtages et antal af stikprøver, som fastsættes af Fødevarestyrelsen, og som analyseres efter bestemmelserne i bilag 6, nr. 1.

Stk. 3. Kammuslinger, høstet efter stk. 1, skal transporteres i containere eller på køretøjer, som er plomberet efter Fødevarestyrelsens anvisning og sendes direkte fra produktionsområdet eller opdrætsanlægget til en virksomhed, der er autoriseret til at modtage og behandle de pågældende kammuslinger, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 4. Kammuslingerne skal ledsages af et særligt registreringsdokument, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, og som angiver hvilke anatomiske dele, der kan forarbejdes med henblik på konsum.

§ 13. Virksomheder, der modtager, behandler og sælger kammuslinger, der er høstet efter bestemmelserne i § 12, skal være autoriseret og have tilladelse til at foretage en specifik behandling af de pågældende muslinger. Behandlingen skal indebære, at hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bestemmelse, fjernes og destrueres, jf. stk.6.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse efter stk. 1.

Stk. 3. Virksomheden skal sikre, at samtlige partier af slutproduktet af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger), der er høstet efter bestemmelserne i § 12, undersøges for indhold af amnesifremkaldende algegifte i overensstemmelse med bilag 6, nr. 3.

Stk. 4. Hvis en stikprøve af slutproduktet, det vil sige lukkemuskel, med eller uden gonader, bestemt til konsum, efter fjernelse af hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele, ikke overholder sundhedsnormen for amnesifremkaldende algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, skal partiet destrueres under den stedlige fødevareregions overvågning.

Stk. 5. Hepatopancreas, blødt væv og andre forurenede dele skal destrueres under den stedlige fødevareregions overvågning.

Stk. 6. Hvis stikprøver udtaget, jf. stk. 3 eller § 12, stk. 2, ikke overholder de i § 12, stk. 1, angivne grænser for dominosyreindhold, skal det høstede parti destrueres under den stedlige fødevareregions overvågning.

Kapitel 4

Fælles prøveudtagning - giftige alger og algegifte

 § 14. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, som høster vildtlevende muslinger m.m. i samme produktionsområde, etablerer en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver af muslinger m.m. og vandprøver samt indberetning af resultater efter bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, etablerer en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver af muslinger m.m. og vandprøver samt indberetning af resultater efter bestemmelserne i kapitel 3. Tilladelsen kan gives, hvis en risikovurdering viser, at risikoen for forureninger af muslinger m.m. med algegifte er ensartet i de pågældende opdrætsanlæg.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan tillade, at grupper af primærproducenter, der høster vildtlevende muslinger m.m. og høster fra opdrætsanlæg i samme produktionsområde, etablerer en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af vandprøver samt indberetning af resultater efter bestemmelserne i kapitel 3. Tilladelsen kan gives, hvis en risikovurdering viser, at forekomsten af giftige alger i vandsøjlen er ensartet i produktionsområdet.

Stk. 4. Primærproducenter, der har fået tilladelse efter stk. 1-3, skal:

1) Udarbejde journaler indeholdende oversigter over samtlige prøveudtagningspositioner angivet i tabeller og på søkort, angivelse af fartøjsnummer eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer, produktionsområdets nummer samt dato for prøveudtagninger.

2) Indsende de påkrævede prøver fra hvert produktionsområde eller udvalgte opdrætsanlæg, som anført i kapitel 3.

3) Opbevare de i nr. 1 nævnte journaler i mindst 2 år og på forlangende fremsende de nævnte journaler til Fødevarestyrelsen eller Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg.

4) Straks give Fødevarestyrelsen og Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, meddelelse om ændringer i medlemskredsen af gruppen.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan udover de i stk. 4, nr. 1-4, nævnte betingelser, stille yderligere vilkår i tilladelsen.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse givet efter stk. 1-3, hvis vilkårene for tilladelsen ikke længere er opfyldt.

Kapitel 5

Midlertidig mikrobiologisk klassificering

§ 15. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, klassificerer produktionsområder, zoner og opdrætsanlæg med midlertidig mikrobiologisk klassificering A, B eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m. og med virkning for hver enkelt primærproducent eller gruppe af primærproducenter, jf. § 32, hvis:

1) Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter i ugen inden den første høstdag i produktionsområdet, zonen eller opdrætsanlægget, udtager og indsender prøver samt sikrer analyser for mikrobiologiske forureninger i tre klassificeringsprøver (åbningsprøven) af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 7.

2) Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, med oplysning om, at resultaterne ønskes anvendt til mikrobiologisk klassificering.

3) Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, vurderer, at analyseresultaterne af samtlige prøver af muslinger m.m. er i overensstemmelse med bestemmelserne om mikrobiologisk klassificering i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre, koordinater for zoner eller de enkelte opdrætsanlægs tilladelsesnumre giver Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) meddelelse om hvilke produktionsområder, zoner og opdrætsanlæg, der er midlertidigt klassificerede.

Stk. 3. Høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) er undtaget fra bestemmelserne i dette kapitel.

§ 16. Midlertidig mikrobiologisk klassificering af et produktionsområde, en zone eller et opdrætsanlæg er gyldig for høst i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, i forbindelse med udmeldingen. Herefter ophører klassificeringen uden videre, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den midlertidige mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde, en zone eller et opdrætsanlæg kan vedligeholdes efter bestemmelserne i § 15, dog skal primærproducenten kun udtage én prøve (vedligeholdelsesprøve) af muslinger m.m. på sin første høstdag i hver uge.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan beslutte, at den midlertidige mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde, en zone eller et opdrætsanlæg er gældende i 2 uger i perioden henover jul og nytår.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, skal ændre den midlertidige klassificering af produktionsområder, zoner eller opdrætsanlæg, hvis analyseresultaterne nævnt i stk. 2 viser, at den aktuelle midlertidige klassificeringsstatus, som udmeldt i henhold til § 15, er forandret.

§ 17. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, lukker for høst af muslinger m.m. i produktionsområder, zoner eller opdrætsanlæg, hvis analyseresultaterne af en eller flere prøver af muslinger m.m. viser, at grænseværdien for en C-klassificering er overskredet.

Stk. 2. Lukning efter stk. 1 opretholdes, indtil der er udtaget tre muslingeprøver i en uge efterfulgt af én prøve udtaget i hver af de følgende 2 uger, som viser analyseresultater, der kan resultere i en midlertidig A-, B- eller C-klassificering.

§ 18. Størrelsen af områder, udmeldt med midlertidig mikrobiologisk klassificering angives som yderkoordinaterne i det pågældende produktionsområde, dog således at eventuelle midlertidige klassificerede zoner og opdrætsanlæg indenfor området respekteres.

