Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om evaluering af forskning ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

I medfør af § 13, stk. 2, i lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter evaluering af GEUS’ forsknings- og formidlingsopgaver.

§ 2. Bestyrelsen for GEUS tager stilling til, hvornår der skal foretages evaluering. Bestyrelsen orienterer klima- og energiministeren herom.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter i et kommissorium, hvilke forsknings- og formidlingsopgaver, der skal være omfattet af evalueringen. Kommissoriet skal ud over en tidsplan for evalueringen også indeholde principperne for evalueringen og en beskrivelse af formen for afrapporteringen.

Stk. 3. Omfanget af evaluering indgår i resultatkontrakt mellem bestyrelsen og klima- og energiministeren.

§ 3. Bestyrelsen udpeger evalueringspanelet. Udpegning sker efter indstilling fra Det Strategiske Forskningsråd. Som grundlag for indstillingen kan GEUS fremkomme med forslag til medlemmer af panelet.

Stk. 2. Evalueringspanelet skal være uafhængigt af GEUS og klima- og energiministeren.

Stk. 3. Evalueringspanelet skal bestå af mindst 3 medlemmer.

Stk. 4. Medlemmerne af evalueringspanelet skal være anerkendte forskere, jf. § 2, nr. 1, i lov om forskningsrådgivning mv., inden for GEUS’ forskningsområder. Medlemmerne af panelet skal tilsammen have indsigt i de forskellige aspekter af GEUS’ opgaver, herunder forskningsledelse, GEUS’ særlige rolle og eventuelt ledelse af forskningsinstitutioner.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at evalueringen skal foretages af et uafhængigt dansk eller internationalt evalueringspanel.

§ 4. GEUS sikrer, at alle relevante oplysninger, der skønnes af betydning for evalueringen, bliver fremskaffet.

§ 5. Evalueringspanelet afgiver en rapport som afslutning på evalueringen i overensstemmelse med kommissoriet, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Bestyrelsen afgiver rapporten med bestyrelsens bemærkninger hertil til klima- og energiministeren.

§ 6. GEUS’ stiller sekretariatsbistand til rådighed for evalueringspanelet og afholder udgifterne i forbindelse med evalueringen.

§ 7. Af hensyn til evalueringens gennemsigtighed og åbenhed skal følgende materiale være offentligt tilgængeligt på GEUS’ hjemmeside, når det foreligger:

1) Kommissoriet for evalueringen.

2) Evalueringspanelet.

3) Evalueringsresultatet.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. februar 2009.

Klima- og Energiministeriet, den 20. januar 2009

Connie Hedegaard

/ Johnny Fredericia