Stk. 2. Størrelsen af udmeldte midlertidige klassificerede zoner angives som en kvadrat på 3×3 sømil omkring de tre positioner for åbningsprøven således, at zonens sider afmærkes parallelt med længde- og breddegrader. Zonen skal beregnes ud fra en centerposition, som er et gennemsnit af de tre nævnte positioner.

Stk. 3. Hvor analyse af en klassificeringsprøve medfører udmelding af en midlertidig A-klassificeret zone, udmeldes den øvrige del af det pågældende produktionsområde, hvorfra der ikke er udtaget muslingeprøver til mikrobiologisk analyse i samme uge, med midlertidig B-klassificering, jf. dog § 28.

Kapitel 6

Udmelding af permanente mikrobiologiske klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 19. Fødevarestyrelsen kan, når der foreligger tilstrækkelige analysedata, udmelde permanent mikrobiologisk klassificering og reducere frekvensen for de i kapitel 5 nævnte prøver i bestemte produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis resultaterne af overvågningen af mikrobiologiske forureninger i produktionsområdet eller opdrætsanlægget viser, at der er tilstrækkelig grundlag herfor.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte udmelding med permanent mikrobiologisk klassificering A, B eller C skal ske i overensstemmelse med betingelserne i §§ 20-22.

Stk. 3. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre eller med angivelse af de enkelte opdrætsanlægs tilladelsesnumre giver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside (www.fvst.dk) meddelelse om, hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg, der er permanent mikrobiologisk klassificeret.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan, når der foreligger tilstrækkelige analysedata, for de enkelte arter af muslinger m.m., vurdere om en indikatorart for muslinger m.m. kan udpeges, således at den kan repræsentere den mikrobiologiske forureningsstatus for resten af de arter af muslinger m.m., som findes i det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg.

Klassificering af produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 20. Fødevarestyrelsen kan klassificere produktionsområder og opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk A-status, når:

1) der foreligger mindst 16 analyseresultater fra prøver udtaget indenfor de seneste 4½ år,

2) et passende antal af de i nr. 1 nævnte prøver er udtaget løbende over de seneste 18 måneder, og

3) mindst 95 % af alle relevante analyseresultater viser A-status.

§ 21. Fødevarestyrelsen kan klassificere produktionsområder og opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk B-status, når:

1) der foreligger mindst 16 analyseresultater fra prøver udtaget indenfor de seneste 4½ år,

2) et passende antal af de i nr. 1 nævnte prøver er udtaget løbende over de seneste 18 måneder, og

3) mindst 90 % af alle relevante analyseresultater giver belæg for udmelding af B-status.

§ 22. Fødevarestyrelsen kan klassificere produktionsområder og opdrætsanlæg med permanent mikrobiologisk klassificeret C-status, når:

1) der foreligger mindst 16 analyseresultater fra prøver udtaget indenfor de seneste 4½ år,

2) et passende antal af de i nr. 1 nævnte prøver er udtaget løbende over de seneste 18 måneder, og

3) mindst 90 % af alle relevante analyseresultater giver belæg for udmelding af C-status.

Omklassificering af permanente produktionsområder og opdrætsanlæg

§ 23. Fødevarestyrelsen skal regelmæssigt tage den tildelte permanente klassificering for produktionsområder og opdrætsanlæg op til revision med henblik på at vurdere om risikoen for mikrobiologiske forureninger i muslingerne er uændret i forhold til den tildelte klassificeringsstatus.

Stk. 2. Såfremt betingelserne i §§ 20-22 ikke længere er opfyldt i forhold til den tildelte klassificeringsstatus, omklassificeres det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg.

Stk. 3. Når betingelserne i §§ 20-22 ikke længere er opfyldt, bortfalder den tildelte permanente mikrobiologiske klassifikation for det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg.

§ 24. Fødevarestyrelsen omklassificerer ikke A-, B- eller C-klassificerede produktionsområder eller opdrætsanlæg på basis af anormale mikrobiologiske resultater, herunder resultater af prøver opbevaret ved for høj temperatur eller resultater begrundet i en kortvarig punktvis mikrobiologisk forurening.

Kapitel 7

Permanent mikrobiologisk klassificering

§ 25. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, verificerer permanent klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg med mikrobiologisk klassificering A, B eller C særskilt for hver enkelt art af muslinger m.m. og med virkning for hver enkelt primærproducent eller gruppe af primærproducenter, jf. § 32, hvis:

1) Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter i ugen inden den første høstdag i produktionsområdet eller opdrætsanlægget udtager og indsender samt sikrer analyser for mikrobiologiske forureninger i tre verifikationsprøver af levende muslinger m.m. efter bestemmelserne i bilag 7.

2) Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, med oplysning om, at resultaterne ønskes anvendt til verificering af den permanente klassificering.

3) Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, vurderer, at analyseresultaterne af samtlige prøver af muslinger m.m. er i overensstemmelse med bestemmelserne om mikrobiologisk klassificering i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen.

Stk. 2. Med angivelse af de i § 19, stk. 3, nævnte produktionsområdenumre eller de enkelte opdrætsanlægs tilladelsesnumre, giver Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) meddelelse om, i hvilke produktionsområder og opdrætsanlæg den permanente klassificering er verificeret, og hvor længe verifikationen gælder.

Stk. 3. Produktionsområder og opdrætsanlæg beliggende i produktionsområder, der af Miljøministeren er udpeget som skaldyrvande med permanent mikrobiologisk klassificering A efter reglerne i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), er undtaget fra bestemmelserne i stk. 1. For disse områder fastsætter Fødevarestyrelsen frekvenser for udtagning og mikrobiologisk analyse af prøver af levende muslinger m.m.

Stk. 4. Høst af vildtlevende Pectinidae (kammuslinger) er undtaget fra bestemmelserne i dette kapitel.

§ 26. Verifikationen af den permanente mikrobiologiske klassificering af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg er gyldig for høst under permanente A-klassificeringer i 4 uger, i permanente B-klassificeringer i 13 uger og i permanente C-klassificeringer i 26 uger, fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, i forbindelse med udmeldingen. Herefter ophører verifikationen af den permanente klassificering uden videre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den mikrobiologiske verifikation af den permanente klassificering af et produktionsområde eller et opdrætsanlæg kan vedligeholdes efter reglerne i § 25, dog skal primærproducenten kun udtage én prøve (vedligeholdelsesprøve) af muslinger m.m. i ugen inden udløb af verifikationsperioden.

§ 27. Fødevarestyrelsen kan lukke permanente C-klassificerede produktionsområder og opdrætsanlæg hvis 5 % af alle relevante analyseresultater indenfor de seneste 3 måneder viser, at den aktuelle klassificeringsstatus af produktionsområdet eller opdrætsanlægget, er forandret negativt.

§ 28. Størrelsen af områder med permanent mikrobiologisk klassificering A, B og C angives som yderkoordinaterne i det pågældende produktionsområde, dog således at eventuelle midlertidige klassificerede zoner og midlertidige eller permanente klassificerede opdrætsanlæg respekteres.

§ 29. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan i permanente B-klassificerede produktionsområder udmelde midlertidige A-klassificerede zoner. Fødevareafdeling Viborg kan ligeledes udmelde midlertidige B-klassificerede zoner i permanente C-klassificerede produktionsområder. De midlertidige zoner klassificeres efter bestemmelserne i kapitel 5.

§ 30. Fødevarestyrelsen kan reducere frekvensen for de i §§ 25 og 26 nævnte prøver i permanent klassificerede produktionsområder, opdrætsanlæg eller for enkelte arter af muslinger m.m., hvis en risikovurdering af de mikrobiologiske forureninger i et produktionsområde, et opdrætsanlæg eller i en bestemt art af muslinger m.m. taler herfor.

Intensiv prøveudtagning

§ 31. Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. § 32, skal iværksætte intensiv prøveudtagning, hvis de mikrobiologiske grænseværdier i kontrolforordningen for animalske fødevarer, hygiejneforordningen for animalske fødevarer og mikrobiologiforordningen i permanent klassificerede produktionsområder eller opdrætsanlæg, er overskredet i forhold til den udmeldte status.

Stk. 2. Ved intensiv prøveudtagning skal der udtages tre muslingeprøver i en uge efterfulgt af én prøve udtaget i hver af de følgende 2 uger, som viser analyseresultater, der ligger under grænseværdierne for den aktuelle permanente klassificering.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, giver via Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) meddelelse om resultaterne af den intensive prøveudtagning i produktionsområdet eller opdrætsanlægget.

Stk. 4. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan midlertidigt lukke for høst af muslinger m.m. i et C-klassificeret produktionsområde, hvis analyseresultaterne af de intensive prøver udtaget og analyseret i henhold til stk. 2 viser, at grænseværdien for en C-klassificering stadig er overskredet.

Kapitel 8

Fælles prøveudtagning - mikrobiologiske prøver

§ 32. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter, som høster muslinger m.m. i samme midlertidigt eller permanent klassificerede produktionsområde, etablerer en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af resultater efter bestemmelserne i kapitel 5 og 7.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan tillade, at en gruppe af primærproducenter som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden, etablerer en fælles plan til udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning af resultater efter bestemmelserne i kapitel 5 og 7. Tilladelsen kan gives, hvis en risikovurdering viser, at risikoen for mikrobiologiske forureninger af muslinger m.m. er ensartet i de pågældende opdrætsanlæg.

Stk. 3. Primærproducenter, der har fået tilladelse efter stk. 1-2, skal:

1) Udarbejde journaler indeholdende oversigter over samtlige prøveudtagningspositioner angivet i tabeller og på søkort, angivelse af fartøjsnummer eller opdrætsanlæggets tilladelsesnummer, produktionsområdets nummer samt dato for prøveudtagning.

2) Indsende de påkrævede prøver fra hvert produktionsområde, hver zone eller udvalgte opdrætsanlæg, som anført i kapitel 5 eller 7.

3) Opbevare de i nr. 1 nævnte journaler i mindst 2 år og på forlangende fremsende de nævnte journaler til Fødevarestyrelsen eller Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg.

4) Straks give Fødevarestyrelsen og Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, meddelelse om ændringer i medlemskredsen af gruppen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan ud over de i stk. 3, nr. 1-4, nævnte betingelser, stille yderligere vilkår i tilladelsen.

Stk. 5 . Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse givet efter stk. 1-2, hvis vilkårene for tilladelsen ikke længere er opfyldt.

Kapitel 9

Udtagning af prøver for kemiske forureninger

§ 33. I produktionsområder, hvorfra der ikke foreligger analyseresultater for de kemiske forureninger, for hvilke der er fastsat EU-grænseværdier, åbner Fødevarestyrelsen, uanset § 4, først for høst af den art af muslinger m.m., der ønskes høstet, hvis:

1) Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. stk. 2, inden åbning af produktionsområdet, udtager og indsender samt sikrer analyser for kemiske forureninger i én prøve af levende muslinger m.m. af den pågældende art fra tre forskellige positioner efter bestemmelserne i bilag 8.

2) Primærproducenten inden åbning af et opdrætsanlæg, udtager og indsender samt sikrer analyser for kemiske forureninger i én prøve af levende muslinger m.m. af den pågældende art fra tre forskellige positioner efter bestemmelserne i bilag 8.

3) Primærproducenten eller gruppen af primærproducenter, jf. stk. 2, sikrer, at resultaterne af de i nr. 1 og 2 nævnte analyser fremsendes til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg.

4) Analyseresultaterne viser, at forekomsten af forurenende stoffer ikke overskrider grænseværdierne for indhold i muslinger m.m., jf. bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

5) Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, sammen med Fødevarestyrelsen vurderer, at muslinger m.m. fra det pågældende produktionsområde eller opdrætsanlæg er egnede til konsum.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan godkende en fælles ordning for udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver af levende muslinger m.m. samt indberetning af resultater efter bestemmelserne i stk. 1. Fødevarestyrelsen kan stille vilkår for en godkendelse.

§ 34. Fødevarestyrelsen forbyder høst af muslinger m.m. i bestemte produktionsområder og opdrætsanlæg eller høst af bestemte arter af muslinger m.m. i produktionsområder og opdrætsanlæg, hvis forekomsten af forurenende stoffer i kontrolprøver fra området overskrider de fastlagte grænseværdier for indhold i muslinger m.m., jf. bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

Kapitel 10

Registreringsdokumenter, journaler m.v.

§ 35. For hvert parti muslinger m.m., der høstes, skal primærproducenter, som høster vildtlevende muslinger m.m., primærproducenter, som høster muslinger m.m. fra opdrætsanlæg, og virksomheder udfylde et registreringsdokument, som angivet i bilag 9, med henblik på at sikre sporbarhed og bekræfte udtagning og undersøgelse af de i denne bekendtgørelse påkrævede vand- og muslingeprøver.

Stk. 2. Straks efter landing af hvert parti skal primærproducenten fremsende kopi af det udfyldte registreringsdokument, jf. stk. 1, til det stedlige fiskeriinspektorat.

Stk. 3. I forbindelse med transport af høstede muslinger m.m. fra landingsstedet kan registreringsdokumentet erstattes af en permanent transporttilladelse, der er udstedt af Fødevarestyrelsen, hvis høsten foretages af primærproducenter, som er fast tilknyttet en virksomhed, der behandler og markedsfører muslinger m.m. Fødevarestyrelsen kan stille vilkår for en tilladelse.

§ 36. Primærproducenter og virksomheder, der høster, behandler eller markedsfører muslinger m.m., skal hver især føre en journal indeholdende kopier af samtlige registreringsdokumenter, der modtages og videresendes.

Stk. 2. Journalen skal opbevares hos henholdsvis primærproducenten og virksomheden i produktets holdbarhedstid, dog mindst i 12 måneder, regnet fra den dato, hvor partiet blev afsendt.

Kapitel 11

Anvendelse af rent havvand til brug ved rensning, konditionering eller udsanding

§ 37. Der må kun foretages rensning, konditionering eller udsanding ved anvendelse af rent havvand, som er indtaget fra de i bilag 1 nævnte produktionsområder, og hvor disse vandindtag er åbnet i overensstemmelse med dette kapitel.

Stk. 2. Virksomheder, der foretager rensning, konditionering eller udsanding, skal sikre, at rent havvand, der ledes ind i anlægget, overholder grænseværdierne for indhold af mikrobiologiske og kemiske forureninger, fastsat i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt overholder grænseværdierne for giftige alger i bilag 4.

Stk. 3. Uanset stk. 2, kan rent havvand, der benyttes til udsanding af muslinger m.m., som skal varmebehandles i overensstemmelse med hygiejneforordningen for animalske fødevarer, indeholde mikrobiologiske forureninger udover grænseværdierne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, hvis der ikke er tale om mængder, der giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder.

Stk. 4. Virksomheder, som anvender rent havvand til rensning, konditionering eller udsanding fra de enkelte produktionsområder, skal fremsende kort med angivelse af de nøjagtige positioner for vandindtagene i de enkelte produktionsområder tillige med autorisationsnummer til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg. Ændres positionerne for de nævnte vandindtag, skal der søges godkendelse hos den stedlige fødevareregion samt gives meddelelse til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg.

Åbning af vandindtag

§ 38. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, åbner særskilt for anvendelsen af rent havvand til rensning, konditionering eller udsanding, fra de enkelte produktionsområder, hvis:

1) Virksomheden i ugen inden åbning af et vandindtag fra et produktionsområde udtager, indsender og sikrer analyse for indhold af giftige alger i en kvantitativ vandprøve efter bestemmelserne i bilag 3.

2) Den i nr. 1 nævnte prøve er udtaget fra et nærmere angivet prøveudtagningspunkt, som skal ligge efter eventuelle filtre og vandbehandlinger, og som angives sammen med virksomhedens autorisationsnummer.

3) Virksomheden sikrer, at analyseresultaterne fremsendes til Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg.

4) Analyseresultaterne viser, at indhold af giftige alger i vandet overholder grænseværdierne i bilag 4.

5) Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, vurderer, at havvandet fra virksomhedens vandindtag fra produktionsområdet er egnet til rensning, konditionering eller udsanding.

Stk. 2. Med angivelse af de i bilag 1 anførte produktionsområdenumre og med angivelse af virksomhedens autorisationsnummer, giver Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, på Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) meddelelse om hvilke vandindtag for rensning, konditionering eller udsanding, der er åbne.

§ 39. Et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding er åbent i en uge fra den dato, der er angivet af Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, i forbindelse med udmeldingen og lukkes herefter uden videre.

Stk. 2. Åbningen af et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding kan opretholdes efter reglerne i § 38, stk. 1, hvis virksomheden udtager ugentlige prøver af havvandet på den første dag i hver åben uge.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan beslutte, at åbningen af et vandindtag til rensning, konditonering eller udsanding opretholdes i 2 uger i perioden henover jul og nytår.

§ 40. Fødevarestyrelsen kan reducere frekvensen for de ugentlige prøver nævnt i § 39, hvis en risikovurdering af forekomsten af giftige alger fra vandindtaget fra produktionsområdet viser en meget lav risiko for forekomster af disse. Risikovurderingen skal regelmæssigt, og mindst en gang årligt, tages op til revision.

Skærpet kontrol af giftige alger og algegifte ved anvendelse af havvand til rensning, konditionering eller udsanding

§ 41. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan træffe afgørelse om, at anvendelse af et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding skal ske under skærpet kontrol, hvis der påvises giftige alger i vandet over grænseværdierne i bilag 4 eller algegifte i muslingerne m.m. under sundhedsnormerne for algegifte i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Anvendelse afet vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding under skærpet kontrol skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 5, kapitel 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Fødevareregion Nord, Fødevareafdeling Viborg, kan træffe afgørelse om, at anvendelse af et vandindtag for havvand til rensning, konditionering eller udsanding på grund af forekomst af giftige algerover grænseværdien, men hvor der ikke påvises algegifte i muslingerne m.m., kan foregå under lempeligere forhold end angivet i bilag 5, kapitel 2. De berørte primærproducenter og virksomheder samt Fødevarestyrelsen skal have meddelelse om de lempeligere forhold via hjemmesiden.

Kapitel 12

Uddannelseskrav

§ 42. Personer, der udtager prøver efter denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2, skal minimum hvert femte år gennemføre et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i prøveudtagning.

Stk. 2 . Personer, der udtager og opkoncentrerer filterprøver efter denne bekendtgørelse, skal minimum hvert femte år gennemføre et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i prøveudtagning og opkoncentration af filterprøver.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte kurser skal første gang gennemføres senest 1 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden, dog for personer, der først påbegynder prøveudtagning efter denne bekendtgørelses ikrafttræden, senest 1 år fra datoen for påbegyndt prøveudtagning.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan meddele personer, der i andre EU/EØS lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, har opnået erhvervsmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med den uddannelse, der kræves i henhold til stk. 1 og 2, dispensation fra kravet om gennemførelse af de nævnte kurser inden for de i stk. 3 nævnte frister.

Kapitel 13

Undersøgelsesudgifter

§ 43. Samtlige udgifter i forbindelse med udtagning, indsendelse og undersøgelser af prøver samt indberetning af analyseresultater i medfør af denne bekendtgørelse, herunder eventuelle udgifter til risikovurderinger i tilknytning hertil, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 14

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 44. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, § 11, stk. 1-2, § 12, § 13, stk. 1 og 3-6, § 14, stk. 4, § 31, stk. 1-2, § 32, stk. 3, § 35, stk. 1-2, § 36, § 37, stk. 1-2 og 4, § 41, stk. 2, og § 42, stk. 1-3,

2) høster i områder, der er lukket i medfør af § 27 og § 31, stk. 4,

3) overtræder forbud udmeldt efter § 6, stk. 1, og § 34,

4) undlader at tilbagetrække partier efter § 6, stk. 2,

5) undlader at udtage stikprøver, som angivet i § 6, stk. 6, eller

6) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 13, stk. 2, § 14, stk. 5, § 25, stk. 3, § 32, stk. 4, § 33, stk. 2, og § 35, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 skal der ud over de almindelige regler i straffeloven tages hensyn til virksomhedernes omsætning.

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 840 af 20. juli 2006 om muslinger m.m.

Fødevarestyrelsen, den 1. oktober 2009

Esben Egede Rasmussen

/ Charlotte Røgild Knudsen


Bilag 1

Produktionsområder

Kapitel 1

Produktionsområder i Danmark

1) Produktionsområder for høst af muslinger m.m. i Danmark er opdelt som det fremgår nedenfor af kort over:

a) Limfjorden Vest, produktionsområder nr. 1-39.

b) Limfjorden Øst, produktionsområder nr. 40-42, og Mariager Fjord, produktionsområder nr. 50-52.

c) Kattegat Nord, produktionsområder nr. 53-58.

d) Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn, produktionsområder nr. 60-91.

e) Nord- og Vestsjælland, produktionsområder nr. 100-120.

f) Sydsjælland, produktionsområder nr.175-190.

g) Vadehavet, Nordsøen og Jyllands vestkyst, produktionsområder nr. 129-153.

2) Hvert produktionsområde har et nummer og et navn, og produktionsområderne er afgrænset af positioner anført for de enkelte produktionsområder i de tilhørende tabeller nedenfor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limfjorden Vest
 
 
AH3193_29_1.jpg Size: (1 X 1)
 
 
 
 
 
Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
1
Nissum Bredding,
Position
56
39,470
8
17,320
 
sydvest
Position
56
36,320
8
26,720
   
Nørre Nissum
56
34,270
8
25,120
   
Follerup Odde
56
35,370
8
18,420
2
Nissum Breding,
Helligsø Teglværk
56
41,690
8
20,620
 
nordvest
Kallerup
56
38,320
8
28,120
   
Position
56
36,320
8
26,720
   
Bøje
56
39,470
8
17,320
3
Nissum Bredning,
Nørre Nissum
56
34,270
8
25,120
 
sydøst
Position
56
36,320
8
26,720
   
Toftum Fyr
56
33,190
8
32,810
4
Nissum Bredning,
Kallerup
56
38,320
8
28,120
 
nordøst
Oddesundbroen vest
56
34,742
8
33,351
   
Oddesundbroen øst
56
34,643
8
33,742
   
Toftum Fyr
56
33,190
8
32,810
   
Position
56
36,320
8
26,720
5
Venø Sund,
Grisetodde
56
34,842
8
33,970
 
Lavbjerg, syd
Torsodde
56
34,895
8
38,543
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
   
Askær Odde
56
31,080
8
36,650
6
Venø Sund,
Oddesundbroen øst
56
34,680
8
33,800
 
Lavbjerg, nord
Oddesundbroen vest
56
34,780
8
33,440
   
Jegindø dæmning
56
38,380
8
35,830
   
Jegindø Tap
56
37,200
8
38,700
   
Kås Hoved
56
36,570
8
40,520
   
Gyldendal Havn
56
34,820
8
42,720
   
Bradser Odde
56
34,820
8
40,020
   
Torsodde
56
34,895
8
38,543
   
Grisetodde
56
34,842
8
33,970
7
Venø Bugt, nord
Bradser Odde
56
34,820
8
40,020
   
Gyldendal Havn
56
34,820
8
42,720
   
Ejsing
56
30,870
8
44,470
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
8
Venø Bugt, syd
Askær Odde
56
31,080
8
36,650
   
Venø Odde
56
30,950
8
37,000
   
Position
56
30,870
8
44,470
9
Kås Bredning
Kås Hoved
56
36,570
8
40,520
   
Jegindø Tap
56
37,200
8
38,700
   
Bøløre Odde
56
39,680
8
38,410
   
Hestør Odde
56
40,120
8
38,600
   
Sillerslev Øre
56
41,650
8
46,590
   
Nymølle Sand
56
40,820
8
47,470
11
Salling Sund, syd
Sillerslev Øre
56
41,650
8
46,590
   
Sallingesundbroen vest
56
45,203
8
50,410
   
Sallingesundbroen øst
56
44,703
8
51,490
   
Langerodde
56
42,350
8
49,670
   
Position
56
41,670
8
48,770
   
Nymølle Sand
56
40,820
8
47,470
12
Lysen Bredning
Position
56
41,670
8
48,770
   
Langerodde
56
42,350
8
49,670
13
Salling Sund, nord
Sallingesundbroen vest
56
45,203
8
50,410
   
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Sæbygårds Hage
56
48,121
8
57,872
   
Sallingesundbroen øst
56
44,703
8
51,470
14
Dråby Vig
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
15
Sønder Bredning
Ørodde
56
47,040
8
52,600
   
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
   
Knudshoved
56
49,970
8
57,070
   
Fur Havn
56
48,250
9
1,360
   
Branden
56
48,000
9
1,560
   
Sæbygårds Hage
56
48,120
8
57,820
16 
Øster Bredning
Fur Havn
56
48,250
9
1,360
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Position
56
50,670
9
12,660
   
Ertebølle Hoved
56
48,370
9
10,120
   
Junget Øre
56
47,180
9
6,780
   
Branden
56
48,000
9
1,560
17
Risgårde Bredning,
Junget Øre
56
47,180
9
6,780
 
nord
Ertebølle Hoved
56
48,370
9
10,120
   
Position
56
45,000
9
14,670
   
Position
56
45,000
9
7,510
18
Risgårde Bredning,
Position
56
45,000
9
7,510
 
syd
Position
56
45,000
9
14,670
   
Hvalpsund Havn
56
42,090
9
11,710
   
Sundsøre
56
42,451
9
10,618
19
Hvalpsund
Sundsøre
56
42,451
9
10,618
   
Hvalpsund Havn
56
42,090
9
11,710
   
Melbjerg hoved
56
40,370
9
9,720
   
Jelse Odde
56
39,840
9
8,900
   
Position
56
38,600
9
8,690
   
Grønning Øre
56
38,621
9
6,289
20
Lovens Bredning,
Melbjerg hoved
56
40,370
9
9,720
 
vest
Position
56
41,330
9
15,000
   
Position
56
37,680
9
15,000
   
Jelse Odde
56
39,840
9
8,900
21
Lovens Bredning,
Position
56
41,330
9
15,000
 
øst
Virksundbroen
56
36,330
9
17,500
   
Position
56
37,680
9
15,000
22
Skive Fjord
Grøning Øre
56
38,621
9
6,289
   
Position
56
38,600
9
8,690
23
Mors, vest
Katholm Odde
56
41,350
8
33,630
   
Lindholm Hage
56
41,770
8
32,830
   
Søjeodde
56
42,000
8
33,520
   
Dæmningen til Agerø
56
43,520
8
34,650
   
Hestør Odde
56
40,120
8
38,600
   
Bøløre Odde
56
39,680
8
38,410
   
Jegindø dæmning
56
38,380
8
35,830
24
Nees Sund
Nees Sund Færgeleje, vest
56
44,417
8
29,266
   
Nees Sund Færgeleje, øst
56
44,290
8
30,197
   
Dæmningen til Agerø
56
43,520
8
34,650
   
Søjeodde
56
42,000
8
33,520
   
Lindholm Hage
56
41,770
8
32,830
   
Lindholm
56
42,140
8
31,920
   
Til Boddumhalvøen
56
42,130
8
31,700
25
Visby bredning
Gudnæs Hage
56
48,350
8
32,100
   
Mågerodde
56
47,429
8
33,118
   
Nees Sund Færgeleje, øst
56
44,290
8
30,197
   
Nees Sund Færgeleje, vest
56
44,417
8
29,266
26
Dragstrup Vig
Position
56
50,000
8
35,800
   
Position
56
50,000
8
37,360
   
Mågerodde
56
47,429
8
33,118
   
Gudnæs Hage
56
48,350
8
32,100
27
Vilsund
Silstrup Hoved
56
55,420
8
39,720
   
Sundby Stengrund
56
53,420
8
40,320
   
Position
56
50,000
8
37,360
   
Position
56
50,000
8
35,800
28
Thisted Bredning,
Sundby Stengrund
56
53,420
8
40,320
 
vest
Position
56
55,050
8
40,000
   
Silstrup Hoved
56
55,420
8
39,720
   
Position
56
56,785
8
45,085
   
Position
56
53,793
8
45,085
30
Thisted Bredning,
Position
56
53,793
8
45,085
 
øst
Position
56
56,785
8
45,085
   
Knudsbjerg
56
58,270
8
50,520
   
Skarre Hage
56
57,300
8
51,600
32
Feggesund/Hovsør
Skarre Hage
56
57,300
8
51,600
 
Havn
Knudsbjerg
56
58,270
8
50,520
   
Amtoft havn
57
0,374
8
56,557
   
Feggerøn
56
59,050
8
56,100
33
Løgstør Bredning,
Ejerslev Næse
56
54,970
8
55,320
 
vest
Feggerøn
56
59,050
8
56,100
   
Amtoft Havn
57
0,374
8
56,557
   
Position
57
1,280
9
0,000
   
Position
56
55,030
9
0,000
34
Løgstør Bredning
Position
56
55,030
9
0,000
   
Position
57
1,280
9
0,000
   
Bygholm Vejle
57
1,670
9
4,920
   
Position
56
54,970
9
4,920
35
Livø Bredning,
Buksør Odde
56
51,620
8
53,170
 
vest
Ejerslev Næse
56
54,970
8
55,320
   
Position
56
55,030
9
0,000
   
Position
56
50,633
9
0,000
   
Knudshoved
56
49,970
8
57,070
36
Livø Bredning, øst
Position
56
54,970
9
4,920
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
   
Området deles af meridianen
56
50,633
9
0,000
   
Position
56
55,030
9
0,000
37
Bjørnsholm Bugt
Position
56
54,970
9
4,920
   
Næsby Hage
56
54,970
9
10,670
   
Position
56
50,670
9
12,660
   
Færker Odde
56
50,670
9
4,900
38
Løgstør Bredning,
Position
56
54,970
9
4,920
 
øst
Bygholm Vejle
57
1,670
9
4,920
   
Position
57
2,400
9
8,000
   
Position
56
55,030
9
8,000
39
Løgstør Grunde
Position
56
55,030
9
8,000
   
Position
57
2,400
9
8,000
   
Aggersundbroen nord
57
0,021
9
17,557
   
Aggersundbroen syd
56
59,922
9
17,738
   
Næsby Hage
56
54,970
9
10,670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limfjorden Øst og Mariager Fjord
 
 
AH3193_29_2.jpg Size: (1 X 1)
 
 
 
 
 
Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
40
Nibe Bredning/
Aggersundbroen nord
57
0,021
9
17,557
 
Gjøl Bredning
Gjøl Havn
57
3,710
9
42,070
   
Position
57
2,498
9
42,166
   
Aggersundbroen syd
56
59,922
9
17,738
41
Vest for Aalborg
Gjøl Havn
57
3,710
9
42,070
   
Lindholm/cementfabrik
57
3,800
9
53,825
   
Skudehaven
57
3,565
9
53,825
   
Position
57
2,498
9
42,166
42
Langerak
Bredhage
57
4,750
10
0,700
   
Position
57
5,350
10
0,700
   
Hals Havn
56
59,450
10
18,245
   
Egense hage
56
59,185
10
18,145
50
Mariager Fjord,
Als Odde
56
42,318
10
19,747
 
yderst
Position
56
42,089
10
19,759
   
Dania
56
41,450
10
3,070
   
Position
56
41,961
10
3,093
51
Mariager Fjord,
Position
56
41,961
10
3,093
 
midt
Dania
56
41,467
10
3,096
   
Katbjerg Odde
56
38,834
9
54,250
   
Position
56
39,134
9
54,250
52
Mariager Fjord,
Position
56
39,134
9
54,250
 
inderst
Katbjerg Odde
56
38,834
9
54,250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kattegat Nord
 
 
AH3193_29_3.jpg
 
Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
53
Ålbæk Bugt
Position
57
46,380
10
43,338
   
Fyr nr. 1
57
47,202
10
46,020
   
Position
57
40,410
11
0,000
   
Position
57
27,900
11
0,000
   
Position
57
27,894
10
38,334
54
Læsø Nord
Position
57
40,410
11
0,000
   
Fyr nr. 3
57
27,900
11
25,128
   
Position
57
27,900
11
0,000
55
Læsø Nordvest
Position
57
27,894
10
38,334
   
Position
57
27,900
11
0,000
   
Position
57
18,270
11
0,000
   
Position
57
15,018
10
53,100
   
Position
57
15,000
10
38,520
56
Læsø Nordøst
Position
57
27,900
11
0,000
   
Fyr nr. 3
57
27,900
11
25,128
   
Position
57
15,000
11
33,642
   
Position
57
15,000
11
4,824
   
Position
57
18,270
11
0,000
57
Læsø Sydvest
Position
57
15,000
10
38,520
   
Position
57
15,018
10
53,100
   
Position
57
13,152
11
0,000
   
Position
57
2,982
11
0,000
   
Position
57
0,876
10
27,060
58
Læsø Sydøst
Position
57
15,000
11
4,824
   
Position
57
15,000
11
33,642
   
Fyr nr. 4
57
5,502
11
39,960
   
Position
57
2,982
11
0,000
   
Position
57
13,152
11
0,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jyllands østkyst syd for Djursland og Fyn
 
 
AH3193_29_4.jpg Size: (1 X 1)
 
 
 
 
 
Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
60
Kalø Vig
Position (Egå Havn)
56
12,450
10
17,250
   
Position (Skødshoved)
56
11,550
10
21,000
61
Århus Bugt,
Position
56
12,450
10
17,250
 
v. Århus
Position
56
11,550
10
21,000
   
Position (Mols Hoved)
56
9,800
10
23,550
   
Position
56
1,250
10
23,550
   
Kysing Næs
56
1,250
10
16,917
62
Begtrup Vig
Position
56
9,800
10
23,550
   
Position (Slettehage)
56
5,700
10
30,850
   
Position
56
1,250
10
30,850
   
Position
56
1,250
10
23,550
63
Vest for Tunø
Kysing Næs
56
1,250
10
16,917
   
Position
56
1,250
10
24,350
   
Position
55
50,350
10
24,350
   
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
64
Vest for Samsø
Position
55
50,350
10
18,800
   
Samsø
55
50,350
10
31,800
   
Samsø Sydspids
55
46,017
10
35,517
   
Position
55
41,817
10
35,517
   
Position
55
41,817
10
18,800
65
Vest for Endelave,
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
 
østlige del
Position
55
50,350
10
18,800
   
Position
55
41,817
10
18,800
   
Position
55
41,800
10
11,672
66
Vest for Endelave,
Hundshage
55
48,500
10
3,900
 
vestlige del
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
   
Position
55
41,800
10
11,672
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
67
Horsens Fjord,
Kalsenakke
55
50,267
10
11,550
 
yderst
Hundshage
55
48,500
10
3,900
   
Position
55
49,517
10
0,000
   
Position
55
52,783
10
0,000
68
Horsens Fjord,
Position
55
52,783
10
0,000
 
inderst
Position
55
49,517
10
0,000
69
Vest for Fyns Hoved
Position
55
41,817
10
35,517
   
Fyns Hoved
55
37,233
10
35,517
   
Position
55
31,333
10
34,083
   
Position
55
31,333
10
33,200
   
Position
55
37,317
10
18,800
   
Position
55
41,817
10
18,800
70
Æbleø
Position
55
41,817
10
18,800
   
Position
55
37,317
10
18,800
   
Position
55
33,020
10
1,795
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
71
Båring Vig
Position
55
33,020
10
1,795
   
Stavrshoved
55
33,048
9
50,815
   
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Staksrode
55
40,817
9
51,633
   
Bjørnsknude
55
41,767
10
1,783
72
Vejle Fjod, yderst
Staksrode
55
40,817
9
51,633
   
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Holtserhage
55
41,646
9
40,049
   
Position
55
42,250
9
41,900
73
Vejle Fjord, inderst
Position
55
42,250
9
41,900
   
Holtserhage
55
41,646
9
40,049
74
Lillebælt, nord
Trelde Næs
55
37,517
9
51,517
   
Stavrshoved
55
33,048
9
50,815
   
Position (Wedelsborg Hoved)
55
22,513
9
47,415
   
Position
55
22,586
9
37,093
   
Skarre Odde
55
29,883
9
36,350
   
Skærbæk
55
30,617
9
36,683
75
Kolding Fjord
Skærbæk
55
30,617
9
36,683
   
Skarre Odde
55
29,883
9
36,350
76
Lillebælt, syd
Position
55
22,586
9
37,093
   
Position (Wedelsborg Hoved)
55
22,513
9
47,415
   
Position (Drejet)
55
14,300
9
54,350
   
Råde Hoved
55
14,089
9
42,755
77
Vest for Helnæs
Råde Hoved
55
14,089
9
42,755
   
Position (Drejet)
55
14,300
9
54,350
   
Helnæs Fyr
55
7,985
9
58,720
   
Traneodde Fyr
55
2,737
9
51,098
   
Nordborg
55
4,767
9
42,933
78
Barsø
Råde Hoved
55
14,089
9
42,755
   
Nordborg
55
4,767
9
42,933
   
Hellesø Gård
55
2,675
9
38,343
   
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
   
Knudshoved
55
5,350
9
33,050
79
Åbenrå Fjord
Knudshoved
55
5,350
9
33,050
   
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
80
Als Fjord
Varnæs Hoved
55
2,633
9
34,700
   
Hellesø Gård
55
2,675
9
38,343
   
(Kong Christian d. X bro)
54
54,667
9
47,000
81
Sønderborg Bugt
(Kong Christian d. X bro)
54
54,667
9
47,000
   
Kegnæs Fyr
54
51,150
9
59,300
   
Bircknack
54
47,850
9
54,500
   
Position (Kragesand)
54
48,417
9
43,567
   
Position
54
50,150
9
43,567
82
Flensborg Fjord,
Position
54
52,567
9
33,433
 
yderst
Position (Kragesand)
54
50,150
9
43,567
   
Position
54
48,417
9
43,567
   
Position
54
52,567
9
35,300
83
Flensborg Fjord,
Position
54
52,567
9
33,433
 
inderst
Position
54
52,567
9
35,300
84
Helnæs Bugt
Helnæs Hoved
55
7,233
10
1,533
   
Knæet
55
4,917
10
4,300
85
Øst for Als
Traneodde
55
2,737
9
51,098
   
Helnæs Fyr
55
7,985
9
58,720
   
Helnæs Hoved
55
7,233
10
1,533
   
Knæet
55
4,917
10
4,300
   
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
   
Vejsnæs Nakke
54
48,983
10
25,133
   
Pøls Huk
54
52,460
10
3,884
86
Omkring Avernakø
Knæet
55
4,918
10
4,300
   
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
   
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
87
Øst for Ærø
Skjoldnæs
54
58,267
10
12,300
   
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
   
Vornæs Pynt
55
0,417
10
30,800
   
Siø Vest
54
57,967
10
38,817
   
Siø Øst
54
56,667
10
43,000
   
Ristinge Halvø
54
50,283
10
35,783
   
Ærøshale
54
50,800
10
32,233
88
Mellem Fyn og
Stokkebæk Huse
55
10,833
10
48,400
 
Langeland
Lille Hov
55
9,800
10
56,217
   
Siø Øst
54
56,667
10
43,000
   
Siø Vest
54
57,967
10
38,817
   
Vornæs Pynt
55
0,417
10
30,800
   
Lehnskov Pynt
55
1,600
10
31,017
89
Storebælt Syd
Knudshoved
55
17,982
10
51,233
 
 
Sprogø vest
55
19,526
10
56,728
 
 
Position
55
20,826
11
5,544
 
 
Position
55
16,800
11
5,000
 
 
Position
55
12,000
11
5,000
 
 
Lille Hov
55
9,800
10
56,217
 
 
Stokkebæk Huse
55
10,833
10
48,400
90
Storebælt
Bøgebjerg
55
32,317
10
42,337
 
 
Romsø øst
55
30,828
10
48,023
 
 
Position
55
30,930
10
59,832
 
 
Position
55
20,826
11
5,544
 
 
Sprogø vest
55
19,526
10
56,728
 
 
Knudshoved
55
17,982
10
51,233
91
Storebælt Nord
Fyns Hoved, nord
55
37,190
10
36,983
 
 
Position
55
38,480
10
45,097
 
 
Position
55
40,146
10
54,624
 
 
Position
55
30,930
10
59,832
 
 
Romsø øst
55
30,828
10
48,023
 
 
Bøgebjerg
55
32,317
10
42,337
 
 
Nord- og Vestsjælland
 
 
AH3193_29_5.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
100
Agersø
Position
55
16,800
11
5,000
 
 
Sjællands Kyst
55
16,800
11
14,250
 
 
Position
55
11,983
11
16,150
 
 
Position
55
12,000
11
5,000
101
Halsskov
Position
55
16,800
11
5,000
 
 
Position
55
20,826
11
5,544
 
 
Sjællands Kyst
55
16,800
11
14,250
102
Musholm Bugt
Position
55
20,826
11
5,544
 
 
Position
55
30,930
10
59,832
 
 
Position
55
30,930
11
4,788
103
Jammerland Bugt
Position
55
30,930
11
4,788
 
 
Position
55
30,930
10
59,832
 
 
Position
55
40,146
10
54,624
 
 
Position
55
40,146
10
55,890
104
Kalundborg Fjord
Position
55
40,146
10
55,890
 
 
Position
55
40,146
10
54,624
 
 
Position
55
44,640
10
52,086
105
Sejerø Bugt Syd
Position
55
44,640
10
52,086
 
 
Position
55
55,164
11
4,746
 
 
Position
55
51,198
11
13,188
 
 
Position
55
50,484
11
21,312
106
Sejerø Bugt Nord
Position
55
55,164
11
4,746
 
 
Position
56
6,150
11
12,102
 
 
Position
56
0,636
11
16,638
 
 
Position
55
50,484
11
21,312
 
 
Position
55
51,198
11
13,188
107
Hesselø Bugt Vest
Position
56
0,636
11
16,638
 
 
Position
56
5,070
11
34,986
 
 
Position
55
57,732
11
34,992
108
Hesselø Bugt Øst
Position
55
57,732
11
34,992
 
 
Position
56
5,070
11
34,986
 
 
Position
56
11,124
12
0,084
 
 
Position
56
1,686
12
0,090
 
 
Position
55
58,050
11
50,700
 
 
Position
55
58,050
11
47,016
110
Inder Bredning/
Svovlsbjerg Rev
55
47,767
11
43,950
 
Holbæk Fjord
Position (Flenø)
55
47,133
11
46,800
   
Næsset på Orø
55
48,533
11
49,550
   
Nord for Kyndbyværket
55
48,817
11
52,650
111
Lammefjorden
Kongsøre Næbbe
55
48,367
11
42,883
 
 
Svolvbjerg
55
47,767
11
43,950
112
Isefjord Sydvest
Bøsserup
55
52,133
11
41,867
   
Position
55
52,000
11
48,000
   
Orø (Børrehoved Rev)
55
47,500
11
47,950
   
Position (Flenø)
55
47,133
11
46,800
   
Svolvbjerg Rev
55
47,767
11
43,950
   
Kongsøre Næbbe
55
48,367
11
42,883
113
Jægerspris Brug
Børrehoved Rev
55
47,500
11
48,000
 
 
Position
55
52,000
11
48,000
 
 
Position
55
52,000
11
57,000
 
 
Position
55
52,000
11
48,000
 
 
Næsset på Orø
55
48,533
11
49,550
114
Nykøbing Bugt
Nørrevang
55
58,050
11
47,017
 
 
Position
55
58,050
11
48,000
 
 
Position
55
52,000
11
48,000
 
 
Bøsserup
55
52,133
11
41,867
115
Isefjord Nordøst
Position
55
58,050
11
48,000
   
Hundested
55
58,050
11
50,831
   
Sølager Færgehavn
55
56,670
11
54,124
   
Kulhuse Havn
55
56,273
11
54,275
   
Position
55
52,000
11
57,000
   
Position
55
52,000
11
48,000
116
Tørregrund
Sølager Færgehavn
55
56,670
11
54,124
   
Position (Ølsted Hage)
55
54,017
12
2,750
   
Bro ved Dyrnæs Hage
55
54,017
12
1,550
   
Kulhuse Havn
55
56,273
11
54,275
117
Roskilde Fjord
Bro ved Dyrnæs Hage
55
54,017
12
1,550
 
v. Øksenholm
Position (Ølsted Hage)
55
54,017
12
2,750
   
Kronprins Frederiks Bro, Øst
55
50,657
12
2,533
   
Kronprins Frederiks Bro, Vest
55
50,517
12
2,017
118
Syd for Frederikssund
Kronprins Frederiks Bro, Øst
55
50,657
12
2,533
   
Klinten
55
43,140
12
6,110
   
Selsø Hage
55
43,800
12
3,717
   
Kronprins Frederiks Bro, Vest
55
50,517
12
2,170
119
Roskilde Fjord v.
Selsø Hage
55
43,800
12
3,717
 
Roskilde
Klinten
55
43,140
12
6,110
   
Nørre Hoved
55
42,333
12
0,367
   
Okseholm
55
43,200
12
0,900
120
Lejre Vig
Okseholm
55
43,200
12
0,900
   
Nørre Hoved
55
42,333
12
0,367
 
 
 
 
 
 
 
 
Sydsjælland
 
 
AH3193_29_6.jpg Size: (1 X 1)
 
 
 
Område nr.
Navn
Tekst
N-grader
N-Decimal-minutter
E-grader
E-Decimal-minutter
175
Langelandsbælt,
Position
54
56,574
10
50,262
 
Syd
Nøjsomheds Odde
54
56,574
11
4,992
   
Ålehoved
54
45,774
11
0,12
   
Dovnsklint
54
43,41
10
42,03
176
Langelandsbælt,
Position
55
9,816
10
56,226
 
Nord
Position
55
12
11
4,998
   
Nøjsomheds Odde
54
56,574
11
4,992
   
Position
54
56,574
10
50,262
177
Omø
Position
55
12
11
4,998
   
Stigsnæs
55
12
11
16,062
   
Lille Sevedø
55
11,562
11
17,694
   
Position
55
4,878
11
17,724
   
Position
55
4,854
11
4,992
178
Omø Stålgrund
Position
55
4,854
11
4,992
   
Position
55
4,878
11
17,724
   
Position
54
56,628
11
17,778
   
Nøjsomheds Odde
54
56,574
11
4,992
179
Glænø
Lille Sevedø
55
11,562
11
17,694
   
Position
55
10,926
11
37,968
   
Knudshoved
55
4,86
11
38,058
   
Position
55
4,878
11
17,724
180
Fejø
Position
55
4,878
11
17,724
   
Knudshoved
55
4,86
11
38,058
   
Vigsø
54
54,21
11
38,256
   
Positi